Februari 2016

Print this page

IEPT20160229, Rb Amsterdam, Google
Google moet evident onrechtmatige recensies over kinderdagverblijf verwijderen en NAW-gegevens verstrekken van de schrijvers van de recensies.

IEPT20160226, Rb Amsterdam, Specsavers v Beter Horen

Geen beroep mogelijk op oneerlijke handelspraktijken (artikelen 6:l93a-j BW): Specsavers is geen consument. Geen beroep mogelijk op misleidende reclame (6:194 BW): reclame richt zich op consumenten en niet op personen die handelen in uitoefening van een bedrijf (B2B). Reclame impliciet vergelijkend: In de reclame wordt impliciet verwezen naar andere aanbieders van hoortoestellen. Geen ongeoorloofde vergelijkende reclame (6:194a BW): de beweringen hebben een subjectief karakter en overdrijven is reclame eigen en de reclame is niet onnodig denigrerend. Geen sprake van misleidende mededeling: de vermelding dat Beter Horen geen gratis hoortoestellen aanbiedt is juist en suggestie dat anderen dat wel doen is ook juist.

IEPT20160225, Rb Rotterdam, Publicatie Boek
Publicatie boek onrechtmatig: doordat [gedaagde] eenvoudig als auteur worden geïdentificeerd is duidelijk dat [eiser 1] de in het boek genoemde echtgenoot van [gedaagde] is. Doel gedaagde (het informeren van professionals in de hulpverlening) rechtvaardigt niet publicatie onder eigen naam gedaagde. Boek vindt onvoldoende steun in feitenmateriaal, terwijl misdragingen [eiser 1]  als feiten worden gepresenteerd. Voorschot op immateriële schadevergoeding toegewezen: € 1.000.


IEPT20160224, Rb Den Haag, Noosa v Desir

Dubbele armband, brede riem en smalle riem maken inbreuk op modelrechten en auteursrechten Noosa: geen verweer gevoerd. “Enkele armband” maakt inbreuk op G-model enkele armband: G-model geldig en geringe verschillen vallen in het niet bij grote overeenkomsten. Drukkers Desir maken geen inbreuk op BX-model: door Noosa geclaimde karakteristieke kenmerken niet af te leiden uit afbeeldingen van de modelinschrijving en andere algemene indruk, omdat afgebeeld dessin ook deel uitmaakt van model. Geen auteursrechtinbreuk: Noosa drukkers niet auteursrechtelijk beschermd door gebrek creatieve keuzes, ook niet bij selectie en combinatie elementen. Gecombineerde werken van de enkele armband met drie drukkers niet auteursrechtelijk beschermd: niet onderbouwd. Geen slaafse nabootsing afzonderlijke drukkers en enkele armband gecombineerd met drie drukkers: eigen plaats op de markt in 2011 onvoldoende onderbouwd. In reconventie geoordeeld dat CHUNK merk voor de waar “drukknoop” verworden is tot soortnaam. Depot Beneluxwoordmerk “CHUNK” door Desir te kwader trouw. Merkinbreuk “sub a” door gebruik CHUNK merken op website Desir voor sierraden. Gebruik termen “NOOSA” en “CHUNK” als adword niet inbreukmakend: voldoende duidelijk dat diensten van Desir afkomstig zijn en dat deze compatible zijn met Noosa-producten, geslaagd beroep op Gilette leer. Gebruik teken “Chunks” als metatag wel merkinbreuk doordat gebruik teken “Chunk” op website Desir inbreukmakend is.


IEPT20160224, Rb Amsterdam, Integriteit Eritrese tolken

Uitlating directeur IND dat Eritrese tolken banden met Eritrese regime hebben onrechtmatig: onvoldoende steun in feiten. Rectificatie afgewezen: zou bijna 5 maanden na publicatie van het interview meer verwarring zaaien dan rechtzetten. Geen verbod uitlating dat eisers zijn weggestuurd bij IND omdat zij banden zouden hebben met Eritrese regime: uitlating niet tijdens interview gedaan en bij controleren concepttekst klaarblijkelijk aan aandacht ontsnapt.


IEPT20160224, Rb Den Haag, Pretium v Olsthoorn

Onvoldoende onderbouwd dat Olsthoorn bij onderzoek naar verband tussen Pretium en Delphi niet is opgetreden als journalist. Geen sprake van belaging: onvoldoende onderbouwd. Olsthoorn heeft zorgvuldig gehandeld in zijn onderzoek: telkens beleefde en voorkomende benaderingswijze gekozen, mocht gesprekspartners ondervragen om aannames te verifiëren, geen schending goede naam en persoonlijke levenssfeer Pretium en voldoende ruimte voor gesprekspartners om de aannames Olsthoorn te weerspreken en eigen verhaal te doen.


