Juli 2015

Print this page

IEPT20150731, Rb Den Haag, Playgro v Playgo
Geen spoedeisend belang t.a.v. oude logo Playgo: sinds 2002 stilgezeten door Playgro. Onvoldoende onderbouwd door Playgo dat Playgro geen spoedeisend belang heeft t.a.v nieuwe logo. Gemeenschapswoord/beeldmerk “PLAYGRO” heeft gering onderscheidend vermogen: ‘play' zuiver beschrijvend voor speelgoed, en 'gro' zal worden opgevat als 'grow', wat beschrijvend is. Gemeenschapswoord/beeldmerk “PLAYGRO” heeft geen toegenomen onderscheidend vermogen: geen bekend merk. Geen verwarringsgevaar door zeer gering onderscheidend vermogen, ondanks soortgelijkheid waren en grote overeenstemming merk en teken. Geen inbreuk artikel 9 lid 1 sub c GMeV: Playgro geen bekend merk. Ook geen sprake van inbreuk op Benelux-woord en woord/beeldmerk Playgro op zelfde gronden als Gemeenschapsmerk.

IEPT20150729, Rb Midden-Nederland, Music Creations v Xander de Buisonje
Muziekuitgaverechten niet rechtsgeldig overgedragen aan uitgever: rusten daarom nog bij eiser. Gestelde tekortkomingen voor 23 augustus 2008 verjaard, terwijl gestelde tekortkomingen na 23 augustus 2008 dat niet zijn. Geen schending klachtplicht artikel 6:89 BW: niet gebleken dat eiser nadeel van te late melding heeft ondervonden. Eiser is te kort geschoten door niet aan afdrachtplicht inzake bladmuziek- en synchronisatiecontracten jegens gedaagde te voldoen. Tekortkomingen rechtvaardigen ontbinding: schenden informatieverplichting niet van geringe betekenis aangezien gebrek aan openheid van zaken de afdrachtverplichting verhulde.

IEPT20150729, Rb Den Haag, John Doe v ASR
ASR mocht er vanuit gaan dat zij ook na afloop licentieovereenkomst Olli producten mocht blijven uitleveren: licentievergoeding reeds voldaan en niet bepaald dat na afloop niet meer mocht worden uitgeleverd. ASR moet zich enigszins terughoudend opstellen met promotioneel gebruik Olli producten en samenhangende IE-rechten. Reclame voor gratis Olli-knuffel via website, direct marketing, twitter en banners en gebruik van woordmerk “Olli” als zodanig geen inbreuk op IE-rechten John Doe. Na afloop van de licentieovereenkomst diende nog steeds te worden vermeld dat John Doe ontwerper is van Olli.


IEPT20150728, Rb Den Haag, Babytank
Handelsnaam “Babytank Industries” maakt inbreuk op handelsnaam “Babytank Martial Arts”: eiser was eerder, aard ondernemingen komt deels overeen, grotendeels zelfde publiek en toevoegingen “Martial Arts” en “Industries” beschrijvend. Eiser kan zich op merkdepot kort voor dagvaarding beroepen: eiser is voor-voorgebruiker te goeder trouw voor kleding nu hij als eerste kleding voorzien van teken “babytank” heeft aangeboden. Teken “Babytank Industries” maakt inbreuk op merk “BABYTANK”: visuele, begripsmatige en auditieve overeenstemming, en soortgelijke waren.

IEPT20150722, Rb Gelderland, Ontwerp bijgebouw boerderij
Ontwerp en tekeningen bijgebouw boerderij auteursrechtelijk beschermd: voldoende aannemelijk dat sprake is van eigen, oorspronkelijk  karakter en persoonlijk stempel van de maker. € 500 voor inbreuk op persoonlijkheidsrechten gedaagden: aantasting bijgebouw door toevoeging dakkapellen en zonnepanelen en door wijziging beeldbepalende details.

