April 2015

Print this page

IEPT20150430, Hof Amsterdam, Inspecteur Belastingdienst I 

Geen bijtelling van aan merkhouder [C] betaalde royalties bij de transactieprijs van door belanghebbende ingevoerde goederen (artikel 32(1) onder c CDW): niet aannemelijk dat fabrikanten op enigerlei wijze betaling van royalties aan [C] verlangen

IEPT20150430, Hof Amsterdam, Inspecteur Belastingdienst II 
Geen bijtelling van aan merkhouder [C] betaalde royalties bij de transactieprijs van door [A] ingevoerde goederen (artikel 32(1) onder c CDW): niet aannemelijk dat fabrikanten op enigerlei wijze betaling van royalties aan [C] verlangen

IEPT20150430, Hof Amsterdam, Inspecteur Belastingdienst III
Geen bijtelling van aan merkhouder [C] betaalde royalties bij de transactieprijs van door [A] ingevoerde goederen (artikel 32(1) onder c CDW): niet aannemelijk dat fabrikanten op enigerlei wijze betaling van royalties aan [C] verlangen

IEPT20150430, Rb Den Haag, Byelex v Galjoenstaete

Byelex heeft spoedeisend belang bij provisionele voorziening. Provisionele voorziening tot staking inbreuk op handelsnaam en Beneluxwoordmerk “STORGRID” toegewezen: gebruik van “STORGRID” niet betwist en bestaan van oudere rechten Galjoenstaete staat nog geenszins vast.


IEPT20150430, Rb Gelderland, Them There Koyas Koi Forum
Eiser heeft niet voldaan aan kort geding vonnis (IEPT20140123) door rectificatie niet beeldvullend te plaatsen en aanvullende tekst te plaatsen. Geen opheffing beslag: voorshands € 45.500,00 aan dwangsommen verbeurd, nu berekening dwangsommen onbesproken is gelaten.


IEPT20150429, Rb Midden-Nederland, Plus v FNV

Uitlatingen op FNV.nl over overtreding regels inzake urenregistratie onrechtmatig: onvoldoende steun in feitenmateriaal. Uitlatingen over overtreding regels inzake tewerkstelling 15-jarigen onrechtmatig: slechts in één geval overtreding, meer dan een half jaar voor publicatie van persbericht heeft plaatsgevonden. Suggestieve, strafrechtelijk getinte bewoordingen gebruikt en onvoldoende onderzoek gedaan.


IEPT20150429, Rb Amsterdam, Philips v SEB

Claim 1 “Het snelste en meest efficiënte strijken” misleidende vergelijkende reclame: met verouderd product vergeleken en gestelde strijkgedrag consument niet aannemelijk gemaakt. Claims 2 dat Tefal nr. 1 van de wereld/Europa is in stoomgeneratoren misleidende vergelijkende reclame: SEB mag geen verkoopaantallen van verschillende merken optellen. Claim 3 “Tefal/TEFAL a brand of GROUPE SEB world no. 1 in ironing” misleidende vergelijkende reclame: SEB mag verkoopaantallen van verschillende merken niet optellen en vraagtekens bij onderzoek SEB.|

IEPT20150428, Rb Gelderland, Service2fruit

Niet zonder meer aannemelijk dat eiser maker Service2fruit platform is. Onduidelijk of platform oorspronkelijk karakter heeft. Artikel 8 Aw van toepassing? Eiser lijkt bij openbaarmaking Service2fruit niet als maker vermeld te zijn. Indien eiser auteursrechthebbende zou zijn heeft hij kennelijk stilzwijgende licentie verleend voor gebruik platform, waarvoor redelijke opzegtermijn geldt.

IEPT20150428, Hof Amsterdam, CCCP en KRO v Media Markt

Geen uitzendverbod van (heimelijke)opnames gemaakt in Media Markt: uitzendverbod enkel op grond van eigendomsrecht c.q. gebruiksrecht Mediamarkt zou leiden tot preventieve censuur. Geen dreigende reputatieschade Mediamarkt of haar bezoekers. Geen inbreuk op portretrecht medewerkers en bezoekers Mediamarkt: onherkenbaar in beeld gebracht.

