Mei 2015

Print this page

IEPT20150527, Rb Noord-Holland, Van Loo Produkties v Kunstkado
Inbreukverbod toegewezen: eenzijdig opgestelde onthoudingsverklaring brengt niet mee dat verdere inbreuken zijn voorkomen. € 3.250 schadevergoeding voor gebruik van twee foto’s op magneten en openbaarmaken van twee foto’s op website, bestaande uit gederfde licentie-vergoedingen, 25% toeslag wegens ontbreken naamsvermelding en 100% toeslag wegens ‘regeling achteraf’. Matiging proceskosten tot € 1.250: geen omvangrijke zaak met relatief gering financieel belang, geen opzettelijke of grootschalige inbreuk en procesvoering grotendeels in eigen hand.

IEPT20150526, Hof Den Haag, Thuiskopie v Imation

Mutualisation stelsel (ongedifferentieerd heffen) thuiskopie in strijd met artikel 5(2) sub b Auteursrechtrichtlijn. Imation moet opgave doen van alle door haar geleverde dragers. Door bewuste handelswijze Thuiskopie wordt aangenomen dat zij afstand van recht heeft gedaan m.b.t. bewijslast artikel 7 van A-voorwaarden: aan Thuiskopie om privégebruik van de dragers van Imation te bewijzen. Geen beroep op terugbetaling/verrekening thuiskopie voor professioneel gebruik, nu Imation thuiskopieheffing aan eindgebruikers heeft doorberekend.


IEPT20150526, Hof Arnhem-Leeuwarden, Gevelbeheer v Kozijn Beheer

Geen gebruik domeinnaam gevelbeheer als handelsnaam: enkel gebruik gevelbeheer.nl ter doorgeleiding naar kozijnbeheer.nl. Geen onrechtmatig gebruik domeinnaam gevelbeheer: niet gebleken dat Kozijn Beheer domeinnaam is gaan gebruiken nadat Gevelbeheer zekere bekendheid had verworven.

IEPT20150526, Hof Den Haag, Moulinsart v Herge Genootschap
Geen verklaring voor recht dat werk van Hergé tussen 2009 en 2012 zonder toestemming is gebruikt door HG: geen belang nu auteursrechtelijke grondslag is geëcarteerd. Beroep HG op dwaling ten aanzien van tussen partijen gesloten charter slaagt: onvoldoende betwist dat exclusieve publicatierechten m.b.t. Kuifje albums aan Casterman zijn overgedragen, terwijl Moulinsart stelde auteursrechthebbende te zijn. Gebruik domeinnaam “kuifje.nl” geen merkinbreuk sub a, b en d: niet gebruikt als merk en ongerechtvaardigd  voordeel trekken onvoldoende onderbouwd. Ook als niet nietigheid van gehele charter is ingeroepen geen verbod op gebruik “kuifje” in domeinnaam: charter spreekt over gebruik “Tintin” en niet over vertalingen. 

IEPT20150526, Hof Den Bosch, Nestinox

Nestinox heeft belang bij handhaven concurrentiebeding: voldoende aannemelijk dat geïntimeerde over essentiële bedrijfsinformatie beschikt. Onvoldoende onderbouwd dat geïntimeerde door concurrentiebeding in belangrijke mate wordt belemmerd in vinden van werk. Geen aanleiding om concurrentiebeding te schorsen: belang Nextinox weegt zwaarder dan belang geïntimeerde.

IEPT20150526, Rb Den Haag, Disney v Kidooz

Verstekvonnis inzake inbreuk op auteursrecht en merkenrecht van Disney: vorderingen komen niet onrechtmatig of ongegrond voor. 1019h Rv proceskostenveroordeling van € 7.303,65: proceskostenspecificaties via advocaat van gedaagde aan gedaagde kenbaar gemaakt.

IEPT20150522, Rb Oost Brabant, Semtex v United Brands

Geen auteursrechtinbreuk op “Floyd” shirt en girls jeans “Feline”: enkel sprake van elementen die afzonderlijk en in samenhang met elkaar niet auteursrechtelijk beschermd zijn. Geen slaafse nabootsing waistlabels, Floyd shirt en jeans Feline: onvoldoende onderbouwd.