IEPT20160223, Hof Den Haag, Enesco v Dino Trading
Op basis van stellingen ter zitting geoordeeld dat POM knuffelhond inbreuk maakt op auteursrecht BOO knuffelhond.

IEPT20160219, HR, Burgers v Basil

Appelrechter mag veroordeling eerste aanleg vervangen door zelfde veroordeling op andere grond ook als daaraan dwangsom is verbonden. In casu geen sprake van een “andere veroordeling” door veroordeling op grond van modellenrecht, terwijl in eerste aanleg op grond van auteursrecht was veroordeeld: gedragingen waartegen houder niet-ingeschreven model zich kan verzetten gelden in alle gevallen ook als inbreuk op auteursrecht. Begrip “Namaak” uit artikel 19(2) GMoV ziet op het beletten van modellen die op grond van artikel 10 GMoV zijn ontleend aan ingeroepen model.

 

IEPT20160219, Rb Den Haag, Onrechtmatige reclame
Reclame-uiting dat [Autobedrijf 2] aanspreekpunt voor reparatie en onderhoud Mazda blijft onrechtmatig: feitelijk onjuist en dus misleidend. Reclame-uitingen die onjuiste indruk wekken dat [Autobedrijf 2] thans nog Mazdadealer is onrechtmatig. Onvoldoende onderbouwd dat [Autobedrijf 2] met de inrichting van haar showroom de indruk wekt dat zij thans nog een erkende Mazdadealer is. Geen rectificatie voor niet-toelaatbare uitingen: slechts beperkte groep mensen heeft daarvan kennisgenomen, waardoor de impact van de uitingen beperkte is. Advertentie [Autobedrijf 1] in AD Gouda en Krant van Gouda ongeoorloofde vergelijkende reclame, rectificatie toegewezen: wekt onjuiste indruk dat [Autobedrijf 1] (de onderneming van) [Autobedrijf 2] heeft overgenomen en dat [Autobedrijf 2] ophoudt te bestaan. Gesteld gebruik door [Autobedrijf 1] van onrechtmatig verkregen bedrijfsinformatie onvoldoende aannemelijk.


IEPT20160218, Rb Den Haag, Ceraglass
Niet aannemelijk dat vordering hoger is dan waarde verpande octrooien, waardoor vordering om octrooien op naam schuldeiser te stellen niet toewijsbaar is

 

IEPT20160217, Rb Den Haag, Zootz
Niet aannemelijk dat inhoud overeenkomst van opdracht betekent dat gebruiksrecht ontwerpen is beperkt tot de campagne waarvoor het ontwerp is gemaakt.

IEPT20160217, RvS, PAZ v NL Octrooicentrum
Herstelbevoegdheid vervallen octrooi komt toe aan NL Octrooicentrum en appellant kan alleen een verzoek aan dit orgaan doen voor dit herstel. Fout werknemer betekent dat niet de geboden zorgvuldigheid in de zin van de Row is betracht. Rechtbank had NL Octrooicentrum tot proceskostenvergoeding moeten veroordelen door passeren gebrek in besluit met toepassing van art. 6:22 Awb.

IEPT20160217, Rb Overijssel, Siemens v KTK

Op basis van tussenvonnis van 19 maart 2014 staat inbreuk op auteursrecht Siemens software vast. Gederfde licentievergoeding Solid Edge software vastgesteld op basis van laagste prijs premiumversie Solid Edge van € 3.233: niet ongewoon dat er op internet naar laagste prijs wordt gezocht. Geen verdubbeling schadevergoeding: naar Nederlands recht zijn privaatrechtelijke boetes of punitive damages (nog) niet mogelijk. Forfaitaire vergoeding vastgesteld op € 5.000 (marktprijs + kosten in verband met opsporing en onderzoek).


IEPT20160217, HvJEU, Sanoma v Viestintävirasto
Opgedeeld beeldscherm waarop de programma-aftiteling in het ene deel verschijnt en een programmaoverzicht in het andere om het programma dat wordt beëindigd te scheiden van de erop volgende reclameonderbreking toegestaan indien voldaan aan artikel 19(1) Richtlijn audiovisuele mediadiensten. Sponsorlogo’s die in het kader van andere programma’s dan het gesponsorde programma worden uitgezonden moeten worden meegerekend voor de in artikel 23(1) richtlijn audiovisuele mediadiensten vastgelegde maximumreclamezendtijd per klokuur. Als lidstaat geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om een striktere regel dan die van artikel 23(1) Richtlijn audiovisuele mediadiensten in te voeren moeten „zwarte seconden” worden meegerekend voor maximumaandeel van 20% per klokuur voor televisiereclame.