IEPT20150428, Rb Den Haag, De Fontijn v Eazy Event
Fonteinbar is auteursrechtelijk werk: creatieve keuzes, elementen die bepalend zijn voor totaalindruk niet technisch bepaald. De Fontijn auteursrechthebbende: aannemelijk dat auteursrecht door [X] en [Y] is overgedragen en fonteinbar openbaar gemaakt als van De Fontein afkomstig. Auteursrechtinbreuk: ontwerp Eazy Events stemt in grote lijnen overeen met fonteinbar van De Fontijn. Geen handelsnaaminbreuk: domeinnaam niet gebruikt ter aanduiding van een onderneming.

IEPT20150428, Rb Den Haag, Ecatel v Premier League

Ecatel heeft spoedeisend belang bij gevorderde herziening van ex parte bevel. Herziening toegewezen: Herziening toegewezen: betwisting Ecatel dat zij geen hostingprovider is niet ontkracht. Diensten Ecatel kunnen niet als hosting worden bestempeld. Enkele feit dat Premier League op onjuiste gronden verbod tegen Ecatel heeft verzocht onvoldoende voor verbod voor verzoeken nieuw bevel. Richtlijn conforme uitlegging artikel 1019e Rv maakt ex parte bevel tegen tussenpersoon mogelijk.

IEPT20150428, Hof Arnhem-Leeuwarden, Kopland v Stichting het Kopland
In hoger beroep innemen van sterk afwijkend standpunt van standpunten in eerste aanleg niet in strijd met artikel 111 Rv. Gebruik van de naam (Rutger) Kopland in dichtbundel geen gebruik als merk maar als auteursnaam. Geen algemene zorgvuldigheidsnorm dat bij vernoeming instelling naar bekende persoon toestemming aan nabestaande moet worden gevraagd. Algemene aanwijzing aan ambtenaren bij de vernoeming van straten in het handboek van de VNG is onvoldoende om een dergelijke algemene norm aan te nemen. Benaming Stichting het Kopland niet onrechtmatig jegens weduwe Rutger Kopland: het vernoemen van een instelling naar haar overleden echtgenoot heeft [L] niet in haar macht.

IEPT20150428, Hof Den Haag, E-Trade v Binckbank
Geen visuele overeenstemming tussen merk 1 en bestreden teken, o.a. omdat merk 1 bestaat uit twee symmetrische pijlpunten die elkaar overlappen, terwijl het teken uit één geheel bestaat. Geen begripsmatige overeenstemming: merk 1 symboliseert twee symmetrische pijlen die elkaar in de punt vinden, teken symboliseert stervormig figuur of ventilator/propeller. Indien sprake is van overeenstemming is deze hoogstens tamelijk gering. Identieke/deels in hoge mate soortgelijke diensten. Gezien gering onderscheidend vermogen merk 1, geen reëel verwarringsgevaar. Gronden m.b.t. merk 2 en 3 treffen geen doel: zijn vrijwel identiek c.q. een zwart-wit weergave van merk 1.

IEPT20150428, Hof Den Haag, Savoy Club

Oppositie tegen inschrijving Benelux deel van internationale woordmerk “SAVOY CLUB” alsnog afgewezen: Beneluxwoordmerk “SAVOY” waarop oppositie was gebaseerd vervallenverklaard in IEPT20140827 en hof gaat er vanuit dat merk “SAVOY” in relevante periode van vijf jaar niet normaal is gebruikt, aangezien dit niet is weersproken.


IEPT20150428, Hof Amsterdam, Telegraaf v NPO 
Voorzieningen alsnog afgewezen in verband met eindvonnis bodemrechter (IEPT20140604), waarin vorderingen zijn afgewezen

 

IEPT20150423, Rb Amsterdam, Schiphol v IBR

Inbreuk sub b op merken SCHIPHOL en PRIVIUM door teken P7 SCHIPHOL PRIVIUM van IBR: de tekens SCHIPHOL en PRIVIUM van IBR zijn identiek aan het woordmerk en aan het woorddeel in het beeldmerk SCHIPHOL PRIVIUM van Schiphol, er is sprake van verwarringsgevaar en partijen bedienen zich van hetzelfde publiek. Ook inbreuk sub c: SCHIPHOL is een bekend merk en IBR trekt ongerechtvaardigd voordeel uit reputatie merk SCHIPHOL.


