Augustus 2016

Print this page

IEPT20160831, Rb Amsterdam, Onno Hoes v PowNed

Maken opnamen van gesprek eiser en gedaagde 2 met verborgen opnameapparatuur niet onrechtmatig: noodzakelijk en proportioneel. Uitzenden beelden wel onrechtmatig: geen (ernstige) misstand, ontmoeting reeds op blog beschreven en geen commentaar aan eiser gevraagd, bewerking beelden door Pownews aan te merken als misleiding.

IEPT20160831, Rb Midden-Nederland, MFG v De Bakkerie
Woordmerk “Bakkerij ’t Stoepje” niet uitgeput: kratten blijven eigendom van MFG en blijkens algemene voorwaarden MFG geen onbeperkt gebruiksrecht kratten. Merk gebruikt in economisch verkeer doordat De Bakkerie gele kratten van franchisenemers van MFG inneemt, vult met eigen waar, en weer afgeeft aan de franchisenemers. Verwarringsgevaar: deel van kratten staat uitgestald bij franchisenemers, woordmerk van MFG is blijkens foto inleidende dagvaarding zichtbaar voor publiek.

IEPT20160831, Rb Midden-Nederland, Bandajamas v De Bondt

Gevorderde kosten De Bondt hoger dan indicatietarief IE-zaken. Onvoldoende onderbouwd dat de indicatietarief overstijgende kosten redelijk en evenredig zijn. Gevorderde reiskosten wel voldoende onderbouwd.

 

IEPT20160831, Rb Midden-Nederland, Gennrich

Proceskosten begroot op € 3.372,56.  

 

IEPT20160831, Rb Noord-Holland, Klous Brandjes v Bot Bouw

Afbouwen appartementencomplex na overname contract failliete aannemer levert verveelvoudiging en openbaarmaking van een werk op.  Dat op de werktekeningen van Klous + Brandjes Architecten de naam van oorspronkelijke aannemer VBK staat zorgt er niet voor dat VBK auteursrecht aan de werktekeningen kan ontlenen. De aan VBK verstrekte licentie is niet overdraagbaar. Bot Bouw had geen toestemming voor afbouwen appartementencomplex. Opleververbod toegewezen.

IEPT20160831, Rb Den Haag, EPAL v PHZ
PHZ maakt gebruik van het EPAL-merk bij aanbieden pallets. Het verhandelen van gerepareerde/ gereviseerde waren is een handeling waartegen een merkhouder zich in beginsel kan verzetten. De tijdens de reparatie aangebrachte wijzigingen zijn niet van ondergeschikte aard en dus een wijziging in de zin van artikel 13 lid 2 UMVo. PHZ moet actief de indruk wegnemen onder toezicht van de merkhouder te opereren. Verbod op verhandeling geprepareede pallets voorzien van EPAL-merk. Gevorderde opgave door registeraccount afgewezen: registeraccount kan, zeker indien deze niet de huisaccountant is, gevorderde vorm van assurance niet bieden. PHZ moet de door de inbreuk genoten winst afdragen aan EPAL.

IEPT20160831, Rb Den Haag, Leffler v Trading
Door eiser aangedragen elementen van zijn hoes modellen worden –behoudens het merklabel- uitsluitend door technische functie bepaald. Trading maakt geen inbreuk op modelrechten merklabel. Hoezen niet auteursrechtelijk beschermd gelet op door technische uitganspunten beperkte keuzes. Geen slaafse nabootsing gelet op technische functie uiterlijke kenmerken hoezen.

IEPT20160826, Rb Noord-Holland, MSD v Ono
Misslag alleen voldoende voor schorsing als niet alleen feitelijke onjuistheid van aanname evident is, maar ook duidelijk is dat rechter bij bewustheid van onjuistheid van die aanname tot een redenering met een andere uitkomst zou zijn gekomen. Geen schorsing vonnis 29 juni 2016 (IEPT20160629): aan validiteit van oordeel over inventiviteit wordt door aanname rechtbank omtrent bestaan van publicatie [A] niet zodanig afbreuk gedaan dat buiten twijfel is dat rechtbank zonder die aanname niet tot zelfde oordeel was gekomen. Nadere precisering van door rechtbank bevolen opgave: aannemelijk dat rechtbank beperkingen wilde stellen aan kennisneming van concurrentiegevoelige informatie.

