Mei 2014

Print this page

IEPT20140528, Rb Den Haag, Consumentenbond

Onrechtmatige publicatie jegens Eye Center niet ook onrechtmatig jegens enige aandeelhouder van Eye Center: dat rekening moest worden gehouden met mogelijkheid dat eventueel onrechtmatig karakter publicaties gevolgen zou kunnen hebben voor aandeelhouders van Eye Center levert onvoldoende grond om handelen Consumentenbond  ook als onrechtmatig jegens eiser aan te merken.

IEPT20140528, Rb Midden-Nederland, Tros
Uitzending Tros Opgelicht?!, waarin vader van betrokken “oplichter” in beeld is gebracht niet onrechtmatig: Tros heeft niet zelf contact gezocht met eiser en eiser is onherkenbaar in beeld gebracht. Tonen identiteitsbewijs of noemen achternaam niet in algemeenheid onrechtmatig jegens familie of naamgenoten, ook niet in casu. Gerechtvaardigd belang bij uitzending, gelet op ernst en omvang misstand en wijze waarop communicatie met X is verlopen.
 

IEPT20140528, Rb Zeeland-West-Brabant, Dreamgirl v Uwantisell

Dreamgirl VS auteursrechthebbende op viertal foto’s die op website Uwantisell zijn geplaatst, gezien overlegde (catalogus)foto’s en Certificate of Registration. Auteursrechtinbreuk op 4 foto’s van Dreamgirl door zonder toestemming op website te plaatsen. Breder verbod ten aanzien van alle foto’s die zijn gepubliceerd op dreamgirldirect.com en dreamgirllingerie.nl, gezien onzorgvuldige handelwijze Uwantisell. Nevenvorderingen afgewezen: geen herhaaldelijke inbreuk, omvang inbreuk beperkt, direct na sommatie foto’s verwijderd van website.

 

IEPT20140528, Rb Den Haag, Brunel v Brunet Recruitment

Herstelvonnis vanwege kennelijke fouten: termijn voor wijziging handelsnaam gewijzigd naar vier weken en aanduiding “Brunet Recruitment Advocaten” gewijzigd in “Brunet Advocaten”

IEPT20140528, Rb Midden-Nederland, Masterfile v Orange Peak

Auteursrechtinbreuk op foto “Wereldbol van draadstaal”, schadevergoeding: € 430 volgens gebruikelijke tarief Masterfile. 1019h Rv proceskosten voldoende gespecificeerd: € 2.422,31.

IEPT20140527, Hof Amsterdam, DPI v Ifunds
FundraisingCRM (gewijzigde versie van Progress CRM) is auteursrechtelijk beschermd werk: erkend door eisers en dwaling niet aannemelijk. DP en Ifunds niet gebonden aan Agreement waarin rechten op FundraisingCRM aan DPI zouden zijn overgedragen. Geen bestuurdersaansprakelijkheid bestuurder DPI wegens onterecht exploiteren FundraisingCRM: geen persoonlijk ernstig verwijt.

IEPT20140527, Rb Amsterdam, Vereniging Tegen de Kwakzalverij
Artikel waarin kritische kanttekeningen geplaatst bij de betrokkenheid van [R] en een aantal van zijn familieleden bij een aantal goede doelen fondsen deels onrechtmatig wegens geen steun in feiten. Dat geen wederhoor is toegepast doet geen afbreuk aan rechtmatige passages: zwaarwegend belang om misstand aan de orde te brengen.

IEPT20140527, Hof Den Haag, Digital Revolution en Maxperian v Samsung
In beginsel geen nieuwe feiten en stellingen mogelijk na spoedappeldagvaarding met grieven. Conclusie 1 en 2 – zonder afvaltonertransprotorgaan – nawerkbaar. Voor de leek voor de hand liggende verplaatsingsmechanismen hoeven niet expliciet te worden beschreven. Geen beperktere, functionele betekenis ‘dieper gelegen deel’ dan letterlijke betekenis. Geen spoedeisend belang Samsung bij modelrecht- en reclamevorderingen na verstrijken van 1,5 jaar.

