December 2015

Print this page

IEPT20151230, Rb Amsterdam, Tick v Vevam
Vevam gerechtig tot opzegging overeenkomst voor onbepaalde tijd. Ook sprake van zwaarwegende omstandigheden die opzegging rechtvaardigen: (i) omstandigheden waaronder overeenkomst tot stand kwam na 13 jaar volledig gewijzigd en (ii) overeengekomen afkoopsom en vrijwaring per jaar vanaf 1 januari 2010 betekenisloos door gewijzigd beleid voor STER en reclame op commerciële zenders.

IEPT20151230, Rb Midden Nederland, Glaxo v Sandoz
Rechter bevoegd: EEX-VO prevaleert ook na van kracht worden van de EEX-VO 1215/2012 boven artikel 4.6 BVIE, Sandoz is gevestigd in Nederland en tussen de vorderingen bestaat een zo nauwe band dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling. Geen merkinbreuk: onvoldoende aannemelijk dat kleurmerk GSK onderscheidend vermogen heeft, en kleur paars kan in de handel dienen om bestemming van geneesmiddel aan te duiden, dan wel de dosering daarvan weer te geven. Geen inburgering: blijkt onvoldoende uit overgelegde marktonderzoeken. Geen slaafse nabootsing: producten zijn in andere kleuren, hebben afwijkende sticker en andere naam. Geen misleidende mededeling: gebruik kleur valt niet onder ‘mededeling’. Geen oneerlijke handelspraktijk: arts of apotheker die producten verstrekt geen ‘consument’ als bedoeld in 6:193b en c BW.

IEPT20151229, Hof Den Haag, De Staat
Staat mag verspreiding foto’s gemaakt in detentiecentrum niet beperken: in strijd met artikel 7(1) Grondwet. Artikel 10 EVRM leidt niet tot andere uitkomst: geen beperking bij wet voorzien.

IEPT20151229, Rb Overijssel, Noordkaap
Uitzending niet onrechtmatig: ernstige misstand, vindt steun in feitenmateriaal, eiser voldoende geänonimiseerd en het is uitgesloten dat de kwestie zonder de aandacht van gedaagde niet in de publiciteit zou zijn gekomen.

IEPT20151228, Rb Den Haag, Eichholtz
Executiegeschil: Handhaven foto’s en in voorraad houden Kimberley-tafels niet in strijd met verbod: geen omstandigheden die duiden op daadwerkelijke verhandeling. Emerald-tafels niet te beschouwen als variant op Kimberley-tafels: debat mogelijk over beweerdelijke andere algemene indruk.

IEPT20151224, Rb Overijssel, Altrex
Geen belang bij vorderingen tot matiging dwangsommen en verbod tot handhaving verbod eerder vonnis: geen executiegevaar door toezegging Altrex om niet tot executie van dwangsommen over te gegaan zo lang geen vonnis in bodemprocedure is gewezen over de vraag of sprake is van auteursrechtinbreuk op huishoudtrappen.

IEPT20151224, Rb Midden-Nederland, Bontje
Geen maatschap tot stand gekomen bij opzetten online valuta transactieplatform PikaPay: de enkele omstandigheid dat partijen hebben samengewerkt in hiervoor niet voldoende.

IEPT20151223, Rb Rotterdam, Marc Inbane v Center Tone
Niet te lang stilgezeten: gesteld noch gebleken dat Marc Inbane op meer spoed heeft aangedrongen. Betaling extra fee bracht geen extra onderzoeksverplichting met zich mee: niet voldoende duidelijk uit omstandigheden. Aannemelijk dat een na de tweede betaling door Center Tone uitgevoerd identiek onderzoek dezelfde informatie aan het licht zou hebben gebracht als de inhoud van het recherche-verslag. Naar advocaat verwijzen en deze van informatie te voorzien volstaat voor informatieplicht merkdepot.

IEPT20151223, Rb Rotterdam, Interlynx
[Eiseres] auteursrechthebbende op 3 in het geding gebrachte plannen en teksten door vermelding als maker. Interlynx auteursrechthebbende op overige in geding gebrachte plannen en teksten doordat uitsluitend zij als auteur is vermeld. Bewijsopdracht [eiseres] dat zij maker is van overige niet in het geding gebrachte plannen en teksten.