IEPT20160826, Rb Amsterdam, ITV v MC&F
Ordermaatregel vereist om te bepalen wie de exclusieve exploitatie van het eindspel van een tv-format mag voortzetten en uitbreiden tot uitspraak in Italiaanse bodemprocedure: uitkomst bodemprocedure laat naar verwachting lang op zich wachten, op oordeel van Spaanse rechter dat de rechten bij ITV liggen valt aan te merken dat MC&F daarin geen partij was, hoger beroep loopt en de Spaanse rechter over minder informatie beschikte, beoordeling van de - niet uitgemaakte zaak -  bij wie het auteursrecht op het spel ligt zal moeten plaatsvinden in de bodemprocedure.

IEPT20160824, Rb Midden-Nederland, BREIN v Usenet uploader
Ex parte bevel ex artikel 1019e Rv tegen iemand die op grote schaal films naar Usenet upload en deze – vaak op verzoek – spot: dwangsom van € 2000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat inbreukverbod wordt overtreden met maximum van € 50.000. 

IEPT20160824, Rb Amsterdam, NPL
Onvoldoende gebleken dat NPL haar verplichtingen niet is nagekomen. Gestelde zorgvuldigheidsnorm waaraan Miljoenenjacht zou moeten voldoen is te hoog.

 

IEPT20160817, Rb Noord-Holland, Marron Jachtbouw v De Media Groep
Zaak verwezen naar kantonrechter nu sprake is van huurkoop. Website en domeinnamen vallen onder definitie vermogensrechten uit artikel 3:6 BW: recht op website en domeinnamen overdraagbaar en strekt ertoe rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen.


IEPT20160817, Rb Amsterdam, Scotch & Soda v My Brand
Scotch & Soda belang bij beoordeling vorderingen; geen misbruik van recht. Beoordeling inbreuk enkel op het woordmerk SCOTCH SHRUNK. Geen merkinbreuk door teken ´SHRUNK´ op merk ´SCOTCH SHRUNK´ op grond op artikel 2.20 lid 1 aanhef en onder a tot en met d BVIE.

IEPT20160817, Rb Den Haag, Eredivisie v Global Layer
Spoedeisend belang nu eiseressen inbreuken via www.04stream.com beogen te beëindigen. Gebod Global Layer om dienstverlening ten behoeve van 04stream te staken en toekomstige inbreukmakende streams ontoegankelijk te maken: auteursrechtinbreuk door middel van diensten Global Layer voldoende aannemelijk, gebod proportioneel, nu klant Global Layer niet reageert op sommaties en klant Global Layer voert geen correct notice-and-takedown-beleid. Eiseressen hebben belang bij verstrekking identificerende persoonsgegevens inbreukmakende klant. Ook belang indien diensten met betrekking tot inbreuk zijn gestaakt om verantwoordelijke achter 04stream in rechte te kunnen betrekken. Verstrekking gegevens proportioneel: niet aannemelijk gemaakt dat minder ingrijpende mogelijkheid bestaat. Belangen eiseressen wegen zwaarder dan belangen Global Layer en haar klant. Geen afgifte informatie m.b.t. andere websites dan 04stream.com: op grond van artikel 28 lid 9 Aw jo. artikel 843a Rv alleen verplichting tot afgifte informatie die ziet op (omvang) inbreuk.

 

IEPT20160817, Rb Den Haag, Stichting Focwa v Schadeherstel

Tussenkomst van Federatie Focwa in hoofdzaak over inbreuk handelsnaamrecht, merkenrecht en auteursrecht toegestaan: voldoende duidelijk wat de Federatie met tussenkomst wil bewerkstelligen en voldoende samenhang met hoofdzaak. Geen belang bij voeging naast tussenkomst: anders dan de Federatie meent kan een partij na voeging geen gronden aanvoeren die door de partij waarbij gevoegd wordt niet konden worden ingeroepen.

