September 2015

Print this page

IEPT20150930, Rb Den Haag, ANWB v Consumentenbond
Artikel Consumentenbond over pechhulpdiensten onrechtmatig jegens ANWB: uitgangspunt is dat Consumentenbond een neutrale instelling is op wier oordeel consumenten kunnen vertrouwen, waarbij informatiestrekking deskundig, objectief en duidelijk dient te zijn. Consumentenbond vrij om reparatiepercentage buiten onderzoek over pechhulpverzekeringen te laten, maar artikel onrechtmatig door niet wijzen op het wezenlijke belang hiervan. Keuze aan consumentenbond om artikel volledig te verwijderen, of een rectificatie te plaatsen. Geen gelegenheid voor consumentenbond om commentaar bij artikel te plaatsen.


IEPT20150930, Rb Gelderland, Uipkes
€ 11.644 (tweemaal gebruiksvergoeding volgens tarievenlijst Fotoanoniem) voor gebruik van foto’s Uipkes op website concurrent [K] toegewezen: plaatsing foto’s leidt tot verlies aan exclusiviteit en eenmaal gebruiksvergoeding zou geen uitdrukking geven aan auteursrechtinbreuk.

IEPT20150930, Rb Den Haag, Underwear v OLE
Bevoegdheidsincident afgewezen: rechtbank Den Haag exclusief bevoegd om over vorderingen Gemeenschapsmerken te oordelen.


IEPT20150930, Rb Rotterdam, Deltasync v Delta Archineering
Niet gebleken dat aan bindend adviseur opdracht is gegeven om zich over auteursrecht uit te spreken: gebondenheid aan advies (voor zover buiten de opdracht) onaanvaardbaar. Geen gemeenschappelijk werk DeltaSync en [gedaagden]: betrokken teamleden hadden eigen afgebakende zelfstandige verantwoordelijkheden. [persoon1] niet auteursrechthebbende op grond van artikel 6 Aw: niet gebleken dat rol als teamleider verder ging dan taakverdeling en stellen randvoorwaarden. [gedaagde2] is maker van Drijvende Stad en Drijvende Paviljoen: terug te voeren op zijn schetsen en eerste afstudeerverslag. Deltasync komt geen auteursrecht toe op grond van contracten met [gedaagden]. DeltaSync heeft inbreuk gemaakt op auteursrecht [gedaagde2] door in aanbestedingsdocumenten afbeeldingen van Drijvend Paviljoen op te nemen zonder naamsvermelding. Rotterdam Paviljoen maakt geen inbreuk op Drijvend Paviljoen: overeenstemmende totaalindruk komt dit door niet beschermde elementen en genoeg afstand genomen van wel beschermde elementen. Mogelijk sprake van mede-auteursrecht DeltaSync en Public Domain Architecten op Rotterdam Paviljoen. Inbreuk door gebruik afbeeldingen Rotterdam Paviljoen, zoals dat aan openbare weg staat, op website [gedaagden] onvoldoende onderbouwd.


IEPT20150930, Rb Midden-Nederland, Brein v Filmspeler
Prejudiciële vragen over of sprake is van “een mededeling aan het publiek” bij de verkoop van een mediaspeler met add-ons die hyperlinks bevatten naar website waarop auteursrechtelijk beschermde werken zonder toestemming toegankelijk zijn gemaakt. Prejudiciële vragen over toelaatbaarheid van streaming uit onrechtmatige bron.

IEPT20150930, Rb Amsterdam, Roadside v LAKS

Door Roadside gemaakte foto’s van medewerkers van LAKS niet auteursrechtelijk beschermd: niet onderbouwd in welk opzicht foto’s zich onderscheiden van foto’s van andere fotografen.

IEPT20150930, Rb Midden-Nederland, Hijama
Oneerlijke handelspraktijk door keurmerken te voeren zonder daarover te beschikken. Overeenkomst vernietigd en gedaagde moet door eiser betaalde bedrag terugbetalen.


