Oktober 2014

Print this page

IEPT20141031, HR, Van Dun v De Staat
Cassatie slaagt. Rechterlijke beslissing door dezelfde rechters als bij de mondelinge behandeling aanwezig waren. Bij vervanging rechter worden partijen voorafgaand aan de uitspraak ingelicht. Partijen mogen bij vervanging rechter een nadere mondelinge behandeling verzoeken. Verzoek mag niet worden geweigerd als er proces-verbaal van eerdere mondelinge behandeling ontbreekt. Rechter kan verzoek nadere mondelinge behandeling afwijzen.

IEPT20141031, Hof Arnhem-Leeuwarden, Just Publishers v De Staat

Publicatie “Moordmakelaars” verboden voor 6 maanden: ernstige bemoeilijking en verstoring waarheidsvinding, bescherming eerlijk proces en vertrouwelijke documenten. Geen maatschappelijke misstand aan de kaak gesteld: slechts getuigenverklaringen opgenomen. Ondanks nieuwswaarde moet tijdelijke bescherming vertrouwelijke stukken zwaarder wegen wegens art. 6 EVRM recht op eerlijk proces.

IEPT20141030, Rb Den Haag, Samsung v Digital Revolution

Gerede kans dat octrooi EP 914 wordt herroepen wegens gebrek aan inventiviteit: aangenomen dat vakman zonder inventieve denkarbeid volgorde van aansluitpunten geheugeneenheid cartridges zo zou wijzigen dat communicatieaansluitpunt verst van aandrijfkrachtopname-eenheid is gelegen. Gestelde voordelen niet in octrooischrift genoemd.

IEPT20141029, Rb Amsterdam, ORN v RAB
Geen vernietiging Participatieovereenkomst Nationaal Luister Onderzoek: geen strijd met redelijkheid en billijkheid. Geen misbruik van omstandigheden: rechtsgeldig besluit dat niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is


IEPT20141029, Rb Amsterdam, Actuate v Delta Lloyd
Vanwege professionele partijen uitleg licentieovereenkomst volgens letterlijke tekst: licentie voor gebruik op één computersysteem. Richtlijnconforme uitleg artikel 45j Aw: ziet ook op compatibel maken software met software andere leveranciers. Verveelvoudigingen door Delta Lloyd niet onrechtmatig: noodzakelijk voor compatibel maken met nieuw besturingssysteem. Hoewel in licentie “WIN” is genoemd mag software ook met ander besturingssysteem worden gebruikt: geen expliciete beperking in licentie opgenomen. 1019h Rv Proceskosten Delta Lloyd conventie begroot op hoogte proceskosten Actuate: onvoldoende onderbouwd waarom haar kosten aanzienlijk hoger zijn dan kosten Actuate. Actuate mocht geen key met beperkte duur verstrekken: geen aanknopingspunten in licentie en uit praktijk tot dan toe af te leiden dat voor duur 12 maanden is overeengekomen. Geen schadevergoeding Delta Lloyd i.v.m. ontwikkelkosten nieuwe software: al begonnen met ontwikkeling vóór ingebrekestelling.


IEPT20141028, Hof Amsterdam, Vision Gallery v ArtVenture

Geen schending geheimhoudingsbeding: elke bezoeker van expositie Vision Gallery kan overgenomen aspecten zien en iedereen die schilderijen wil exposeren en verkopen zou het op wijze Vision Gallery doen. Benaderen van zelfde hotels en congrescentra als Vision Gallery niet onrechtmatig en geen verwarring ontstaan omtrent hoedanigheid huurder. Concurrentiebeding terecht geschorst: zeer kort dienstverband, ArtVenture pas jaar na einde dienstverband gestart en gevorderde leeftijd van geïntimeerden.


