September 2014

Print this page

IEPT20140930, Hof Den Haag, Cepia

Geen bestuurdersaansprakelijkheid toen bestuurder nog niet afwist van merkinbreuk. Wel aansprakelijk vanaf moment dat dit wel het geval was: persoonlijk ernstig verwijt, omdat te laat opgaaf is gedaan van afnemers van namaakhamsters en Cepia niet over alle afnemers is ingestlicht.

IEPT20140930, Hof Den Haag, Van Caem v Bacardi
Van Caem geslaagd in bewijsopdracht dat flessen 1097 steeds T1-status hebben gehad, waardoor ze niet merkenrechtelijk zijn ingevoerd. Vraag of Bacardi zich kan verzetten tegen flessen met AGP-status afhankelijk van antwoord HvJEU in Bacardi v Mevi zaak (IEPT20140722). Handel in gedecodeerde flessen moet worden beoordeeld naar het recht van waar de gedecodeerde producten op de markt (dreigen te) komen. Niet aangegeven waar Bacardi-producten op de markt (dreigen te) komen en of dit daar onrechtmatig is.


IEPT20140929, Rb Den Haag, Moulinsart v Hergé Genootschap
Geen inbreuk op auteursrecht teksten en illustraties Moulinsart door Hergé Genootschap: onduidelijk of auteursrechten bij Moulinsart behoren.

IEPT20140929, Rb Midden-Nederland, De Staat v Darkness Reigns
Geen auteursrechtinbreuk op stripingpatronen van de Staat door aanbrengen striping op auto: geen overeenstemmende totaalindrukken door opvallende dubbele gele streep. Geen verwarringsgevaar tussen beeldmerk en striping op auto Darkness Reigns: andere totaalindrukken. Auto niet commercieel gebruikt, maar slechts op festivals en op vakantie. Geen onrechtmatige daad, want geen verwarringsgevaar.

IEPT20140926, Rb Midden-Nederland, Onrechtmatige publicatie
Uitingen van Stichting op verschillende websites die stellen dat eiser zijn kind zou hebben mishandeld en/of seksueel zou hebben misbruikt onrechtmatig: geen steun in feiten en grove inbreuk op persoonlijke levenssfeer van kind. Vorderingen ook jegens bestuursleden Stichting toegewezen: persoonlijk verwijtbaar.


IEPT20140925, Hof Den Bosch, LMR Advocaten v LR Advocaten
LMR Advocaten heeft oudste handelsnaamrechten op een aanduiding waarin naast advocaten (ook) “L” en “R” voorkomen. Geen verwarringsgevaar, ondanks dat “LR Advocaten” nog in logo op briefpapier, website en de gevel van gedaagden voorkomt: lijkt niet op logo LMR Advocaten en gebruik in combinatie met onderschrift Liebrand Ruis advocaten. Gebruik oude domeinnaam “LR Advocaten” geen handelsnaamgebruik: slechts gebruikt als tussenscherm voor doorlink naar nieuwe domeinnaam. Gebruik oude e-mailadressen met LR Advocaten geen handelsnaamgebruik.

IEPT20140923, Rb Oost-Brabant, Vereniging C1000 v Jumbo
Franchisenemers C1000 geen rechtmatig belang bij inzage in afspraken over overgang C1000 verhuurrechten van Jumbo naar Ahold: geen toegevoegde waarde, want rechtsverhouding met verhuurder niet gewijzigd. Geen rechtmatig belang bij inzage in andere afspraken dan welke betrekking hadden op verhuurrechten: gaat reikwijdte 843a Rv te buiten en zwaarwegend belang Jumbo en Ahold bij bescherming bedrijfsgevoelige informatie.

IEPT20140923, Hof Den Haag, De Staat
Geen materieel belang meer bij beoordeling van inmiddels vernietigde beslissing inzake weigeren toestemming interview gedetineerde. Recht van vrije nieuwsgaring van appellante gaat niet zo ver dat gedetineerde gedwongen kan worden met haar te communiceren over (bij onherroepelijke beslissing) verboden onderwerpen of onder niet toegelaten omstandigheden.