IEPT20150930, Rb Den Haag, Bacardi I
Dat [A] zekerheidsincident niet tegelijk met bevoegdheidsincident heeft ingediend zorgt voor proceskostenveroordeling, maar niet voor niet-ontvankelijkheid [A]. Zekerheidsstelling Bacardi toegewezen: uitzondering art. 224 (2) sub b Rv niet van toepassing en geen verhaal in Nederland (art. 224(2) sub c Rv). Zekerheidsstelling van €  20.000 voor 1019h Rv proceskosten inzake vorderingen waarvoor Rb zich onbevoegd heeft verklaard (IEPT20150318). Geen schorsing totdat over bevoegdheid Rb jegens gedaagden [B], [C] en [D] c.s. is geoordeeld: vonnis gewezen in IEPT20150930, Rb Den Haag, Bacardi II.


IEPT20150930, Rb Oost-Brabant, Chronos v Votech
Become-IT bestand niet gekopieerd: onvoldoende onderbouwd. Geen auteursrecht op PLC-software: niet onderbouwd dat sprake is van vrije creatieve keuzen bij het programmeren ervan. Wél auteursrecht op broncode van PLC-software. Auteursrecht op broncode PLC-softwarebestanden komt toe aan Chronos en [naam 3] samen. Geen inbreuk op auteursrecht op broncode: software bevond zich op bij Chronos achtergelaten computer (en niet op een privécomputer) en is tijdens dienstverband gebruikt. Chronos heeft geen auteursrecht op software TW1284.r10, dus beroep hierop door haar onmogelijk. Kopiëren PLC-software en versturen aan Votech geen verveelvoudiging: benodigd voor interoperabiliteit machines. Ontlening aan PLC-software, gebruik voor het plegen van onderhoud aan machines en omzeiling technische beveiliging onvoldoende onderbouwd. Onvoldoende onderbouwd dat technische tekeningen creatieve keuzen bevatten die niet enkel noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een technisch effect. Niet onrechtmatig gehandeld met betrekking tot de Knowhow: niet voldaan aan artikel 39 lid 2 van het TRIPS-Verdrag. Geen onrechtmatige concurrentie: gedragingen Votech niet onrechtmatig en enkele stellingen onvoldoende onderbouwd. Geen sprake van profiteren van wanprestatie: geen sprake van contractuele overeenkomst. 


IEPT20150930, Rb Den Haag, Bacardi II
Rb onbevoegd jegens in buitenland wonende [D] c.s., behoudens voor zover zij op grond van art. 6(1) EEX-Vo (oud) aansprakelijk worden gehouden voor inbreuk door Nederlandse mede-gedaagden op BACARDI-Gemeenschapsmerken. Rb op grond van artikel 107 Rv bevoegd kennis te nemen van vorderingen jegens [B] en [C] door samenhang met vorderingen jegens Nederlandse vennootschappen.

IEPT20150930, Rb Midden-Nederland, VIV
Overeenkomst naar Libanees recht (stilzwijgend) beëindigd indien komt vast te staan dat eiser verplichtingen niet is nagekomen. Nu eiser niet heeft voldaan aan verplichting om Libanese markt open te stellen is VIV geen commissie verschuldigd voor periode na 2006: openstelling eerder tegengewerkt. 


IEPT20150929, Hof Amsterdam, PostNL
Appellant krijgt gelegenheid zich uit te laten over productie PostNL


IEPT20150929, Hof Arnhem-Leeuwarden, Trading v Management
Geen schending geheimhoudingsverplichting overnameovereenkomst: redelijke uitleg van geheimhoudingsverplichting in koopovereenkomst brengt mee dat [B] als 100% dochter van koper niet onder het begrip ‘derde’ uit de overeenkomst valt. Geen schending teruggaveplicht: niet onderbouwd dat [appellant 1] ook [geïnformeerde] heeft verzocht om teruggave. Hoofdelijkheid brengt niet met zich dat verzuim van [B] ook schending van verplichting door geïntimeerde is.


