Januari 2016

Print this page

IEPT20160129, HR, Proceskosten
Proceskosten kunnen alleen in procedure waarin zij zijn gemaakt worden teruggevorderd

IEPT20160128, Rb Den Haag, FunXtion International v Health Center

Gebruik teken ‘Funxtion’ maakt inbreuk op Funxtion merken: identiek en gebruikt voor dezelfde diensten. Ook inbreuk door gebruik teken ‘Outdoor Funxtion’: verwarringsgevaar door sterke mate van overeenstemming en gebruik voor zelfde diensten. Auteursrechtinbreuk: FunXtion is auteursrechthebbende en logo’s en foto’s zijn zonder toestemming gebruikt. Proceskosten van € 6000 toegewezen op grond van Indicatietarieven: daadwerkelijk hogere kosten rechtvaardigt geen hoger bedrag.

IEPT20160127, Rb Gelderland, Sena en Buma v Fun Village
Inbreuk op auteursrecht Buma en Sena: onvoldoende onderbouwd betwist dat Fun Village achtergrond muziek ten gehore heeft gebracht tussen 2011-2015 en niet in geschil dat tijdens live optredens muziek uit Buma-repertoire is afgespeeld. Geen algeheel verbod: bedrijfsvoering Fun Village draait in belangrijke mate om muziek. Kortingsregeling KHN niet van toepassing. Gemiste licentievergoedingen Buma voor evenementen (€ 15.973,39) onvoldoende betwist. Schadevergoeding bestaande uit gederfde licentievergoedingen: € 71.785,99 aan Sena en € 43.673,16 aan Buma.


IEPT20160127, Rb Midden-Nederland, Ziggo
Vordering tot afgifte persoonsgegevens afgewezen: daarom in het midden gelaten of toetsingskader Lycos/Pessers van toepassing is. Onvoldoende aannemelijk gemaakt dat gestelde onrechtmatige reviews op internet door klant van Ziggo zijn gedaan. Onvoldoende gesteld dat er een reële kans op plaatsing nieuwe reviews bestaat.


IEPT20160127, Rb Midden-Nederland, Mood for Magazines
Publicatie niet onrechtmatig: niet gebracht als waargebeurd verhaal, niet negatief opgesteld, afwezig zijn wederhoor niet onrechtmatig en herkenning brengt evenmin onrechtmatigheid met zich mee.

 

IEPT20160127, Rb Den Haag, Sabinsa v P.K. Benelux

Partijen gaan ervan uit dat eindproduct EP 868 een “extract containing piperine” moet bevatten. Lucovitaal Cranberry + Xtra forte maakt geen inbreuk op EP 868: bevat niet “an extract containing piperine”: Vakman zou dit kenmerk opvatten als een extract van peper dat (een hoog percentage) piperine bevat, terwijl zwarte peper - dat een laag percentage piperine bevat - niet is geclaimd.


IEPT20160127, Rb Amsterdam, Boehringer v Omega Pharma

Artikel 6:194 BW niet van toepassing, artikel 6:162 BW wel: geen sprake van business-to-business reclame. Reclame-uiting dat Bronchostop producten voor elke hoest geschikt zijn niet onrechtmatig:  onvoldoende aannemelijk dat consumenten verkeerde voorstelling wordt gepresenteerd. Claim “Bronchostop bevat bewezen effectieve ingrediënten” misleidend: geen klinisch bewijs dat ingrediënten werken. Claim over nieuwe / unieke combinatie ingrediënten niet misleidend: geen verkeerde voorstelling van zaken.


IEPT20160126, Hof Den Haag, Pacogi v Chanel

Overeenstemming tussen woordmerk “COCO” en teken “COCO DE MER”: “COCO” niet beschrijvend voor ‘kokos’ door associatie publiek met de persoon “Coco Chanel”, toevoeging “DE MER” doet niet aan associatie af, waardoor sprake is van begripsmatige overeenstemming, visuele overeenstemming door overeenstemmend dominant element “COCO” en auditieve overeenstemming door nadruk op eerste woord. Verwarringsgevaar door mate van overeenstemming, gelijke waren (cosmetica) en onderscheidend vermogen van merk “COCO”.


IEPT20160126, Hof Den Haag, Pacogi v Lacoste

Lacoste beeldmerken genieten grote bekendheid bij breed publiek en hebben groot onderscheidend vermogen. Verwarringsgevaar tussen Lacoste beeldmerken en bestreden woordmerk “EAU CROCO”: ruime begripsmatige overeenstemming, gelijkheid betrokken waren en groot onderscheidend vermogen van de Lacostemerken


IEPT20160126, Rb Amsterdam, SEKAM v Lira
Onvoldoende belang bij voorziening: niet valt in te zien dat bodemrechter overeengekomen percentages als ankerpunt zal hanteren.