IEPT20160816, Hof Amsterdam, PowNed

Journalist PowNed te goeder trouw gehandeld door niet kenbaar te maken dat zij journalist was, gezien onmogelijkheid om gesprekken te voeren met asielzoekers en hiervan beeld- en geluidopnames te maken. Fragment 2, waarin geïntimeerde over homoseksualiteit spreekt niet onrechtmatig: geen onjuiste indruk, ontlokking van bepaalde uitspraken en geen onderwerp van zeer intieme aard. Fragment 3, waarin geïntimeerde over zijn testikels spreekt wel onrechtmatig: slechts tot doel uitzending met grap af te sluiten, waardoor niet te goeder trouw is gehandeld. Onrechtmatigheid fragment 1 over voorzieningen asielzoekerscentra onvoldoende aannemelijk. Heruitzendingen fragment 3 onrechtmatig, heruitzendingen overige fragmenten niet. Heruitzending fragment 1 en 2 na vonnis Vzgr (IEPT20151215) niet onrechtmatig: geen verbod in dictum. Immateriële schadevergoeding van € 2.500. Geen rectificatie: Powned heeft in uitzending 17 december uitvoerig aandacht aan vonnis Vzgr besteed, geruime tijd verstreken sinds uitzending en geïntimeerde heeft verhaal kunnen doen bij verschillende media.


IEPT20160812, Rb Den Haag, Aliter Curari v Dr. Rath

Registratie DYOH-merken te kwader trouw: Dr. Rath was bekend met eerder handelsnaamgebruik DYOH/Discover Your Own Health en het DYOH-logo door Aliter Curari en verwerking ECG-merk Dr. Rath in logo DYOH doet niets af aan handelsnaamrechten Aliter Curari af. Verbod en beslagen op grond van DYOH-merken opgeheven. Beroep op uitputting ECG-merken en individuele productmerken Dr. Rath faalt: herkomst inbeslaggenomen producten niet inzichtelijk gemaakt, terwijl Dr. Rath bestrijdt dat producten van haar afkomstig zijn


IEPT20160811, Rb Amsterdam, Gemeente Den Haag v GS Media

Rectificatie afgewezen, commentaar bij filmpje op GeenStijl/Dumpert dat filmende vrouw “bestuursadviseur van Van Aartsen” is niet onrechtmatig: dat filmende vrouw niet bestuursadviseur Van Aartsen is onvoldoende, commentaar GeenStijl heeft satirisch karakter en spottende toon geeft globaal weer wat feitelijk in filmpje te zien is. Gemeente Den Haag heeft weerwoord via persbericht gegeven hetgeen GeenStijl heeft geretweet en namen bestuursadviseurs uit reacties op filmpje verwijderd.

IEPT20160810, Rb Den Haag, Philips v Lidl
Lidl Stiftung wel degelijk betrokken bij de handel in Silvercrest scheerapparaten. Rubberen bandje rond hals blijft buiten beschouwing bij vergelijking totaalindrukken. Overeenkomsten worden onvoldoende weggenomen door de verschillen. Beschermingsomvang auteursrecht niet beperkt. Ontlening aangenomen.

IEPT20160810, Rb Rotterdam, Siemens v Maverick
Werkgeversaansprakelijkheid. Schade. Onrechtmatige daadMaverick aansprakelijk voor installeren illegale Siemens-software door werknemer: kans op fout door opgedragen werkzaamheden vergroot door verlenen administratorrechten aan werknemer en software werd ook legaal gebruikt door andere werknemers en illegale kopie in werktijd gebruikt op laptop. Afgifte illegale software op laptop toegewezen. Schadevergoeding begroot op grond van tijd dat software op laptop stond: € 13.750. € 5000 voor vaststelling aansprakelijkheid. Reconventie: Geen onrechtmatige opzegging licenties: volgens EULA opzegging mogelijk bij gebruik illegale versie en voorzieningenrechter niet onjuist voorgelicht.

IEPT20160809, Hof Den Bosch, Handel in hekwerken

Schorsing concurrentiebeding vanaf 1 maart 2015 bekrachtigd: geïntimeerde kon positie verbeteren door indiensttreding bij [X], niet concreet aangegeven welke kennis geïntimeerde zou bezitten die bedrijfsbelangen zou schaden en sprake van relatiebeding.