IEPT20141028, Rb Limburg, Brein v Facebook DVD handelaar
Ex parte bevel ex 1019e Rv tegen [J], die via Facebook en een eigen website een handel drijft in illegaal gekopieerde DVD’s: dwangsom € 500 per (deel van de) dag dat de overtreding voortduurt of   € 250 per openbaarmaking

IEPT20141028, Hof Den Haag, VG Colours v Jovaplant

1019h Rv proceskostenveroordeling kosten art. 84 ROW adviesprocedures: gelijkgesteld met nietigheidsprocedure ingesteld ter afwering van inbreukvorderingen, € 17.592,11. Geen 1019h Rv proceskostenveroordeling voor Memorie van Antwoord: niet redelijk, want nog geen memorie van grieven genomen en onzeker of die zou worden genomen gelet op adviesprocedure.

IEPT20141028, Hof Den Bosch, Schoenzool

Ground schoenzool auteursrechtelijk beschermd: andere totaalindruk dan overlegde afbeeldingen van schoenzolen geeft voldoende blijk van eigen intellectuele schepping van de maker. Inbreuk op “Ground” schoenzool: door geïntimeerde geleverde schoenzool identiek.

 

IEPT20141028, Rb Overijssel, Bulldozerverhuur

Onvoldoende onderbouwd dat gedaagden handelsnaam met Bulldozerverhuur eerder voerden: eerdere inschrijving onvoldoende. Verwarringsgevaar tussen handelsnamen die achternaam en “Bulldozerverhuur” bevatten: geringe afwijking, zelfde werkzaamheden, zelfde vestigingsplaats en verwarring daadwerkelijk plaatsgevonden. Gedaagden handelen onrechtmatig door nagenoeg zelfde afbeelding als logo te gebruiken.

 

IEPT20141027, Rb Noord-Holland, TS-Shops v Sportbadge
Geen handelsnaaminbreuk: handelsnamen ‘TS-Shops’ en ‘Loomfun’ niet gebruikt ter aanduiding van onderneming in handelsverkeer, maar slechts ter aanduiding van producten van Sportbadge. Misleidende handelspraktijk van Sportbadge: door vermelding van (handels)namen ‘Loomfun’ en ‘TS-Shops’ in haar advertenties wordt verwarring gewekt t.a.v. handelsnamen van concurrent.

 

IEPT20141024, Rb Den Haag, ZTE v Vringo

Conservatoir derdenbeslag niet opgeheven: ZTE voorshands geen willing licensee voor FRAND-licentie EP 119 voor “Method for transmitting a sequence of symbols”. EP 119 nieuw en inventief. ZTE maakt (indirecte) inbreuk op EP 119: niet aannemelijk dat niet alle drie typen transmit diversity uit de standaard door ZTE worden ondersteund.

IEPT20141024, Rb Den Haag, Dyson v Samsung
Claims Samsung over zuigkracht Motion Sync stofzuiger niet misleidend: maken duidelijk dat stofzuiger langere periode sterke zuigkracht heeft. Omdat zuigkracht sterk blijft kan Samsung ook claimen dat consument t.o.v. stofzuiger met zak geen verlies aan zuigkracht ervaart. Claim Dyson dat DC52 stofzuiger geen filteronderhoud nodig heeft niet misleidend: bevat geen filter die onderhoud behoeft.


IEPT20141023, Rb Limburg, Prostelko 

Geen verbod tot executie kort geding vonnis: eiser heeft in strijd gehandeld met vonnis van 11 maart 2014. Geen buitengerechtelijke ontbinding licentieovereenkomst: niet aan in licentieovereenkomst genoemde ontbindingsgronden voldaan.

IEPT20141021, HvJEU, BestWater
Het embedden van een film op de eigen website, waardoor met “framing” de film die op YouTube staat getoond wordt, kan niet worden aangemerkt als een “mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 3, lid 1 auteursrechtrichtlijn, voor zover het betrokken werk niet wordt doorgegeven aan een nieuw publiek, noch wordt meegedeeld volgens een specifieke technische werkwijze die verschilt van de werkwijze bij de oorspronkelijke mededeling.


