November 2014

Print this page

IEPT20141129, Rb Den Haag, FMS v TNO 
TNO niet op grond van licentieovereenkomst gehouden om onbeperkte toegang tot onderzoeksgegevens te verstrekken. TNO mag geen informatie aan derden verstrekken waardoor deze producten met zelfde functionaliteit op markt kunnen brengen: overdracht publiekelijk beschikbare producten aan BMEYE geen tekortkoming licentieovereenkomst. Beëindigen technisch overleg geen tekortkoming: geen ingebrekestelling verzonden.


IEPT20141126, Rb Den Haag, Converse v Van Caem

Vrijwaring toegestaan: voldoende gemotiveerd dat Goeiemode bij een nadelige beslissing verhaal heeft op Van Caem. Voeging toegestaan: zaken verknocht en aanhangig bij dezelfde rechter.


IEPT20141126, Rb Den Haag, Van Caem v Smatt
Ondervrijwaring toegestaan: gemotiveerd gesteld waarom SMATT gevolgen van een veroordeling op Fairview en Dieseel kan verhalen.

IEPT20141126, Rb Amsterdam, Getty Images v Tros
Getty Images door verklaringen fotografen bevoegd auteursrechten van drie foto’s te handhaven. Alleen verklaring voor recht van inbreuk op auteursrecht Getty Images voor foto C: slechts licentiehouder foto A en B. Geen algeheel verbod op gebruik collectie Getty Images: gebruik van 6 inbreukmakende afbeeldingen door Tros onvoldoende en gevaar voor “chilling effect”. Publicatie mededeling Getty Images op Tros-website disproportioneel. Artikel 27 (2) Aw geen grondslag voor aanspraak op bedrag dat factor 3 hoger is dan gebruikelijke licentievergoeding: rechter vrij om schade te begroten. Vergoeding bedrag dat factor 3 hoger is dan gebruikelijke licentievergoeding afgewezen: ziet kennelijk niet op kosten opsporing en handhaving. Buitengerechtelijke kosten niet gespecificeerd.


IEPT20141126, Rb Noord-Holland, 2Houses v Stemra
Begrip ’incidentele verwerking’ niet geharmoniseerd. Gebruik paar seconden van nummer “La ballade de gens heureux” in film Verliefd op Ibiza geen incidentele verwerking: zeer bewuste keuze, vergroot waarde film. Ook als nummer volledig inwisselbaar zou zijn, geen incidentele verwerking: ook bij gebruik ander nummer toestemming rechthebbenden vereist. Gebruik muziekwerken in films normale exploitatie van werken van rechthebbenden.

IEPT20141125, Hof Den Haag, Containerbox v City Box
Beslissingen uit hoofde van art. 250 Rv, waaronder ook beslissing waarin verzochte bevelschrift wordt geweigerd, zijn vatbaar voor beroep. Analoge toepassing van art. 249 en 250 Rv (afstand doen van instantie) op kort gedingprocedure, nu aard van kort geding zich niet hiertegen verzet. Procesreglement kort gedingen is geen wettelijke regeling die toepasselijkheid van art. 249 en 250 Rv in weg staat.1019h Rv proceskostenvergoeding bij afstand van instantie in IE-zaak: eisende partij die afstand doet van instantie is te beschouwen als in ongelijk gestelde partij. 1019h Rv niet van toepassing op onderhavige procedure: geen betrekking op ‘handhaving van IE-recht’.

IEPT20141125, Hof Den Haag, NWB

Beoordeling onrechtmatigheid vrijgeven Nationaal Wegenbestand (NWB) door Staat begrensd door formele rechtskracht besluiten 2 november 2011. In stand houden NWB niet onrechtmatig: Staat vrij om hulpmiddelen te ontwikkelen die meer functionaliteiten hebben dan strikt noodzakelijk voor uitoefening wettelijke taak. Ter beschikking stellen NWB aan lagere overheden niet onrechtmatig: Voldaan aan Aanwijzingen inzake verrichten marktactiviteiten door organisaties binnen de rijksdienst en onvoldoende onderbouwd dat Staat in redelijkheid niet kon menen dat zijn handelen evenredig was. Niet optreden tegen mogelijk inbreukmakend gebruik door AND niet onrechtmatig jegens Andes. Geen misbruik van machtspositie: in stand houden NWB onlosmakelijk verbonden met publieke taak Staat.