IEPT20140922, Rb Limburg, Maastricht Dichtbij

Noemen naam eiseres in artikel op dichtbij.nl niet onrechtmatig: onvoldoende aannemelijk dat eiseres niet als bron van artikel heeft gefungeerd


IEPT20140922, Rb Amsterdam, Telegraaf

Artikel in Telegraaf, waarin is gesteld dat [X] kroongetuige is geweest bij creditcardfraudezaak niet onrechtmatig: voldoende steun in feiten. Wederhoor toegepast, maar advocaat van [X] niet gereageerd en reeds in Duitse media over betrokkenheid [X] bij creditcardfraude bericht.


IEPT20140919, HR, Rubik v Beckx
Hof heeft juiste maatstaf gehanteerd door te onderzoeken of de elementen van de kubus waarvoor Rubik auteursrechtelijke bescherming inroept technisch bepaald zijn en te bepalen dat dit het geval is, omdat de kubus de functie van een driedimensionaal logicaspel heeft. Dat zelfde idee op uiteenlopende wijzen kan worden vormgegeven zorgt niet voor oorspronkelijkheid. Incidenteel beroep faalt: oordeel hof niet onbegrijpelijk en van feitelijke aard.

IEPT20140918, Rb Amsterdam, Camilleri

Achttal artikelen op crimesite Camilleri onrechtmatig en moeten worden verwijderd vanwege gebrekkige feitelijke onderbouwing en wijze waarop (ernstige) verdenkingen zijn ingekleed. Verwijdering portretfoto’s eisers toegewezen en artikelen waarin eisers zijdelings voorkomen dienen te worden geanonimiseerd.


IEPT20140918, Rb Amsterdam, Google

Geen verwijdering persoonsgegevens eiser uit zoekresultaten: veroordeling misdrijf en negatieve publiciteit als gevolg daarvan in algemeen blijvend relevante informatie over persoon en niet onderbouwd waarom zoekresultaten irrelevant, buitensporig of onnodig diffamerend zijn en niet gebleken van zwaarwegende en gerechtvaardigde reden. Zoekterm met naam van eiser valt niet samen met persoon eiser: meer mensen kunnen zelfde naam hebben. Autocomplete-aanvulling “peter r de vries” bij intypen volledige naam eiser niet onrechtmatig: geen onthulling identiteit van eiser.

 

IEPT20140918, HvJEU, Hauck v Stokke

Begrip "vorm die door de aard van de waar bepaald wordt”: niet uitsluitend vorm die voor functie van betrokken waar onontbeerlijk is, maar ook vorm waarin één of meerdere wezenlijke gebruikskenmerken aanwezig zijn die inherent zijn aan de generieke functie(s) van de waar en waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt. Begrip “vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft” is niet beperkt tot uitsluitend esthetische elementen maar omvat ook de vorm van een waar met verschillende kenmerken die aan de waar verschillende wezenlijke waarden kunnen geven. Geen weigering vormmerk mogelijk indien geen van de drie weigeringsgronden volledig van toepassing is.


IEPT20140917, Rb Den Haag, Veap v Snoeks

Schade wegens handhaving herroepen octrooi: € 163.519 (€ 110.338 gederfde winst, € 53.181 deskundigenkosten). Winstderving voldoende onderbouwd voor PVT-bedrijfswagens, maar niet voor overige bedrijfswagens.


IEPT20140917, Rb Den Haag, Europlex v Markant I
Voeging van zaken toegewezen: voor zelfde rechter aanhangig en verknocht wegens instellen van onder meer eenzelfde vordering jegens Markant

IEPT20140917, Rb Den Haag, Europlex v Markant II
Voeging van zaken toegewezen: voor zelfde rechter aanhangig en verknocht wegens instellen van onder meer eenzelfde vordering jegens Markant

IEPT20140917, Rb Midden-Nederland, Dierenkliniek

Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen: zeer beschrijvend, met duidelijke verwijzing naar vestigingslocatie en ondernemingen aan andere zijde van plaats gevestigd, terwijl voornamelijk lokaal clientèle wordt bediend. Geen verwarringsgevaar tussen domeinnamen: bevat handelsnaam + beschrijvende element “.nl”.