IEPT20141021, Hof Amsterdam, TROS v Lako Kennels

Tussen 2004 en 2008 geen andere (aannemelijke) schadefactoren dan de onrechtmatige daden van Tros: schadevergoeding € 296.989. Hof komt naar aanleiding van deskundigenrapport Tros tot conclusie dat 2011 het laatste schadejaar is en dat schade na 2008 op € 31.120 moet worden begroot i.p.v. op € 208.590.


IEPT20141021, Rb Gelderland, De Zorgconsulent

Kwalificaties “fraude”, “frauduleuze praktijken” onrechtmatig en dienen te worden verwijderd: ernstige beschuldigingen die onvoldoende zijn onderbouwd. Naam website “De Zorgfraudulent” dient te worden gewijzigd.

 

IEPT20141021, Rb Zeeland-West-Brabant, King Cuisine

Verwarringsgevaar tussen beeldmerk “KING SALADES” en woordmerk “KING CUISINE”: combinatie “KING” en “SALADE en gebruik koningskop zal worden geassocieerd met KING CUISINE en gedaagde in verleden bij King Cuisine betrokken geweest. Ook handelsnaamrechtelijk verwarringsgevaar dat wordt versterkt door korte afstand tussen ondernemingen. Auteursrechtinbreuk op logo, zelfs als Glas Studio’s rechthebbende is: geen auteursrechtoverdracht aan gedaagde en aannemelijk dat King Cuisine licentie heeft.


IEPT20141021, Rb Gelderland, De Staat v Just Publishers
Gedaagden niet in verdediging geschaad door dagvaardingstermijn van minder dan 3 uur: niet aannemelijk dat publicatiedatum “Moordmakelaar” van 22 oktober al enige tijd bekend was in media en voorbereidingstijd inherent aan kort geding en advocaat heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Publicatie onrechtmatig: belang Staat op eerlijk proces weegt zwaarder dan belang op openbaren verklaringen kroongetuige en Verbod op publicatie boek niet disproportioneel, want niet in te zien op welke andere minder ingrijpende wijze de Staat het belang van waarheidsvinding op effectieve wijze zou kunnen waarborgen.


IEPT20141022, Rb Den Haag, Koelstra v Van Asten

Door reeds ondertekende onthoudingsverklaring geen belang bij inbreukvordering tegen Van Asten en Babysupershop. Wel belang bij vernietiging inbreukmakende Techno buggy’s. Rectificatie toegewezen: belang bij beperken veiligheidsrisico’s Techno’s met Koelstra-merken. Vorderingen tegen overige gedaagden afgewezen: zijn aandeelhouder/bestuurder en geen ernstig persoonlijk verwijt. Plaatsen advertentie met Koelstra buggy, terwijl deze niet op voorraad was misleidend, door suggestie dat deze wel in voorraad is geweest. Claim “alle Koelstra Buggy’s uit voorraad leverbaar met laagste prijsgarantie” misleidend, maar onvoldoende aannemelijk dat claim suggereert dat adverteerder erkende wederverkoper van Koelstra is. Geen deloyaal gebruik Koelstra merken en geen merkinbreuk door gebruik Koelstra woordmerk in advertenties. In verleden aangeboden Techno kan er niet toe leiden dat de keyword advertising in algemeen herkomstaanduiding woordmerk Koelstra aantast. Geen aantasting investeringsfunctie: niet aannemelijk dat terugloop verkoop en verstoring handelsrelatie met Prénatal door keywordgebruik Van Asten komt.

 

IEPT20141022, Rb Den Haag, FKP v Spirits
Procesrecht. Merkenrecht. Vervolg op IEPT20140730 (rb), waarin de rechtbank voornemens was om prejudiciële vragen te stellen over of het BVIE een posterieur verdrag is aan de EEX-Vo en waarin partijen de gelegenheid hebben gekregen om zich over deze vragen uit te laten.  De rechtbank oordeelt dat – gelet op het nu ingenomen standpunt door eisers – de zaak naar de rechtbank Rotterdam zal worden verwezen wegens plaats van vestiging merkhouder, voor zover het de nietigverklaring van de onder III van het petitum bedoelde jongere merkenregistraties betreft.

