Maart 2015

Print this page

IEPT20150331, Hof Amsterdam, Nanada v Golden Earring
Buitengerechtelijke ontbinding van 25 augustus 2010 sorteert geen effect: Nanada heeft niet in zijn geheel niet of zo gebrekkig gepresteerd dat klachtplicht (6:89 BW) niet van toepassing is op gestelde tekortkomingen. Muziekuitgave-overeenkomsten opgezegd per 28 augustus 2011: tussentijds opzegbaar, gelet op gelijkenis met duurovereenkomsten en onvoldoende gronden aanwezig om te oordelen dat opzegging alleen bij voldoende zwaarwegende grond voor opzegging mogelijk is.

IEPT20150331, Rb Overijssel, Speedprosystems v FSPS

SPS geen eigenaar geworden van octrooien en octrooiaanvragen: beweerde overeenkomst bevat geen expliciete verklaring van overdracht octrooien. Beweerde overeenkomst niet rechtsgeldig tot stand gekomen: geen wilsovereenstemming.

IEPT20150331, Rb Overijssel, FSPS v Speedprosystems
Conservatoir beslag opgeheven: gezien oordeel in IEPT20150331 is SPS naar voorlopig oordeel geen eigenaar van de octrooien en octrooiaanvragen geworden

IEPT20150331, Rb Overijssel, Easy2

Inbreuk op woord- en woordbeeldmerk “SPACE SCOOTER”: erkend door gedaagde en weigering ondertekening onthoudingsverklaring. Geen spoedeisend belang bij gevorderde opgave: uitsluitend bestemd voor berekenen hoogte schadevergoeding of winstafdracht. Spoedeisend belang bij rectificatiebrief en vernietiging onvoldoende onderbouwd. Geen voorschot op schadevergoeding: hoogte niet vast te stellen in dit geding.

IEPT20150331, Hof Amsterdam, Google

Geen verwijdering persoonsgegevens uit zoekresultaten: appellant veroordeeld voor ernstig misdrijf, waardoor publiek groot belang heeft bij informatie omtrent zijn vervolging en veroordeling. Resultaten bevatten slechts voornaam en eerste letter achternaam appellant: eventueel verband dient voor rekening appellant te komen. Zoekresultaten naar boek met volledige naam appellant leiden niet ertoe dat publiek zonder meer verband legt met misdrijven eiser: boek is mix tussen feit en fictie. Niet aannemelijk dat Google resultaten handmatig heeft gemanipuleerd. Geen opzettelijke beschadiging appellant door autocomplete-aanvulling “peter r de vries” bij intypen volledige naam appellant: automatisch gegenereerd n.a.v. aantal zoekopdrachten.

IEPT20150327, Rb Rotterdam, Zondag v AD

Artikelen in AD waarin Zondag wordt beschuldigd van aanbestedingsfraude onrechtmatig: onvoldoende steun in feitenmateriaal. Ten onrechte geen hoor en wederhoor toegepast.

IEPT20150327, BenGH, Montis

Prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie EU over toepasselijkheid Beschermingstermijnrichtlijn op door niet (tijdig) afleggen instandhoudingsverklaring vervallen auteursrechten

IEPT20150327, Rb Amsterdam, Emday

Inbreuk op auteursrecht op foto van Emday. Schadevergoeding van € 312 volgens door Stichting FotoAnoniem gehanteerde tarieven wegens gebruik foto van klein formaat op website en in brochure. Billijkheid verzet zich tegen 1019h Rv proceskostenveroordeling Emday: toegewezen schadevergoeding is fractie van gevorderde en schade heeft beperkte omvang.

IEPT20150327, Rb Den Haag, Groei-en

Vorderingen tot nakoming franchiseovereenkomst afgewezen: partijen zijn niet langer voornemens uitvoering aan franchising overeenkomst te geven. Vorderingen op grond van concurrentiebeding afgewezen: nader onderzoek nodig waar in kort geding geen plaats voor is. Voldoende aannemelijk dat [A] geen gebruik meer maakt van IE-rechten van Impulsus

IEPT20150326, Rb Limburg, Omroepbedrijf Limburg

Niet aannemelijk dat dat twee filmpjes bij publiek indruk wekken dat eisers in verband met drugslaboratorium kunnen worden gebracht. Derde filmpje wel onrechtmatig: in beeld brengen van en inzoomen op bedrijf en huis van eisers wekt suggestie dat eiser betrokken is bij drugslaboratorium.