IEPT20140526, Rb Amsterdam, Coffee Company v Dam Spirit
Dam Spirit moet gebruik naam “Coffee Company Dam” op grond van licentieovereenkomst staken en onderneming staken wegens overtreden non-concurrentiebeding licentieovereenkomst: niet eerder geklaagd over tekortkomingen en soortgelijke horecaonderneming. Geen overdracht onderneming aan Coffee Company: overeenkomst niet door opzegging beëindigd.

IEPT20140526, Rb Den Haag, Bloom Training v Hulshof

Ondeugdelijkheid vordering wegens niet-nakoming relatiebeding niet summierlijk aannemelijk gemaakt. Beslagen onder bank en crediteuren X opgeheven: niet betwist dat beslag op woonhuis X voldoende is. Inbreuk op enig auteursrecht onvoldoende aannemelijk gemaakt.


IEPT20140522, Rb Oost-Brabant, Haan Techniek v Boomgaard
Geen inbreuk vaststellingsovereenkomst, waarin is bepaald dat Boomgaard de aanduiding “(de) Haan” niet meer zou gebruiken: afdoende bewezen dat geen opdracht is gegeven voor vermelding op telefoongids.nl. Wegens redelijke uitleg verbod geen inbreuk indien in verleden toestemming is gegeven voor vermelding op telefoongids.nl. Voldaan aan inspanningsverplichting door websites aan te schrijven om inbreukmakende vermelding op internet te verwijderen. Geen inbreuk wegens gebruik van aanduiding “de haan” in metatag: gebruik metatag is geen handelsnaaminbreuk, verwijderd na sommatie.
 

IEPT20140522, Rb Den Haag, Brunel v Brunet Recruitment
Voldoende spoedeisend belang Brunel: voldoende voortvarend opgetreden, door te proberen tot een vergelijk te komen. Beroep op rechtsverwerking faalt: Brunet Recruitment heeft geen merk geregistreerd en onvoldoende aannemelijk geworden dat medewerkers Brunel op gestelde ruime schaal eerder bekend waren met Brunet Recruitment. Verwarringsgevaar tussen “Brunet” en “Brunet Recruitment” en “Brunel”: “Brunet” is dominant en de tekens schelen slechts één letter. Door geringe afwijking ook inbreuk op handelsnaam. Beroep op gebruik van eigen naam faalt: daargelaten of rechtspersoon zich kan beroepen op gebruik van een eigen naam bestuurders wordt slechts deel van eigen naam gebruikt.


IEPT20140521, Rb Zeeland-West-Brabant, Matra Trading v Lagardere

MATRA beeldmerk normaal gebruikt: afwijkende vormen van merk wijken slechts marginaal af van inschrijving, waardoor merk niet haar onderscheidend vermogen heeft verloren. Woord “MATRA” nog steeds dominant en wijze waarop woord is weergegeven heeft geen in oog springende wijzigingen ondergaan, net zoals de kleurstelling van het merk.

 

IEPT20140521, Rb Amsterdam, RTS

Nederlandse rechter bevoegd: website waarop beschuldigende uitzendingen staan toegankelijk in Nederland. Zwitsers recht van toepassing, gezien nauwere band met Zwitserland, in gelijke zin Nederlands recht uitgelegd. Uitlatingen waarin eiser wordt beschuldigd van uitbuiting beoefenaars massage methode en seksueel misbruik niet onrechtmatig: misstanden, beschuldigingen niet onaannemelijk, voldoende afstand genomen en wederhoor geboden. Voldaan aan verzwaarde motiveringsplicht t.a.v. uitlatingen seksueel misbruik eiser.

 

IEPT20140521, Rb Overijssel, Profan

Op grond van vaststellingsovereenkomst dient gedaagde gebruik van naam ‘Biomos’ blijvend te staken. Contractuele boete van € 22.500 verschuldigd wegens het niet tijdig op zwart zetten van website biomos.net en gebruik van naam ‘Biomos’ of variant hierop in mailing en op diverse websites. Geen overtreding vaststellingsovereenkomst door gebruik van keywords ‘biomos’ en samenstellingen hiervan: niet gebleken dat klanten via deze keywords naar website van gedaagde worden geleid.