IEPT20150522, Rb Den Haag, Aan Zee v Naarzee.com

Aan Zee niet-ontvankelijk wegens gebrek aan spoedeisend belang: onvoldoende voortvarend gehandeld door na constatering gestelde inbreuk anderhalf jaar stil te zitten en na sommatie een half jaar te wachten met dagvaarden.

IEPT20150522, Rb Overijssel, Eethuis Laila

Geen handelsnaaminbreuk: eiser voert geen onderneming onder handelsnaam “Eethuis Laila” door enkel gebruik naam voor pand

 

IEPT20150522, Rb Noord-Nederland, Hornbach Bouwmarkt

Concurrentiebeding geschorst: door promotie [A] is het concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder gaan drukken. Onvoldoende aannemelijk dat [A] over dusdanige gevoelige bedrijfsinformatie dat Bauhaus daar haar voordeel mee kan doen.


IEPT20150522, Rb Rotterdam, Presentanza v P4P

Presentanza mocht begrijpen dat P4P haar contractspartner was: gesproken en gecorrespondeerd met een bestuurder van P4P. Toevoeging “spetter” aan logo kwalificeert als verveelvoudiging in gewijzigde vorm (artikel 13 Aw). Geen verminking: door toevoeging oorspronkelijke logo in tact gebleven en van tijdelijke aard was en beroep op verminking in strijd met redelijkheid. Geen auteursrechtinbreuk: Presentanza heeft auteursrecht niet contractueel voorbehouden: algemene voorwaarden niet van toepassing. P4P auteursrechthebbende als fictieve maker.


IEPT20150521, HvJEU, Schräder v CPVO

Onderscheidbaar ras. GEU ten onrechte geoordeeld dat beginsel van ambtshalve onderzoek van de feiten (artikel 76 GKwV) geen toepassing vindt in procedure voor kamer van beroep. Geen vernietiging bestreden arrest: GEU heeft wel onderzocht of bewijselementen voldoen aan criteria van beginsel van ambtshalve onderzoek. Rekwirant heeft onvoldoende bewezen dat in kader van technisch onderzoek van het ras LEMON SYMPHONY niet was voldaan aan artikel 7 GKwV. GEU terecht maatregel van instructie afgewezen:  geen begin van bewijs aangedragen door rekwirant. Oordeel dat rekwirant geen bewijs van gebrekkigheid van technisch onderzoek voor verlening LEMON SYMPHONY heeft geleverd van feitelijke aard en niet toetsbaar. Aangezien eigenschap “groeivorm van de stengels” wordt vastgesteld door vergelijking met andere plantenrassen, is verfijning van de beschrijving onvermijdelijk zodra andere plantenrassen verschijnen.


IEPT20150520, Rb Rotterdam, SVn v NACA

Geen spoedeisend belang: na misgelopen onderhandelingen 15 maanden gewacht om kort geding aanhangig te maken. Ten overvloede: merken met daarin “starterslening” zijn beeldmerken en geven geen bescherming voor gebruik enkele woord “starterslening. Woord “Starterslening” is beschrijvend: geen sprake van algemeen bekend merk. Geen misleidende mededelingen/oneerlijke handelspraktijken. Geen handelsnaaminbreuk: geen inschrijving woordmerk “starterslening” en geen bekend merk.

IEPT20150520, Rb Noord-Holland, Van Katwijk v Buma
Uit overgelegde e-mail blijkt niet dat Van Katwijk heeft ingestemd met de uitbetaling voor optredens in de periode 2005-2010 in 2012. Nu vaststaat dat Buma in 2012 mogelijk te weinig aan Van Katwijk heeft uitgekeerd wordt zaak naar schadestaatprocedure verwezen. Op grond van artikel 16 Repartitiereglement heeft Van Katwijk geen recht op het reclameren over de afrekeningen gedaan in 2005-2007.