IEPT20150326, Hof Arnhem-Leeuwarden, Achmea
Voldoende aannemelijk dat appellant degene is geweest die onrechtmatige uitlatingen op weblogs en in tweets heeft geplaatst. Verbod tot doen van vergelijkbare uitingen in de toekomst voldoende bepaald: duidelijk voor appellant om welke uitingen jegens Achmea het gaat. Lijfsdwang tegen appellant: voldoende aannemelijk dat dwangsommen niet afdoende zijn voor appellant om zich aan opgelegde verbod te houden.

IEPT20150326, HvJEU C More Entertainment v Sandberg

Uitsluitende recht van omroeporganisaties als bedoeld in artikel 3(2) onder d) Auteursrechtrichtlijn kan worden uitgebreid tot mededelingen aan het publiek bij live-uitzendingen van sportevenementen op internet, mits dit de bescherming van het auteursrecht onverlet laat

IEPT20150325, Rb Den Haag, Blokker
Blokker mocht niet uit intrekken sommatie afleiden dat [A] afstand van recht heeft gedaan. Juwelenrekje auteursrechtelijk beschermd: creatieve keuzes en oorspronkelijk werk. Xenos geen auteursrechthebbende op grond van artikel 3.8(2) BVIE: niet Xenos maar [A] heeft opdracht gegeven  om juwelenrekjes te vervaardigen . Xenos ook niet op grond van artikel 8 en 6 Aw auteursrechthebbende. [A] op grond van Belgisch auteursrecht auteursrechthebbende op juwelenrekje. Juwelenrekje van Blokker maakt inbreuk op auteursrecht van [A]: niet bestreden.

IEPT20150325, Rb Midden-Nederland, Corporate Web Solutions
Weens Koopverdrag van toepassing op geschil over licentieovereenkomst: kan als “koopovereenkomst betreffende roerende zaken” worden aangemerkt. Licentieovereenkomst tot stand gekomen met gedaagde 1 in plaats van met gedaagde 2: door gedaagde 1 op naam van gedaagde 2 aangegaan. Geldigheid overdrachtsverbod beoordeeld naar Nederlands auteursrecht. Auteursrecht CWS t.a.v. gedaagde 1 uitgeput: voldaan aan voorwaarden UsedSoft-arrest (IEPT20120703). Overdrachtsverbod niet geldig: richtlijnconforme uitleg artikel 12b Aw in licht UsedSoft-arrest brengt mee dat deze bepaling van dwingend recht is. Ook als software als “complex computerprogramma” in als bedoeld in Nintendo-arrest (IEPT20140123) moet worden gezien uitputting: HvJEU zou uitputtingsregeling in lijn met UsedSoft-arrest uitleggen.

IEPT20150325, Rb Rotterdam, FKP v Spirits
Rechtbank gebonden aan eindbeslissingen rechtbank (IEPT20060614), hof (IEPT20120724) en Hoge Raad (IEPT20131220). Spirits moet VO-merkrechten overdragen aan FKP. Nietigverklaring aantal Beneluxwoordmerken die nagenoeg identiek aan VO-merken zijn: Rb gaat uit van eerder oordeel nu vonnis en arrest hof in stand zijn gebleven. Verwarringsgevaar tussen merkregistraties met woord Stolichnaya en Moskovskaya en VO-merken Stolichnaya en Moskovskaya: grote visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming. Geen verwarringsgevaar tussen woordmerken met element “Stoli” en VO-merken Stolichnaya: onvoldoende visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis. Verwarringsgevaar tussen beeldmerken Stolichnaya en VO-beeldmerk Stolichnaya: vormgeving woord Stolichnaya vrijwel identiek en zelfde waren (wodka). Verwarringsgevaar tussen beeldmerken Moskovskaya en VO-beeldmerk Moskovskaya: vormgeving woord Moskovskaya vrijwel identiek en roepen begripsmatig associatie met Moskou op. Geen verwarringsgevaar tussen Stoli Group beeldmerk en VO-beeldmerk Stolichnaya: andere, moderne en niet-Russische totaalindruk en andere doelgroep. Verwarringsgevaar tussen Stolichnaya Elit vorm/beeldmerken en VO-beeldmerk: overeenstemming onderscheidend element Stolichnaya. Staking gebruik onjuiste geografische (herkomst)aanduidingen in merkregistraties en op wodkaflessen toegewezen.