IEPT20151223, Rb Den Haag, Ice World
Rechtbank bevoegd ten aanzien van model-, merken- en auteursrechtelijke vorderingen: schadebrengende feiten doen zich voor in Nederland. Vorderingen niet onrechtmatig of ongegrond: geboden tot opheffing inbreuk toegewezen voor Nederland.

IEPT20151223, Rb Amsterdam, Anne Frank Fonds v Anne Frank Stichting
Grote delen van het werk van Anne Frank zijn pas in 1986 gepubliceerd, waardoor het auteursrecht hierop nog steeds geldt. Geen belang bij vordering verklaring tot recht: geen reële dreiging van auteursrechtinbreuk. Geen beperkingen op auteursrecht: geen citaat door verveelvoudiging volledige tekst werken, gedaagden zijn geen bibliotheek of archief, geen gebruik voor eigen oefening aangezien gedaagden geen privépersoon zijn en geen verveelvoudigingen om werken te restaureren omdat hier geen blijk van is. Handhaving auteursrecht stuit af op het grondrecht van vrijheid van wetenschap: voor gedegen onderzoek is immers noodzakelijk dat de onderzoekers de beschikking moeten kunnen hebben over enkele exemplaren van de te onderzoeken teksten.

IEPT20151222, Hof Arnhem-Leeuwarden, Ventilex v Tema Process
Oneerlijke concurrentie. Oud-werknemer mag bij voormalig werkgever opgedane kennis, kunde en ervaring gebruiken, maar niet bedrijfsgeheimen voormalig werkgever gebruiken. Bedrijfsgeheim. Oud-werknemer en nieuwe werkgever mag geen oneerlijke concurrentie aandoen door onrechtmatig gebruik informatie, zoals kennis en gegevens omtrent klanten opgedaan bij de oude werkgever, waardoor stelselmatig en substantieel duurzaam debiet van de oude werkgever wordt afgebroken c.q. stelselmatig benaderen klantenbestand oud-werkgever. Onrechtmatig handelen oud-werknemers toe te rekenen aan nieuwe werkgever. Exhibitie toegewezen wegens belang voor schadebepaling. Vaststellingsovereenkomst en kwijting zien niet op onderhavige vorderingen waarvan Ventilex destijds niet op de hoogte was.

IEPT20151222, Hof Amsterdam, Noad v IN4BI
Vragen aan deskundige over gelijkenissen tussen broncodes EQM en Platform Manager software

IEPT20151222, Hof Den Haag, Tros v Pretium
Exhibitie - persvrijheid. Beeld- en geluidsmateriaal dat Tros tijdens de infiltratie van het callcenter heeft verkregen valt onder de bescherming van het recht op vrije meningsuiting en vrije nieuwsgaring. Het hof acht het denkbaar dat een gedwongen afgifte van met een verborgen camera gemaakte opnames een “chilling effect” zal hebben op de uitoefening van de persvrijheid, in die zin dat – zoals Tros ook heeft aangevoerd in hoger beroep – journalisten als gevolg van de dreiging van een gedwongen afgifte van de opnames terughoudender zullen worden met het gebruik van deze onderzoeksmethode, als gevolg waarvan sommige (ernstige) misstanden niet meer openbaar zullen worden. Artikel 843a Rv is bij wet voorziene inbreuk op artikel 10 EVRM. Ingevolge artikel 843a Rv is degene die de gegevens onder zich heeft niet gehouden aan een vordering tot afgifte te voldoen, indien daarvoor gewichtige redenen zijn, en ook niet indien redelijkerwijs aangenomen kan worden dat een behoorlijke rechtsbedeling ook zonder verschaffing van de gevraagde gegevens is gewaarborgd. Voor dat laatste dient allereerst te worden vastgesteld dat sprake is van bewijsnood bij de eisende partij, waarvoor geëist mag worden dat alle andere bewijsmiddelen, zoals het horen van getuigen, afwezig zijn of zijn uitgeput. Bij de verdere beoordeling dient voorts mede te worden onderzocht of het noodzakelijk is dat het volledige materiaal wordt verstrekt, of dat met een minder verstrekkende maatregel kan worden volstaan.Geen bewijsnood Pretium, geen afgifte volledige beeld- en geluidsmateriaal.