IEPT20150722, Rb Midden-Nederland, The Crystal Music Company
Onvoldoende onderbouwd dat uitlatingen CMC onrechtmatig waren. Beneluxwoordmerk “LUCIDPIANOS” nietig door verwarringsgevaar met ouder woordmerk  ‘LUCIDPIANO’. T moet gebruik tekens “LUCIDPIANOS” en “Lucid Piano’s” staken: nagenoeg identiek aan Beneluxwoordmerk “LUCIDPIANO” en soortgelijke waren en diensten. Onvoldoende onderbouwd dat auteursrecht op logo CMC aan eiser toekomt: blijkt ook niet uit opdrachtrelatie. Vleugel T niet auteursrechtelijk beschermd: vormgeving niet resultaat van creatieve keuzes. Inbreuk op foto’s en renders door E onvoldoende onderbouwd. Geen slaafse nabootsing: vleugel T heeft geen onderscheidend vermogen. Overdracht domeinnaam crystalpianos.com door inbreuk op handelsnaamrecht T: geen beroep op een opschortingsrecht. Geen inbreuk op handelsnaam “Lucid Pianos”: niet gebleken dat deze werd gebruikt vóór registratie domeinnaam lucidpianos.com. Geen schending databankrecht T: onvoldoende onderbouwd dat sprake is van een databank.

IEPT20150722, Rb Noord-Holland, Van Hoff
Kaggels type 1 slaafse nabootsing van Outdooroven: eigen plaats op de markt en door overeenstemmende totaalindruk nodeloze verwarring veroorzaakt. Overige types Kaggels geen slaafse nabootsing: geen nodeloze verwarring. Outdooroven auteursrechtelijk beschermd en sprake van inbreuk: rechtbank maakt overwegingen uit kort geding (IEPT20140129) de hare. 

IEPT20150722, Rb Den Haag, Euronext v Tom en Binckbank
Gebruik AEX-merken als productnaam (tickersymbool) voor eigen product kan indruk wekken dat er economische band bestaat tussen Euronext en BinckBank. index-ticker symbolen geven korte aanduiding onderliggende waarde van effect aan en zijn daardoor beschrijvend. Dat index-ticker symbool kenmerk aanduidt sluit herkomstfunctie niet uit. Gebruik AEX-merken door Binckbank als ticker symbool voor eigen product geen “eerlijk gebruik in nijverheid of handel”. TOM heeft wel eerlijk gebruik gemaakt van AEX-merken door toevoeging van een “T” aan index-ticker symbolen). Afzonderlijke ticker symbolen en verzameling van ticker symbolen niet auteursrechtelijk beschermd. Collectie Amsterdamse optieseries databankrechtelijk beschermd: substantiële investeringen en geen spin off. TOM en Binckbank maken inbreuk op databankenrecht Euronext: vrijwel volledig opgevraagd en hergebruikt. Gebruik ticker symbolen voor aandelenopties geen misleidende reclame, oneerlijke handelspraktijk of oneerlijke mededinging: geen verwarringwekkende praktijken. Smart Execution reclame-uitingen die o.a. claimen dat dit tot beste prijs leidt zijn misleidende reclame: uitingen zijn onjuist. Binckbank tekortgeschoten in nakoming Euronext Market Data overeenkomst (EMDDA) door verkregen gegevens op haar website te publiceren.

IEPT20150722, Rb Den Haag, Vitra v Kwantum
Voeging toegewezen: beide partijen vorderen voeging bodemzaken en voldaan aan eisen art. 222 Rv. Niet-ontvankelijkheidsincident afgewezen: Vitra heeft belang bij vorderingen al omdat anders getroffen voorlopige maatregelen zouden vervallen.

IEPT20150722, Rb Den Haag, Kwantum v Vitra
Voeging toegewezen: beide partijen vorderen voeging bodemzaken en voldaan aan eisen art. 222 Rv

IEPT20150720, Rb Den Haag, Greencre8 v Kebol
No Water Flowers amaryllisbollen niet auteursrechtelijk beschermd: elementen grotendeels banaal, dan wel technisch en/of functioneel bepaald. Geen slaafse nabootsing: geen eigen plaats op de markt gelet op grotendeels functioneel bepaalde en/of triviale karakter. (Toepasselijkheid daarlatend) Geen oneerlijke handelspraktijken: door verpakking duidelijk dat Kébol bollen van haar afkomstig zijn.