IEPT20150324, Hof Amsterdam, Noad v IN4BI
Aannemelijk dat Noad ex artikel 8 Aw auteursrechthebbende software is: dat bij een aantal klanten bekend was dat [X] de ontwikkelaar was doet daar niet aan af. Inbreuk op EQM software door Platform Manager aannemelijk (i) door overeenkomsten in functionaliteit en grafische gebruikersomgeving, (ii) door interoperabiliteit van beide programma’s met SAP en Qlikview, (iii) door gebruiksmogelijkheid Platform Manager voor voormalige EQM-gebruikers, (iv) door dat beide programma's gebouwd zijn door [geïntimeerde sub 6] en (v) door dezelfde doelgroep, (vi) gecombineerd met het deskundigenrapport. Bevel tot medewerking aan vergelijking broncodes door deskundige om zekerheid te krijgen over inbreukvraag. Inbreukverbod afgewezen: inbreuk nog onvoldoende aannemelijk en verstrekkende gevolgen voor levensonderhoud geïntimeerden.

 

IEPT20150324, Hof Den Haag, Wanglong v Rhodia

Dagvaarding in hoger beroep niet nietig: eis Rhodia voldoende duidelijk omschreven. Proceskostenveroordeling uit IEPT20141121 alsnog uitvoerbaar bij voorraad verklaard: Wanglong loopt serieus verhaalsrisico als zij proceskosten niet op korte termijn kan executeren.


IEPT20150323, Rb Noord-Holland, Gemeente Alkmaar
Artikelen over cultuurbeleid Gemeente Alkmaar waarin wethouder, Gemeente Alkmaar en een lokale partij van nazi praktijken worden beschuldigd geen strafbare belediging

IEPT20150320, Rb Den Haag, Magic of Motown

Geen inbreuk op handelsnaam “Magic of Motown” door theatervoorstelling “Magic of Motown – THE REACH OUT Tour”: niet gebruikt als handelsnaam. Gebruik “Magic of Motown” niet onrechtmatig: niet gebleken dat DG Theater bij handelsnaam heeft willen aanhaken en geen verwarringsgevaar door andere diensten.


IEPT20150320, Hof Arnhem-Leeuwarden, Buffel v Carrienta
Na beëindiging zakelijke relatie met Carriënta laten staan van afbeeldingen en teksten die verwijzen naar Carriënta niet in strijd met artikel 6:194 en 194a BW: klanten zullen niet verwachting daaraan ontlenen dat activiteiten (wederom) bij Carriënta plaatsvinden. Niet aangetoond dat Buffel na afbreken samenwerking inbreuk op handelsnaam- of  merkrechten heeft gemaakt. Bewering over veiligheid tokkel van Carriënta ongeoorloofd en onrechtmatig: ongefundeerde, potentieel schadelijke mededeling om Carriënta in kwaad daglicht te stellen


IEPT20150320, Rb Rotterdam, Soho

Aannemelijk dat in bodenprocedure wordt geoordeeld dat handelsnaam “S’Oranje” aan Soho toekomt: alle kosten van festival volledig voor rekening Soho gekomen. Verwarringsgevaar tussen handelsnaam “S’Oranje” en domeinnamen soranje.nl/.com en facebookpagina S’Oranje Festival.


IEPT20150320, Rb Gelderland, Starsurgical
Doel en strekking rectificatie, het voorkomen van reputatieschade van merk Starsurgical, met Engelse vertaling voldoende gewaarborgd. Rectificatie op wijze geplaatst waardoor aandacht wordt afgeleid en rectificatie niet opvalt. Geen misbruik van executiebevoegdheid: niet gewacht met uiten bezwaren tegen rectificatie om Sigma te schaden

IEPT20150320, Rb Amsterdam, SBS
Uitingen in uitzending Undercover in Nederland over uitbuiten van jonge meisjes in filmproducties ernstige misstand, voldoende steun in feitenmateriaal. Noemen van naam film eisers in de uitzending onrechtmatig: suggestie dat film geen reële filmproductie is maakt succesvolle exploitatie van de film voorgoed onmogelijk. Niet (tijdig) toepassen hoor en wederhoor maakt uitzending niet onrechtmatig, nu eisers daar geen gebruik van hebben gemaakt.

