April 2016

Print this page

IEPT20160429, HR, TMG
Publicatie. Cassatie tegen IEPT20141209, waarin is geoordeeld dat de aanduiding van [M] als verdachte van oplichting en de melding dat tegen hem tientallen aangiftes zijn gedaan niet onrechtmatig was. De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep op grond van artikel 81(1) RO.

IEPT20160429, Rb Noord-Holland, Bio World Merchandising v Sunset

Verzoek tot verlenging TRIPS-termijn met twee maanden, als bedoeld in art. 1019i RV, toegewezen.

IEPT20160429, HR, Tros v Lako Kennels
Publicatie. Cassatie tegen IEPT20141021 en IEPT20130910, waarin Tros wegens onrechtmatige publicatie is veroordeeld om een schadevergoeding van in totaal € 328.109 te betalen aan Lako Kennels. De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep op grond van artikel 81(1) RO.

IEPT20160428, Rb Noord-Holland, Mokesys v VDH
Spoedeisend belang Mokesys: voldoende voortvarend gehandeld. Persoonlijke aansprakelijkheid [gedaagde4] onvoldoende onderbouwd. Uitsluitend Mokesys maker van Mokesys-tegels. Mokesys-tegels niet auteursrechtelijk beschermd: geen werkelijk alternatief beschikbaar en kleur van tegels is natuurlijke kleur van gebruikte (technisch bepaalde) materiaal. Ook de sleuf aan achterzijde en bolling aan voorzijde tegel technisch bepaald: sleuf nodig voor ophangen tegels en bolling voor versteviging en geen reële alternatieven. Geen slaafse nabootsing: vormgevingsalternatieven doen afbreuk aan deugdelijkheid of bruikbaarheid en gebruik andere kleur is toevoeging zinloos element, nu volgt uit technisch bepaalde keuze voor materiaal en bakproces. Onvoldoende onderbouwd dat [gedaagde4] vertrouwelijke informatie gebruikt of zorgvuldigheidsnorm schendt.

IEPT20160426, Hof Amsterdam, Alternatieve Geneeswijzen

[appellante] –module geen auteursrechtelijk werk: (Toevoegingen aan) gebruikelijke benamingen triviaal. Ordening van termen maakt module niet auteursrechtelijk beschermd: ordening niet oorspronkelijk of creatief. Bewijsopdracht om onrechtmatige daad c.q. onrechtmatig profiteren van wanprestatie door geïntimeerden te bewijzen.


IEPT20160426, Hof Amsterdam, Nadomini v Cassina

Vonnis vernietigd: termijn van 14 dagen voor opgave te kort nu vonnis één dag voor de kerstperiode is gewezen. Rb had termijn op vier weken moeten stellen en moeten laten ingaan na betekening vonnis. Geen dwangsommen verbeurd: binnen vier weken na vonnis op 16 januari 2015 door Nadomini voldaan aan opgaveplicht.


IEPT20160426, Rb Amsterdam, PropertyNL v RealNext
Onvoldoende aannemelijk dat RealNext op haar website "schaduwzoekmachine" heeft gelanceerd. Onvoldoende aannemelijk dat sprake is van ‘scraping’ van gegevens door RealNext.


IEPT20160426, Hof Den Haag, BP

Niet bewezen dat licentieovereenkomst tot stand is gekomen tussen [X] en BP. Indien wel licentieovereenkomst bestaat is deze onder opschortende voorwaarde van succesvolle real-life test tot stand gekomen. Vervulling opschortende voorwaarde niet bewezen.


IEPT20160426, Hof Den Haag, Ajinomoto v GBT
EP 318 inventief: vakman zou niet zonder inventieve denkarbeid zijn uitgekomen bij ybjE-gen als gen dat codeert voor aminozuur transporteiwit. Conclusie 12 is nawerkbaar: niet duidelijk gemaakt voor welke bacteriën/aminozuren het octrooi niet (reproduceerbaar) werkte. Global heeft inbreuk gemaakt op EP 318: geen situatie als in Monsanto/Cefetra (IEPT20100706) omdat lysine niet een materiaal is ex artikel 9 Biotechnologierichtlijn. Vorderingen niet toewijsbaar jegens 3 Global vennootschappen: geen aan octrooihouder voorbehouden handelingen in Nederland of onrechtmatige betrokkenheid/profiteren van inbreuk.