IEPT20150929, Hof Den Haag, Pacogi v Balenciaga
Woord/beeldmerk BALENGIANNI: BBIE heeft elementen onderkend en niet ten onrechte aan het figuratieve element boven merk ‘Balengianni’ en beschrijvend element ‘fragrances’ ondergeschikt geacht aan dominerende element Balengianni. Visuele overeenstemming tussen woordteken “BALENCIAGA” en woord/-beeldmerk “BALENGIANNI”: eerste vijf letters identiek,gevolgd door een C respectievelijk een G die, als hoofdletter weergegeven, visueel overeenstemming vertonen en beiden gevolgd door een I en een A; al met al zeven letters identiek en op dezelfde positie (van de tien respectievelijk elf letters). Auditieve overeenstemming door fonetische overeenstemming ‘Balen’. Verwarringsgevaar door overeenstemming teken en merken, gelijkheid betrokken waren en onderscheidend vermogen van oudere merken.

IEPT20150925, Rb Amsterdam, HP/De Tijd
Uit factuur aan Telegraaf op geen enkele wijze af te leiden dat eiser niet meer over auteursrecht op foto van Volkert van der G. beschikt. Toelaatbaar citaat: goede kennisneming van wijze waarop Telegraaf foto heeft afgedrukt draagt bij aan te voeren debat en foto enkel als onderdeel voorpagina Telegraaf en niet als afzonderlijke afbeelding getoond. Naam van maker weliswaar niet op gebruikelijke wijze, maar wel afdoende duidelijk vermeld.

IEPT20150924, Rb Gelderland, Spinoza v Merces
Door beëindiging gebruiksrecht op Merces@Work door Merces mocht Spinoza dienstverleningsovereenkomst op grond van artikel 13(1) sub c algemene voorwaarden van Merces beëindigen

IEPT20150923, Rb Den Haag, Alpargatas v Brands & Concepts
Teken “Hollandaisas” trekt ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen van het Gemeenschapswoordmerk “HAVAIANAS” in de zin van artikel 9(1) onder c GMeV: visuele en auditieve overeenstemming, bekend merk, identieke waren, gebruik vergelijkbaar lettertype en vlaggetje naast woordmerk. Partijen krijgen gelegenheid zich uit te laten over vraag of rechtbank bevoegd is t.a.v. reconventionele vorderingen inzake opheffing beslag na verwijzingsvonnis.

IEPT20150923, Rb Noord-Holland, Teva v Astrazeneca
Beslag opgeheven: octrooi in strijd met afspraken tegen Teva ingeroepen zonder voorafgaande waarschuwing en in strijd met artikel 21 Rv geen melding van gemaakte afspraken gemaakt

IEPT20150923, Rb Den Haag, Prime Sportsgear
Prime dient rente over factuur te betalen: onvoldoende aannemelijk dat zij mocht opschorten. Onvoldoende onderbouwd dat mondelinge uitstelafspraken over indexering zijn gemaakt door partijen. Nieuw overeengekomen kwartaalbedragen zagen op bedragen waar eerder per uur voor was betaald. Indexering niet van toepassing op kwartaalbedragen van na 1 januari 2010 verrichte werkzaamheden. Geen auteursrecht op foto’s hockeystick: keuzes niet creatief en functioneel en technisch bepaald. Wel auteursrecht op slogans: “Voor mij is er alleen Grays”; “Grays is mijn keuze” “Ik stop ze allemaal met Grays” en “Mijn Grays passeer je echt niet”.