  

IEPT20160217, Rb Amsterdam, LIRA v RODAP
Kort geding leent zich niet voor toewijzen betalingsvorderingen met verbod aan gedaagden om rechten voor te behouden m.b.t. standpunt over de wet en het Convenant. Gedaagden mogen niet aan betaling de voorwaarde verbinden dat CBO’s zich neerleggen bij interpretatie gedaagden van deze kwesties. Gedaagden hebben echter ondubbelzinnig toegezegd te betalen zonder vooraf voorwaarden te stellen. Gevorderde maandelijkse opgave aantal abonnees afgewezen.

IEPT20160217, Rb Den Haag, Tommy Hilfiger v Sporttrading Holland
Partij kleding niet met toestemming van Tommy Hilfiger Licensing in het verkeer gebracht. Merkinbreuk door Sporttrading (oud) door partij kleding aan Metro te koop aan te bieden. Alle vorderingen gebaseerd op handelingen Sporttrading (oud) tegen curator niet-ontvankelijk. Vordering tot afgifte van tot boedel behorende kleding afgewezen: boedel beschikt niet meer over enige voorraad. Merkinbreuk door boedel voldoende onderbouwd. Verklaring voor recht dat curator niet aan verstrekking bewijsstukken incidenteel vonnis heeft voldaan: niet de activa-overeenkomst met Sporttrading overgelegd. Merkinbreuk door Sporttrading Holland door partij kleding ter verhandeling in voorraad te hebben en aan te bieden. Sporttrading Holland moet door accountant gecontroleerde en van bewijsstukken voorziene opgave doen van leverancier van de inbreukmakende kleding. Recall toegewezen. Verwijzing naar schadestaat c.q. winstafdracht toegewezen. Geen bestuurdersaansprakelijkheid [ged 4] en [ged 6]. Gestelde aansprakelijkheid DCSG en [ged 3] voor de merkinbreuk niet aannemelijk.

IEPT20160217, Rb Noord-Nederland, Dagboek moeder Vaatstra 
[eiser] heeft voldoende spoedeisend (financieel) belang bij vordering inzake verjaarde dwangsommen. Dwangsommen vloeien enkel voort uit vonnis in kort geding van 18 december 2013 en daarvan bekrachtigde deel in arrest hof. Verjaringstermijn verbeurde dwangsommen bedraagt zes maanden. Verjaring niet gestuit met memorie van grieven of op grond van artikel 3:316 (1) of 3:317 (1) BW. Verjaring voor 66 van 200 dagen tijdig gestuit met brief van 18 maart 2015 van advocaat [gedaagde]  voor € 66.000. [gedaagde] heeft onrechtmatig gehandeld door zonder deugdelijke grondslag executiemaatregelen tegen [eiser] te treffen: moet € 128.818,23 aan verjaarde dwangsommen aan [eiser] terugbetalen.

IEPT20160216, Hof Den Haag, Shionogi v Resolution

Uitvindingsgedachte conclusie 1 EP 471: het vinden van een nieuwe groep statines, waaronder specifiek rosuvastine, met HMG CoA reductase remmende werking. Vakman zou niet menen dat octrooihouder slechts bescherming wenste voor in paragraaf 7 van beschrijving genoemde zouten van rosuvastatine en afstand deed van ruimere bescherming conclusie 1. Geen toegevoegde materie: vakman zou bij in aanvrage geopenbaarde rosuvastatine ook andere mogelijke keuzes op R4 dan natrium of calcium – dus ook de zuurvorm en andere zoutvormen -  meelezen. Directe inbreuk: rosuvastatinezink van Resolution valt onder conclusie 1 EP 471.

IEPT20160216, Rb Overijssel, Primato

Uitlating Primato niet onrechtmatig: woordkeuze niet diffamerend, bevat algemene uitgangspunten en er is niet ingegaan op de individuele situatie van X. X niet met naam en toenaam genoemd, waardoor berichtgeving als neutraal is aan te merken.


IEPT20160211, Rb Limburg, Medpace Medical Device
Handelen in strijd met geheimhoudingsbeding en onrechtmatige daad Medical Device onvoldoende aannemelijk: niet vast komen te staan dat documenten en informatie die door gedaagden zijn gebruikt uniek zijn én eigendom zijn/waren van Medpace en gestelde concurrerende activiteiten gedaagden niet onderbouwd.