 

IEPT20140521, Rb Midden Nederland, Mobilane v Tic

Niet in te zien hoe afnameplicht van 2500 bomen naast licentieovereenkomst is blijven bestaan: afnamegarantie gelijk aan verkoopplicht en niet aan opgaveplicht voorraden en verkopen bomen voldaan.

 

IEPT20140521, Rb Den Haag, Sanofi v Amylin

Nadere wijziging conclusie 27, om "eventuele onduidelijkheid" op te lossen niet toelaatbaar, want te laat naar voren gebracht: Amlyn had wijziging eerder kunnen en moeten aanvoeren, bijvoorbeeld direct bij indienen van tweede hulpverzoek.

IEPT20140521, Rb Noord-Holland, Creditline

Twijfelachtig of Creditline substantiële investering in databank heeft gedaan: investering ziet op verkrijgen opdrachtgevers en niet op verkrijgen van gegevens van o.a. de debiteuren van die opdrachtgevers. Als gegevens databankenrechtelijk al aan Creditline toekomen, is blokkeren elektronische toegang geen inbreuk op haar databankenrecht. Ook niet in te zien dat dat normale exploitatie databank in gevaar komt door blokkeren elektronische toegang. Voldoende aannemelijk dat afsluiting toegang databank eenmalig was, gezien toezeggingen van B. Uit overeenkomst blijkt niet dat ook opdrachtgevers van Creditline inzagerecht in databank hadden.


IEPT20140521, Rb Amsterdam, Hearst Magazines
Uitlating dat eiseres vastgoedondernemer zou afpersen en uitlating waarin eiseres wordt aangeduid als “sekswerkstertje” onrechtmatig: geen steun in de feiten. Geen inbreuk op portretrecht door plaatsen foto’s eiseres: stond in publieke belangstelling. Inbreuk auteursrecht eiseres op naaktfoto: rechten t.a.v. reeds gemaakte inbreuken overgedragen door fotograaf, geen impliciete licentie, geen citaat. € 2500 immateriële schadevergoeding wegens onrechtmatige uitingen, € 500 schadevergoeding voor publicatie naaktfoto.
 

IEPT20140520, Hof Amsterdam, V&D v Converse
V&D ontvankelijk in hoger beroep tegen gehele vonnis, want in conventie een tussenuitspraak, maar in reconventie einduitspraak gedaan. Antwoord in reconventie en producties die één dag te laat zijn binnengekomen terecht door Rb aanvaard: belangen V&D voldoende gewaarborgd.Bodemrechter niet bevoegd tot herziening/opheffing ex parte beschikking (artikel 1019e (3) Rv); kan wel ex nunc werking daaraan ontnemen.


IEPT20140520, Hof Arnhem-Leeuwarden, BAS Personeelszaken

Controleren e-mail werknemer ook na einde dienstverband onrechtmatig: afgeven (geschoonde) laptop geeft geen vrijheid om over eventuele resterende bestanden te beschikken.


IEPT20140520, Hof Den Haag, Apple v Samsung
Tussenarrest bevestigd. Algemeen inbreukverbod Galaxy-Smartphones ten aanzien van Nederlandse deel EP 868 toegewezen. Hoewel het hof grensoverschrijdend bevoegd is op grond van artikel 2 en/of artikel 31 EEX-Vo, gezien arrest Solvay v Honeywell, wordt geen grensoverschrijdend verbod opgelegd: omdat EP 868 door NL bodemrechter geldig is verklaard, maar door Bundespatentgerichtshof nietig is verklaard redelijke, niet te verwaarlozen kans dat EP 868 door andere buitenlandse rechters van landen waar een verbod wordt gevraagd nietig wordt geacht.