IEPT20150319, Rb Den Haag, HP v Digital Revolution
Verbod ‘totally rebuild’-uiting afgewezen; geen reële dreiging van herhaling. Beperkte rectificatie tot wegnemen misleiding door gebruik ‘totally rebuild’ toegewezen. Reconventie: Misleiding consument door uitingen inzake HP recycling programma niet aannemelijk

IEPT20150319, HvJEU, Mega Brands v BHIM
Louter beschrijvend woordelement kan dominerend zijn. GEU heeft ten onrechte geen rekening gehouden met cijfer “4” in “MAGNET 4” in beoordeling van verwarringsgevaar met woordmerk en beeldmerk “MAGNEXT”. Schending motiveringsplicht GEU door niet te motiveren waarom het “MAGNET” als dominerend heeft aangemerkt en het cijfer “4” niet heeft meegenomen in haar beoordeling

IEPT20150318, Rb Den Haag, Cresco v ToN
Cresco geslaagd in bewijs voorgebruik door Koppert Kress van Raphanus sativa-plant  t.o.v. octrooi van ToN: octrooi nietig. ToN moet schadevergoeding van € 210.414,04 betalen voor executie van arrest IEPT20130528 in kort geding.

IEPT20150318, Rb Amsterdam, 8Ball Music
Gedaagde is vergoeding verschuldigd per optreden. Gedaagde heeft onvoldoende betwist dat op de door eisers overgelegde lijst genoemde 96 optredens hebben plaatsgevonden. Omkering bewijslast omdat gedaagde administratie m.b.t. optredens niet in orde had. Gedaagde moet bewijzen dat hij per optreden geen, dan wel een lagere vergoeding heeft ontvangen dan € 1250.

IEPT20150318, Rb Den Haag, Imperial v Çak
Voldoende spoedeisend belang: Margie-broek tot voorkort verhandeld en geen bereidheid tot afgeven onthoudingsverklaring. PLEASE-broek auteursrechtelijk beschermd: vóór de ontwerpdatum geen vergelijkbare broeken op de markt en geclaimde (combinatie van) kenmerkende elementen niet banaal of triviaal elementen. Margie-broek maakt inbreuk op PLEASE-broek: overeenstemmende totaalindrukken.

IEPT20150318, Rb Den Haag, Afyon
Onvoldoende onderbouwd dat bewijslast normaal gebruik op merkhouder rust sinds Centrotherm arrest (IEPT20130926). Geen omkering bewijslast. Woordmerk “CUMHURIYET” normaal gebruikt: uit facturen blijkt dat merk op substantiële hoeveelheid worsten is gebruikt en dat substantiële omzet is gemaakt. Onvoldoende onderbouwd dat gedaagde geen toestemming aan KOÇ zou hebben gegeven voor gebruik merk.

IEPT20150318, Rb Den Haag, Bacardi

Geen bevoegdheid jegens [A] op grond van artikel 96 GMeV: vorderingen zien niet op merkinbreuk door [A] zelf, maar op zijn aansprakelijkheid als (feitelijk) bestuurder van aantal rechtspersonen. Geen bevoegdheid jegens [A] op grond van artikel 6(1) EEX-Vo t.a.v. vorderingen gegrond op Internationale/Benelux merken en onrechtmatige daad: rechtbank niet gerecht van de woonplaats van een van de gedaagden. Rechtbank wel bevoegd jegens [A] t.a.v. vordering  gegrond op Gemeenschapsmerken, waarbij rechtbank als gerecht van de woonplaats geldt ten aanzien van Nederlandse medegedaagden. Nauwe band en eenzelfde situatie feitelijk en rechtens en gevaar voor tegenstrijdige beslissingen: zowel in procedure tegen [A] als tegen Nederlandse medegedaagden moet worden beslist of sprake is van inbreuk op BACARDI-Gemeenschapsmerken.

IEPT20150317, Hof Amsterdam, Dagboek moeder Vaatstra
Dagboek van moeder van Vaatstra auteursrechtelijk beschermd. Hoofdstuk 4 van boek appellanten maakt inbreuk op auteursrecht dagboek: zodanige overeenstemming dat het een ongeautoriseerde bewerking is en geen nieuw oorspronkelijk werk. Onvoldoende aannemelijk dat [geïntimeerde] toestemming heeft gegeven voor publicatie. Geen beroep op citaatrecht: (gestelde) verstrekking van het dagboek in kader van onderzoek naar moord Vaatstra geen rechtmatige openbaarmaking in zin van artikel 15a Aw. Onvoldoende aannemelijk dat is geciteerd uit toespraken van [geïntimeerde] en [A], die waren gebaseerd op dagboek. Straat- en contactverbod afgewezen.