IEPT20141121, Rb Den Haag, Rhodia v Jiaxing
Nederlandse rechter bevoegd t.a.v. gedaagden: gevaar voor onverenigbare beslissingen. Conclusie 1 van EP 627 niet inventief: vakman die condensatiereactie zou willen verbeteren en vorming di-amandelzuur zou willen verminderen zou CSTRs vervangen door propstroomreactor. Gerede kans dat conclusie 16 en 17 nietig worden verklaard: voegen niets inventiefs toe aan conclusie 1.

IEPT20141121, Rb Den Haag, eBenefits v VGB
Beslag gehandhaafd: onvoldoende aannemelijk dat is voldaan aan schriftelijke opgave. Onvoldoende aannemelijk dat VGB klanten van eBenefits heeft benaderd, laat staan dat dit onrechtmatig zou zijn jegens eBenefits.

IEPT20141121, Rb Amsterdam, Mein Kampf

Ontslag van alle rechtsvervolging voor verkoop Mein Kampf in winkel: veroordeling niet noodzakelijk in democratische samenleving, in verband met zeer eenvoudige verkrijgbaarheid via internet en context waarin boek te koop wordt aangeboden.

 

IEPT20141120, Rb Amsterdam, Eredivisie v Café Hegeraad
Auteursrechtinbreuk: Eredivisiewedstrijden zonder zakelijke licentie in elk geval viermaal openbaar gemaakt.


IEPT20141119, RvS, Pharmacosmos v Octrooicentrum
Verval octrooi wegens niet tijdig betalen taks geen besluit: van rechtswege en niet gericht op rechtsgevolg. Verschoonbare termijnoverschrijding niet aannemelijk gemaakt. Verzoek tot herstel niet enige mogelijkheid om octrooi te herstellen: Octrooicentrum moet door haar gemaakte fouten corrigeren. Dergelijke correctie is geen besluit en kan slechts bij burgerlijke rechter worden aangevochten.

IEPT20141118, Hof Den Haag, Astellas v Synthon

Geen spoedeisend belang bij informatie omtrent identiteit producenten: verjaringstermijn voor schadevergoeding vangt pas aan nadat identiteit bekend is geworden en aangenomen  dat dit naar buitenlands recht ook het geval is. Spoedeisend belang bij proceskostenveroordeling – aanhouding tot afloop bodemprocedure.

IEPT20141118, Hof Den Haag, Livesafe v McAfee

Woord “Livesafe” beschrijvend voor software, telecommunicatie en veiligheidsdiensten: bestaat uit bestanddelen die verwijzen naar kenmerk van de waren en diensten. Onderscheidend vermogen woord “Livesafe” door gebruik niet aannemelijk gemaakt. Geen overeenstemming tussen woord/-beeldmerk “Livesafe” en teken “LiveSafe” van McAfee: niet onderscheidende woordbestanddeel “Livesafe” buiten beschouwing gelaten. Geen bijzondere omstandigheden die gebruik “LiveSafe” onrechtmatig maken en geen beroep op artikel 10bis lid 3 (1) Verdrag van Parijs.

IEPT20141118, Hof Den Haag, Novartis v Alvogen
Uitgaande van door Novartis voorgestane ruime lezing van octrooi voor “rivastigminepleisters” gerede kans dat het octrooi wordt herroepen of vernietigd wegens ongeoorloofd toegevoegde materie. Indien octrooi in zodanig beperkte zin wordt gelezen dat dit geen kans loopt op vernietiging, geen inbreuk door Alvogen: vereiste tackifier niet in product Alvogen aanwezig.

IEPT20141118, Hof Den Haag, Drema

Voldoende belang bij verklaring voor recht in plaats van veroordeling tot betalen schadevergoeding. Dwangsommen niet verjaard: verjaring gestuit door exploten op 16 maart 2011 en 21 juli 2011 en inleidende dagvaarding van 19 januari 2012. Schade van € 86.458 door inbreuk door appellant tussen 1998 en 2000: causaal verband onvoldoende bestreden. Onvoldoende causaal verband tussen inbreukmakende handelingen appellant en schade vanaf 2001.

IEPT20141118, Rb Noord-Nederland, Spotprent in videoclip
Auteursrechtinbreuk door gebruik spotprent Wilders in videoclip over Wilders: geen incidenteel gebruik. Geen parodie: spotprent geen voorwerp van de karikatuur, maar in ongewijzigde vorm gebruikt ter ondersteuning parodie op Wilders. Schadevergoeding van € 3500: € 1000 materiele schade en € 2500 reputatieschade door agressieve lading videoclip.