IEPT20150720, Rb Den Haag, Ventoux3 v SSH
Ex parte bevel ex artikel 1019e Rv wegens inbreuk op merken “VENTOUX3” en “RIDE FOR HOPE:
€ 2500 dwangsom met maximum van € 100.000


IEPT20150717, Rb Amsterdam, Achmea v Promovendum
Reclame-uiting dat Promovendum gegarandeerd 20% voordeliger is dan de huidige autoverzekering is misleidend: wijst op niet bestaan van verdere acceptatievoorwaarden, hetgeen niet klopt

IEPT20150716, HvJEU, Huawei v ZTE
Houder FRAND-octrooi maakt geen misbruik van machtspositie door inbreukvordering in te stellen wanneer hij de vermeende inbreukmaker in kennis heeft gesteld van de inbreuk, een schriftelijk aanbod van een licentie onder FRAND-voorwaarden heeft gedaan en de inbreukmaker het octrooi blijft gebruiken. Niet verboden voor houdster FRAND-octrooi met machtspositie om tegen vermeend inbreukmaker beroep tot verstrekken boekhoudkundige gegevens of tot schadevergoeding in te stellen.

IEPT20150716, Rb Amsterdam, SBS
Verzoek om te bepalen dat SBS aansprakelijk is voor psychische schade door uitzending Undercover in Nederland leent zich voor deelgeschil. Opnames van [verzoeker] met verborgen camera onrechtmatig: herkenbaar voor o.a. werkgever in beeld gebracht, onvoldoende steun in feiten. SBS aansprakelijk voor psychische schade die [verzoeker] door uitzending heeft geleden.

IEPT20150716, Rb Den Haag, De Vries Schoenen
Verwarringsgevaar tussen handelsnamen “De Vries schoenen” en “Schoenmode [voornaam ged 2] de Vries”: meest kenmerkende element overgenomen. Partijen richten zich op zelfde publiek in gemeente Krimpenerwaard en zijn broers.

IEPT20150716, HvJEU, Coty Germany v Stadtsparkasse
Art. 8(3) onder e) Handhavingsrichtlijn verzet zich tegen nationale bepaling op grond waarvan bank zich onbeperkt en onvoorwaardelijk op bankgeheim mag beroepen om niet aan informatieverzoek te voldoen.

IEPT20150716, HvJEU, Mevi v Bacardi
Marktdeelnemer die zonder toestemming merkgoederen invoert en onder accijnsschorsingsregeling plaatst maakt “gebruik van een teken in het economisch verkeer”. Merkhouder kan zich op grond van artikel 5 Merkenrichtlijn verzetten tegen derde die van merk voorziene goederen zonder toestemming binnen de EER en het vrije verkeer brengt en vervolgens onder accijnsschorsingsregeling plaatst.

IEPT20150716, HvJEU, Diageo v Simiramida
Dat in lidstaat gegeven beslissing in strijd is met Unierecht, rechtvaardigt niet weigering beslissing te erkennen op grond van strijdigheid met openbare orde aangezochte lidstaat, indien onjuiste rechtstoepassing geen kennelijke schending van een rechtsregel van essentieel belang vormt. Onjuiste toepassing artikel 5(3) Merkenrichtlijn is geen kennelijke schending van een  rechtsregel van essentieel belang. Rechter moet bij onderzoek naar kennelijke schending openbare orde er rekening mee houden of rechtsmiddelen lidstaat van herkomst zijn uitgeput. Handhavingsrichtlijn van toepassing op proceskosten gemaakt in geding over erkenning beslissing uit andere lidstaat, waarin is vastgesteld dat beslag ter voorkoming inbreuk op IE-rechten onrechtmatig is.

IEPT20150716, Rb Den Haag, Railpro v Railpromo
“Railpromo” tekens maken geen inbreuk “sub a” op “Railpro”-merken: geen gelijk teken en geen soortgelijke waren. Geen inbreuk “sub b”: auditief ligt de klemtoon anders en visueel weinig gelijkenis, terwijl begripsmatig het bestanddeel “pro” iets anders betekent dan “promo” en zeer geringe soortgelijkheid tussen waren en diensten. Geen inbreuk op grond van sub c: onvoldoende onderbouwd dat Railpro een bekend merk is. Geen handelsnaaminbreuk door verschillende aard ondernemingen.