 

IEPT20151222, Hof Den Haag, Gladiolen
Onvoldoende onderbouwd dat I-materiaal dat door Naktuinbouw is onderzocht is vermengd bij [bewaarder] B.V.. Onvoldoende onderbouwd dat door  Naktuinbouw gebruikt referentiemateriaal niet deugdelijk is: bevinding Naktuinbouw dat I-materiaal het ras AMSTERDAM betrof moet daarom als juist worden beschouwd. In 2010-Schikking opgenomen regel dat morfologisch onderzoek moet plaatsvinden in strijd met redelijkheid en billijkheid aangezien hoog bedrag betaald moet worden voor onderzoek dat geen zin meer heeft. Door appellant gemaakte artikel 1019h Rv kosten voor bewaring en onderzoek Naktuinbouw voldoen aan redelijkheid- en billijkheidstoets. Rb heeft € 14.672,32 te veel proceskostenveroordeling toegewezen: had indicatietarieven van €25.000 moeten toepassen.

IEPT20151218, HR, Hearst Magazines
Klacht dat hof onvoldoende aansluiting zocht bij door EHRM gehanteerde criteria faalt: EHRM heeft geen andere criteria gebruikt en oordelen gebaseerd op motiveringsgebreken, dan wel op het onevenredig zware karakter van opgelegde sancties

IEPT20151217, Rb Rotterdam, Review Advocaat
Onvoldoende onderbouwd en aannemelijk dat review mede namens eiser is geplaatst. Review niet onrechtmatig: geeft slechts mening van schrijver weer, en niet is gebleken dat de inhoud van de review evident onjuist is.

IEPT20151217, Rb Gelderland, Concurrentie-en Relatiebeding
Doel relatie- en concurrentiebeding is oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Als belangen voor de werkgever bij handhaving van een concurrentiebeding gelden doorgaans aantasting van knowhow, het prijsgeven van bedrijfsgeheimen en door de werkgever gedane investeringen in de werknemer.Vooropgesteld wordt dat een concurrentie- en relatiebeding niet is bedoeld voor werkgevers om werknemers aan zich te kunnen binden. Daarvoor staan werkgevers immers andere middelen ter beschikking, zoals het salaris en arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Een concurrentiebeding is bedoeld om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Voor de beantwoording van de vraag of het concurrentie- en relatiebeding dient te worden nagekomen dan wel te worden opgeschort, dient een belangenafweging plaats te vinden. Concurrentiebeding van drie jaar teruggebracht tot zes maanden. Als nagenoeg monopolist met op website gepubliceerde lijst van relaties geen sprake van unieke relatieportefeuille, die een zekere waarde vertegenwoordigd. Geen belang bij handhaving relatiebeding na ommekomst concurrentiebeding.

IEPT20151216, Rb Den Haag, Basil v Burgers
Door lopende cassatie wordt hier alleen op inhoudelijke geschilpunten geoordeeld, en zal iedere beslissing omtrent dwangsommen worden aangehouden. Niet vast komen te staan dat Dian-mand tot vormgevingserfgoed is gaan behoren: gestelde openbaarmakingen niet onderbouwd. Algemene indruk Basil Denton anders dan aangevoerde manden uit vormgevingserfgoed: o.a. andere scharnieren, sluiting en vormen. Modelrechtinbreuk: verschillen tussen modellen wegen niet op tegen de punten van overeenstemming. Geen slaafse nabootsing: niet onderbouwd dat Basil Denton onderscheidend vermogen heeft en commercieel succes brengt dit niet met zich mee. Vorderingen tot recall, vernietiging en opgave met accountantscontrole toegewezen: inbreukmakende producten na kort geding vonnis nog steeds aangeboden.


IEPT20151216, Rb Den Haag, Dungs
Verwarringsgevaar domeinnaam 'dungs.nl' met merk DUNGS. Reële kans dat het gebruik van de domeinnaam ‘dungs.nl’ bij het publiek de indruk wekt dat de onderneming van [X] c.s. een officiële wederverkoper van Karl Dungs is of anderszins een commerciële band heeft met Karl Dungs. Daarvoor is het volgende redengevend. De domeinnaam bestaat uitsluitend uit het Merk gevolgd door ‘.nl’. Het publiek is er aan gewend dat een website met een dergelijke domeinnaam wordt beheerd door of met toestemming van de merkhouder. Overdracht domeinnaam niet onrechtmatig: uitspraak WIPO-geschillenbeslechter niet evident onjuist.