IEPT20150922, Rb Amsterdam, Squadra Italia v Lotto Sport Italia
Zwitsers recht van toepassing: uit tekst licentieovereenkomst blijkt slechts dat partijen ter zake van spoedeisende procedures een afwijkende bepaling zijn overeengekomen wat betreft de bevoegde rechter, niet ook wat betreft toepasselijk recht. Onvoldoende aannemelijk dat bodemrechter tot oordeel zal komen dat sprake is van drie materiële inbreuken op de overeenkomst. Ook onduidelijk of opzegging tot gevolg heeft dat overeenkomst eindigt of dat daarvoor bekrachtiging door WIPO-arbiters noodzakelijk is. Belang Squadra dat wordt geschaad wanneer kort geding in haar nadeel wordt beslist wanneer de arbiters anders oordelen is groter dan het belang Lotto dat wordt geschaad ingeval uit het oordeel van de arbiters mocht blijken dat zij ten onrechte de overeenkomst nog enige maanden heeft moeten voortzetten, waardoor Squadra's belang prevaleert.

IEPT20150922, Hof Den Haag, SDC Verifier v Femto Engineering
SDC (mede-)auteursrechthebbende op SDC-software: Aangenomen dat auteursrechten met betrekking tot programma vielen onder door eenmanszaak [B] bij akte overgedragen activa. Op grond van Lex loci protectionis Nederlands recht van toepassing op vraag wie originaire auteursrechthebbende is. Wapperen jegens mede-auteursrechthebbende onrechtmatig nu de ene deelgenoot niet zelfstandig auteursrecht kan handhaven jegens de andere deelgenoot. Naar zowel Nederlands als Oekraïens recht mag Femto op grond van het overeengekomene SDC niet weerhouden van de exploitatie van de software. Geen 1019h Rv proceskostenvergoeding: procedure ziet niet op de inbreuk of schending van een intellectueel eigendomsrecht, maar op vraag wie rechthebbende is.


IEPT20150923, Rb Den Haag, Piloxing v Californian
Geen zekerheidsstelling vereist voor in VS gevestigde Piloxing door beroep op Verdrag van vriendschap, handel en scheepvaart


IEPT20150922, Hof Den Bosch, Concurrentiebeding
Geen schending concurrentiebeding: onvoldoende aannemelijk dat onderneming feitelijk wordt geëxploiteerd door geïntimeerde


IEPT20150922, Hof Den Bosch Converse
Aspo slaagt in bewijs van uitputting wanneer zij kan bewijzen dat Converse haar distributiestelsel dusdanig had ingericht dat er een gevaar bestond dat nationale markten binnen de EER werden afgeschermd. Aspo niet geslaagd in bewijs dat er een reëel gevaar voor marktafscherming of het in stand houden van prijsverschillen is. Het hof laat Aspo toe tot het bewijs van uitputting door Converse, laat Aspo toe om getuigen te leveren en houdt iedere verdere beslissing aan.

IEPT20150920, Rb Amsterdam, KRO-NCRV
[eiser 2]  heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij handelingsonbekwaam was bij sluiten overeenkomst met Crossmedia voor gebruik heimelijk opgenomen camerabeelden Volkert van der G.. KRO-NCRV mag beeldmateriaal gebruiken in uitzending Brandpunt Reporter: blijvende belangstelling samenleving, beelden relevant voor boodschap over of Van der G. zich aan voorwaarden invrijheidstelling houdt. Voldoende feitenmateriaal beschikbaar voor uitlating dat Van der G. zich niet aan voorwaarden houdt. Eerbiediging privéleven [eiser 2] voldoende gewaarborgd doordat hij onherkenbaar in beeld is gebracht.


IEPT20150915, Rb Overijssel, Foto inbreker
Schadevergoeding van € 540 voor plaatsen foto op twee websites: aansluiting gezocht bij art. 27 Aw. Volledige vergoeding van proceskosten aangezien eiser heeft geprobeerd de proceskosten te beperken.