IEPT20150715, Rb Den Haag, WWTS v Panasonic
Geen auteursrechtinbreuk door versie 4 van IQonn software bij Toughbook computers te leveren: Panasonic verkeerde terecht in veronderstelling dat upgrade naar TC V4 voor ondersteuning GOBI 2000 chip zonder aanvullende kosten was geschied en onder afgesloten licentie zou vallen. Conclusie 1 van octrooi EP 882 nietig door gebrek aan inventiviteit: maatregelen al bekend uit US 348.

IEPT20150715, Rb Amsterdam, De Volkskrant
Artikel Volkskrant waarin docent dansschool wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag niet onrechtmatig: steun in feitenmateriaal. Eiser is public figure en hoor en wederhoor geboden. Ernstige inbreuk op reputatie en privacy niet voldoende om publicatieverbod vooraf te wettigen.

IEPT20150715, Rb Den Haag, Inno Nautic v Cuckoo
Causaal verband tussen niet overdragen octrooiaanvrage door Cucko aan Inno Nautic en niet sluiten licentieovereenkomst door Inno Nautic en Vetus. Op voorschotbepaling na niet af te leiden wat Inno Nautic ten minste aan royaltyinkomsten tegemoet zou hebben gezien. Schadevergoeding van € 150.000 op grond van voorschotbepaling uit concept-licentieovereenkomst.  

IEPT20150715, Rb Noord-Nederland, Proximedia v VisualMedia
Negatief artikel over Proximedia niet onrechtmatig: voldoende steun in het feitenmateriaal en artikel niet ten behoeve eigen gewin Visualmedia geplaatst.

IEPT20150715, Rb Den Haag, Resolution v Shionogi
Beschermingsomvang conclusie 1 EP 471 strekt zich niet uit tot andere zouten dan die waarin het kation bestaat uit een alkalimetaalion, een aardalkalimetaalion of ammoniumion. Conclusies 1 en 2 en daarvan afhankelijke conclusies niet geldig voor zover zuur van rosuvastatine wordt geclaimd: toegevoegde materie. ABC 300125 partieel nietig voor zover het meer omvat dan zouten waarin het kation bestaat uit een  alkalimetaalion, een aardalkalimetaalion of ammoniumion. Geen indirecte inbreuk op ABC 300125: betoog gebaseerd op onjuiste conclusie dat beschermingsomvang EP 471 zich ook uitstrekte tot rosuvastine-zuur

IEPT20150714, Hof Den Bosch, Louche advocaat
Cartoon waarin geïntimeerde “louche advocaat” wordt genoemd niet onrechtmatig: voldoende verband tussen spottende waardeoordeel en feitenmateriaal. Geïntimeerde moet zich als publiek persoon meer laten welgevallen dan de gemiddelde persoon en schuwt zelf ferme bewoordingen niet.

IEPT20150714, Hof Amsterdam, Ryanair v KRO
Uitzendingen Brandpunt Reporter over gebrekkige veiligheid bij Ryanair niet onrechtmatig: voldoende steun in het feitenmateriaal. KRO mocht gebruik maken van anonieme verklaringen: belang piloten om anoniem te verklaren. Voldoende gelegenheid voor hoor en wederhoor.

IEPT20150714, Hof Den Haag, Schering v Teva Pharma
Beschermingsomvang subgroep-indicatie octrooi – dat ziet op nieuwe therapeutische toepassing van bekende stof op G1N-subgroep patiënten – beperkt tot situatie waarin door derde specifiek wordt aangegeven dat stof voor subgroep is bestemd. Voor directe inbreuk dan in ieder geval vereist dat vakman op grond van SmPC en/of bijsluiter bij Teva’s generiek ribavirine zal menen dat deze specifiek bestemd is voor G1N-subgroep. Geen directe inbreuk: Teva SmPC’s en bijsluiters leiden niet tot conclusie dat producten specifiek voor GIN-subgroep zijn bestemd. Geen indirecte inbreuk: Teva’s generieke ribavirine vormt geen wezenlijk bestanddeel van de subgroep indicatie uitvinding van EP 861.