IEPT20150317, Hof Den Haag, Doebros v Rijkswaterstaat
Geen reden om procedure conform artikel 83(4) Row te schorsen i.v.m. oppositie bij EOB: discretionaire bevoegdheid en oppositie bevindt zich na ruim 2 jaar nog in beginfase zonder dat versnelling is verzocht. Memo Rijkswaterstaat aan marktpartij behoort tot stand van techniek: geen geheimhoudingsplicht. Memo (en daarin geïncorporeerde Richtlijnen 1992) openbaart expliciet alle kenmerken van conclusie 1 en impliciet de kenmerken van conclusie 2 en 3. Ook als memo niet tot stand van techniek behoorde is octrooi niet nieuw vanwege brief aan Rijkswaterstaat die alle kenmerken van het octrooi openbaart. Indien niet alle kenmerken van conclusie 2 en 3 worden geopenbaard in memo, zijn deze niet inventief: De gemiddelde vakman die zich gesteld ziet voor het probleem dat de uit het Memo bekende bluspost (ingevolge de Richtlijnen 1992) met deuren moet worden afgesloten, zodanig dat alleen het voor de brandweer bestemde deel visueel is afgeschermd, zal zonder inventieve arbeid tot de oplossing komen om de kast af te sluiten met deuren van verschillende breedte.Proceskosten: Onvoldoende onderbouwd dat nietigheidsprocedure moet worden aangemerkt als niet-inbreukverweer.

IEPT20150317, Rb Overijssel, Taximaxx

Beslag op 3 auto’s niet opgeheven: belang gedaagde bij handhaving weegt zwaarder dan belang eisers bij opheffing. Inbreuk op handelsnaam “TAXIMAXX”: handelsnaam na ongeclausuleerde overdracht aan eisers blijven gebruiken.

 

IEPT20150317, Rb Overijssel, Serbo v Luxlight

Geen merkinbreuk: geen gebruik gemaakt van woordmerk LUMINUS als adword of keyword. Ook als wel gebruik van adword LUMINUS zou zijn gemaakt geen verwarring omtrent herkomst advertentie: verwijst duidelijk naar Luxlight. 

IEPT20150316, Rb Rotterdam, Tumble Trimmer
Beneluxwoordmerk “TUMBLE TRIMMER” heeft (enig) onderscheidend vermogen: geen voor de handliggende omschrijving van een knipmachine. Merkinbreuk: teken “tumble trimmer” in economisch verkeer gebruikt voor zelfde waren. Slaafse nabootsing: verwarringsgevaar tussen Tumble Trimmer en knipmachine gedaagde: vrijwel identiek en voldoende aannemelijk dat andere weg in had kunnen worden geslagen


IEPT20150312, Hof Den Bosch, Massage
Kantonrechter had zaak naar dagvaardingsprocedure moeten verwijzen inzake onrechtmatige daadsvorderingen, maar gelet op behoorlijke rechtspleging wordt zaak thans niet verwezen. Onvoldoende aannemelijk dat appellante [handelsnaam 3], [handelsnaam 2] en [handelsnaam 4] duurzaam heeft gebruikt. Verhuren van domeinnamen met gewraakte handelsnamen is onrechtmatige daad en valt buiten bereik verzoekschriftprocedure artikel 6 Hnw. Geïntimeerde 1 maakt thans geen inbreuk op [handelsnaam 1]. Wel handelsnaaminbreuk in het verleden. Geïntimeerde 1 moet in kader van proceskostenveroordeling opgave doen van gebruik aanduiding [handelsnaam 1] vanaf lancering websites tot 12 januari 2015.

IEPT20150312, HvJEU, Actavis v Boehringer

Als basisoctrooi een conclusie bevat voor een product met een werkzame stof die als enige het voorwerp van de uitvinding vormt, waarvoor reeds een ABC is verkregen, geen ABC mogelijk voor een latere conclusie van dit octrooi voor een product met een samenstelling van deze werkzame stof en een andere substantie.