IEPT20150520, Rb Amsterdam, Van Bennekom v IISG

Beschikbaar stellen foto's Van Bennekom in digitale archief IISG geen auteursrechtinbreuk: archief zonder winstoogmerk (artikel 15h en 16n Aw). Online beschikbaarstelling wel auteursrechtinbreuk. Schadevergoeding afgewezen: rechtbank heeft geen aanknopingspunten om hoogte van schade vast te kunnen stellen.


IEPT20150520, Rb Den Haag, Basil v Burger
Basil Denton fietsmand niet auteursrechtelijk beschermd: ontwerpkeuzes van afzonderlijke elementen en combinatie daarvan triviaal/strikt functioneel. Partijen krijgen gelegenheid zich uit te laten over gevolgen van arrest hof Den Haag (IEPT20140722) in kort geding voor verbeurde dwangsommen. [A] krijgt gelegenheid te bewijzen dat “Dian-mand” tot vormgevingserfgoed behoort. [A] krijgt gelegenheid te reageren op stellingen Basil dat zij rechthebbende is op niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel. Bewijsopdrachten niet in strijd met goede procesorde: Basil geen spoedeisend belang bij vorderingen. Basil moet passende compensatie (artikel 1019e  Rv) betalen inzake bewijsbeslag t.a.v. Sabah-manden: geen (dreigende) inbreuk.

IEPT20150520, Rb Rotterdam, Raad voor de Kinderbescherming 
Verwijdering van alle openbaarmakingen van heimelijke video-opname van gesprek met Raad voor Kinderbescherming toegewezen: vorderingen komen niet onrechtmatig of ongegrond voor.

 

IEPT20150519, Rb Gelderland, BREIN v Torrentuploader
Ex parte bevel ex 1019e Rv tegen een uploader van onder andere tv-series en films op torrentsites: dwangsom van € 2.000 per dag (een gedeelte van ene dag daaronder begrepen) of € 1.000 voor iedere individuele openbaarmaking, met een maximum van € 50.000


IEPT20150519, Rb Den Haag, Vlisco v Stella Jean
Voorzieningenrechter bevoegd. Voldoende spoedeisend belang jegens gedaagden: voortdurende inbreuk c.q. geen onthoudingsverklaring afgelegd en inbreuken bestreden. Vlisco dessins auteursrechtelijk beschermd creatieve keuzes gemaakt door ontwerpers. Geen uitputting: onvoldoende onderbouwd. Alle door Stella Jean c.s. gebruikte dessins zijn naar voorlopig oordeel verveelvoudigingen van Vlisco dessins. Gedaagden richten zich op wereldwijde verkoop en daarmee ook op Nederland. Geen inbreuk op Gemeenschapsmerken Vlisco: geregistreerde vogel en steigerende paard  niet gebruikt ter onderscheiding van waren. Geen belang bij toewijzing vorderingen op grond van Gemeenschapsmodelrechten ten aanzien van Stella Jean c.s.. Geen inbreuk door Saks: geen producten verkocht waarin dessins Stelle Jean zijn verwerkt. Wel inbreuk door Moda Operandi op ongeregistreerde Gemeenschapsmodelrechten.

IEPT20150519, Hof Arnhem-Leeuwarden, Handelsnaam

Geen handelsnaaminbreuk: [geïntimeerde] gebruikt geen handelsnaam meer met “[naam]”. Lettercombinatie [geïntimeerde] is voldoende onderscheidend t.a.v. handelsnaam [appellante].


IEPT20150519, Hof Amsterdam, Money4Wheels

Geen dwangsommen verbeurd: onvoldoende duidelijk geworden wanneer en door wie gewraakte advertenties op internet zijn geplaatst. Betrokkenheid geïntimeerde bij gebruik “Money4Wheels” op www.beoordeelmijnwebsite.nl onvoldoende aannemelijk. Voldoende aannemelijk dat geïntimeerde zich heeft ingespannen om veroordeling na te komen.