IEPT20150714, Hof Arnhem-Leeuwarden, Akzo v Kirs
Auteursrechtinbreuk op versie 2.3.108 van Mix2Win verfmengsoftware: door deurwaarder bij Kirs aangetroffen en afnemers Kirs bevestigen levering van de software. Auteursrechtinbreuk op updates Mix2Win software onvoldoende aannemelijk: Allereerst geldt dat de updates niet door Akzo Nobel c.s. bij hun afnemers worden geïnstalleerd. De updates worden door Akzo Nobel c.s. op een usb-stick aan hun licentienemers verstuurd. Die licentienemers dienen vervolgens zelf de update te installeren. Verder is van belang dat uit de processen-verbaal van de gerechtsdeurwaarder van de beslagen van de afnemers van Kirs niet is op te maken of er ook updates zijn aangetroffen. Ook de verklaringen van de gerechtsdeurwaarder en de klanten van Kirs bieden op dit punt geen duidelijkheid.

IEPT20150713, Rb Gelderland, Zonwering-Lochem
Domeinnaam www.zonwering-lochem.com niet als handelsnaam gebruikt. Ook indien wel sprake is van handelsnaam geen inbreuk: beschrijvend en zou leiden tot monopolisering algemeen beschrijvende woorden. Voor onrechtmatige daadsvorderingen dient Zonwering-Lochem zich te wenden tot domeinnaamhouder Roma Benelux.

IEPT20150710, Rb Midden-Nederland, RTL
Herhaling van uitzending “Op de vlucht” over [G], die een kind bij zijn stiefdochter heeft verwekt, niet onrechtmatig: ernstige misstand, uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden vormt nieuw en vermeldenswaardig feit dat in oorspronkelijke uitzending van 2014 niet is opgenomen, voldoende steun in feitenmateriaal en [G] niet herkenbaar in beeld gebracht.

IEPT20150710, Rb Den Haag, Wieland v GIA
Prejudiciële vragen aan Hoge Raad over of na intrekking van kortgeding door de eisende partij de regeling afstand van instantie van toepassing is, al dan niet in verbinding met artikel 1019h Rv.

IEPT20150710, HR, Xingraphics v Agfa
Artikel 85 Rv niet geschonden nu Agfa zich in hoger beroep niet op in klacht genoemde stukken heeft beroepen. Klacht over oordeel hof inzake octrooi-inbreuk verworpen: resultaten Agfa onderzoeken zelfstandig dragend voor oordeel over inbreuk.

IEPT20150708, Rb Den Haag, Converse v Alpi 
Vragen aan deskundige over of in beslag genomen monsters echtheidskenmerken van Converse vertonen. Horen getuigen voor Spaanse rechter toegestaan: voldoende aannemelijk dat zij niet voor Nederlandse rechter willen verschijnen.

IEPT20150708, Rb Midden-Nederland, America Star Books 
ASB kan in beginsel aanspraak maken op vergoeding 1019h Rv proceskosten na intrekking kort geding door gedaagden. Geen proceskostenveroordeling: geen werkzaamheden ter voorbereiding gedingstukken en ter instructie van de zaak verricht.

IEPT20150708, Rb Den Haag, Boskalis v DI
Incident m.b.t. bevoegdheid niet-Nederlandse delen octrooi niet aan de orde: vorderingen beperken zich tot Nederland. Aanhouding behandeling inbreukvordering tot eindbeslissing overige vorderingen: belang DI bij latere behandeling en Boskalis refereert zich naar oordeel rechtbank.

IEPT20150708, Rb Den Haag, The Kind Group v JPMC
Model beperkt tot met doorgetrokken lijnen weergegeven deel: houder van de balsem niet relevant. Beschermingsomvang model voor lipbalsemapplicator zeer gering door bestaan eerdere lipbalsem van Lancôme. Lipbalsem gedaagde maakt geen inbreuk op model eiser: verschil in bolling groot genoeg om bij geïnformeerde gebruiker andere algemene indruk te wekken.