IEPT20160210, Rb Den Haag, Stichting Pictoright v Bendle
Geen spoedeisend belang.Geen feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat uitkomst bodemprocedure niet afgewacht kan worden.

IEPT20160210, Rb Amsterdam, Uitlatingen in Radioprogramma
Uitlatingen hoogleraar in radio-uitzending BNR Nieuwsradio dat Eritrese tolken in Nederland gelieerd zijn aan dictatoriale regime Eritrea niet onrechtmatig: uitlatingen vallen niet direct te herleiden tot de eiser, sprake van misstand, uitlatingen vinden voldoende steun in feitenmateriaal.  

IEPT20160209, Rb Den Haag, Student Verhuis Service v Klustoppers
Gebruik termen “student(en) verhuis service” op website Klustoppers maakt geen inbreuk op Beneluxwoord/-beeldmerk “STUDENT VERHUIS SERVICE”: toevoeging beeldelement mag niet leiden tot monopolie op beschrijvende woordelementen. Deel van uitlatingen Klustoppers door beschrijvend gebruik geen handelsnaaminbreuk. Uitlatingen waarbij “student(en) verhuis service” in wezen als handelsnaam wordt gebruikt wel handelsnaaminbreuk: verwarring publiek, partijen in zelfde plaatsen actief op zelfde gebied.

IEPT20160205, HR, Bayer v Sandoz
Voor het niet beschermen van equivalente maatregelen is niet vereist dat de octrooihouder een goede grond had om afstand te doen van mogelijke bescherming. Middel miskent oordeel hof dat de stof tempo geen aan het geclaimde rutheniumzout equivalente stof is. Voor bepalen beschermingsomvang van een octrooi is de prioriteitsdatum en niet de inbreukdatum bepalend: gaat het om de vaststelling van hetgeen het octrooi toevoegt aan de stand van de techniek. Niet toepassen van de regel ‘disclosed but not claimed is disclaimed’ komt neer op weginterpreteren van slot van de conclusie.

IEPT20160204, HvJEU, Hassan v Breiding

Niet-ingeschreven licentiehouder Gemeenschapsmerk kan merkinbreukvordering instellen.

 

IEPT20160203, Rb Noord-Holland, Byelex v Galjoenstaete

Concurrentiebeding behoudt werking na einde aandeelhoudersovereenkomst door artikel 20 van deze overeenkomst. Concurrentiebeding staat op grond van wetsgeschiedenis in zodanig nauw verband met aan schuldeiser toebehorend goed dat deze overgaat naar nieuwe koper. Schending concurrentiebeding en onrechtmatig handelen doordat dit niet is betwist.

IEPT20160203, Rb Noord-Nederland, Audio Licht Beeld
Verwarringsgevaar tussen handelsnamen Hof Audio Licht Beeld en Hof. Sprake van merkinbreuk: geen sprake van depot te kwader trouw door eiser, dominerende bestanddeel is HOF en merken worden gebruikt voor soortgelijke werkzaamheden. Eiseres heeft op grond van artikel 7 Aw het uitsluitend recht op foto’s: gedaagde heeft foto’s gemaakt tijdens de dienstbetrekking. Domeinnamen overgedragen: alle activiteiten, dus ook de domeinnamen, zijn ondergebracht in de B.V. van eiseres.

IEPT20160203, Rb Noord-Holland, FHC
Geen wanprestatie FHC ten aanzien van gesloten franchisingovereenkomsten: geen zorgplicht ten aanzien van controle van aangeleverde omzetprognoses. Geen bijzondere zorgplicht franchisegever met betrekking tot advies en begeleiding Contractuele zekerheid in huurovereenkomst geeft geen garantie jegens franchisenemer maar jegens de verhuurder van het pand. Geen misleidende mededeling. Dwaling en/of bedrog onvoldoende onderbouwd.

IEPT20160203, RvS, Nestec v NL Octrooicentrum
Bestuursrechter niet bevoegd te beoordelen of NL Octrooicentrum terecht in registers heeft opgenomen of octrooi van rechtswege is vervallen: burgerlijke rechter uitsluitend bevoegd hierover te oordelen, aangezien sprake is van een feitelijke handeling. Verzoek om herstel octrooi afgewezen: niet tijdig betalen jaartaks door vertegenwoordiger CPA moet aan Nestec worden toegerekend. NL Octrooicentrum mocht op 16 mei 2012 jaartaks retourneren: octrooi was op 10 mei 2012 (datum betaling CPA)  nog niet verleend. Niet aannemelijk dat administratie CPA voorzag in deugdelijke controle op voorzienbare fouten die ook gemaakt kunnen worden door goed ingewerkte, ervaren en normaliter zorgvuldig werkende medewerkers.