IEPT20151216, Rb Den Haag, Converse v Carmika
Verstekvonnis. Nederlandse rechter bevoegd t.a.v. Tsjechische gedaagde. EEX-Vo prevaleert boven BVIE. Uitgaande van dat oordeel is de Nederlandse rechter internationaal bevoegd kennis te nemen van de vorderingen op grond van artikel 5 lid 3 EEX-Vo oud, nu Converse c.s. stelt dat Carmika inbreukmakende handelingen verricht in Nederland. Vorderingen niet onrechtmatig of ongegrond: toegewezen voor Nederland c.q. Benelux.

IEPT20151215, Rb Rotterdam, Beledigingen op Facebook
VOF was vrij om eiser de toegang tot café te ontzeggen: zijn immers eigenaar van het café. Uitingen onrechtmatig: geen noodzaak tot publicatie, deels ongefundeerd, onbetamelijk en bovendien schadelijk.

IEPT20151215, Rb Amsterdam, Powned
Uitzending Studio PowNed over uitlatingen Syrische vluchteling onrechtmatig: hoefde er niet op bedacht te zijn dat beelden op landelijke televisie zouden worden uitgezonden. Geen maatschappelijke misstand. Beelden “uit zijn verband gerukt”. PowNed moet Google en Yahoo aanschrijven om fragmenten te verwijderen. Geen belang bij rectificatie, nu beelden reeds van PowNed-website, YouTube en Facebook-pagina zijn verwijderd. Geen rechtmatig belang bij afgifte kopieën van beelden die niet in uitzending zijn getoond. Voorschot tot schadevergoeding van € 2500 toegewezen.

IEPT20151211, Rb Gelderland, Brein v Beheerder Dropbox-account
Ex parte ex artikel 1019e Rv tegen iemand die met een Dropbox-account op grote schaal e-books en muziekwerken openbaar heeft gemaakt: dwangsom van €  2000 voor iedere dag dat in strijd met het inbreukverbod wordt gehandeld, met een maximum van €  50.000.

IEPT20151211, HR, Artiestenverloning v Artiestenverloningen
Gebruik beschrijvende aanduiding in domeinnaam of handelsnaam, ook indien verwarringwekkend, alleen onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen.

IEPT20151210, Rb Noord-Holland, Bio World Merchandising v Sunset 
Bevoegdheid voorzieningenrechter in conventie niet in geschil. Voorzieningenrechter bevoegd m.b.t. reconventionele vorderingen: voldoende samenhang tussen vordering in conventie en reconventie, zodat NL rechter ook in reconventie rechtsmacht heeft. Geen dwangsom verbeurd ten aanzien van gebeurtenissen vóór betekening van kort geding vonnis. Onvoldoende aannemelijk dat mededelingen in  strijd met r.o. 6.5.  van het vonnis zijn gedaan. Geen dwangsommen verbeurd door gebruik merk-, handels- of domeinnamen met “BWI” of “BWIMERCH”: termen verschillen te veel van “Bioworld (Merchandising)”. Reconventionele vorderingen die feitelijk zelfde verboden als in kort geding vonnis vorderen c.q. verklaringen voor recht afgewezen.


IEPT20151210, HvJEU, El Corte Inglés v BHIM
Betekenis en mate van overeenstemming: begrip “overeenstemming” heeft zelfde betekenis bij de relatieve weigeringsgronden in artikel 8(1)(b) (overeenstemming met ouder merk voor soortgelijke waren of diensten) en artikel 8(5) GMeV (overeenstemming met een ouder bekend merk). Voor artikel 8(5) GMeV is een mindere mate van overeenstemming vereist dan artikel 8(1)(b)GMeV omdat slechts mogelijke samenhang met bekend merk en geen verwarring tussen merken vereist is. GEU oordeelde terecht dat enkel geringe begripsmatige overeenstemming onvoldoende was voor verwarringsgevaar ex artikel 8(1)(b) GMeV. GEU had vanwege geringe begripsmatige overeenstemming moeten onderzoeken of het publiek een verband met het oudere bekende merk legt in de zin van artikel 8(5) GMeV.

 

IEPT20151209, Rb Limburg, Onrechtmatige Publicatie
Uitingen onrechtmatig: suggereren betrokkenheid bij zeer ernstig delict, maar vinden geen steun in feitenmateriaal en eisers belang weegt zwaarder dan dat van gedaagde.