IEPT20140520, Hof Den Bosch, Dahabshiil v ASOJ
Engels recht van toepassing in plaats van recht van Verenigd Koninkrijk: centrum van belangen ligt in Engeland. Hof beoordeelt deel van gewraakte publicaties aan de hand van na 1 januari 2014 geldende Engelse lasterrecht, wegens (toekomstige) inbreuken na die datum. Deel publicaties blijkt na ambtshalve onderzoek hof d.m.v. Google nog steeds op internet staan. Partijen moeten zich bij akte uitlaten over toepasselijkheid van na 1 januari 2014 geldende lasterrecht op de vorderingen en eventueel over de resultaten van het Google onderzoek van het hof.

IEPT20140520, Hof Den Bosch, Bedrijfsgegevens
Voorgestelde vragen van [Houtverwerkingsindustrie] BV aan deskundige niet overgenomen door hof: Vragen zijn niet relevant, onvoldoende concreet of komen in door het hof voorgestelde vragen genoegzaam aan de orde.

IEPT20140520, Rb Midden-Nederland, VEC v Capability Online
Capability Herstel niet-ontvankelijk: uit handelsregister blijkt dat er een naamswijziging heeft plaatsgevonden en dat zij thans niet meer onder die naam bestaat. VEC heeft gebruik van ‘Capability’ als handelsnaam niet onderbouwd; bewijsaanbod ter zitting is tardief. Ten overvloede: VEC onvoldoende gemotiveerd gesteld dat zij ouder handelsnaamrecht heeft en geen verwarringsgevaar te duchten tussen ‘Capability’ en ‘Capability Online’ (andere activiteiten).

IEPT20140520, Hof Amsterdam, De Telegraaf v NPO
Programmagegevens niet auteursrechtelijk beschermd: indien programmering van omroepzenders beschermd werk is, is dit werk belichaamd in programmering zelf en niet in opsomming op lijst met programmagegevens. Overwegingen voorzieningenrechter over geschriftenbescherming achterhaald na arrest HR in Ryanair/PR Aviation: ook geen geschriftenbescherming.

IEPT20140520, Rb Amsterdam, Bureau Jeugdzorg v Heertje
Artikelen Heertje in Volkskrant en op rtlnieuws.nl, waarin kritiek wordt geuit op Bureau Jeugdzorg onrechtmatig: geen steun in de feiten, want cruciale informatie achterwege gelaten. Onvoldoende aannemelijk dat noodzakelijk was om namen medewerkers BJAA te noemen. Vergelijking met Tweede Wereldoorlog ongepast, onnodig kwetsend en grievend. Onvoldoende steun in de feiten dat handelen BJAA strafbaar zou zijn.

IEPT20140516, Rb Midden-Nederland, Project P
RTL mag verborgen camerabeelden “Project P” niet uitzenden: onevenredige inbreuk op persoonlijke levenssfeer leerlingen, omdat school een veilige niet-openbare ruimte is, waarbij leerlingen erop moeten kunnen vertrouwen dat geen beelden met verborgen camera worden gemaakt. Ook verbod ten aanzien van confrontatie leerlingen met verborgen camera beelden: gedwongen confrontatie en ondanks geblurde beelden en vervormde stemmen nog steeds herkenbaar.

IEPT20140515, Rb Rotterdam Waxxa v Indian Gold
Distributieovereenkomst mocht in redelijkheid worden beëindigd: zwaarwegend belang om chique imago merk Indian Gold en kwaliteit product te handhaven, waaraan Waxxa - met name door gebruik van “stockfoto’s” waarbij modellen geen Indian Gold extensions dragen - afbreuk doet. Opzegtermijn van (ongeveer) drie maanden passend: relevant dat Waxxa nog voorraad Indian Gold producten heeft.

IPPT20140515, ECJ, Louis Vuitton v OHIM
Gerecht EU heeft terecht jurisprudentie over het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken op het onderhavige tweedimensionaal vorm/beeldmerk voor een sluitmechanisme toegepast. Deze jurisprudentie moet ook worden toegepast als slechts een deel van het aangeduide product door het merk wordt weergegeven, omdat het merk dan niet meer bestaat uit een teken dat onafhankelijk is van het uiterlijk van het product dat het aanduidt en daardoor geen indicatie van de commerciële herkomst van het product kan zijn.