IEPT20140916, Hof Amsterdam, Red Arrow v SBS
Na stukgelopen onderhandelingen over TV-format "Marriage at First Sight" aankondigen programma met soortgelijke elementen uit te gaan zenden niet onrechtmatig: in feite is slechts het thema – een realityprogramma over mensen die hun partnerkeuze aan experts overlaten – gelijk en er bestaan wezenlijke verschillen tussen de programma’s. Ook worden (internationaal) meer programma’s met dit thema uitgezonden. Door de verschillen en feit dat Talpa al geruime tijd format ontwikkelde, is programma SBS niet op ontoelaatbare wijze ontleend aan format Red Arrow. Dat meteen na mislukken onderhandelingen eigen programma is aangekondigd om Red Arrow en SBS voor te zijn niet onrechtmatig: geen geheimhoudingsverplichting en wederzijds vertrouwen van totstandkoming overeenkomst. 
 

IEPT20140916, Hof Arnhem-Leeuwarden, Zoontjens Beton v Livingroof
Verwarringsgevaar tussen woordmerk “DNS” en beeldmerk “ONS”: grote visuele en begripsmatige overeenstemming en gebruikt voor nagenoeg dezelfde producten. Geen onrechtmatige concurrentie: geen systematisch ondergraven van het bedrijfsdebiet van Zoontjens. Schade merkinbreuk voldoende onderbouwd voor schadestaatprocedure, schade auteursrechtinbreuk niet.


IEPT20140911, HvJEU, Papasavvas v OFDE
Diensten van informatiemaatschappij omvat ook online-informatiediensten waarbij dienstverlener niet wordt vergoed door afnemer, maar door inkomsten uit op website gepubliceerde reclame. E-commerce richtlijn verzet zich niet tegen toepassing van nationale regeling voor civiele aansprakelijkheid voor smaad op in die lidstaat bevindende dienstverleners. Aansprakelijkheidsbeperkingen voor tussenpersonen niet van toepassing op persbedrijf met website waarop elektronische versie van krant wordt gepubliceerd: weet welke informatie wordt gepubliceerd en heeft daarover controle. Aansprakelijkheidsbeperkingen voor tussenpersonen kunnen van toepassing zijn op gedingen tussen particulieren over civiele aansprakelijkheid voor smaad. Geen rechtstreeks beroep op aansprakelijkheidsbeperkingen in richtlijn; wel beroep op in nationaal recht geïmplementeerde bepalingen of richtlijnconforme uitleg van nationale recht.

IEPT20140911, HvJEU, TU Darmstadt v Eugen Ulmer
Begrip “te koop aangeboden of aan licentievoorwaarden onderworpen” in artikel 5(3)(n) Auteursrechtrichtlijn omvat daadwerkelijke tussen rechthebbende en instelling gesloten licentie- of gebruiksovereenkomsten; niet slechts aanbod tot sluiten van dergelijke overeenkomst. Digitalisering van een werk is een reproductiehandeling. Beschikbaarstelling door bibliotheken aan publiek van werken via speciale terminals voor onderzoek of privéstudie in zin van artikel 5(3)(n) is een mededeling aan publiek. Auteursrechtrichtlijn staat niet eraan in weg dat lidstaten bibliotheken ook (accessoir) recht tot digitalisering van werken geven, indien dit nodig is om deze werken via speciale terminals beschikbaar te stellen. Afdrukken van digitaal werk op papier of opslaan ervan op USB-stick is eveneens een reproductie. Afdrukken van werken op papier of opslag ervan op USB-stick valt niet onder artikel 5(3)(n); kan wel toegestaan zijn onder artikel 5(2)(a) en (b) mits aan voorwaarden is voldaan, zoals billijke vergoeding.
 