IEPT20151209, Rb Gelderland, Kiosk Hertenkamp Epe
Vergunning om een onderneming (kiosk) te drijven en de mogelijkheid daarmee door te gaan, nadat de vergunning is herroepen is eigendom in de zin van artikel 1 Eerste Protocol  EHRM.Het begrip eigendom wordt door het EHRM ruim uitgelegd. Volgens de jurisprudentie van het EHRM is van ontneming van eigendom sprake indien een maatregel zodanig ingrijpende gevolgen heeft dat geen zinvolle alternatieve vorm van gebruik van de eigendom overblijft of de eigendom van elke waarde wordt beroofd. Dit is hier het geval. Onder het begrip eigendom valt derhalve ook de vergunning om een onderneming te drijven en de mogelijkheid daarmee door te gaan, nadat de vergunning is herroepen.

IEPT20151208, Hof Den Bosch, Exclusieve Distributieovereenkomst
Geen exclusieve distributieovereenkomst overeengekomen: verklaring levert onvoldoende bewijs op in licht van contra-enquête. Evenmin blijk van feiten of omstandigheden op grond waarvan vertrouwen omtrent exclusieve distributieovereenkomst tot stand zou zijn gekomen. Niet aannemelijk dat verhouding partijen meebracht dat investeringen moesten worden terugverdiend alvorens een nieuwe distributeur werd benoemd. Slechts leveren Italiaanse handleiding, niet reageren op klachten, verzoeken of informatie leveren evenmin strijd met distributieovereenkomst op.

IEPT20151208, Hof Den Bosch, Rabobank
Concurrentiebeding niet zwaarder gaan drukken na fusie Rabobankvestigingen: fusie voorzienbaar en niet aangevoerd dat geïntimeerde moeite had met werkvinden en klanten overgestapt naar Aon.

IEPT20151208, Hof den Bosch, Ice Care
Vast staat dat er een vorm van samenwerking was tussen partijen omtrent een octrooiaanvrage en de oprichting van een vennootschap. Inhoud andere afspraken onvoldoende aannemelijk gemaakt, zodat stuk van 4 april 2007 geldt .

IEPT20151208, Hof Den Haag, Ventraco v VWS
Executiegeschil: Voortzetting inbreuk Nederlands octrooi door via website aanbieden van RheoFalt-HP-EM op Nederlandse markt: De omstandigheId dat de pagina werd gepubliceerd onder het toplevel domain .nl en dat op de website slechts een adres en telefoonnummer van Ventraco in Nederland worden vermeld, duiden erop dat de internetpagina mede op het Nederlandse publiek was gericht.Het feit dat de pagina in het Engels is gesteld, sluit niet uit dat de pagina mede op Nederland is gericht omdat, zoals VWS als zodanig onbestreden heeft aangevoerd, het Nederlandse publiek het Engels voldoende machtig is om de inhoud van de pagina te begrijpen. Voortzetting inbreuk: niet aangegeven dat het een ‘vernieuwde versie’ betreft, productnaam is hetzelfde gebleven; begrip ‘aanbieden’ moet ruim worden uitgelegd:  aanbod kan de positie van de octrooihouder op de markt voor producten en werkwijzen die onder het octrooi vallen nadelig beïnvloeden.Voor verbeuren dwangsommen slechts vereist dat vonnis is betekend.

IEPT20151207, Rb Midden-Nederland, Onrechtmatige concurrentie
Herstelvonnis voor IEPT20151204: “veroordeelt” vervangen door “verbiedt”

IEPT20151204, Rb Midden-Nederland, Onrechtmatige concurrentie
[gedaagde sub 1] onrechtmatig gehandeld jegens gefailleerden, ondanks dat hij niet gebonden was aan enig beding: bedrijfsdebiet op stelselmatige wijze ondermijnd door o.a. plan vertrouwelijke informatie veilig te stellen, actief (oud-)medewerkers van gefailleerden te benaderen en bewerken en negatieve uitlatingen op website gefailleerden en social media. [gedaagde sub 2] onrechtmatig gehandeld jegens gefailleerden, ondanks dat hij niet gebonden was aan enig beding: bedrijfsdebiet op stelselmatige wijze ondermijnd door veiligstellen vertrouwelijke informatie en actief benaderen (oud-)medewerkers. Algemeen verbod [gedaagde sub 1 en 2] voor duur van een jaar na datum vonnis. Rectificatie toegewezen die door eisers schriftelijk moet worden opgedragen aan gedaagden: vraag of eisers wel daadwerkelijk behoefte hebben aan rectificatie. Geen onrechtmatig handelen door [gedaagde sub 4-7]: niet gebonden aan relatiebeding en verder onvoldoende onderbouwd.