IEPT20141116, Rb Amsterdam, SBS
Geen verbod uitzending Hart van Nederland over moord op echtpaar: SBS mag documentaire maken over geruchtmakend politieonderzoek. Geen wederhoor nodig: X en Y geen hoofdonderwerp documentaire. Afgifte verhoorbeelden door OM aan SBS niet onrechtmatig, gezien aard van de zaak en maatschappelijk belang. Gebruik beelden door SBS niet onrechtmatig: privacy verdachten beschermd, geen nieuwe feiten, beelden niet heftig emotioneel. Geen inbreuk portretrecht X en Y: beelden geblurred, waardoor geen sprake is van portret.

IEPT20141114, HR, Shoppingspel III

Artikel 27a Aw ziet slechts op daadwerkelijk genoten winst; geen punitief karakter. Hof heeft winstafdracht (art. 27a Aw) op juiste wijze begroot: rekening gehouden met niet bewaren financiële administratie en zo realistisch mogelijke schatting gemaakt van behaalde winst. Rente over winstafdracht vanaf 1 november 1989: hof heeft ten onrechte verweer hiertegen in oordeel betrokken, pas gevoerd na tweede verwijzing en uitbreiding rechtsstrijd niet aanvaard door eiser. Hof heeft terecht reeds betaalde compensatoire rente niet in mindering op toewijsbare hoofdsom gebracht: standpunt niet ingenomen voor hof.

IEPT20141113, Rb Den Haag, Tronios v Dertronics

Dat detaillist zich niet conformeert aan minimumprijzen van groothandel geen grond voor beëindiging duurovereenkomst

IEPT20141112, Rb Amsterdam, Imagine You v Sevenstar

Geen inbreuk op auteursrecht beursstand: Imagine You had redelijkerwijs moeten begrijpen dat aanschaf bouwelementen enkel zinvol was als deze conform het ontwerp van Imagine You konden worden gebruikt en op geen enkel moment kenbaar gemaakt dat Sevenstar het ontwerp niet mocht gebruiken dan wel vergoeding daarvoor moest betalen en dit blijkt ook niet uit de algemene voorwaarden.

IEPT20141112, Rb Den Haag, Bacardi v Castillon

Goederen met T1-status die onder accijnsschorsingsregeling worden geplaatst in EU in verkeer gebracht. Merkinbreuk “sub a” wegens zonder toestemming verkopen Bacardi-producten met AGD-status. Inbeslaggenomen T1-goederen maken geen inbreuk, onvoldoende onderbouwd dat deze in EER zullen worden gebracht. Ook merkinbreuk wegens levering Bacardi-producten met AGD-status aan Torijn: zonder toestemming in de EU in het verkeer gebracht.

IEPT20141112, Rb Den Haag, Ronist v POS4

Herstelvonnis vanwege kennelijke fout inzake proceskostenveroordeling: € 4140,25 in plaats van € 1966.

IEPT20141112, Rb Den Haag, Bacardi v Castillon

Goederen met T1-status die onder accijnsschorsingsregeling worden geplaatst in EU in verkeer gebracht. Merkinbreuk “sub a” wegens zonder toestemming verkopen Bacardi-producten met AGD-status. Inbeslaggenomen T1-goederen maken geen inbreuk, onvoldoende onderbouwd dat deze in EER zullen worden gebracht. Ook merkinbreuk wegens levering Bacardi-producten met AGD-status aan Torijn: zonder toestemming in de EU in het verkeer gebracht.

IEPT20141111, Hof Amsterdam, PostNL

Geen aanhouding zaak tot in strafzaak tegen appellant is beslist: beoordelingskader civiele rechter wezenlijk anders en niet op korte termijn vonnis in strafzaak te verwachten. Appellant ontvankelijk in hoger beroep, ondanks terecht handhaven verstek door rechtbank en gebrek aan zekerheidsstelling appellant in hoger beroep: artikel 335(2) Rv moet terughoudend worden toegepast en zwaarwegend belang PostNL bij niet-ontvankelijkheid appellant onvoldoende onderbouwd. Hof voornemens deskundigenbericht te gelasten over of door appellant verkochte postzegels vals zijn.

 

IEPT20141111, Hof Den Haag, Van Caem v Bacardi

Terecht kostenveroordeling eerste aanleg in conventie: Van Caem tekort geschoten in opgaveverplichting en zelf executiegeschil aanhangig gemaakt. Van Caem heeft stakingsverbod overtreden door AGP-goederen op te slaan en te verhandelen. Onduidelijk of Van Caem merkinbreuk heeft gepleegd door opslag AGP-goederen, gezien o.a. prejudiciële vragen hof Den haag (IEPT20140722), waardoor belang Van Caem bij afwijzing opgave zwaarder weegt dan belang Bacardi bij toewijzing. Kostenveroordeling eerste aanleg in reconventie: kosten grotendeels nodeloos gemaakt door stelling in strijd met de waarheid.