 

IEPT20140514, Rb Amsterdam, Belfabriek v MTTM

MTTM Partners via bekrachtiging vaststellingsovereenkomst gebonden aan verboden uit kort geding vonnis tussen Belfabriek en MTTM Telecom en uitleg hof van dit vonnis. Verbod uit kort geding vonnis 97 keer overtreden: bij polteringsverzoeken geen rekening gehouden met einddatum lopende contract van klant met Belfabriek. Overtreding verbod op misleidende mededelingen onbesproken gelaten wegens bereiken van maximum schadevergoeding uit vaststellingsovereenkomst.


IEPT20140514, Rb Den Haag, FKP v Spirits
Geen nietige dagvaarding: eis en gronden zijn vermeld. Rb bevoegd inzake overdracht merken: geen sprake van exclusieve bevoegdheid ex artikel 22(4) EEX-Vo, nu geldigheid van merken niet in geschil is tussen partijen. Rechtbank bevoegd ter zake van Spirits International, Spirits Products en Spirits Cyprus terzake van dezelfde inbreuken in verschillende samenhangende inbreukvorderingen (artikel 6(1) EEX-Vo); niet bevoegd ter zake Zao nu niet wordt gesteld dat Zao zich schuldig zou maken aan identieke inbreuken. Partijen worden in gelegenheid gesteld zich uit te laten over arrest van Hof Den Haag in H&M/G-Star zaak inzake relatieve bevoegdheid. Verweer dat deel van eisers geen merkhouder en derhalve niet-ontvankelijk zijn dient in hoofdzaak te worden opgeworpen en niet in incident.

IEPT20140514, Rb Midden-Nederland, DIM
Uitlatingen waarin DIM wordt beschuldigd van (financieel) wanbeleid zijn niet onrechtmatig: voldoende steun in het beschikbare feitenmateriaal. Scherpe en brede publicaties geoorloofd gezien ernstige misstanden.

IEPT20140513, Hof Arnhem-Leeuwarden, Telefoongids.com v Stichting Gilde
Wet op oneerlijke handelspraktijken niet rechtstreeks van toepassing bij sluiten overeenkomst voor vermelding op Telefoongids.com: geen hoedanigheid van consument. Geen reflexwerking, gezien doel van wet en restrictieve uitleg van het begrip consument en de wetsgeschiedenis. Bewijslast ten onrechte in eerste aanleg omgekeerd. Wel dwaling: onjuiste veronderstelling dat het om een controle van de vermelding in de KPN telefoongids ging niet weggenomen door offerte en verificatiegesprek, die gezien gebruik van handels- en domeinnaam die lijkt op bekende uitgave van gevestigde partij en gebruik van cold calling door medewerkers die geen duidelijke instructies hebben ontvangen om onduidelijkheden omtrent identiteit Telefoongids.com weg te nemen, alle onduidelijkheden omtrent de identiteit van Telefoongids.com moeten wegnemen.

IEPT20140513, HvJEU, Google Spain v AEPD
Verwerking van persoonsgegevens door exploitant van zoekmachine in zoekresultaten. Exploitant van zoekmachine is verantwoordelijke voor deze verwerking: stelt doel van en middelen voor de verwerking vast. Verwerking persoonsgegevens door zoekmachine wordt verricht in kader van activiteiten van vestiging van verantwoordelijke op grondgebied van lidstaat, wanneer vestiging is opgericht ten behoeve van promotie en verkoop van door zoekmachine aangeboden advertentieruimte. Exploitant zoekmachine kan onder bepaalde voorwaarden verplicht zijn om links naar door derden gepubliceerde webpagina’s met persoonsgegevens uit zoekresultaten te verwijderen, zelfs indien publicatie ervan op deze webpagina’s rechtmatig is. Recht om vergeten te worden, wanneer verwerking door zoekmachine thans onverenigbaar is met richtlijn, tenzij bijzondere redenen zich hiertegen verzetten.