IEPT20150916, HvJEU, Nestlé v Cadbury
Voor nietigheid vormmerk vereist dat één van de drie nietigheidsgronden volledig van toepassing is. Voor technische uitkomst noodzakelijke vorm van de waar ziet alleen op het functioneren van de waar en niet op de vervaardiging daarvan. Inburgering: aanvrager moet bewijzen dat betrokken kringen de waar of dienst, wanneer deze uitsluitend wordt aangeduid met dit merk, zien als afkomstig van een bepaalde onderneming.


IEPT20150916, Rb Den Haag, AD
Artikel in AD “6 jaar cel voor opdracht huurmoord escortbaas” niet onrechtmatig: geen onjuistheden en/of incorrecte conclusies. Noemen van voornaam eiser met eerste letter achternaam niet onrechtmatig: privacy eiser niet geschonden, nu voornaam eiser door tv-uitzending en publicaties al publiekelijk bekend was.

IEPT20150916, Rb Den Haag, Google
Behandeling kort geding niet achter gesloten deuren: vonnissen dienen in openbaar te worden uitgesproken, en dit vonnis wordt zoals gebruikelijk geanonimiseerd. Google BV ten onrechte betrokken in procedure: volgt uit vonnis voorzieningenrechter Amsterdam en arrest HvJEU. Geen aansprakelijkheid Google Inc. op grond van art. 6:196c lid 4 BW: niet in te zien dat artikel op blog Google onmiskenbaar onrechtmatig karakter heeft. Foto bij artikel zou onrechtmatig kunnen zijn jegens de rechthebbende van de foto en is dat niet ten opzichte van eiser.


IEPT20150915, Hof Den Haag, Scholtenszathe v Averis
Artikel 4.5 handelsvoorwaarden, inhoudende dat pootgoedvermeerdering schriftelijke overeenkomst vereist, expliciet van toepassing verklaard. Onvoldoende onderbouwd dat ondanks uitdrukkelijke vermelding Averis dat er geen overeenkomst was, toch zo’n overeenkomst zou bestaan. Geen uitputting kwekersrecht Averis: uitsluitend toestemming verleend om aardappels te vermeerderen onder toezicht van TBM, terwijl niet aan die voorwaarde is voldaan. Artikel 4.5 AHV niet strijdig met mededingingsrecht: valt binnen de groepsvrijstelling.

IEPT20150914, Rb Den Haag, Medewerking beslag

Landelijke staking politie geen reden voor oplegging algemene verplichting tot medewerking aan beslag

IEPT20150911, HR, Globalocity v Danone
Cassatieberoep verworpen (artikel 81 lid 1 RO)


IEPT20150910, Rb Den Haag, DGH v Dunya Eye
Onvoldoende onderbouwd dat [T] van DGH recht op handelsnaam Dunya Eye heeft verworven. Verwarringsgevaar tussen “DÜNYAGÖZ 2004/2012 merken en teken “Dunya Eye”: sterke mate van overeenstemming van dominante element “Dunya”, identieke diensten. Inbreuk “sub d” op DÜNYAGÖZ  merken door geregistreerd houden handelsnaam “Dunya Eye” en domeinnaam dunyaeye.nl: wekt indruk van bijzondere band met DGH. Inbreuk “sub a” door teken Dünya Göz in televisierapportage en brochure te gebruiken voor identieke diensten als DÜNYAGÖZ 2012 merk. Gebruik teken “Dunya Goz” als handelsnaam is inbreuk “sub d”. Inbreuk op merk “WORLDEYE” door gebruik van o.a domeinnamen worldeye.nl en worldeyehospital als doorlink naar website dunyaeye.nl door verwarringsgevaar. Overdracht Beneluxmerk Dunya Goz toegewezen: geen verweer tegen stelling dat depot te kwader trouw was. Doorlink op website dunyaeye.nl naar klantenbeoordelingen die betrekking op nadien gestaakte samenwerking tussen [T] en DGH hebben zijn misleidend door indruk dat beoordelingen betrekking hebben op huidige situatie.