IEPT20150519, Hof Den Bosch, Ergro Steigers

Geen werkgeversauteursrecht (artikel 7 Aw) op foto’s wegens ontbreken dienstverband met zzp-er. Auteursrecht vennootschap (artikel 8 Aw): Dat ASC de foto’s “als van haar afkomstig” openbaar heeft gemaakt, staat vast. En dat [appellante] op welke wijze dan ook eerder dan ASC de door [geïntimeerde] gebruikte foto’s als van haarzelf afkomstig openbaar heeft gemaakt, staat onvoldoende vast.

IEPT20150519, Rb Den Haag, Publicatie

Rectificatie afgewezen: onvoldoende aannemelijk dat gedaagden onrechtmatige mededelingen over eiser hebben gedaan


IEPT20150513, Rb Den Haag, Kinderdagverblijfapplicatie

Gedaagde auteursrechthebbende op broncode Ekidz-app: geschreven door gedaagde en creatieve keuzes gemaakt en geen voldoende onderbouwd beroep op artikel 6 en 7 Aw. Eiser is auteursrechthebbende van gebruikersinterfaces. eKidz-app is een combinatie van werken eiser en gedaagde: exploitatie behoeft toestemming van zowel eiser als gedaagde. Inbreuk: gedaagde heeft zonder toestemming van eiser eKidz-app geopenbaard aan potentiële nieuwe partners. Geen overdracht domeinnaam: naam applicatie door gedaagde bedacht en geen afspraken over eigendom van de domeinnaam. Gedaagde toerekenbaar tekortgeschoten door ontwikkelverplichting en verbintenis om app samen te exploiteren niet na te komen.

IEPT20150513, Rb Den Haag, Brite Strike
Prejudiciële vragen aan HvJEU over of BVIE posterieur verdrag is aan EEX-Vo oud. Artikel 5(1) of 5(3) EEX-Vo oud niet van toepassing.

IEPT20150513, Rb Rotterdam, Belcentrale v Pretium II

Dwangsom van € 100.000 verbeurd door Belcentrale door van klanten Pretium die instemmen met overstap voor alleen de gesprekskosten, gehele overeenkomsten over te zetten naar Belcentrale. Onvoldoende aannemelijk dat dwangsommen zijn verbeurd met betrekking tot het gebod om het contract van geslamde klanten weer op naam Pretium te stellen.

 

IEPT20150513, Rb Rotterdam, Belcentrale v Pretium I

Bellen van klanten Belcentrale door Pretium over slamming door Belcentrale niet onrechtmatig: ongemak klanten gaat Belcentrale in beginsel niet aan. Nu aannemelijk is dat Belcentrale zich bezondigt aan slamming zijn negatieve uitlatingen Pretium hierover niet onrechtmatig. Pretium mag proberen klanten Belcentrale te bewegen om enquête Belcentrale met vraag die luidt dat de klant heeft ingestemd met diens overstap naar Belcentrale niet in te vullen: niet uit te sluiten dat deze formulieren (mede) bedoeld zijn als bewijsmiddel Belcentrale dat zij geen dwangsommen heeft verbeurd.


IEPT20150513, HvJEU, Dimensione v Knoll

Voor inbreuk op distributierecht niet relevant dat na reclameaanbod geen eigendomsoverdracht van werk plaatsvindt. Auteursrechthebbende kan op grond van distributierecht verkoopaanbod of gerichte reclame verbieden, zelfs indien niet zou vaststaan dat het werk op grond van dit aanbod of deze reclame binnen de EU is gekocht, voor zover die reclame consumenten binnen de EU uitnodigt tot koop.


IEPT20150512, Hof Den Bosch, Facade v IBS

Comparitie gelast omdat hof behoefte heeft aan nadere inlichtingen en om een minnelijke regeling te beproeven.

IEPT20150512, Rb Overijssel, Masterfile v Amigo

Auteursrechtinbreuk op foto “Close-up van winkelwagen met cursor”. Direct vonnis na conclusie van antwoord ter voorkoming van nog meer proceskosten, nu Amigo de vordering onvoldoende heeft weersproken en vorderingen niet onrechtmatig voorkomen: €  559 vermeerderd met wettelijke rente over bedrag van €  430 vanaf 3 juli 2014 tot de dag der algehele voldoening.