IEPT20150311, Rb Midden-Nederland, Avrotros

Geen onrechtmatige uitlatingen over de rechtsgeldigheid van bemiddelingsovereenkomsten: ter zitting erkend dat gestelde onrechtmatige uitlatingen van Avrotros niet gedaan zijn

IEPT20150311, Rb Den Haag, Privacy First v De Staat
Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens onmiskenbaar onverbindend: inbreuk op Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie niet strikt noodzakelijk

IEPT20150311, Rb Amsterdam, Erdee 

Publicatie artikel I op refdag.nl over conflict tussen eisers en enkele boeren niet onrechtmatig: verwijzing naar artikel IV, waarin beschuldigingen jegens eiser zijn ingetrokken. Artikel I op digibron.nl wel onrechtmatig, voor zover geen verwijzing naar artikel IV is opgenomen. Onvoldoende onderbouwd waarom artikelen II en III onrechtmatig zijn. Erdee moet Google verzoeken om verwijzingen naar artikel I uit Google zoekresultaten te halen: artikel I in belangrijke mate negatief over eisers, zoekresultaten vermelden alleen kop met negatieve connotatie en niet verwijzing naar artikel IV en hebben betrekking op ver verleden.

IEPT20150310, Hof Den Bosch, Omroep Brabant

Berichtgeving over vondst wapenarsenaal onrechtmatig: uit berichtgeving is af te leiden dat de wapenvondst is gedaan in woning appellante, hetgeen onjuist is. Relevant dat Omroep Brabant volgens Raad voor de Journalistiek onzorgvuldig heeft gehandeld. Niet in te zien waarom Omroep Brabant de door haar genoemde feiten niet behoorlijk had kunnen checken. Omroep Brabant moet rectificatie plaatsen op haar website.

IEPT20150310, Hof Den Bosch, Project Management

Trainingslicentieovereenkomst vernietigd wegens dwaling: geïntimeerde (licentiegever) had vóór het sluiten van overeenkomst moeten meedelen dat een van haar trainers tegen lagere prijs dan toegestaan in de licentieovereenkomst trainingen aanbood. Geen verjaring: nu niet aan appellante duidelijk is gemaakt dat geïntimeerde appellante concurrentie zou aandoen, is verjaringstermijn niet gaan lopen. Vorderingen gebaseerd op licentieovereenkomst afgewezen, nu de overeenkomst met terugwerkende kracht wordt vernietigd.

 

IEPT20150306, Rb Amsterdam, SBS
Geen beroep op portretrecht: gezicht volledig geblurred, waardoor geen sprake kan zijn van portret. Uitzending over de stalking door P niet onrechtmatig: voldoende steun in feitenmateriaal en P en zijn vriendin worden onherkenbaar in beeld gebracht. P heeft geen gebruik gemaakt van wederhoor.

 

IEPT20150306, Rb Midden-Nederland, GIB v G.I.B. Techniek
Geen wijziging onderscheidend vermogen van GIB beeldmerk: enkele wijziging van kleur onvoldoende. Verwarringsgevaar tussen Beneluxbeeldmerken “GIB” en “G.I.B. Techniek”: dominante element “GIB” overgenomen, auditieve en visuele overeenstemming en deels dezelfde diensten. Geen deskundig publiek. Daadwerkelijke verwarring reeds plaatsgevonden.

IEPT20150306, Rb Noord-Nederland, Akzo v Kirs

(Stelselmatige) auteursrechtinbreuk door Kirs op Mix2win vermengsoftware staat niet vast: onvoldoende bewijs. Niet aannemelijk dat vervaardigen van backups reeds auteursrechtinbreuk is. Wel zekere aannemelijkheid van auteursrechtinbreuk, o.a. omdat volledige software op verfmengmachines is geïnstalleerd en niet voor de hand ligt dat Akzo deze volledige software aanbiedt.