 

IEPT20160426, Hof Amsterdam, Bio World Merchandising v Sunset

Geen voorlopige voorziening omtrent gebruik teken BIOWORLD gelet op onduidelijkheid rondom merkenrechtelijke aanspraken Bio World Merchandising en Sunset over en weer. Geen aanleiding Bio World Merchandising toegang Europese markt te ontzeggen: handelsnaamrechtelijke kwestie verweven met merkenrechtelijk geschil en schending contractuele verplichtingen en onrechtmatige daad onvoldoende onderbouwd.

IEPT20160425, Rb Amsterdam, Promovenda v VU
In strijd met goed werkgeverschap en onrechtmatig gehandeld door na anonieme melding zonder onderzoek en overleg met eiseres twee persberichten over plagiaat eiseres op website VU te publiceren. Rectificatie afgewezen: persberichten niet feitelijk onjuist, onvolledig of misleidend. Schadevergoeding van €  7.500 voor immateriële schade.

 

IEPT20160422, Rb Den Haag, Karl Dungs v ITT

Karl Dungs heeft voldoende spoedeisend belang bij vorderingen omtrent inbreuk op merk DUNGS op website www.dungs.nl: voldoende voortvarend gehandeld door kort na opmerken gebruik domeinnaam sommatiebrief en vervolgens Complaint bij WIPO in te dienen, domeinnaam na winnen WIPO-procedure bevroren gebleven doordat door ITT bodemprocedure werd ingesteld, dat ITT nooit indicatie heeft gegeven dat zij zich zou neerleggen bij ongunstig bodemvonnis betekent niet dat toen al duidelijk was dat ITT in hoger beroep zou  gaan. Dat geen reconventionele vordering is ingesteld in bodemprocedure niet relevant: verweer in conventie gericht op beëindiging gebruik domeinnaam. Afstemming op vonnis in bodemprocedure (IEPT20151216) dat sprake is van inbreuk “sub a” (identiek teken, identieke waren) op merk “DUNGS”: onvoldoende gemotiveerd dat vonnis klaarblijkelijke misslag bevat. Onvoldoende aannemelijk dat [A] en/of ITT Holding aan merkhouder voorbehouden handelingen verrichten of voornemens zijn dit te doen. Termijn voor instellen hoofdzaak ex artikel 1019i Rv verbonden aan toegewezen verbod: in bodemprocedure in appèl wordt niet ten gronde beslist over merkinbreuk die ten gronde ligt aan voorlopige voorziening.


IEPT20160422, HR, Imation v Thuiskopie

Cassatieberoep tegen IEPT20150526 niet-ontvankelijk ex. artikel 401a(2) Rv: vonnis van de rechtbank is een tussenvonnis nu iedere beslissing is aangehouden. Arrest van het hof is een tussenarrest, waardoor beroep in cassatie slechts tegelijk met het eindarrest kan worden ingesteld, aangezien hof niet anders heeft bepaald.


IEPT20160421, HvJEU, Austro-Mechana v Amazon
Alle vorderingen die een verweerder aansprakelijk stellen en geen verband houden met een overeenkomst zijn verbintenissen uit onrechtmatige daad. Vordering tot betaling van billijke compensatie op grond van nationale regeling is “verbintenis uit onrechtmatige daad” ex artikel 5(3) Brussel 1 Vo.

IEPT20160421, Rb Amsterdam, Brein v Marktplaatsverkoper

Ex parte bevel ex 1019e Rv tegen Marktplaatsverkoper van illegaal gekopieerde TV-series en computerspellen: dwangsom van € 1000 voor iedere individuele openbaarmaking van een werk waarmee in strijd met het inbreukverbod wordt gehandeld, met een maximum van € 50.000.