IEPT20150512, Hof Den Bosch, Paraat Brandbeveiliging

Paraat had en heeft spoedeisend belang bij vorderingen: afwachten bodemprocedure kan niet worden gevergd, nu concurrentie/relatiebedingen tot 1 juni 2015 resp. 1 juni 2016 duren. Onvoldoende onderbouwd dat Paraat geen beroep meer op relatiebeding zou doen. Geen overtreding concurrentiebeding: nader onderzoek nodig naar vestigingsplaats Perfect Brandpreventie waar in kort geding geen plaats voor is.

IEPT20150512, Hof Den Bosch, Vereniging C1000 v Jumbo
Vereniging C1000 geen rechtmatig belang bij inzage in overeenkomst tussen Jumbo en Ahold over verkoop onroerende zaken: raken franchisenemer en Vereniging C1000 niet en geen aanwijzingen voor terugkeerrecht naar oude formule. Vorderingen aangekleed met speculaties, waardoor sprake is van fishing expedition. Geen inzage in andere afspraken dan die betrekking hebben op verkoop onroerende zaken: onvoldoende onderbouwd.

IEPT20150512, Rb Midden-Nederland, Trajectcontrolesysteem
Trajectcontrole heeft wettelijke basis in Politiewet en is niet in strijd met artikel 8 EVRM en artikel 10 Grondwet

IEPT20150512, Rb Gelderland, Anthura
Geen schending concurrentiebeding: beding zag alleen op het gewas ‘anthurium’ en woord ‘anthuriumbranche’ impliceert niet ook het gewas ‘phalaenopsis’. Uitbreiding concurrentiebeding blijkt niet uit overige omstandigheden.

IEPT20150507, Rb Midden-Nederland, Good Bears v SLB

Handelsnaam “Goodbearshop” maakt inbreuk op handelsnaam “Good Bears”: zelfde waren/diensten en publiek en verwarring heeft zich reeds voorgedaan. Geen oneerlijke concurrentie door [L] tijdens zijn bestuursfunctie bij de Stichting. Wel oneerlijke concurrentie na beëindigen bestuursfunctie door domeinnamen toe te eigenen en ervoor te zorgen dat website goodbears.nl voor langere tijd onbereikbaar was. Merkenrechtelijke vorderingen afgewezen: niet gebleken dat de Stichting als licentiehouder toestemming heeft voor procedure  

IEPT20150507, HvJEU, Voss of Norway v BHIM
Vormmerk voor drank.GEU heeft bewijslast onderscheidend vermogen niet omgekeerd maar heeft autonoom onderzoek gedaan. GEU heeft niet nagelaten te omschrijven wat de norm of gangbaar is in de sector van de waren waarvoor het betwiste merk is ingeschreven. GEU heeft terecht onderzocht of het betwiste merk op significante wijze afwijkt van de norm of wat gangbaar is in de betrokken sector. Onterecht gesteld dat GEU bij beoordeling onderscheidend vermogen niet totaalindruk heeft onderzocht. GEU heeft onderzoek van betrokken driedimensionale teken niet beperkt tot vergelijking van de vorm ervan met een tweedimensionaal merk. Dat GEU zou hebben overwogen dat merk waarvan elementen niet onderscheidend zijn geen onderscheidend vermogen kan hebben berust op onjuiste lezing arrest.

IEPT20150506, Rb Gelderland, Hostway

Bepalingen uit vaststellingsovereenkomst zijn niet voor meerdere uitleg vatbaar. Boete van €  152.000 voor benaderen van 53 klanten van Hostway en contact opnemen met 8 werknemers van Hostway. Geen grond voor matiging: onvoldoende onderbouwd dat sprake is van buitensporig en onaanvaardbaar resultaat.