IEPT20160203, Rb Noord-Holland, Rush Safety Services
Geen strijd met concurrentie- en relatiebeding: gedaagde is voor plaatsvinden evenement uit organisatie vertrokken en niet gesteld dat door werkzaamheden voordeel is behaald.

IEPT20160202, Hof Arnhem-Leeuwarden, Simonis & Buunk v Pictoright
Pictoright ontvankelijk in vorderingen tot verstrekken informatie over volgrechtplichtige transacties: aangetoond rechthebbenden op het volgrecht te vertegenwoordigen, gebleken dat Simonis & Buunk volgrechtplichtige transacties heeft verricht en bevoegd volgens artikel 3:305a BW. Redelijke uitleg artikel 43d Aw brengt mee dat inlichtingenrecht kan worden uitgeoefend tegenover iedere actor in de professionele kunsthandel zonder concrete aanwijzingen van volgrechtplichtige transactie. Door Pictoright gehanteerde systeem van opgave volgrechtplichtige transacties strookt met artikel 43d Aw. Pictoright hoeft bevoegdheid vertegenwoordiging makers op voorhand niet te bewijzen. Pictoright moet wel t.a.v. door kunsthandel opgegeven makers desverlangd bewijzen vertegenwoordigingsbevoegd te zijn. Geen verplichting kunsthandel om bij iedere volgrechtplichtige transactie op zoek te gaan naar de maker of uit zichzelf opgave te doen bij organisaties als Pictoright. Vordering tot betaling volgrechtvergoeding prematuur en daardoor niet toewijsbaar. Simonis & Buunk ook verplicht opgave te doen als zij als tussenpersoon of koper is opgetreden.

IEPT20160202, Hof Den Haag, DCC v Forax
Niet uit te sluiten dat bewerkingsrecht in Auteursrechtrichtlijn is geharmoniseerd. Inbreuk op (bron)codeniveau software niet bewijsbaar wegens niet overleggen broncode DC-Customized Software. Op moment van gestelde inbreuk op DC-Specificaties door Forax-specificaties 0.1 was DCC nog geen auteursrechthebbende. Op moment van gestelde inbreuk op DC-Specificaties door Forax-specificaties 0.1 was DCC nog geen auteursrechthebbende. DC-Functional Design 14.1 niet auteursrechtelijk beschermd als voorbereidend materiaal. In Forax-specificaties overgenomen fragmenten uit DC-Functional Design 14.1 niet auteursrechtelijk beschermd: louter feitelijke informatieverstrekking waarin zakelijke, voor de hand liggende terminologie wordt gehanteerd. Forax-software geen bewerking van DC-Functional Design 14.1. Onvoldoende aannemelijk dat DC SA rechthebbende was op S-know how door inbrengen in DC SA. Gebruik door Forax van A-Know how vóór sluiten overeenkomst 10 februari 2011 niet onrechtmatig, omdat DC SA toen geen rechthebbende of gebruiker was. Gebruik A-Know how na overeenkomst ook niet onrechtmatig: DCC Exploitatie heeft onvoldoende maatregelen genomen om informatie geheim te houden (artikel 39 TRIPS).

IEPT20160202, Hof Den Haag, Janssen v Mylan
Probleemstelling EP 709: alternatief vinden voor pijnbestrijdingsbehandeling uitgaande van prior art Ganzer. EP 709 niet inventief: vakman zou bij oplossing probleemstelling uitkomen op combinatiepreparaat van tramadol en acetaminofen in gewichtsverhouding die valt binnen het in conclusie 1 geclaimde bereik. Ook overige conclusies niet inventief. Nietigverklaring ABC 300152 bekrachtigd door niet-inventiviteit EP 709. Proceskosten volgens liquidatietarief: geen handhaving IE-rechten en door Mylan gestelde dreiging van handhaving onvoldoende concreet voor vooruitgeschoven inbreukverweer. 

IEPT20160201, Rb Oost-Brabant, Nestinox
Belang Nestinox weegt minder zwaar dan het belang van Eiser bij indiensttreding bij Ven Fasteners. Geen schorsing, maar beperking van het concurrentiebeding, zodat eiser bij Ven Fasteners in dienst kan treden.