IEPT20141022, Rb, Den Haag, Plantlab
Vordering tot inzage en afgifte afgewezen: geen redelijk vermoeden dat conclusie 1 en 9 NL 091 door gedaagden worden toegepast en geen equivalentie. Geen redelijk vermoeden van inbreuk op conclusie 8, vanwege nieuwsheidsonderzoek dat stelt dat geen sprake is van inventiviteit.

 

IEPT20141022, Rb Den Haag, Brite Strike

Rb overweegt vragen te stellen over of BVIE posterieur verdrag is aan EEX-Vo en stelt partijen in gelegenheid zich hierover uit te laten

 

IEPT20141020, Rb Oost-Brabant, Omroep Brabant

Eiser niet ontvankelijk, want had Omroep Brabant i.p.v. Omroep Brabant B.V. moeten dagvaarden, toch inhoudelijke beoordeling vanwege toezegging Omroep Brabant om zich aan vonnis te houden. Direct in verband brengen van eiser met misbruik van Wob-verzoek(en) onrechtmatig, want juistheid gemotiveerd weersproken. Schade onvoldoende onderbouwd en geen spoedeisend belang.


IEPT20141021, Hof Den Haag, Fiar v Thuiskopie
Voeging FIAR toegestaan: FIAR heeft belang heeft bij voeging en Staat geen verweer gevoerd. Vordering tot tussenkomst niet-ontvankelijk, want ingesteld na laatste conclusie in hoofdzaak.

 

IEPT20141017, Rb Oost-Brabant, Cybex v Dorel

Cybex voldoende spoedeisend belang bij vorderingen, ondanks dat deze betrekking hebben op half jaar oude nieuwsbrief en oud bericht website: geen afstand van gewraakte uitingen en bericht nog steeds toegankelijk. Nieuwsbrief  aan retailers geen ongeoorloofde vergelijkende reclame of misleidende mededelingg: niet inzichtelijk geweest voor (kopend) publiek. Mededeling op website wel ongeoorloofde vergelijkende reclame: wel toegankelijk, vergelijking te herleiden tot Cybex en deels onvoldoende onderbouwd.


IEPT20141017, HR, Rubik v Beckx

Herstelarrest vanwege misslag proceskostenveroordeling: € 5.998,79 in plaats van € 17.996,38

 

IEPT20141016, Rb Oost-Brabant, Thuiskopie

Niet uit te sluiten dat Thuiskopie AMvB zal sneuvelen, gezien negatieve oordeel HvJEU in ACI Adam. Dat AMvB onverbindend zal worden verklaard zozeer verdedigbaar dat dit mede basis kan vormen voor leggen conservatoir eigen beslag. Verlof conservatoir eigenbeslag verleend voor € 300.000: vorderingsrecht summierlijk aangetoond.


IEPT20141015, Rb Den Haag, Converse v Alpi
Geen kennelijke fout in tussenvonnis (IEPT20130130) door wel [A], maar niet [C] te veroordelen tot inzage. Zaak niet aangehouden in afwachting hoger beroep tegen IEPT20101231. Alpi heeft inbreuk gemaakt op Converse-merken door verkoop van schoenen met Converse-tekens aan haar personeel. Overige inbreukvorderingen afgewezen: Alpi heeft in opdracht van haar opdrachtgevers gehandeld. Onvoldoende onderbouwd dat Alpi “auctor intellectualis” schoenen in opdracht van derden ingevoerd en verhandeld. Alpi is geen mede-inbreukmaker: voorbehouden handelingen niet voor rekening en risico Alpi uitgevoerd. Voorshands oordeel dat opdrachtgevers Alpi ten aanzien van 54 zendingen inbreuk op Converse merken hebben gemaakt, waardoor Alpi merkinbreuk heeft gefaciliteerd. Geen faciliteren inbreuk voor overige zendingen. Alpi krijgt gelegenheid voorshands bewezen merkinbreuk door opdrachtgevers te ontkrachten. Partijen krijgen gelegenheid zich uit te laten over te benoemen deskundigen inzake controle echtheidskenmerken in beslag genomen schoenen.