IEPT20150506, Gerecht Aruba, Publicatie over politica

Geen spoedeisend belang door ruim twee maanden nadat duidelijk moest zijn dat vrijwillige rectificatie zou uitblijven procedure te starten. Ten overvloede: de vraag of publicaties onrechtmatig zijn gezien steun in feitenmateriaal en gebrek aan hoor en wederhoor niet onrechtmatig


IEPT20150506, Rb Gelderland, DA v In de Gaper

DA kan geen rechten ontlenen aan non-concurrentiebeding na beëindiging overeenkomst: geen nawerking. Voorbereidende activiteiten voor voortzetting onderneming onder De Stadsdrogist/Perfumerie-formule niet in strijd met non-concurrentiebeding: geen concurrerende activiteiten. Inkoop bij derde-leverancier niet in strijd met non-concurrentiebeding: noodzakelijk ter voorkoming van schade nu DA leveranties aan In de Gaper had beperkt. Onvoldoende onderbouwd dat persbericht in strijd is met non-concurrentiebeding en afbreuk doet aan imago DA.


IEPT20150505, HvJEU, Spanje v Raad

Verordening Eenheidsoctrooi Vertaalregelingen heeft legitiem doel: talenregeling kan toegang tot het eenheidsoctrooi en tot het octrooistelsel als geheel gemakkelijker, minder kostbaar en meer rechtszeker maken. Aangezien geen vertaling in officiële taal lidstaat wordt verlangd, is de regeling geschikt om dit doel te bereiken. Verordening is evenredig: kosteneffectief en bewaart noodzakelijk evenwicht tussen belangen aanvragers eenheidsoctrooien en andere marktdeelnemers. Geen schending arrest Meroni/Hoge Autoriteit: Uniewetgever heeft geen uitvoeringsbevoegdheden gedelegeerd aan deelnemende lidstaten of aan het EOB. Artikel 118 VWEU juiste grondslag voor artikel 4 Verordening Eenheidsoctrooi Vertaalregelingen. Geen schending rechtszekerheidsbeginsel.


IEPT20150505, HvJEU, Spanje v Parlement en Raad

Administratieve procedure voorafgaand aan eenheidsoctrooi verenigbaar met Unierecht: stelt slechts voorwaarden eenheidswerking vast van reeds overeenkomstig EOV verleend octrooi. Verordening kon worden gebaseerd op artikel 118 (1) VWEU: geschikt om verschillen bij octrooibescherming te voorkomen en derhalve gericht op eenvormige bescherming. Geen misbruik van bevoegdheid. Vaststelling hoogte jaartaksen en aandeel in verdeling jaartaksen door lidstaten niet in strijd met artikel 291(2) VWEU: betreft uitvoering van juridisch bindende Unierechtelijke handeling in de zin van artikel 291(1) VWEU, welke door lidstaten moeten worden uitgevoerd. Geen schending arrest Meroni/Hoge Autoriteit: Uniewetgever heeft geen uitvoeringsbevoegdheden gedelegeerd aan deelnemende lidstaten of aan het EOB. Hof in artikel 263 VWEU procedure niet bevoegd zich over rechtmatigheid van door lidstaten gesloten internationale overeenkomst of handeling nationale autoriteit uit te spreken.  


IEPT20150501, Rb Rotterdam, Eredivisie v Cafe ‘t Spinwiel-Zuid

Onvoldoende onderbouwd dat Eredivisie geen spoedeisend belang heeft bij vorderingen. Auteursrechtinbreuk wegens ontbreken zakelijke licentie voor vertonen Eredivisie-wedstrijden in café: overeenkomst met KPN houdt geen zakelijke licentie in.


IEPT20150501, HR, Stichting Misrekening v ING
Cassatieberoep verworpen (artikel 81 lid 1 RO)

IEPT20150501, HR, Uitlatingen vastgoedfraude
Cassatieberoep verworpen (artikel 81 lid 1 RO)

IEPT20150501, HR, Stokke v Hauck
Cassatieberoep verworpen: klachten hebben alle betrekking op oordelen van feitelijke aard, die niet onbegrijpelijk, noch onvoldoende gemotiveerd zijn