IEPT20140910, Rb Noord-Holland, Bijenkorf

Merkinbreuk op “De BIJENKORF” en “DRIE DWAZE DAGEN”: geen verweer gevoerd. Toekomstig inbreukverbod afgewezen: zuiver gebruik woorden “bijzonder(e)” en “dwaze” in reclame-uitingen is geen gebruik ter onderscheiding van waren en voldoende onderbouwd dat enkele toevoeging van kleurencombinatie geel/zwart bij deze woorden niet ertoe leidt dat publiek verband legt met Bijenkorf merken. Accentuering (bestanddelen) woorden  “bijzonder(e)” "bijzondere aanbiedingen", "bijzonder lage prijzen" en ''dol dwaze prijzen" kan merkinbreuk zijn. Ruim geformuleerd (toekomstig) verbod afgewezen: vooraf onduidelijk wanneer sprake is van inbreuk.

IEPT20140910, Rb Rotterdam, Burgemeester Schiedam
Bevestiging mededeling burgemeester Schiedam dat wachtgeld oud-burgemeester was stopgezet onrechtmatig, want onjuist. Causaal verband tussen bevestiging en schade: gemeente erkent dat bevestiging van mededeling heeft geleid tot schadelijk bericht in AD. Beroep op onbekendheid met onjuistheid mededeling faalt: geen onderzoek verricht.

IEPT20140910, Rb Midden-Nederland, Brasserie Vuur v Stoke
Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Restaurant Vuur” en “HOOG VUUR”: gevestigd op verschillende locaties en andere concepten en uitstraling. Beroep op artikel 5a Hnw en merkenrechten afgewezen om zelfde reden. Niet aannemelijk gemaakt dat Stoke ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van Restaurant Vuur.


IEPT20140910, Rb Midden-Nederland, Onrechtmatige concurrentie
Verbod aan ex-werknemer om klanten van eiser te benaderen voor 1 jaar: onrechtmatig klanten van eiser benaderd met bij eiser opgedane gegevens. Gebod om zich te onthouden van minachtende en kleinerende mededelingen over eiser. Geheimhoudingsbeding geldig, ondanks nieuwe salarisafspraken: boete gematigd tot € 250 wegens onvoldoende onderbouwen van schade.

IEPT20140910, Rb Midden-Nederland, Onrechtmatige concurrentie
Verbod aan ex-werknemer om klanten van eiser te benaderen voor 1 jaar: onrechtmatig klanten van eiser benaderd met bij eiser opgedane gegevens. Gebod om zich te onthouden van minachtende en kleinerende mededelingen over eiser. Geheimhoudingsbeding geldig, ondanks nieuwe salarisafspraken: boete gematigd tot € 250 wegens onvoldoende onderbouwen van schade.


IEPT20140910, Rb Gelderland, Storopack v Rivofoam

Geen rechtsverwerking wegens instellen nietigheidsvordering voor merk dat partij ook zelf heeft ingeschreven: voor twee ankers liggen onvoldoende voor verwerken van recht. Geen misbruik van recht: wel degelijk belang bij nietigverklaring merk, want zorgt voor kansen in Benelux Rechtbank overweegt benoeming deskundige om te oordelen over technisch effect S-vormmerk.

 

IEPT20140910, Rb Den Haag, Ajinomoto v GBT
Technisch probleem EP 318: het vinden van alternatief voor in WO 597 geopenbaarde lysE-gen. Conclusie 1, 2, 3, 5-11, 15 en 17 voor productie L-Lysine niet inventief: vakman zou op basis van aanwijzing WO 597 ybJE-gen vinden.

IEPT20140910, Rb Amsterdam, AvroTros

Verwijdering dossier en beeldmateriaal op website opgelicht.nl afgewezen: voldoende steun in feitenmateriaal. Voldoende tegemoetgekomen aan privacy [X] door website te anonimiseren en gelaat [X] onherkenbaar te maken. Vordering toegewezen ten aanzien van mededeling dat [X] is heengezonden onder restricties: geen steun in feiten.


IEPT20140909, Hof Arnhem-Leeuwarden, ECEM v ECEMed
Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen “ECEM” en “ECEMed”: “ECEM” beschrijvend en weinig onderscheidend en partijen actief op gescheiden markten: distributie chemische stoffen en onderzoek en advies en onderzoek inzake gevaarlijke stoffen. Teken ECEMed veelal gebruikt met toevoeging “Expertise Centrum Environmental Medicine”. ECEM-beeldmerk geen verwarringwekkend onderdeel handelsnaam ECEMed (5a Hnw): woordmerk door oppositie nog niet ingeschreven.