IEPT20150708, Rb Den Haag, Autodesk v ZWSoft
Rechtbank bevoegd: gaat ervan uit bevoegd te zijn in bodemprocedure, door stelling Autodesk dat ZWSoft in Nederland inbreuk maakt op haar auteursrecht. Geen aanhouding beslissing over deskundigenbericht tot in Amerikaanse zaak is beslist: staat los van vraag of bodemzaak moet worden aangehouden en niet nodig voor proceseconomie. Verzoek voldoet aan eisen artikel 202 Rv: dient ertoe bewijs te verkrijgen van feiten die Autodesk in Nederlandse bodemprocedure moet bewijzen. Inzage door deskundige in broncodes ZWCAD+ toegestaan: rechtmatig belang door redelijk vermoeden van inbreuk. Dat broncode bedrijfsgeheim is geen gewichtige reden door maatregelen om vertrouwelijkheid te beschermen. Vragen aan deskundige over overname broncode van AutoCAD in broncode ZWCAD+ 2012/2014.

IEPT20150708, Rb Noord-Holland, Voetbalreizen.com v Eurotravel Sports

Eurotravel Sports voert domeinnaam “voetbalreizenonline.com” als handelsnaam. Soortgelijke bedrijfsactiviteiten met een soortgelijk aanbod van diensten. Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen “voetbalreizen.com” en “voetbalreizenonline.com”: websites duidelijk verschillend, Handelsnamen partijen in hoge mate beschrijvend, consument bijzonder oplettend door bekendheid met verschillende aanbieders die zich onder sterk gelijkende domein- en/of handelsnamen presenteren en Daadwerkelijke verwarring in de zin van artikel 5 Hnw niet aannemelijk geworden. Bijkomende omstandigheden die gebruik “voetbalreizen.com” onrechtmatig maken onvoldoende aannemelijk gemaakt.

IEPT20150707, Rb Gelderland, Wegener 
Geen spoedeisend belang bij vordering tot rectificatie van artikel over betrokkenheid [X] bij Hofstadgroep: al in eerdere publicaties genoemd, die op waarheid berusten, waartegen geen actie is ondernomen en waarin [X] met volledige naam is genoemd. Ruim 8 maanden verstreken tussen publicatie van het artikel en uitbrengen dagvaarding.

IEPT20150707, Rb Rotterdam, Just Publishers
Publicatie naam eiseres in boek “Rotterdamse Penoze” niet onrechtmatig: niet onderbouwd waarom publicaties waaraan zij zelf heeft meegewerkt niet traumatisch zijn, maar de onderhavige publicatie wel. Feiten in boek gedaagde over eiseres niet onjuist en voegen niets toe aan informatie uit eerdere publicaties. Niet aannemelijk dat vermelding volledige naam in boek schadelijk is voor maatschappelijke leven eiseres: eenvoudige zoektocht op internet levert al volledige naam eiseres op.

IEPT20150707, Hof Den Bosch, KMG
Dat bestreden vonnis geen termijn voor instellen hoofdzaak bevat betekent niet dat definitieve voorziening is gegeven. Eis in bodemprocedure tijdig ingesteld en belang KMG bij hoger beroep niet beperkt: dagvaarding binnen 1019i (2) Rv termijn uitgebracht. Niet aannemelijk dat Freak Out aan Frisbee en/of Ranger is ontleend: o.a. andere masten, kleurstelling en totaalindruk. Driedimensionale vormgevingselementen verlenen geen, althans onvoldoende persoonlijke stempel aan Freak Out. Totaalindruk Freak Out auteursrechtelijk beschermd door kleurstelling A-frame en “spiraal vormige” kleurstelling klepel/zwenkarm. Hang Over maakt inbreuk op Freak Out: o.a. overeenstemmende totaalindruk door gelijke kleurstelling en vorm mastconstructie. Geen slaafse nabootsing: onvoldoende betwist dat [D] schommelattractie niet zelf heeft nagemaakt of heeft laten namaken. Geen onrechtmatige daad: geen bijkomende omstandigheden.

IEPT20150701, Rb Den Haag, FKP v Spirits
Vorderingen inzake Jongere Merkenregistraties tegen Spirits Product niet naar Rb Rotterdam verwezen. Provisioneel verbod op overdracht en laten vervallen wodkamerken: voorkomt overdracht/verval tijdens hoofdprocedure. FKP moet zekerheid stellen van € 50.000 m.b.t. kosten van instandhouding merken (artikel 224 Rv).