IEPT20140512, Rb Den Haag, Autodesk v ZWSoft
Gemotiveerd betwist dat door ZWSoft voorgestelde bewaarders onafhankelijk zijn van ZWSoft. Niet gebleken dat door Autodesk voorgestelde bewaarder niet onafhankelijk is: dat deze in het verleden het advocatenkantoor van de advocaten van Autodesk heeft geadviseerd maakt dit niet anders, zakelijke relatie tussen bewaarder en Autodesk niet gesteld en bewaarder heeft verklaard onafhankelijk te zijn van procespartijen. Bezwaar tegen benoeming bewaarder op grond van mogelijke Chinese strafrechtelijke vervolging te laat ingesteld en voldoende weerlegd door Autodesk.

IEPT20140512, Rb Den Haag, Wraking

Dat rechters geen aanhouding verleende omdat geen advocaat meer voor verzoeker optrad geen grond voor wraking: procedurele beslissing en geen zwaarwegende aanwijzingen van partijdigheid of vooringenomenheid.


IEPT20140512, Rb Den Haag, Novartis v Sun
Serieuze kans dat conclusie 7 van octrooi voor toedieningsmethode van bisfosfonaten nietig zal worden verklaard, wegens gebrek aan nieuwheid ten opzichte van een gepubliceerd artikel, waarin de geclaimde dosering en toedieningswijze wordt genoemd. Beroep op prioriteit van Amerikaans octrooi faalt: geclaimde uitvinding niet direct en ondubbelzinnig geopenbaard, omdat niet uitdrukkelijk een verband wordt gelegd tussen het doseringsbereik van 2 tot 10 mg en intraveneuze toediening.

IEPT20140508, Rb Midden-Nederland, Onrechtmatige uitlatingen op website
Uitlatingen op website over betrokkenheid eiser bij dood minderjarige dienen te worden verwijderd: geen steun in feiten. Vordering tot ontoegankelijk maken gehele website afgewezen: slechts deel website onrechtmatig.

IEPT20140508, HvJEU, Salame Felino
Verordening inzake bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen verzet zich niet tegen aanvullende nationale beschermingsregeling, mits deze niet in strijd is met doelstellingen van verordening en vrije verkeer van goederen.

IEPT20140508, HvJEU, Bimbo v BHIM
Oppositie Spaanse woordmerk DOGHNUTS versus woordmerk BIMBO DOUGHNUTS. Zelfstandige onderscheidende plaats van het voor het relevante publiek niet-beschrijvende bestanddeel “doughnuts” in merk “Bimbo Doughnuts”. Onderzoek of een van bestanddelen van samengesteld teken zelfstandige onderscheidende plaats heeft, strekt ertoe vast te stellen welke bestanddelen door publiek worden waargenomen in totaalindruk. Dit onderzoek vindt derhalve plaats vóór globale beoordeling van verwarringsgevaar tussen tekens.

IEPT20140507, Rb Gelderland, Filmop v Exive
Modelinbreuk: voldoende bewezen dat Exive ten minste eenmaal in 2011 een werkwagen op Nederlandse markt heeft gebracht, die was voorzien van op modelrechten van Filmop inbreukmakende steelklem en zakdragerdeksel. Tevens slaafse nabootsing, voor zover Exive soortgelijke schoonmaak/werkwagens op de Nederlandse markt heeft verhandeld. Reconventie: verzoek van Exive tot wijziging grondslag eis afgewezen, nu Exive al eens eerder eis heeft gewijzigd en dit zou leiden tot onredelijke vertraging van geding.

IEPT20140506, Hof Den Haag, Artiestenverloning v Artiestenverloningen
Verwarringsgevaar met domein- of handelsnaam door gebruik louter beschrijvende domeinnaam “artiestenverloning(en)” niet onrechtmatig zonder bijkomende omstandigheden. Prae gebruikt de domeinnaam artiestenverloning.nl niet als handelsnaam. Onvoldoende onderbouwd dat Prae bewust bij handels- en domeinnaam van Artiestenverloningen heeft aangehaakt.