IEPT20150305, HvJEU, Copydan v Nokia

Arl verzet zijh niet tegen regeling voor billijke compensatie voor multifunctionele dragers als geheugenkaarten voor mobiele telefoons, ongeacht of het privé kopiëren de voornaamste functie van deze dragers is, mits een van de functies van deze dragers, de houders ervan in staat stelt deze dragers voor dit doel te gebruiken. Regeling voor billijke compensatie op levering dragers die kunnen worden benut voor kopieën voor privégebruik, zoals geheugenkaarten voor mobiele telefoons, maar niet voor bestanddelen die hoofdzakelijk zijn bestemd om kopieën voor privégebruik op te slaan, zoals de interne geheugens van mp3-spelers toegestaan, mits deze categorieën niet vergelijkbaar zijn of het verschil in behandeling gerechtvaardigd is. Producenten en importeurs die geheugenkaarten voor mobiele telefoons verkopen kunnen worden verplicht  om de billijke compensatie te betalen, indien zij niet weten of eindverwervers particulieren of  handelaren zijn. Lidstaten mogen betalingsplichtigen in bepaalde gevallen vrijstellen van de betaling van de billijke compensatie, indien schade voor rechthebbenden minimaal is. Indien lidstaat elk recht van rechthebbenden om reproducties van hun werken voor privégebruik toe te staan heeft uitgesloten, schept toestemming rechthebbende voor gebruik geen verplichting tot betaling billijke compensatie. Gebruik technische voorzieningen niet van invloed op verplichting tot betaling van billijke compensatie voor privékopieën die daarmee gemaakt zijn. Geen billijke compensatie voor reproducties vervaardigd vanaf onrechtmatige bronnen. Billijke compensatie mogelijk voor reproducties van beschermde werken vervaardigd door natuurlijke persoon vanaf of met behulp van een inrichting van een derde.

IEPT20150304, Rb Den Haag, Occlutech v AGA
Occlutech niet geslaagd in bewijs van openbaar voorgebruik van een "cupped" occluder t.o.v. het octrooi van AGA. Procedure geschorst tot het beroep tegen de beslissing van de Oppositie Afdeling van het EOB is afgerond.

IEPT20150304, Rb Den Haag, Gallus v MPS
Wijziging ter zitting van “printing position” naar “printing area” in conclusie 1 van EP 844 voor een “Rotary printing press” niet toegestaan: in strijd met goede procesorde. Nederlands deel van EP 844 vernietigd: gewijzigde conclusies breiden beschermingsomvang uit

IEPT20150304, Rb Midden-Nederland, Fuelplaza v Gaos

Domeinnaam www.ok.nl maakt geen merkinbreuk “sub a” op woordmerk “OK”: geen actieve website aan domeinnaam gekoppeld. Geen inbreuk “sub d”: Geen inbreuk “sub d”: niet kunnen krijgen van domeinnaam ”ok.nl” heeft niets te maken met onderscheidend vermogen van het merk. Geen handelsnaaminbreuk: domeinnaam niet als handelsnaam gebruikt. Registreren domeinnaam die overeenkomt met merk en weigeren domeinnaam te verkopen aan Fuelplaza niet onrechtmatig en geen bijkomende omstandigheden die dat wel onrechtmatig maken.

IEPT20150304, Rb Rotterdam, Ctac v curatoren Free Record Shop

Gebod aan Ctac om na faillissement dienstverlening aan Free Record Shop tijdelijk voor te zetten betekent niet dat overeenkomst door curatoren gestand is gedaan: redelijke termijn artikel 37 Fw niet verstreken.


IEPT20150303, Rb Gelderland, Parick v Parck
Verwarringsgevaar tussen handelsnaam “Parick advocatuur” en handelsnaam “Parck advocatuur” en domeinnaam www.parckadvocatuur.nl”.  Parick voerde handelsnaam eerder. Visuele overeenstemming: namen verschillen slechts één letter. Auditieve overeenstemming: op min of meer zelfde wijze uitgesproken. Begripsmatige overeenstemming: toevoeging “advocatuur” in beide handelsnamen zorgt ervoor dat publiek Parick associeert met advocatenkantoor bij het Oranjepark. Korte afstand tussen ondernemingen.

IEPT20150303, Rb Midden-Nederland, Avrotros
Uitzending TROS Opgelicht?! over klachten m.b.t. werkwijze bedrijf eisers niet onrechtmatig: voldoende steun in feitenmateriaal en gebruik gemaakt van gelegenheid tot wederhoor


IEPT20150302, Rb Rotterdam, TSS v Recom

NL rechter bevoegd op grond van artikel 24 EVEX oud/artikel 31 EVEX nieuw. Vorderingen van Kingstone niet-ontvankelijk wegens onvoldoende spoedeisend belang. Geen vrijgave zonnepanelen met Recom merk: geen sprake van een tweede overeenkomst, waardoor Recom geen wanprestatie kan hebben gepleegd en de overeenkomst niet kan zijn ontbonden. Zelfs als niet inklaren door Newcorp T1 status zou opleveren, is onvoldoende onderbouwd dat goederen niet bestemd zijn voor EU c.q. Benelux, waardoor merkinbreuk onvoldoende is bestreden.