IEPT20160420, Rb Noord-Nederland, NFLS v Leeuwarderadeel

Afzonderlijke elementen plan tot hergebruik oude spoortracé Leeuwarden-Anjum van [eiseres], zoals nader uitgewerkt in brochure NFLS niet auteursrechtelijk beschermd: geen subjectieve, creatieve keuzes gemaakt. Combinatie elementen niet auteursrechtelijk beschermd: betreft een beproefd concept dat al vele male eerder is bedacht en uitgevoerd. Als combinatie wel auteursrechtelijk beschermd zou zijn geen inbreuk: afwezigheid wezenlijk element “het spoorfietsen over het spoortracé” zorgt voor andere totaalindruk. Geen inbreuk op afzonderlijke brochure: andere totaalindruk door sterk verschillende omvang, lay-out, afbeeldingen, teksten en plaatsing van teksten.


IEPT20160420, Rb Amsterdam, Blokker v SRM
Blokker heeft belang bij de beoordeling van haar vorderingen. Advertentie FD, waar Blokker in rijtje ‘not’ is geplaats, doet geen afbreuk aan reputatie merken Blokker. Geen inbreuk “sub c”. Beeldmerk Blokker door SRM niet gebruikt voor waren en diensten. Publicatie advertentie FD niet misleidend en onrechtmatig.

IEPT20160420, Rb Den Haag, Happy Cocooning v Arpe
Model 2 voor tafelgashaard nieuw. Model 2 heeft eigen karakter: andere vierkante minimalistisch vormgegeven objecten (niet-zijnde haarden) hebben andere aard en bedrijfstak en bevatten niet alle kenmerkende elementen Model 2 en Zuil Keramiek Klein en Planica Ethanolhaarden hebben andere totaalindruk dan Model 2. Thyone maakt inbreuk op Model 2: geen andere algemene indruk door o.a. te weinig verschillen in maatvoering, bedieningspanelen en uitsparingen. Rommelige look en houtlook Thyone leiden niet tot andere algemene indruk. Niet in geschil dat deel vier kenmerken Model 2 (deels) in Thyone voorkomen en dat Thyone ook van ronde gasbrander is voorzien.

IEPT20160420, Rb Rotterdam, FKP v Spirits

Geen verwarringsgevaar tussen Stolichnaya VO-beeldmerk en Spirits beeldmerk van gestileerde S: geen begripsmatige overeenstemming – consument neemt gehele woordbeeld waar en  losse letter S roept geen associatie op met land of taal/cultuur en onvoldoende visuele overeenstemming. Geen verwarringsgevaar tussen VO-beeldmerk en Spirits beeldmerk met gebouw: Russisch aandoend gebouw uit VO-beeldmerk vormt onvoldoende dominant onderdeel van totale merk om aanleiding te kunnen zijn voor overeenstemming tussen merken. Geen verwarringsgevaar tussen FKP-beeldmerk en Spirits beeldmerk: andere totaalindruk doordat het gebouw op Spirits-merk slanker is vormgegeven, zonder brede zijgevel, met anders vormgegeven ramen en sterkere contrasten. Totaalindrukken tussen FKP-beeldmerken en Spirits beeldmerken zo zeer verschillend dat geen sprake is van associatiegevaar. Geen depot te kwader trouw: gebruik Stolichaya etiketten en daarvan onderdeel uitmakende tekens door FKP is geen voorgebruik van met Spirits-merken overeenstemmend merk.

IEPT20160420, Rb Zeeland West-Brabant, Lichtarchitectuur

Handelsnaam “L.A. Lichtarchitectuur” niet in strijd met Wet op de architectentitel: niet aannemelijk dat geregistreerde architect bescherming nodig heeft ten opzichte van een lichtarchitect.