IEPT20141015, Rb Amsterdam, De Telegraaf

Artikelen in Telegraaf, waarin eisers worden beschuldigd van (faillissements)fraude niet onrechtmatig: voldoende steun in feitenmateriaal en belang Telegraaf om misstanden aan de kaak te stellen.


IEPT20141015, Rb Overijssel, Nathalie Weinreder

Verwijdering verwijzingen naar eiser van website en social media, waarop hij wordt verdacht van moord: buitengewoon ernstig en geen steun in feiten gezien feit dat [X] onherroepelijk is veroordeeld voor de moord.


IEPT20141014, Hof Amsterdam, Trainingsmethode 

Geen staking executie non-concurrentiebeding wegens staking onderneming: belang om appellant aan non-concurrentiebeding te houden, vanwege mogelijke overdracht van de onderneming. Onvoldoende aannemelijk dat niet de handelsnaam, maar een gebruiksrecht aan de BV van partijen is overgedragen en dat ontbinding samenwerking rechtsgeldig was. Niet aannemelijk dat klantenbestand, trainersbestand en trainingsmethode auteursrechtelijke werken zijn.


IEPT20141014, Hof Amsterdam, SBS
Geen aanwijzingen dat vaststellingsovereenkomst tussen SBS en gedaagde slechts ziet op verbod tot uitzenden gehele uitzending en geen ondergrens dat boetebeding slechts geldt bij privacy inbreuk: gedaagde daadwerkelijk herkend door derden. Matiging boete uit vaststellingsovereenkomst tot € 15.000: getoonde fragmenten van zeer korte duur, geen aantoonbare schade en overeenkomst bevat geen absoluut verbod, waardoor inroepen boetebeding zorgt voor buitensporig en onaanvaardbaar resultaat.

IEPT20141010, Rb Den Haag, Levoplant
Octrooi voor "werkwijze en kokervormig lichaam voor het opkweken van planten" niet inventief: biedt geen oplossing voor gesignaleerde (technische) probleem. Herformulering van probleem ontoelaatbaar: gemiddelde vakman kan noch expliciet noch impliciet geherformuleerde probleem uit oorspronkelijke aanvrage afleiden. 1019h Rv kosten van € 111.528 niet buitensporig of onredelijk hoog: kostenspecificatie van eiseres heeft zelfde orde van grootte en onvoldoende toegelicht welke kosten als onredelijk zouden moeten worden aangemerkt.

IEPT20141014, Rb Amsterdam, Gigaboek v Gigaprint
Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Gigaprint” en “Gigaboek”: geen overlap van activiteiten, aangezien Gigaboek zich uitdrukkelijk profileert als uitgeverij, terwijl Gigaprint uitsluitend plat printwerk verricht, “Giga” niet zodanig onderscheidend dat indruk wordt gewekt dat het om gelieerde ondernemingen gaat en websites wijken sterk van elkaar af.

IEPT20141014, Hof Den Haag, Duyvis v Teckru
Terecht geoordeeld dat EP 961 niet nieuw was, omdat Bauermeisterhandleiding 1965 openbaar toegankelijk was. Door Duyvis voorgestelde aanpassingen leiden tot conclusies die niet nieuw zijn. Hulpconclusie 7 en 8 niet nieuw en inventief, gezien Bauermeisterhandleiding 1965. Geen onrechtmatig handelen door handhaven nietig octrooi: niet gesteld dat Duyvis daadwerkelijk wist dat haar octrooi nietig was. Voor recht verklaard dat NL 739 ingevolge artikel 77 ROW haar rechtsgevolg heeft verloren: heeft betrekking op uitvinding EP 961

IEPT20141014, Hof Den Bosch, Votech v Chronos

Geen spoedeisend belang vereist voor beoordeling proceskostenveroordeling eerste aanleg in hoger beroep. Proceskosten terecht gecompenseerd: Chronos niet “in het ongelijk gestelde partij”, vanwege intrekken vorderingen wegens gebrek aan belang.