IEPT20150422, Rb Den Haag, Matador v Bick
Gerede kans dat octrooi nietig is door gebrek aan inventiviteit: in advies NL Octrooicentrum opgestelde verschilmaatregelen tussen meest nabije stand van techniek D3 en conclusie 1 zijn allemaal terug te vinden in (niet door OCNL beoordeelde) E3. Gerede kans dat in bodemprocedure geen inbreuk wordt aangenomen: enkel onderste deel van poten DoubleLock als “behuizing” in de zin van conclusie 1 van NL 134 is te beschouwen. Niet voldaan aan stelplicht ten aanzien van gestelde equivalentie.

IEPT20150422, Rb Midden-Nederland, DMGE v West Music
Auteursrechten met betrekking tot de “(Symphonica in) Hossa(!)” logo’s, niet in afwijking van artikel 8 Aw bij maker [S] zijn gebleven: onvoldoende aannemelijk dat dit uit overgelegde verklaringen zou blijken en algemene voorwaarden waaruit dit zou blijken pas ruimschoots na eerste openbaarmaking door WESP aan [L] gezonden. Presentatie van het logo door [S] aan SPW en/of WESP betrof een te beperkt publiek om te kunnen gelden als eerste openbaarmaking in de zin van de Auteurswet. Beeldmerk “Hossa” niet te kwader trouw gedeponeerd: geen voorgebruik, nu WESP in 2012-2014 met toestemming van [S] het logo gebruikte ter onderscheiding van waren en diensten. [S] niet op grond van algemene voorwaarden uitsluitend bevoegd tot depot beeldmerk: zou leiden tot conflict van rechten/uitholling auteursrecht WESP (nu overgedragen aan DMGE). 

IEPT20150422, Rb Midden-Nederland, Curator v Flore

Geen depot te kwader trouw door A12: sprake van voor-voorgebruik merk “FLORE”. Gestelde overdracht of toestemming van gebruik merk kan Flore niet baten: gebeurd voordat het merk was ingeschreven. Geen handelsnaaminbreuk: “Flore” niet gebruikt ter aanduiding van onderneming. Geen beroep op artikel 7 Aw: onvoldoende weersproken dat CRP-software door [H] vóór dienstverband bij A12 is ontworpen. Bewijsopdracht dat auteursrecht niet ex. artikel 8 Aw op A12 is overgegaan. Afbreken bedrijfsdebiet A12 onvoldoende onderbouwd: geen paulianeuze handeling en mededeling dat continuïteit A12 niet kon worden gegarandeerd niet onrechtmatig, gezien financiële problemen en niet gedaan om klanten te lokken.

 

IEPT20150422, Rb Noord-Nederland, Divitel v Kabel Noord
Uitlatingen over Divitel in Telecompaper en in jaarrekening 2012 niet onrechtmatig: voldoende steun in feitenmateriaal en niet onnodig grievend.

IEPT20150422, Rb Den Haag, Synthon v Teva

Redelijke uitleg artikel 237 en 1019h Rv brengt mee dat Teva kosten procedure m.b.t. definitief door EOB herroepen EP 703 dient te dragen, ondanks dat Synthon vorderingen heeft ingetrokken: als in ongelijk gestelde partij te beschouwen. EP 528 en EP 924 voor productieproces voor “glatirameer acetaat” niet inventief voor voorkomen metaalion-verontreiniging in HBr/azijnzuur-mengsel: vakman zou geen metalen apparatuur zal gebruiken, waardoor rode verkleuring wordt voorkomen. Octrooien ook niet inventief voor voorkomen broom-verontreiniging: vakman waarvan vermijden verontreinigingen in geneesmiddel gebruikelijk streven is, zou routinematig op broomverontreiniging zijn uitgekomen. Vakman zou bij tegengaan van ongewenste broomverontreiniging het vrije broom in het HBr/azijn-mengsel verminderen. 