IEPT20160420, Rb Den Haag, Majestic v ATG

Uniemerk “MAXIFLEX” beschrijvend voor veiligheidshandschoenen: publiek zou “MAXIFLEX” als onmiddellijke verwijzing naar kenmerk van veiligheidshandschoenen opvatten. Inburgeringsverweer ATG kan slechts slagen als “MAXIFLEX” op moment van nietigheidsvordering onderscheidend vermogen had. Geen inburgering: gestelde marketingactiviteiten en –investeringen hebben nagenoeg alle betrekking op niet relevante periode na nietigheidsvordering en ook door merkhouder overgelegde stukken leiden niet tot inburgering. ATG krijgt gelegenheid te bewijzen dat “MAXIFLEX” vóór 27 oktober 2010 ingeburgerd was.


IEPT20160416, Rb Noord-Holland, Groen v Tenty

Onvoldoende aannemelijk dat Tentij voormalige klanten Tenty Productions heeft benaderd. Indien wordt aangenomen dat Tenty Productions auteursrechthebbende is op ‘bewerkingsbestanden’ onvoldoende aannemelijk auteursrecht door curator is overgedragen aan Groen. Onvoldoende aannemelijk dat Tentij in handelsverkeer gebruik maakt van andere handelsnamen dan 10TY Creative. Handelsnaam “10TY Creative” en “Tenty Productions” wijkt zodanig af dat geen sprake is van verwarringsgevaar.


IEPT20160415, HR, Astellas v Synthon

Geen spoedeisend belang vereist voor vordering Astellas tot vernietiging vonnis voorzieningenrechter voor zover zij is veroordeeld in proceskosten. Onvoldoende rechtvaardiging voor aanhouding zaak tot onherroepelijke uitspraak bodemprocedure:  mede gelet op onbepaalde, mogelijk (zeer) lange duur van aanhouding zijn omstandigheden dat Astellas geen spoedeisend belang bij oordeel over proceskostenveroordeling heeft en bodemprocedure aanhangig is, onvoldoende om aanhouding te rechtvaardigen.

IEPT20160415, Rb Amsterdam, SBS
Uitzending Undercover in Nederland over afpersing met naaktfoto’s niet onrechtmatig: voldoende steun in feitenmateriaal en voldoende maatregelen om herkenbaarheid [X] zoveel mogelijk tegen te gaan. Gebruik verborgen camera toegestaan: wijze waarop [X] heeft gehandeld en zijn ontmaskering niet mogelijk zonder verborgen camera. Geen inbreuk portretrecht [X] door onherkenbaar maken van zijn gezicht.


IEPT20160415, HR, SBS

Cassatieberoep verworpen (artikel 81 lid 1 RO)

IEPT20160414, Rb Overijssel, RTV Oost

Artikelen over optreden eiseres als voorzitter van de Stadsbank niet onrechtmatig: steun in feitenmateriaal. Artikelen over dat eiseres positie als wethouder inzette voor privéperikelen niet onrechtmatig: steun in feitenmateriaal en misstand die publicatie rechtvaardigde. Voldoende mogelijkheid tot wederhoor: persverklaringen eiseres geciteerd en reactie eiseres verwerkt. Gepubliceerd houden artikelen niet onrechtmatig: belang samenleving bij archivering niet-onrechtmatige artikelen gaat boven gestelde hinder daarvan voor eiseres.


IEPT20160413, Rb Midden Nederland, Tel Sell v Tommy Teleshopping
Rb Midden-Nederland bevoegd. Verhaalsbeslag op domeinnamen van Tel Sell mogelijk: vrees voor verduistering. Richtlijnconforme interpretatie leidt tot oordeel dat ondernemingen kunnen optreden tegen oneerlijke handelspraktijken (6:193a-j BW). Opheffing beslagen: geen sprake van oneerlijke handelspraktijken. Namen die Tel Sell gebruikt voor haar fitnessproducten scheppen geen verwarring bij gemiddelde consument met Tommy Teleshopping producten, nu overeenstemmende woorden beschrijvend zijn en sommige woorden niet voorkomen in Tel Sell namen.  