IEPT20140506, Hof Den Haag, Innoweb v Wegener
Op grond van antwoord op prejudiciële vragen door HvJEU maakt Innoweb inbreuk op databank Wegener. Verbod niet strijdig met informatievrijheid en handhaving geen misbruik van machtspositie, gelet op oordeel HvJEU. Innoweb heeft onvoldoende gesteld dat Wegener afstand heeft gedaan van recht om volledige proceskosten te vorderen. 1019h Rv proceskosten voldoende gespecificeerd: € 199.980,18.

IEPT20140506, Rb Amsterdam, Vervalsing Anton Heyboer

12 maanden gevangenisstraf wegens verkoop van meer dan 1.000 valse werken van Anton Heyboer.
 

IEPT20140502, HR, Hallmark

Klacht tegen onpartijdigheid van deskundige tijdig in eerste gedingstuk na rapport aangevoerd. Onvoldoende objectieve gronden voor twijfel aan onpartijdigheid deskundige wegens voormalig dienstverband en zakelijke relatie. Hof had eerst moeten oordelen of twijfel gerechtvaardigd was, voordat het Hof (onderdelen van) het deskundigenrapport aan oordeel ten grondslag legde.

IEPT20140502, Rb Overijssel, Your Hosting v Strato

Reclame-uitingen waarin wordt gesteld dat Your Hosting geen webshops aanbiedt misleidend, op grond van beslissing RCC en omdat Your Hosting voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat ze wel webshops aanbiedt. Geen spoedeisend belang, omdat acht maanden is verstreken tussen de laatste advertentie en de onderhavige procedure. Dat Strato in Duitsland is gevestigd is hiervoor geen afdoende reden. Ook niet aannemelijk is dat de gevolgen van de misleidende reclame nog voelbaar zijn.

IEPT20140502, Rb Zeeland-West-Brabant, Het Anker v Montis
Winstafdracht op inbreukmakende stoelen moet worden berekend per model stoel en niet op basis van stoelen gezamenlijk: zou neerkomen op een voordeel wanneer een inbreukmaker het verlies dat hij op een aantal modellen maakt zou mogen compenseren met de verkoop van andere winstgevende inbreukmakende modellen. Verlies mag wel per model in mindering worden gebracht. Executieverbod voor zover de executie de bij opgave van de registeraccountant van Het Anker vastgestelde winst van € 42.839,92 te boven gaat.

 

IEPT20140502, Rb Oost-Brabant, Google

Google dient deel inhoud via Google-dienst ‘Blogger’ geschreven websites/blogs over eiser te  verwijderen op grond van artikel 6:196c lid 5 BW: uitlatingen zonder meer onrechtmatig. Google dient bij haar bekende gegevens over schrijvers websites/blogs aan eiser te verstrekken op grond van omstandigheden uit Lycos/Pessers (IEPT20051125): voldoende aannemelijk dat informatie onrechtmatig en schadelijk is, eiser heeft reëel belang bij verkrijging gegevens, geen minder ingrijpende mogelijkheid om gegevens te achterhalen, belangenafweging valt uit in voordeel eiser. Op toekomst gerichte veroordeling tot verwijdering onrechtmatige inhoud websites/blogs afgewezen: toewijzing zou leiden tot executiegeschillen.

 

IEPT20140501, Rb Gelderland, UWV v UWVreselijk

Beledigende en bedreigende beschuldigingen aan het adres van het UWV, haar medewerkers en haar raadslieden zijn onrechtmatig: onvoldoende steun in de feiten. Verbod wordt toegewezen jegens werknemers, maar afgewezen ten aanzien van ex-medewerkers van het UWV: gebrek aan belang, nu niet (meer) bij uitvoering beleid UWV betrokken zijn. Verwijdering van het materiaal, inclusief tweets (ook uit Google-cache) toegewezen: zoekresultaat Google laat beledigende en beschukdigende tweets zien.