IEPT20150421, Hof Amsterdam, Vara v Pretium

Vara heeft ten aanzien van zaak [G] niet grenzen van hetgeen betamelijk is overschreden in uitzending Kassa: voldoende steun in feiten. Rechtbank heeft toereikende weergave gegeven van in uitzending Kassa besproken misstanden en terecht geoordeeld dat Vara ten aanzien van de overige behandelde klachten niet onrechtmatig heeft gehandeld, gezien de verklaringen die in de uitzending zijn afgelegd door gedupeerden. Voldoende gelegenheid tot wederhoor geboden, waarvan ook gebruik is gemaakt.

IEPT20150421, Rb Den Haag, Barplanet v Mijn Kroeg

Geen spoedeisend belang bij vorderingen Barplanet: discussiepunten over vaststellingsovereenkomst inmiddels achterhaald. Niet gesteld dat ten aanzien van reeds aangezegde boetes geen beslissing in bodemprocedure kan worden afgewacht. Geen spoedeisend belang bij subsidiaire vorderingen: inbreuken gestaakt

IEPT20150421, Rb Overijssel, Slager
Vanwege vermelding adres op website en inschrijving in handelsregister voldoende aangetoond dat Slager website Racesport.nl beheert. € 1.312,50 voor inbreuk op auteurs- en persoonlijkheidsrecht door driemaal plaatsen foto van eiser op Racesport.nl: 3x gangbare tarief van eiser + 25% verhoging voor inbreuk persoonlijkheidsrechten. Schadevergoeding van € 250 en rectificatie voor negatief artikel over eiser op Racesport.nl.

IEPT20150421, Hof Den Haag, Samsung v Digital Revolution
Gerede kans dat EP 914 in bodemprocedure wordt vernietigd wegens gebrek aan inventiviteit: vakman zou vibratieprobleem onderkennen en realiseren dat trillingen negatieve uitwerking hebben op stabiliteit van de elektrische verbinding. Ook zou hij geheugeneenheid zo ver mogelijk van de bron van de verschillende problemen af plaatsen. Vakman zou communicatie-aansluiting verder van de bron van vibraties – de aandrijfkrachtopname-eenheid – plaatsen dan de aarde-aansluiting.

IEPT20150417, Rb Rotterdam, NGS v Gideon

Passages uit veiligheidsplan NGS niet auteursrechtelijk beschermd: bevatten voornamelijk technische feiten, waarvan omschrijving zakelijk en functioneel is. Combinatie van alle elementen van het veiligheidsplan wel auteursrechtelijk beschermd: persoonlijk stempel van de maker. Geen auteursrechtinbreuk door andere totaalindrukken. Ook geen inbreuk op afbeeldingen uit het plan van NGS: onvoldoende weersproken dat gemeente Rotterdam rechthebbende is. Geen sprake van slaafse nabootsing: totaalindrukken te verschillend en gelijkenissen functioneel noodzakelijk.

IEPT20150417, Rb Amsterdam, ROC v Gidpro

Geen overeenkomst tot stand gekomen: onvoldoende betwist dat [naam 1] onbevoegd was Gidpro te vertegenwoordigen en bekrachtiging door Gidpro onvoldoende onderbouwd

IEPT20150417, HR, Simba v Hasbro

Artikel 36 VWEU van toepassing op geharmoniseerde IE-rechten: harmonisatie betreft niet volledige nationaalrechtelijke regeling, waardoor er afzonderlijke verschillen bestaan die, in combinatie met territoriale begrenzing van de nationale rechten, toepasselijkheid van art. 36 VWEU rechtvaardigen en zelfs noodzakelijk maken voor adequate en doeltreffende bescherming van IE-rechten. Toetsingsmaatstaf slaafse nabootsing maakte door te laat ingestelde grief geen onderdeel uit van rechtsstrijd in hoger beroep. Richtlijn OHP niet van toepassing op oneerlijke concurrentie tussen ondernemingen.

IEPT20150417, Rb Amsterdam, SBS
Uitzending “Gestalkt” over stalking door [S]  niet onrechtmatig: geen sprake van een portret, omdat gezicht [S] geblurred is in de uitzending. Gebruik verborgen camera gerechtvaardigd: voldoende aannemelijk dat materiaal niet zonder verborgen camera te verkrijgen was. Voldoende steun in het voor de uitzending beschikbare feitenmateriaal. Hoor- en wederhoor geboden, waarvan [S] gebruik heeft gemaakt.