IEPT20150910, Rb Den Haag, Woongilde
Onvoldoende onderbouwd dat eiser oudste handelsnaamrecht heeft op “Woongilde”. Beroep op merk “Woongilde” faalt: aangevraagd terwijl eiseres wist van gebruik van teken “woongilde” door gedaagde voor soortgelijke waren en/of diensten, terwijl voorgebruik onvoldoende is onderbouwd. Facebookpagina Het Woongilde die op verzoek van echtgenoot eiseres is verwijderd moet worden hersteld: echtgenoot door verlenen procesvolmacht aan eiseres naast eiseres materiele procespartij geworden.


IEPT20150910, Rb Den Haag, HE Licenties v VG Colours
Conclusies 11-15 van octrooi NL 904 voor werkwijze voor introduceren van substantie in plant niet nieuw in het licht van oudere octrooien. Door HE Licenties slechts gewezen op geldigheid conclusie 11 NL 904, zodat ook volgconclusies 11-15 nietig zijn. Geen inbreuk op NL 904: onvoldoende aannemelijk dat vergroot definitief gat in de langsrichting een  maatregel van VG Colours is. Niet onwaarschijnlijk dat vergroting wordt veroorzaakt door het vullen van het geboorde gat met kleurstof, welke werkwijze ook in NL 581 werd beschreven.

IEPT20150909, Rb Den Haag, Ventoux3 v SSH
Herstelvonnis voor IEPT20150803, Rb Den Haag, Ventoux3 v SSH: onder 5.3 woord “websites” vervangen door “e-mailaccounts”

IEPT20150909, Rb Den Haag, VDV v Swaans

Beschermingsomvang EP 728 voor betonnen roostervloer niet beperkt tot actieve nabehandeling: blijkt niet uit taalkundige betekenis ‘curing’ en vakman die octrooischrift leest zou inzien dat “curing” niet die specifieke betekenis van actieve nabehandeling heeft. Onvoldoende onderbouwd dat EP 728 niet inventief is. EP 728 nawerkbaar: periode waarin groeven in rooster moeten worden aangebracht volgt uit conclusie 1 en 10-12. Geen toegevoegde materie: authentieke Engelse tekst dient te worden beoordeeld welke geen wijziging heeft ondergaan. Swaans maakt (directe) inbreuk op conclusie 1 EP 728: (model)griprooster geproduceerd door toepassing werkwijze conclusie 1. Bewijsopdracht dat groeven in van Swaans afkomstige betonnen roosters, die in België zijn aangetroffen, door Swaans in Nederland zijn aangebracht. Geen indirecte inbreuk: betonnen rundveerooster vormt geen wezenlijk bestanddeel van de uitvinding.

IEPT20150909, Rb Midden-Nederland, FNV v Plus
FNV heeft rectificatie ontkracht en afbreuk gedaan aan doel van veroordeling (IEPT20150429) door tussenkopje toe te voegen en voorgeschreven ondertekening niet op te nemen. Dat [L] niet direct na plaatsing rectificatie op gebreken heeft gewezen doet niet af aan verbeurde dwangsom: duidelijk welke acties FNV moest ondernemen en sprake van een zelfstandige verplichting. Geen bewust stilzitten om dwangsom zo hoog mogelijk te maken.


IEPT20150909, Rb Midden-Nederland, PGA v Nefkens
Niet voldoende gesteld of gebleken dat PGA bescherming van de handelsnaam ‘Nefkens’ toekomt. Wel komt PGA bescherming van ‘Nefkens Leeuw’ toe en is verwarring te duchten door ‘Stam Nefkens’ door geringe afwijking in naam, activiteit in zelfde markt en regio en hebben van dezelfde aard. Geen merkinbreuk wanneer Stam Nefkens slechts activiteiten in Amersfoort blijft ondernemen, wel als deze activiteiten zal ondernemen in Utrecht die tot verwarringsgevaar zullen leiden. Recht ‘Nefkens Amersfoort’ te voeren is ouder dan merkrecht PGA, waardoor PGA zich niet kan verzetten tegen gebruik van de met het merk overeenstemmende tekens ‘Stam Nefkens’. Vordering handelsnaam uit te schrijven afgewezen: inschrijving van die naam levert op zichzelf geen inbreukmakend handelen op. Gebruik ‘Henri Nefkens Bovee Amersfoort’ valt ook onder merkgebruik: geen omstandigheden waardoor beschermende werking merk kan worden ontzegd.