IEPT20160413, Rb Midden-Nederland, Tripublishing v AVROTROS

Gevorderd afschrift onderzoekgegevens AVROTROS maakt inbreuk op artikel 10 EVRM: betreft journalistiek onderzoeks- en bronmateriaal, afgifte onderzoeksgegevens kan chilling effect geven op uitoefening persvrijheid AVROTROS. Inbreuk bij wet voorzien door artikel 843a Rv: afgifte moet worden beoordeeld met inachtneming waarborgen artikel 10 EVRM. Afschrift onderzoekgegevens afgewezen: geen bewijsnood eisers.


IEPT20160413, Rb Den Haag, Bacardi v Seva

Gelet op antwoord HvJEU in IEPT20150716 heeft Seva inbreuk gemaakt op Uniemerk BACARDI door non-EU Bacardi-producten te verkopen onder T1- en T2-status. Inbreuk op Uniemerken BACARDI, DEWAR’s en BOMBAY SAPPHIRE: gelet op getuigenverhoor staat vast dat aangetroffen prijslijst van Seva afkomstig is.


IEPT20160413, Rb den Haag, Imation v Thuiskopie

Rb voornemens om prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad over de consequentie van het Copydan-arrest (IEPT20150305)
 

IEPT20160413, Rb Amsterdam, Terumo v AVROTROS
Uitzendingen EenVandaag waarin wordt gesteld dat injectienaalden, stents en hartkatheters van Terumo onveilig zijn onrechtmatig: geen eigen onderzoek gedaan, conclusies niet uit beweringen klokkenluiders af te leiden en  uit rapporten IGZ, RIVM en FAGG blijkt dat geen sprake is van gevaar voor gezondheid. Geen beroep op persvrijheid: geen eigen onderzoek gedaan en geen acute misstand, want AVROTROS heeft aantal maanden laten verstrijken tot de eerste uitzending, waardoor zij meer onderzoek had moeten doen. AVROTROS had Inspectie Gezondheidszorg kunnen informeren, waardoor zij onderzoek had kunnen doen. AVROTROS had zich beter door Terumo kunnen laten inlichten. Journalisten AVROTROS hoofdelijk aansprakelijk door belangrijke rol bij inhoud uitzendingen en uitingen hierover. Geen verwijdering van alle uitlatingen, wel moet AVROTROS informatie tonen omtrent onrechtmatigheid van de uitzendingen. AVROTROS krijgt gelegenheid zich bij akte uit te laten over op welke wijze zij hieraan uitvoering kan geven.

IEPT20160412, Hof Den Haag, De Doofpotgeneraal
Boek Doofpotgeneraal niet onrechtmatig. Gebrek aan wederhoor niet doorslaggevend.

 

IEPT20160408, Rb Noord-Nederland, Bodewes

Niet vast te stellen welke van beide Bodewes takken oudste rechten heeft op gebruik (familie)naam “Bodewes”:  vzgr gaat ervan uit dat partijen even oude rechten hebben. Door aankoop aantal werven heeft Thecla Bodewes c.s. zich mogelijkheid verschaft ook grote(re) zeeschepen te bouwen en repareren. Toevoeging “Thecla” ondervangt verwarringsgevaar: zorgt voor voldoende onderscheidend vermogen handelsnamen gedaagde. Indien handelsnamen worden aangepast met toevoeging “Thecla” ook geen inbreuk op woord/beeldmerk “Bodewes Shipyards”.


IEPT20160407, Rb Amsterdam, API v OWA
Uitingen “Duitse kwaliteit en degelijkheid” niet misleidend: geen reden om kwaliteit productieproces in China in twijfel te trekken en reclame gericht op professionals met hoger kennisniveau. Claim dat N100A plafondophangsysteem uitwisselbaar is met Quick-Lock ongeoorloofde vergelijkende reclame: onvoldoende aannemelijk gemaakt dat N100A op groter oppervlak zonder optische of constructieve problemen kan worden gecombineerd met Quick-Lock.