IEPT20150416, HvJEU, Nemzeti v UPC

Eenmalige verstrekking onjuiste informatie door handelaar aan slechts één consument is “misleidende handelspraktijk”. Als sprake is van oneerlijke handelspraktijk hoeft niet te worden nagegaan of praktijk in strijd is met vereisten van professionele toewijding

 

IEPT20150415, Rb Noord-Holland, Brein v Torrentuploader
Ex parte tegen lid 'Dutch Release Team' dat verantwoordelijk is voor het uploaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal op torrentsites: dwangsom van 2.000 euro per dag voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat gerekwestreerde in strijd handelt met het bevel, met een maximum van 50.000 euro.


IEPT20150415, Rb Oost-Brabant, Dieseel v Curator Schoenenreus

Beslag op partij schoenen heeft geen doel getroffen: vóór het beslag verkocht en geleverd aan derde, zodat curator ten tijde van beslag niet meer over de partij schoenen beschikte. Ten overvloede: geen rechtmatig belang bij inzage en schoenen zijn geen bescheiden (artikel 843a Rv).

IEPT20150415, Rb Den Haag, Fikszo v Stokke

Artikel 1019h Rv van toepassing op onderhavige procedure: schadestaatprocedure moet als zelfstandige procedure worden aangemerkt en niet als voortzetting van inbreukprocedure. Toepassing artikel 1019h Rv niet in strijd met rechtszekerheid: Fikszo heeft de schadestaatprocedure zelf aangebracht, terwijl artikel 1019h Rv al in werking was getreden. Proceskosten voldoende gespecificeerd: akte met juiste kostenspecificatie wordt toegelaten.

 

IEPT20150415, Rb Amsterdam, Van Gaal v Interbest
Dat gewraakte foto via Getty Images is aangeschaft doet niet af aan portretrechtinbreuk. Inbreuk portretrecht Van Gaal: redelijk belang om zich te verzetten tegen gebruik portret, want foto gebruikt voor commerciële uiting. Onvoldoende onderbouwd dat Night Writers betrokken was bij openbaarmaking portret. Onderbouwing waarde verzilverbare populariteit sluit onvoldoende aan bij onderhavige situatie. Van Gaal krijgt gelegenheid hoogte van verzilverbare populariteit nader toe te lichten.

IEPT20150415, Rb Noord-Holland, De Saint v Hugo Boss

Distributieovereenkomst mocht zonder zwaarwegende grond worden opgezegd: financiële afhankelijkheid van distributieovereenkomst onvoldoende onderbouwd. Gestelde financiële afhankelijkheid heeft De Saint zelf in stand gehouden. Onvoldoende onderbouwd dat De Saint wegens eisen Hugo Boss investeringen in winkel heeft gedaan. Onvoldoende aannemelijk dat De Saint door opzegging distributieovereenkomst schade heeft geleden.


IEPT20150415, Rb Den Haag, Secureview v TNO

Geen dwaling bij totstandkoming opdracht- en licentieovereenkomst: bij aangaan overeenkomsten had duidelijk moeten zijn dat sprake was van een octrooiaanvrage en nog geen octrooi, inlichtingen TNO stellen niet dat octrooiaanvraag was toegepast in te leveren Matlabcode en Secureview had  onderzoek kunnen verrichten naar octrooiaanvrage en aansluiting op te verkrijgen Matlabcode. Geen onrechtmatig handelen en wanprestatie: TNO heeft voldaan aan verplichtingen uit overeenkomsten

IEPT20150415, Rb Gelderland, Santander v Top-Incasso

[gedaagde sub 1] heeft onrechtmatig gehandeld door handelsnaamnaam en beeldmerk Santander te gebruiken in drie valse Santander-brieven: niet betwist. Gevorderde opgave afgewezen: bestaan van andere valse brieven onvoldoende onderbouwd. Toegewezen vorderingen versterkt met lijfsdwang: door faillissement [gedaagde sub 1] biedt opleggen dwangsom geen prikkeling tot nakoming.

IEPT20150415, Rb Den Haag, Hygro v Futurecare

Zekerheidstelling van € 30.000 voor proceskosten eerste aanleg octrooiprocedure: onvoldoende aannemelijk dat Hygro in Nederland verhaal biedt

IEPT20150414, Hof Den Bosch, Huurgeschil
Geen verbod om foto’s van [appellant] te maken: niet gebleken dat foto’s van [appellant] zijn gemaakt of geopenbaard.