 

IEPT20140909, Hof Den Haag, Orde van Sint Jan
Verwarringsgevaar tussen Orde van Sint Jan merken en Orde van Sint Jan teken: soortgelijke, zo niet identieke charitatieve diensten en diensten op gebied van verzorging van zwakken/invaliden, behoorlijke visuele en auditieve overeenstemming / begripsmatige overeenstemming.
 

IEPT20140909, Rb Amsterdam, Vandaag v Parkstad Plaza
Geen auteursrechtinbreuk op logo Vandaag: wezenlijk verschillende totaalindruk. Geen verwarringsgevaar tussen beeldmerk “VANDAAG” en teken “PARKSTAD PLAZA”: gelijkenis onvoldoende dominant ten opzichte van diverse verschillen. Door verschillen geen slaafse nabootsing en geen onrechtmatig voortborduren op uniek concept Vandaag.

IEPT20140909, Rb Den Haag, BNP v Binckbank
Vraag of merkrecht is vervallen omdat het in handel gebruikelijke benaming is geworden dient ex nunc te worden beoordeeld. Gerede kans dat “TURBO” en “TURBO XL”-merken vervallen zullen worden verklaard voor beleggingsproducten in bodemprocedure wegens verwording tot soortnaam. Gelet op aanzienlijke generiek gebruik ervan door (voormalig) merkhouder, licentienemers en betrokken derden op websites en in promotiemateriaal en (internet)publicaties vatten eindgebruikers (actieve beleggers) deze tekens niet (meer) als onderscheidingsteken op (art 2.26(2)(b) BVIE). Door toedoen of nalaten van (voormalig) merkhouder: gelet op hoeveelheid en aard van voorbeelden van gebruik van “turbo (xl)” als soortnaam had van (voormalig) merkhouder een actievere handhaving mogen worden verwacht en (voormalig) merkhouder en licentienemers hebben zelf niet consequent gebruik gemaakt van aanduiding ‘turbo (xl)’ als merk.

IEPT20150909, Rb Overijssel, Otto Simon

Boete- en schadebedingen in strijd met artikel 7:651 BW. Gedaagde niet onredelijk benadeeld door concurrentiebeding: onvoldoende onderbouwd. Duur concurrentiebeding en geheimhoudingsbeding beperkt van 1 jaar tot 6 maanden: kennis gedaagde relatief snel verouderd. Reconventie: beslagen opgeheven door gebrek aan grondslag. Otto Simon moet achterstallig loon gedaagde betalen over de maand juli 2015.


IEPT20140908, RvS, Syngenta v Octrooicentrum

Verzoek tot herstel verlopen ABC afgewezen: rechtszekerheid derden weegt zwaarder dan financiële belang Syngenta

IEPT20140905, Rb Den Haag, VWS v Ventraco
Octrooi voor “werkwijze voor verjongen van bitum bevattende samenstelling” niet beperkt tot werkwijze met uitsluitend niet-reactieve additieven: blijkt niet uit conclusies, beschrijving en tekeningen van octrooi (artikel 53(2) ROW). Indirect octrooi-inbreuk: het door Ventraco verhandelde additief vormt wezenlijk bestanddeel van geoctrooieerde werkwijze en wordt bewust verhandeld aan derden voor toepassing van die werkwijze. Onvoldoende aannemelijk dat merken “RHEOFALT” en “COLORFALT” van Ventraco tot soortnaam zijn verworden voor additieven voor asfalt. VWS geen eventuele licentie voor gebruik van Ventraco-merken: licentie is beëindigd toen samenwerking met Ventraco eindigde. Geen (dreigende) inbreuk op “RHEOFALT”; wel inbreuk op merk “COLORFALT”.