IEPT20160406, Rb Den Haag, Converse v Alpi

Benoeming nieuwe deskundige. Partijen mogen zich uitlaten over hoogte voorschot of aansprakelijkheidsbeperking deskundige. Deskundige moet Alpi inzage geven in door Converse opgegeven echtheidskenmerken: het niet bekend zijn met de echtheidskenmerken kan het geven van effectief commentaar op deskundigenrapport bemoeilijken. Afwijking van tussenvonnis van IEPT2015708 geoorloofd, nu geen sprake was van bindende eindbeslissing. Converse vrij om zelf te bepalen op welke echtheidskenmerken zij beroep wil doen. Verbod Alpi ex artikel 29 Rv om mededelingen omtrent echtheidskenmerken te doen.


IEPT20160406, Rb Den Haag, De Staat

Staat mag verspreiding foto’s gemaakt in detentiecentrum niet beperken: strijd met artikel 7 Grondwet. Beroep op artikel 10 EVRM leidt niet tot andere uitkomst: geen beperking bij wet voorzien en niet noodzakelijk in democratische samenleving.


IEPT20160406, Hof Den Haag, TSS v Recom
Eisvermeerdering in hoger beroep toegestaan: geen strijd met twee-conclusie-regel nu Recom niet aan bodemvonnis heeft voldaan. Nederlandse voorzieningenrechter bevoegd kennis te nemen van ingetrokken vordering tot opheffing douanebeslag: betreft een voorlopige of bezwarende maatregel ex artikel 31 EVEX-verdrag 2007. Niet relevant dat vordering inmiddels is ingetrokken  nu bevoegdheid in beginsel moet worden beoordeeld op het moment waarop de procedure in eerste aanleg aanhangig is gemaakt. Nederlandse voorzieningenrechter niet bevoegd t.a.v. vordering tot verwijdering RECOM merken van zonnepanelen: zodanige onomkeerbare aantasting van de zonnepanelen dat geen sprake is van voorlopige of bezwarende maatregel. Nederlandse voorzieningenrechter niet bevoegd t.a.v. geldvordering: onvoldoende zeker of vereiste garantie voor terugbetaling bestaat. In het kader van proceskostenveroordeling relevant of Kingstone belang had bij ingetrokken vordering tot opheffing douanebeslag en of deze terecht is afgewezen. Door afstemming op bodemvonnis IEPT20151125 gaat hof ervan uit dat Kingstone belang had bij vordering en dat deze toewijsbaar was. Proceskostenveroordeling hoger beroep volgens indicatietarieven vastgesteld op € 15.000 en kosten eerste aanleg gematigd tot € 25.000: gevorderde proceskosten niet redelijk en evenredig.

 

IEPT20160406, Rb Amsterdam, Bsur v Daimler
Zaak aangehouden: oordeel over of forumkeuze voor Duitse rechter is overeengekomen en ook ziet op geschil in de hoofdzaak krachtens artikel 31 (2) jo. 25 herschikte EEX-Vo voorbehouden aan Duitse rechter. Beroep op misbruik van recht onvoldoende onderbouwd.


IEPT20160406, Rb Amsterdam, Zoom.in v Illuminata
Geen verstrekking van ten behoeve van door [gedaagden sub 1] CN gebruikte toegangscodes en gegevens aan Zoom.in: niet aannemelijk gemaakt dat Zoom.in aansprakelijk kan worden gesteld voor enig tekortschieten. Onvoldoende zeker of auteursrechten op aan CN ter beschikking gestelde software krachtens werkgeversauteursrecht liggen bij Zoom.in. Reconventie: Geen opheffing Ierse ‘freezing order’ en geen opheffing gelegde beslagen in Nederland.


IEPT20160406, Rb Den Haag, Archos v Philips

Voeging met VRO-zaak niet doelmatig hoewel zaken feitelijk en juridisch verknocht zijn: voeging zou ertoe leiden dat onderhavige zaak onder dat regime zou vallen zonder dat eisende partij daartoe heeft verzocht en procedure zou worden vertraagd.