IEPT20150410, Rb Den Haag, Rabobank v Stichting RED

Rabobank ontvankelijk: Rabobank kan als werkgever procedure aanhangig maken om voor belangen (oud) werknemers op te komen. Publicatie namen medewerkers Rabobank in boek “De Verpanding” onrechtmatig: negatieve context, raakt medewerkers in persoonlijke levenssfeer, geen belang bij noemen namen.

 

IEPT20150410, Rb Noord-Holland, Brein v torrentuploader
Ex parte tegen lid 'Dutch Release Team' dat verantwoordelijk is voor het uploaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal op torrentsites: dwangsom van 2.000 euro per dag voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat gerekwestreerde in strijd handelt met het bevel, met een maximum van 50.000 euro.


IEPT20150409, Gerecht Sint Maarten, Publicatie
Belang eisers zwaarder dan dat van gedaagden: betreft lichtvaardige verdachtmakingen en gedaagde is niet voornemens te stoppen met het uiten van deze beschuldigingen.

IEPT20150409, Rb Limburg, Alizonne

Overeenkomsten in stand gebleven: geen ingebrekestelling verzonden. Gebod tot gebruik maken van nieuwe Utrilog machine afgewezen: niet duidelijk of vernieuwde machine deugdelijk is. Allizone UK moet non-concurrentiebedingen nakomen: nietigheid daarvan wegens strijd met kartelverbod onvoldoende aannemelijk.


IEPT20150409, Rb Amsterdam, Luizenkliniek v Hoofdluisvrij

Verweer dat franchiseovereenkomst niet geldig is ontbonden doet niet af aan van kracht blijven non-concurrentiebeding. Non-concurrentiebeding niet in strijd met mededingingsrecht en Groepsvrijstelling: Groepsvrijstelling niet van toepassing. Gedaagde heeft concurrentiebeding geschonden door onderneming onder andere naam voort te zetten.

IEPT20150409, Rb Den Haag, De Staat
Gevorderde stillegging van renovatie overheidsgebouw aan Bezuidenhoutseweg 30 afgewezen: bouwstop voorkomt sloop belangrijkste onderdelen ontwerp eiser niet en kost de Staat € 200.000 per maand. Eiser had zich eerder tegen de verbouwing kunnen verzetten. Nader onderzoek nodig om vast te kunnen stellen of verbouwing persoonlijkheidsrechten eiser schaadt of misbruik van recht is. De Staat moet alle bouwtekeningen van verbouwing aan eiser verstrekken.

IEPT20150409, Rb Overijssel, Top Twence v Goodmark

Rb Overijssel niet bevoegd: deel van vorderingen zien op (beweerdelijke) inbreuk op Gemeenschapsmerk, waarvoor Rb Den Haag exclusief bevoegd is. Ook overige vorderingen verwezen naar Rb Den Haag: vorderingen verknocht en om proceseconomische redenen en eenheid van rechtspraak van belang dat dezelfde rechter over vorderingen oordeelt.
 

IEPT20150408, Rb Overijssel, Thyssenkrupp

Geen schending concurrentiebeding door [B]: niet voldaan aan schriftelijkheidsvereiste door mondelinge aanvaarding en betwisting schriftelijke instemming succesvol. Wel schending concurrentiebeding door [A]: beding ziet op functie van Senior Verkoper, waarvan vervulling voorzienbaar was en dus geen wijziging in de arbeidsverhouding van ingrijpende aard. Geen profiteren wanprestatie Thyssenkrupp jegens ODS: geen overeenkomst met [A] en onvoldoende gesteld met betrekking tot onrechtmatige handelingen van [B].Belang ODS zwaarder dan belang [A]: vrees benadeling ODS voor het met kennis van bedrijfsgegevens benaderen van relaties door [A] dient zwaarder te wegen dan zijn belang bij verbetering van zijn positie.