IEPT20141014, Hof Den Haag, Red Bull v Lamborghini
Niet gesteld welk gebruik Red Bull naast gebruik voor vliegtuigen, F1 activiteiten en motorraces van stiermerken heeft gemaakt. Onvoldoende gemotiveerd dat gebruik stiermerken bij wedstrijd tussen vliegtuigen normaal gebruik voor voertuigen is. Stiermerken niet normaal gebruikt in het kader van F1 activiteiten Red Bull: enkel gebruikt voor sponsoring. Onvoldoende gemotiveerd dat merken normaal gebruikt zijn voor motorraces: slechts gebruikt als sponsoring. Geen normaal gebruik stiermerken voor replica’s motorfietsen: consument ziet replica’s als verlengstuk van sponsoring door Red Bull.


IEPT20141008, Rb Noord-Nederland, Voith v Econvert I
Rechtmatig belang en rechtsbetrekking inzage: in strijd met arbeidsovereenkomst informatie gedeeld met Econvert. Inzage beperkt tot bescheiden gevonden met term “R2S” en visuele inspectie van zoekresultaten.

IEPT20141008, Rb Noord-Nederland, Voith v Econvert II
Partijen en deurwaarder moeten handelen conform vonnis in IEPT20141008, Rb Noord-Nederland, Voith v Econvert I

IEPT20141008, Rb Den Haag, Nickelson v Cool Cat
Winterjassen “KPom” en “Kpom Quilt” geen ongeoorloofde slaafse nabootsing van “Moena” en “Sylvie” jas: niet onnodig verwarringwekkend vanwege verschillen als andere vlakverdeling op de rug en toevoeging van bontballetjes aan capuchonkoordjes. Marktonderzoek Nickelson buiten beschouwing gelaten door gemotiveerde betwisting van betrouwbaarheid en representativiteit. Model “Krebel” onrechtmatige slaafse nabootsing van model “Selene”: ondanks aantal verschillen gelijke totaalindrukken.

IEPT20141008, Rb Limburg, Vigorfluss v In2Water

Auteursrechtinbreuk door teksten uit PowerPointpresentatie op website te plaatsen. PowerPointpresentatie auteursrechtelijk beschermd werk: specifieke woordkeuze en zinsopbouw en creatieve keuzes inhoud. Aanduiding [G] op schermprint onvoldoende voor stelling dat uitsluitend [G] auteursrechthebbende is. Indien sprake is van gemeenschappelijk auteursrecht ook inbreuk: niet gebleken dat toestemming is gevraagd aan en gekregen van [G]. Mededelingen In2Water misleidend: juistheid en volledigheid mededelingen niet aannemelijk gemaakt.

 

IEPT20141008, Rb Den Haag, PMS v Choon’s

Geen belang bij vrijgeving bij douane vastgehouden producten: door conservatoir beslag zorgt vrijgeving er niet voor dat PMS over producten kan beschikken. Vordering tot onmiddellijk vrijgeven toekomstige zendingen met producten identiek aan thans vastgehouden producten afgewezen.


IEPT20141008, Rb Den Haag, Blue
Niet geslaagd in bewijsopdracht dat KMI de film “Blue” heeft verkocht: onvoldoende onderbouwd. Auteursrechtinbreuk: voldoende aangetoond dat [B], [D] en [C] illegale kopieën van “Blue” hebben verkocht.

IEPT20141008, Rb Amsterdam, Elias v Telegraaf

Artikel op Telegraaf.nl over een vermeende doodsbedreiging door Elias niet onrechtmatig: onjuistheden verbeterd, waardoor artikel thans feitelijk juist is. Gebruikte kop niet onrechtmatig, want genuanceerd door inhoud van het artikel.