IEPT20160809, Hof Amsterdam, Notarissen

Geen klachtwaardig handelen door gebruik te maken van domeinnaam “www. [notaris[plaats Z]] .nl” en e-mailadressen die eindigen op “*@ [notaris[plaats Z]] .nl.”: geen onjuiste indruk dat gedaagden enige notaris in [plaats Z] zijn


IEPT20160809, Rb Den Haag, Ruby Decor v Basic Holdings

Geen spoedeisend belang bij verbod om vonnis IEPT20160504 te executeren inzake nieuwe sfeerhaardmodellen: aan bodemrechter om vast te stellen of sprake is van inbreuk en in executiegeschil of dwangsommen zijn verbeurd en geen concrete dreiging dat Basic Holdings vonnis zal executeren in verband met niet-inbreukmakende sfeerhaarden.

IEPT20160816, Hof Den Haag, Van Caem v Bacardi
Geen spoedeisend belang bij de door Van Caem gevorderde maatregelen tot staking of voorkoming van executie van het vonnis wegens ontbreken reële dreiging dwangsommen door Bacardi.

IEPT20160803
, Rb Amsterdam, Terumo v AVROTROS
Veroordeling om informatie (bijschrift) te tonen omtrent onrechtmatigheid uitzendingen niet buiten rechtsstrijd partijen (artikel 23 Rv): nu verwijdering niet mogelijk is, kan minder vergaande maatregel worden opgelegd, zoals het opnemen van de mededeling dat uitzendingen onrechtmatig zijn bevonden Elke uiting waarover AVROTROS controle kan uitoefenen moet van bijschrift worden voorzien. Geen verbod AVROTROS om commentaar te leveren op bijschrift of uitspraak Rb: zou in strijd met uitingsvrijheid AVROTROS zijn.

 

IEPT20160803, Rb Midden-Nederland, Gennrich

Inbreuk op auteurs- en persoonlijkheidsrechten fotografe bij gebruik foto op websites: Geen toestemming auteursrechthebbende. Gedaagde terecht aangemerkt als domeinnaamhouder. Ook sprake van openbaarmaking als foto niet via homepage te vinden is. Schade vastgesteld op € 880,18 onder toepassing algemene voorwaarden Fotografenfederatie. Kostenveroordeling aangehouden tot uitspraak is gedaan in HvJEU United Video v Telenet (IEPT20160728).

IEPT20160802, Rb Gelderland, Microbel
Microbel verklaart zich bereid toe te geven aan alle vorderingen behalve dwangsom en proceskosten. Dwangsom toegewezen: dreiging van hernieuwde inbreuk. Proceskostenveroordeling toegewezen: niet gereageerd op sommatie, op moment dat Microbel verklaarde aan alle inhoudelijke vorderingen te voldoen waren alle voorbereidende kosten voor kort geding al gemaakt.

 

IEPT20160802, Hof Amsterdam, Getronics v TOP

Schending van concurrentiebeding door TOP: uitleg Getronics van concurrentiebeding - dat het TOP verboden is om al dan niet via derden in contact te treden met Kodak - vindt steun in aard, strekking en bewoording beding en handelen TOP aan te merken als verboden gedraging; geacht ingestemd te hebben met presentatie als team met ICS ten overstaande van Kodak.


IEPT20160802, Rb Den Haag, De Ontmoeting Zutphen
Rechtbank Den Haag bevoegd ondanks woonplaats gedaagde in Zutphen: website richt zich op heel Nederland. Extra reistijd door keuze Rb Den Haag onvoldoende voor misbruik van recht. (indirect) verwarringsgevaar tussen woord-/beeldmerken “DE ONTMOETING”: geringe visuele overeenstemming, auditieve en begripsmatige overeenstemming door dominante element “De Ontmoeting”, gelijke diensten (restaurants). Zeer geringe afwijking tussen handelsnamen “De Ontmoeting Zutphen B.V.” en “De Ontmoeting” leidt tot verwarringsgevaar.