IEPT20150408, Hof Arnhem-Leeuwarden, Bihol v Qualiphar

Uit overeenkomst tussen partijen blijkt dat alleen verkoop contractproducten door Qualiphar buiten Benelux is verboden. Niet onderbouwd dat partijen desondanks de bedoeling hadden verkoop contractproducten door afnemers van Qualiphar te beperken. Niet gebleken dat Qualiphar en Franse Gifrer zijn gefuseerd waardoor ze als dezelfde onderneming moeten worden beschouwd. Onvoldoende onderbouwd dat contractproducten aan Gifrer zijn verkocht. Uit overgelegde schermafdruk blijkt niet dat Qualiphar contractproducten verkoopt via haar website: bevat slechts opsomming producten. Onvoldoende onderbouwd dat registreren van merk OSTRIN door Qualiphar in Cyprus, Frankrijk en Egypte in strijd is met overeenkomst.


IEPT20150408, Rb Den Haag, Business Haaglanden

[B] niet gebonden aan concurrentiebeding: niet in privé, maar met vennootschap [B] holding gesloten. Geen substantiële en stelselmatige werving van klanten en adverteerders van [A] door [B].


IEPT20150408, Rb Den Haag, Erotisch feest

Uitlatingen in nieuwsbrief over erotisch feest niet onrechtmatig: gestelde bedreiging en zwartmaken onvoldoende aannemelijk gemaakt en bij deel uitlatingen geen causaliteit tussen uitlating en gestelde schade. Onrechtmatigheid overige uitlatingen onvoldoende onderbouwd.


IEPT20150408, Rb Den Haag, Vendrig

Bestekvoorwaarden auteursrechtelijk beschermd: geen overname wet- en regelgeving en niet triviaal of banaal. Onvoldoende onderbouwd dat Vendrig geen auteursrechthebbende is. Inbreuk op auteursrecht en persoonlijkheidsrechten Vendrig: duidelijke verveelvoudiging.


IEPT20150407, Hof Den Haag, Tronios v Dertronics

Opzegging duurovereenkomst niet in strijd met artikel 6 Mededingingswet: merkbare verstoring op betreffende markt onvoldoende onderbouwd. Niet aannemelijk dat niet voldoen aan minimumprijzen werkelijke reden voor opzegging was. Aannemelijk dat Dertronics zich aan “bait and switch” praktijken schuldig heeft gemaakt, waardoor overeenkomst rechtsgeldig is opgezegd. Door opzegging handelsrelatie tevens toestemming voor gebruik beeld- en woordmerken en productfoto’s vervallen.

IEPT20150403, HR, Geenstijl v Sanoma
Hof heeft bij oordeel over citaatrecht onjuiste uitsnede beoordeeld. Vraag of uitingsvrijheid prevaleert boven handhaving IE-recht afhankelijk van omstandigheden van geval: bij commerciële uiting weegt belang van degene die de uiting doet in beginsel minder zwaar dan bij publicatie van algemeen maatschappelijk belang. Prejudiciële vragen over of sprake is van mededeling aan publiek indien het werk eerder zonder toestemming rechthebbende openbaar is gemaakt.

IEPT20150403, Rb Overijssel, CTK

ROC heeft handelsnaam “CTK/Container Terminal Kampen” in handelsverkeer gebruikt. CTK maakt inbreuk op handelsnaam “CTK/Container Terminal Kampen”: niet louter beschrijvend.

IEPT20150402, Rb Amsterdam, Eredivisie v Café de Zon
Voldoende aannemelijk dat Eredivisiewedstrijden openbaar zijn gemaakt door gedaagde, gelet op berichten op Facebook, verklaringen van gedaagde en bevindingen van de deurwaarder. Auteursrechtinbreuk wegens uitzenden wedstrijden zonder zakelijke licentie.

 

IEPT20150401, Rb Noord-Holland, Brein v Handelaar illegale DS games
Ex parte bevel ex artikel 1019e Rv tegen iemand die op Marktplaats illegale Nintendo DS spellen verkoopt op R4i kaarten. Dwangsom van €  2.000 voor iedere dag (een gedeelte van een dag als gehele dag gerekend) dat Gerekwestreerde in strijd handelt met het stakingsbevel, met een maximum van €  50.000.