IEPT20150909, Rb Noord-Nederland, Op is Op
Franchiseovereenkomst brengt met zich mee dat marktconform moet worden geleverd: schending van overeenkomst als dit niet het geval is. Onvoldoende gemotiveerd waarom gehanteerde prijzen niet marktconform waren. Geen schending andere verplichtingen uit franchise-overeenkomst: onderbouwing hiervan onbegrijpelijk.

IEPT20150908, Hof Arnhem-Leeuwarden, Super de Boer

Onderhuurovereenkomst bevat bepaling dat een toerekenbare tekortkoming in samenwerkingsovereenkomst geldt als tekortkoming in huurovereenkomst. Geen tekortkoming samenwerkingsovereenkomst door niet accepteren aangeboden Jumboformule: geen contractuele of buitencontractuele verplichtingen om over te gaan op formule. Wel tekortkoming samenwerkingsovereenkomst door fraude franchisenemer, hetgeen ontbinding onderhuurovereenkomst rechtvaardigt.

IEPT20150908, Hof Den Bosch, Executie publicatievonnis
Nieuw gebleken feiten brengen mee dat gewraakte uitlatingen niet onder het verbod uit het eerdere vonnis vallen

IEPT20150908, Hof Den Bosch, Boek Chipshol-zaak

Nu appellant thans weet wie persoon “naam 6” is, geen rechtmatig belang meer bij inzage niet-geanonimiseerde versie van vonnis over telefoongesprekken Chipshol-zaak. Wel inzage in processen-verbaal van dat vonnis: aan eisen artikel 843a Rv voldaan. Rechtmatig belang: stukken kunnen relevant zijn voor vordering appellant.

 

IEPT20150908, Rb Noord-Nederland, ADhD Noord

Onrechtmatige concurrentie. Geen schending concur-rentiebeding: geen sprake van identieke bedrijfsactiviteiten zoals opgenomen in beding. Onvoldoende onderbouwd en aannemelijk gemaakt welk zwaarwegend belang met het vastleggen en handhaven van het concurrentiebeding dient te worden beschermd. 


IEPT20150903, Rb Limburg, T&S 

Artikel op website Travelpro.nl waarin eiser wordt beschuldigd van fraude niet onrechtmatig: geen feitelijke onjuistheden.


IEPT20150903, HvJEU, Iron & Smith v Unilever
Bekend ouder Gemeenschapsmerk: vereist is bekendheid in aanmerkelijk deel EU grondgebied, mogelijk één enkele lidstaat, niet noodzakelijk het gebied van het jonger nationale merk. Criteria inzake normaal gebruik van het Gemeenschapsmerk irrelevant voor oordeel over bekendheid. Houder van ouder Gemeenschapsmerk dat bekend is in aanmerkelijk deel van grondgebied van Unie kan zich verzetten tegen jonger nationaal merk, ook indien bekendheid ontbreekt bij relevante publiek van lidstaat waar inschrijving jonger nationaal merk is verzocht: (a) indien commercieel niet te verwaarlozen deel van publiek het oudere gemeenschapsmerk kent en in verband brengt met jongere merk en daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt, dan wel (b) indien sprake is van een ernstig gevaar dat inbreuk zich in de toekomst voordoet.