IEPT20141007, Rb Den Haag, SENA v HJ Scooters

Vorderingen Sena en Buma in verband met draaien muziek in openbare ruimte van HJ Scooters toegewezen: verbod tot draaien commerciële muziek repertoire Sena en Buma en schadevergoeding van € 469,95.


IEPT20141007, Hof Amsterdam, Creditline
Geen aanwijzingen dat appellante is tekortgeschoten in actueel houden van databank of dreigt dat te zullen doen. Proceskostenveroordeling terecht gegrond op artikel 237 Rv: rechter is bij vordering, gebaseerd op meerdere grondslagen, vrij in keuze van grondslag waarop hij vordering toewijst en dus niet gebonden aan bepaalde voorkeur van eiser (ook niet als die voorkeur is ingegeven door bepaalde in artikel 1019h Rv).

IEPT20141007, Hof Arnhem-Leeuwarden, BVEO v Thieme
Geen onvoorwaardelijke exploitatieverplichting programma “IederSpelt” door Bekadidact: geen verplichting in (niet ondertekende) intentieverklaring, ook niet na toepassing Haviltexmaatstaf. Bekadidact gerechtigd om onderhandelingen af te breken, gezien grote investering en feit dat programma negatief uit test kwam. Geen verplichting BVEO om ontwikkelingskosten van Bekadidact te betalen: niets afgesproken over gevolgen afbreken onderhandelingen, handelen volgens niet-ondertekende intentieverklaring kan worden gezien als stilzwijgende voorovereenkomst en Bekadidact heeft BVEO niet in gebreke gesteld voor tekortkomingen in “IederSpelt”.
 

IEPT20141006, Rb Amsterdam, TB Events v IDTV

Vonnis van 21 juli 2014 (IEPT20140721) overtreden: teken “Wie ontdekt de Mol?” niet beschrijvend en op identieke wijze gebruikt als voorheen “Wie is de Mol?”. Toevoeging “alsmede alle soortgelijke tekens” uit vonnis doelt ook op teken “Wie is de Mol?” zonder beschrijvende aanduiding.

IEPT20141003, HR, Leo Pharma v Sandoz

Bij beoordeling inventiviteit niet van belang dat vakman het objectieve technische probleem zou hebben onderkend. Beroep op Rockwool-arrest (IEPT20080215) doet hier niet aan af.


IEPT20141003, Rb Den Haag, Mooreast v Vryhof
Rechtbank Den Haag bevoegd 102 Rv: schadebrengend feit doet zich mede voor in arrondissement Den Haag. Nederlands recht van toepassing: schade doet zich voor / dreigt zich voor te doen in Nederland. Vryhof heeft onrechtmatig gewapperd: voldoende aannemelijk dat mededelingen over IE-rechten op ankers onjuist zijn en Vryhof schade heeft geleden / dreigt te gaan lijden.

IEPT20141002, Rb Zeeland-West-Brabant, KMG
Attractie “Freak Out” van KMG auteursrechtelijk beschermd: creatieve keuzes zorgen voor andere totaalindruk t.o.v. vergelijkbare attracties. Attractie “Hang Over” maakt auteursrechtinbreuk op de Freak Out: beeldbepalende elementen één op één overgenomen.

IEPT20141001, Rb Den Haag, Abercrombie & Fitch v Pandora Fashion
Onvoldoende onderbouwd dat X degene is die onder de naam “Wesley X” inbreukmakende kleding heeft verkocht, waardoor beslag op zijn rekening wordt opgeheven. Z en Y maken inbreuk op merkenrechten Abercrombie & Fitch: vorderingen niet weersproken c.q. niet verschenen.

IEPT20141001, Rb Den Haag, Burberry
Merkinbreuk “sub b” door op 14 juni 2013 schoenen met print die verwarringwekkend overeenstemt met Burberry beeldmerken aan te bieden. Bewezen dat op 12 december 2012 aangeboden namaakproducten van Burberry-merk waren voorzien, waardoor sprake is van merkinbreuk.