IEPT20151204, HR, Handelsnaam Advocatenkantoor
Bij beoordeling verwarringsgevaar tussen handelsnamen kan visuele waarneming (van een logo met handelsnaam) een rol spelen.


IEPT20151202, Rb Midden-Nederland, Brein v Moviestreamer
Onvoldoende waarschijnlijk dat antwoord op prejudiciële vragen in IEPT20150930 over streaming in voordeel Brein uitvallen om op dat oordeel vooruit te lopen. Mocht het HvJEU oordelen dat sprake is van rechtmatig gebruik, dan is onrechtmatigheid handelen [X] onvoldoende onderbouwd. Onvoldoende onderbouwd dat [X] IPTV abonnement aanbiedt.

IEPT20151201, Hof Amsterdam, Stichting Eco Communicatie
Belanghebbende bij verval merkrecht: (rechtspersonen) die zeker (zelfstandig vermogens)belang hebben bij vordering tot vervallenverklaring. Onvoldoende onderbouwd dat Stichting Eco Communicatie en/of Ventoux (vermogensrechtelijk) belang hebben bij verval “ECO LABEL” merk. Beschermen anonieme cliënt tegen reconventionele vorderingen m.b.t. mogelijke inbreuk geen belang dat bescherming verdient. 1019h Rv proceskosten (€ 10.000) nu door wijze procederen geen mogelijkheid tot instellen reconventionele vordering bestond.

IEPT20151201, Hof Den Bosch, Robos v Inno+
Onvoldoende onderbouwd dat mededeling Inno+ dat haar luchtwassers voldoen aan BWL 2009.12 misleidend is: overgelegde rapporten zien op ander type luchtwasser. Mededeling dat Inno+ luchtwassers door overheid zouden zijn “erkend” niet misleidend: publiek zou niet meer begrijpen dan dat het gaat om door overheid onder BWL-nummers erkende systemen. Onvoldoende aannemelijk dat Inno+ inwandige luchtwassers niet aan wettelijke eisen voldoen. Mededeling Inno+ over Robos dat luchtwasser zonder spuiwater niet kan en lachgas kan veroorzaken niet onjuist en daardoor niet onrechtmatig.

IEPT20151201, Hof Amsterdam, JS Utrecht
Uitingen in artikel JS Utrecht waarin o.a. wordt gesteld dat appellant huisjesmelker is en huurders intimideerde niet onrechtmatig: voldoende steun in feitenmateriaal

IEPT20151202, Rb Den Haag, Alpargatas Brands & Concepts
Rb niet bevoegd t.a.v. reconventionele vorderingen inzake opheffing beslag: verwijzingsvonnis (IEPT20140723) bevat geen verwijzing in reconventie.

IEPT20151202, Hof Amsterdam, Hallmark
Gerezen twijfels omtrent de onpartijdigheid van de deskundige reden om diens rapport geheel buiten beschouwing te laten: deskundige was eerder in dienst van rechtsvoorganger Hallmark. Hof gelast comparitie voor overleg over nieuw te benoemen deskundige.

IEPT20151201, Hof Arnhem-Leeuwarden, H&M v Adidas
Voldoende spoedeisend belang: na 17 jaar nog geen bereidheid om onthoudingsverklaring te tekenen en nog steeds betwist dat sprake is van merkinbreuk. Verwarringsgevaar met tweestrepen-teken door bekendheid driestrepenmotief, gelijksoortigheid waren en overeenstemming tussen tekens. H&M miskent post sale confusion: feit dat kleding alleen in eigen winkels wordt verkocht doet dus niets af aan verwarringsgevaar. Afbreuk onderscheidend vermogen en reputatie: verwarringsgevaar bij aanzienlijk deel publiek, waardoor economische gedrag publiek wijzigt.

IEPT20151201, CBB, Converse v registeraccountant
Bevindingen van door [naam 1] verrichte onderzoek ontoereikend voor conclusie dat de schoenen door officiële distributeur van Converse schoenen op de Europese markt zijn gebracht. Berisping wegens schending fundamentele beginsel van deskundigheid en zorgvuldigheid door conclusies te trekken die niet berusten op deugdelijke grondslag.

IEPT20151201, CBB, Sporttrading v Registeraccountant
Onderzoek accountant in administratie Alpi beschikt over deugdelijke grondslag: opdracht beperkt tot in beslag genomen administratie Alpi. Onvoldoende onderbouwd waarom accountant niet mocht concluderen dat beschreven zendingen Converse schoenen betroffen.