IEPT20150902, Rb Noord-Holland, PMS v Choons
Ten onrechte verstek verleend, in VS gevestigde Choon’s niet correct gedagvaard: mogelijkheid om ex art. 63(2) Rv aan een bij het beslagrekest door een partij gekozen woonplaats betekeningen en exploten te doen, geldt slechts geldt voor werkelijke executiegeschillen. Uitstel van drie maanden voor nemen conclusie van antwoord nu dit de termijn is waarop Choon’s ingevolge artikel 115(2) Rv had moeten worden gedagvaard.

 

IEPT20150902, Rb Den Haag, Wibit-Sports v Aquaparx
Geen nietigheid van viertal Gemeenschapsmodelrechten voor drijfelementen van een waterpretpark door aanwezigheid eigen karakter en afwezigheid van gestelde technische functionaliteit. Gebruik van (opvallende) kleuren voor producten is voor modelrechtelijke beoordeling irrelevant. Door nalaten oudere modellen te tonen kan niet worden vastgesteld dat modellen ten tijde van de relevante modeldepots bij gebruiker bekend waren. Ten aanzien van enkele drijfelementen niet gesteld wanneer deze op de markt zijn gebracht. Inbreuk op zestal modelrechten door zelfde algemene indruk en/of het nalaten relevant Umfelt te tonen. Geen inbreuk op vijftal modelrechten door andere algemene indruk. Geen belang bij tweetal vorderingen ten aanzien van modelrechtinbreuken. Geen auteursrechtinbreuk op drietal drijfelementen door verschillende totaalindrukken en eenvoudige vorm van elementen ervan. Auteursrechtinbreuk op drietal drijfelementen door gelijke totaalindrukken. Geen slaafse nabootsing: niet gesteld dat afzonderlijke modellen een eigen plaats in de markt hebben verworven.

IEPT20150902, Rb Den Haag, Kamstra v Jack Daniels

Geen overeenkomst tot stand gekomen op 4 april 2007: twee essentiële elementen moesten nog concreet worden gemaakt (inhoud inbreukverbod en contractuele boete). Geen verplichting om verder te onderhandelen: geen sprake van gerechtvaardigd vertrouwen dat overeenkomst tot stand zou komen. Geen volledige proceskostenveroordeling ex artikel 1019h Rv: niet nakoming van inbreukverbod, maar nakoming van verplichting tot finale kwijting gevorderd.


IEPT20150902, Rb Zeeland-West-Brabant, Wegener
Wijziging van eis na comparitie en vonnisbepaling in strijd met goede procesorde: geen feiten en omstandigheden gebleken welke voorafgaand aan de comparitie nog niet bekend waren. Artikel in BN/DeStem waarin oud-directeur van een Steve Jobs school van een ‘opvliegend karakter’ en ‘frauduleuze administratie’ wordt beschuldigd niet onrechtmatig: vindt steun in klachten ouders. Voldoende gelegenheid voor hoor en wederhoor.


IEPT20150902, Rb Den Haag, Street One

Gebruik domeinnaam streetone.nl aan te merken als ‘gebruik merknaam Street One’ als bedoeld in geëindigde franchiseovereenkomst en sprake van gebruik ter onderscheiding van waren. Domeinnaam streetone.nl stemt in grote mate overeen met Gemeenschapswoord/beeldmerk STREET ONE en sprake van soortgelijke waren. [X] dient in ieder geval sinds beëindiging franchiseovereenkomsten gebruik van de domeinnaam streetone.nl te staken. Geen sprake van uitputting merkrecht: onvoldoende onderbouwd op welke grond de domeinnaam hem toe zou komen. Ook zou Street One gegrond reden hebben om zich tegen gebruik van haar woordmerk te verzetten (artikel 13(2) GMeV). Geen afgifte vaststellingsovereenkomst op grond van art. 843a Rv: geen rechtmatig belang. Artikel 1019h Rv van toepassing: zaak gaat over het verweer tegen handhavend optreden door merkhouder Street One. Onvoldoende gemotiveerd waarom de gevorderde proceskosten redelijk zouden zijn: aansluiting Indicatietarieven in IE-zaken