IEPT20140904, HvJEU, Europese Commissie v Raad van Europese Unie

Nietigverklaring besluit Raad EU tot deelname van zowel EU als lidstaten aan onderhandelingen over verdrag van Raad van Europa over bescherming van naburige rechten van omroeporganisaties. Exclusieve bevoegdheid van de Unie (artikel 3 lid 2 VWEU): betreft een grotendeels door gemeenschappelijke regels van de Unie bestreken gebied en deze onderhandelingen kunnen gemeenschappelijke regels van de Unie aantasten of de strekking ervan kunnen wijzigen: het recht op heruitzending, het recht op mededeling aan het publiek, de bescherming inzake pre-broadcast programmadragende signalen en de eerbiediging van de naburige rechten van omroeporganisaties.

IEPT20140904, Rb Den Haag, Videma v New Jadida

Verstekvonnis inzake auteursrechtinbreuk door vertoning van televisieprogramma’s: vorderingen komen niet onrechtmatig of ongegrond voor. € 2.189,07 1019h Rv proceskosten toewijsbaar: niet aannemelijk dat opgave van overige kosten op adres van New Jadida is aangekomen.
 

IEPT20140903, Rb Midden-Nederland, Australian Gold v ASC

Geen merkinbreuk: onvoldoende aannemelijk dat ASC daadwerkelijk Australian Gold producten heeft ingekocht bij partijen die niet tot distributienetwerk Australian Gold behoren. ASC heeft wel onrechtmatig gehandeld jegens B&H: voorshands voldoende aannemelijk dat producten die niet aan Europese en NL regelgeving voldoen zijn aangeboden in de winkel.

IEPT20140903, Rb Den Haag, VOB v Stichting Leenrecht

Onduidelijk of e-books onder begrip “uitlenen” uit Leenrechtrichtlijn vallen: geen acte éclairé of acte clair. Rb voornemens prejudiciële vragen te stellen over of e-books onder het leenrecht vallen en of er bij e-books sprake kan zijn van uitputting en eigendomsoverdracht


IEPT20140903, HvJEU, Deckmyn en Vrijheidsfonds v Vandersteen

Begrip “Parodie” is autonoom Unierechtelijk begrip. Wezenlijke kenmerken parodie: dat een bestaand werk wordt nagebootst doch met duidelijke verschillen en aan humor wordt gedaan of de spot wordt gedreven. Auteursrechthebbende heeft in beginsel rechtmatig belang bij dat werk niet met discriminerende boodschap van parodie wordt geassocieerd. Parodie hoeft geen ander oorspronkelijk karakter te vertonen dan louter duidelijke verschillen met geparodieerde oorspronkelijk werk, hoeft niet aan andere persoon dan auteur van oorspronkelijke werk te worden toegeschreven, betrekking op oorspronkelijke werk zelf te hebben of bron van oorspronkelijke werk te vermelden. Evenwicht tussen belangen auteursrechthebbende en vrijheid van meningsuiting vereist.

 

IEPT20140903, Rb Amsterdam, NL Symfonieorkest v NL Philharmonisch Orkest

Uit correspondentie uit 1996 en 1997 blijkt dat overeenstemming is bereikt over dat NedSym naam Nederlands Symfonieorkest uitsluitend in buitenland zou gebruiken. Niet gebleken dat directeur niet bevoegd zou zijn tot sluiten overeenkomst, geen gewijzigde omstandigheden die tot ontbinding overeenkomst moeten leiden, overeenkomst niet nietig wegens strijd met mededingingswet en geen dwaling. Overeenkomst heeft karakter  van vaststellingsovereenkomst en is in casu niet opzegbaar.

IEPT20140902, Rb Den Haag, Christina Design London v Endless
Ex parte bevel ex 1019e Rv in verband met inbreuk op de auteurs- en modelrechten op bedels van Christina Design London: dwangsom van € 15.000 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat het bevel wordt overtreden

IEPT20140901, Rb Gelderland, Rima v Komexo 
Rima mocht uit licentieovereenkomst begrijpen dat zij bij opzegging onderhoudsgedeelte niet langer vergoeding voor gebruik software verschuldigd zou zijn. Voldoende aannemelijk dat in bodemprocedure zou worden beslist dat dat licentiebedragen 2012 en 2013 onverschuldigd zijn betaald. Geen veroordeling tot afgifte licentiecodes: Komexo en Mex kunnen als tussenpersonen geen licentiecodes maken/afgeven.