IEPT20150401, Rb Gelderland, Vierdaagse thriller

Ontbinding overeenkomsten voor [boek1] en [boek3] door ernstige tekortkoming: gedaagde had op grond van overeenkomsten tijdig mededeling moeten doen van herdruk. Overige overeenkomsten ook opzegbaar: onherstelbare tekortkoming en door gedaagde veroorzaakte vertrouwensbreuk. Reconventie: geen vergoeding voor drukkosten voor vernietigde exemplaren [boek5]: gedaagde heeft beëindiging overeenkomsten zelf in hand gewerkt. Geen verwarringsgevaar tussen Beneluxwoord/-beeldmerk ”4-daagse thriller” en boeken eiser: geen onderscheidend vermogen.


IEPT20150401, Rb Den Haag, Bacardi v Van Caem
Verzoek tot inbrengen nieuw bewijs afgewezen: reeds vonnis bepaald. Zaak aangehouden tot HvJEU antwoord heeft gegeven op prejudiciële vragen Hof Den Haag in IEPT20140722.

IEPT20150401, Rb Den Haag, Louboutin v Van Haren
Geen verplichting om op grond van artikel 1.14 BVIE uit te gaan van vonnis van Rb van Koophandel. Beneluxmerk voor rode zool blijkens omschrijving geen eenvoudig tweedimensionaal merk. Merk heeft zowel aspecten van kleur- als vormmerk, nu het bestaat uit kleureigenschap van de zool van een schoen. Merk in najaar 2012 ingeburgerd voor hooggehakte damesschoen. Nietigheid van merk voor andere soorten schoenen leidt niet tot nietigheid van deel van waren (hooggehakte schoenen) waarvoor merk wel geldig was. Rb voornemens prejudiciële vraag te stellen of begrip “vorm” in artikel 3 lid 1e onder iii Merkenrichtlijn beperkt is tot driedimensionale eigenschappen van de waar. Indien merk geldig wordt bevonden merkinbreuk:  verwarringsgevaar vanwege aanzienlijke visuele overeenstemming, bovengemiddeld onderscheidend vermogen en dezelfde waren.

IEPT20150401, Rb Noord-Nederland, Gemeente Groningen

Herstel in oude staat van vernietigde kunstwerk mogelijk: onderdelen kunnen opnieuw worden samengesteld tot oorspronkelijke kunstwerk. Aannemelijk dat reparatie- en doorlopende reparatiekosten hoger zijn dan initiële kosten van realisatie van het kunstwerk. Geen herstel kunstwerk in oude staat: gemeente mocht na arrest hof in kort geding (IEPT20131112) in redelijkheid besluiten tot verwijdering van kunstwerk

IEPT20150401, Rb Den Haag, Bacardi v Seva
Bacardi ontvankelijk: onderhavige vordering tot inzage als zelfstandige vordering ingesteld met ander doel dan eerdere incidentele vordering. Toewijsbaarheid deel vorderingen afhankelijk van antwoord prejudiciële vragen in IEPT20140722 over vraag of AGD-goederen als merkenrechtelijk ingevoerd hebben te gelden. T1-aanbod Seva in ieder geval geen inbreuk op Bacardi-merken: ten tijde van aanbod niet noodzakelijkerwijs in EU in verkeer gebracht. Indien HvJEU oordeelt dat AGD-goederen merkenrechtelijk zijn ingevoerd zorgt T2-aanbod voor merkinbreuk. Ook verkopen 740 dozen non-EU Bacardi Carta aan [B] zou dan merkinbreuk zijn. Indien Seva niet slaagt in bewijs dat prijslijst met niet van haar afkomstig is merkinbreuk en onrechtmatige daad.

IEPT20150401, Rb Noord-Nederland, Direct ICT

Niet meer in geschil dat Direct ICT haar handelsnaam eerder heeft gebruikt dan [A] de handelsnaam “ICT-Direct”. Direct ICT kan geen zwaarwegende rechten ontlenen aan haar handelsnaam: louter beschrijvend. Ook geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Direct ICT” en “ICT-Direct”: grote afstand tussen ondernemingen, verschillende doelgroepen, verschillende activiteiten en andere volgorde "Direct" en "ICT".

IEPT20150401, Rb Den Haag, VOB v Stichting Leenrecht
Prejudiciële vragen aan het HvJEU over of het uitlenen van e-books onder het leenrecht valt en of sprake kan zijn van uitputting en eigendomsoverdracht.