IEPT20141107, Rb Den Haag, Doodsbedreiging Wilders
80 uur taakstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden voor rapvideo waarin Wilders met dood wordt bedreigd en voorhanden hebben van drie gaspistolen.

IEPT20141106, Rb Den Haag, Ronist v POS4

Geen inbreuk op handelsnaam “Cashdesk”: weliswaar op internet gebruikt, maar niet als handelsnaam. Geen misleidende reclame: “overstappen van” geen extreem negatieve uitdrukking, ongeoorloofde vergelijkende reclame onvoldoende onderbouwd. Ongeoorloofde mededinging onvoldoende aannemelijk gemaakt.

 

IEPT20141106, Rb Den Haag, Converse v Dolce Girls
Verstekvonnis inzake inbreuk “ALL STAR”-merken: vorderingen komen niet onrechtmatig of ongegrond voor

 

IEPT20141105, Rb Zeeland-West-Brabant, NZO v Alpro

Gebruik woord “yoghurt” op verpakking Alpro sojaproducten niet onrechtmatig: geen (verkoop)benaming, duidt uitsluitend kenmerkende eigenschap (alternatief voor yoghurt) aan, wekt niet de indruk dat het om yoghurt gaat. Vermelding “with yoghurt cultures” niet misleidend: gebruik gemaakt van dezelfde bacteriën die worden gebruikt bij bereiding yoghurt. Verpakking sojaproduct “Mild & Creamy” niet onrechtmatig: koper door verkoopbenamingen “Alpro Mild & Creamy Naturel/Vanille - Een heerlijke combinatie van soja en yoghurtculturen verrijkt met calcium en vitaminen.” genoegzaam bekend met ware aard van het product, ondanks woorden “plantaardige yoghurtvariatie” voor gemiddelde consument duidelijk dat het om een sojaproduct gaat en niet om dierlijk product, gebruik term “creamy” niet onrechtmatig doordat dit slechts de betreffende substantie aanduidt en voor zover “mild & creamy” als verkoopbenaming wordt gebruikt duidt dit uitsluitend de kenmerkende eigenschappen van het product aan. Gebruik term “kookroom” op verpakking Alpro soya Cuisine niet onrechtmatig: niet gebruikt als (verkoop)benaming, enkel om kenmerkende eigenschap product te omschrijven. Gebruik bewoordingen “lichtgewicht roomproduct”, “(100%) plantaardige room” en “topper onder de roomproducten” op website onrechtmatig: taalkundig sprake van variant binnen categorie (kook)room, niet gebruikt om kenmerkende eigenschap van het product te beschrijven. Verpakking “Alpro Soja” (Original en Light) niet onrechtmatig: wekt niet de indruk dat het om zuivelproduct melk gaat. Verpakking “Alpro soya vla” onrechtmatig: ten onrechte gebruikt als verkoopbenaming van een niet-zuivelproduct, zonder dat dit uitsluitend is gebeurd om een kenmerkende eigenschap van het product te omschrijven.


IEPT20141105, Rb Noord-Holland, Complan v Qsinc
Complan auteursrechthebbende op broncode en gebruikersinterface software voor automatisering tandartsadministraties, maar niet op databasestructuur en gebruikte iconen: ingegeven door functionele overwegingen c.q. onvoldoende onderbouwd. Geen auteursrechtinbreuk op broncode: overgelegde foto’s en schermafbeeldingen onvoldoende, eenzelfde uiterlijk kan met verschillende broncodes worden bereikt en deskundige stelt dat geen sprake van ontlening is. Geen inbreuk op gebruikersinterface: andere totaalindrukken, overeenstemmende onderdelen voornamelijk functioneel.

 

IEPT20141104, Hof Arnhem-Leeuwarden, Converse v Scapino
Goede procesorde verzet zich tegen aanpassing bewijsopdracht in dit late stadium van de procedure: onredelijke vertraging. Geen aanhouding zaak om deskundigenrapport andere zaak af te wachten: beslissingen kunnen onverenigbaar met elkaar zijn. Scapino niet geslaagd in bewijsopdracht dat Converse schoenen afkomstig zijn uit door Converse geautoriseerde Brand Search partijen: onvoldoende onderbouwd. Scapino niet geslaagd in bewijsopdracht dat bij Sport Trading gekochte schoenen van geautoriseerde wederverkoper Infinity afkomstig zijn. Deskundigenonderzoek naar aanwezigheid tonglabelcode “W17” dat aantoont dat schoen van Infinity afkomstig is niet in strijd met goede procesorde.