IEPT20160126, Rb Den Haag, Filling Pieces v De Schoenenfabriek

Geen met akte van inbreng (geldige) overdracht auteurs- en modelrechten op ‘Low Top Python’ schoen aan Filling Pieces. Filling Pieces heeft volmacht ten aanzien van handhaving modelrechten. Stelling dat Filling Pieces volmacht heeft inzake de handhaving van auteursrechten onvoldoende onderbouwd. Indienen nieuwe afbeeldingen schoenen te laat en in strijd met goede procesorde. Model ‘Low Top Python’ heeft eigen karakter: gesteld noch gebleken dat combinatie elementen al tot vormgevingserfgoed behoorde. Modelrechtinbreuk: verschillen ‘Sneaker Snake’ en ‘Low Top Python’ te gering om bij geïnformeerde gebruiker een andere indruk te wekken. Pan-Europees verbod toegewezen: Schoenfabriek heeft ook in andere landen in Europa geleverd.

 

IEPT20160126, Rb Gelderland, Primagaz v Tankgas

Genoemde literprijs van Primagaz bij prijsvergelijking op website Tankgas misleidend: voldoende aannemelijk dat Primagaz niet met één dagprijs werkt, maar dat haar prijs afhankelijk is van meerdere factoren. Mededelingen Tankgas aan (ex-) klanten Primagaz over opzegtermijn contracten onrechtmatig:mededelingen geven een onjuiste voorlichting over de betekenis van de artikelen 6:236 sub j en 6:237 sub k BW voor de contracten van Primagaz.   

IEPT20160125, Rb Rotterdam, Matrix Connection v Matrix Reconnected

Oprichting Matrix Reconnected door ex-werknemers Matrix Connection onrechtmatig: [persoon2] van Matrix Connection niet bevoegd om toestemming voor nieuwe onderneming te geven. Geen gerechtvaardigd vertrouwen op bevoegdheid [persoon2]: [gedaagde3] en [gedaagde2] wisten dat [persoon1] en [persoon2] beide vennoot zijn van de vennootschap en waren bekend met de ruzie tussen de vennoten. Vorderingen toch afgewezen: ter zitting aan de orde gekomen dat Matrix Connection is gesloten en toewijzing mogelijk zal zorgen dat geen van beide winkels nog actief zal (kunnen) zijn.


IEPT20160121, HvJEU, Hesse v BHIM
Geen onjuiste opvatting GEU door in te stemmen met oordeel kamer van beroep dat betrokken waren wegens hun complementariteit soortgelijk zijn: complementariteit is autonoom criterium dat soortgelijkheid kan onderbouwen.


IEPT20160121, HvjEU, Viiniverla Oy
Voor vaststelling of sprake is van ‘voorstelling’ van geografische aanduiding, dient nationale rechter uit te gaan van de waarneming van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde Europese consument, niet slechts consumenten van de lidstaat. Voor beoordeling of de benaming “Verlados” een “voorstelling” is van de beschermde geografische aanduiding “Calvados” dient rechter rekening te houden (i) met fonetische en visuele gelijkenis benamingen en (ii) met gegevens die erop wijzen dat gelijkenis niet berust op toeval om (iii) na te gaan of bij Europese consument, bij het zien van de naam als referentiebeeld het product waarvoor de beschermde geografische aanduiding geldt voor de geest zal komen. Ook als geen sprake is van verwarringsgevaar is “voorstelling” van benaming uit bijlage III bij verordening inzake geografische aanduidingen niet toegestaan.

IEPT20160120, Rb Limburg, Bremen Bouwadviseurs

Werkgeversauteursrecht [D] op grond van bewijsvermoeden artikel 4 Aw wegens naamsvermelding op website. Foto auteursrechtelijk beschermd: auteursrechtdrempel is laag en foto voldoet aan werkbegrip. Toerekenbare inbreuk: van ondernemer mag worden verwacht dat zij zich ervan gewist of foto’s op haar website auteursrechtelijk beschermd zijn. Hoogte schadevergoeding  382,50 : éénmaal licentie-vergoeding en schending persoonlijkheidsrecht. Vordering tot bekendmaking bron afgewezen: foto ‘gegoogeld’ en geen herinnering exacte vindpagina waardoor [D] zelf onderzoek dient te verrichten.

IEPT20160120, Rb Amsterdam, Van Gaal v Interbest
€ 25.000 voor inbreuk op portretrecht Van Gaal: geen gegevens vergelijkbare vergoedingen voor vergelijkbare gevallen in het geding gebracht. Geen extra inspanningen Van Gaal vereist voor de foto, waardoor vergelijking met commercials niet op gaat. Wel aansluiting bij vergoeding van € 50.000 van [naam 2], maar relevant verschil dat portret slechts in één krant en één vakblad is gepubliceerd.

IEPT20160120, Rb Rotterdam, Esveco Specialties
Internationaal Privaatrecht. Rechter bevoegd op grond van artikel 24 EEX-Vo en lex protectionis van toepassing door artikel 5 Berner Conventie.

IEPT20160120, Rb Den Haag, Smart v CTouch
Smart ontvankelijk: uit dagvaarding voldoende duidelijk af te leiden dat, waarom en hoe (directe) inbreuk zou worden gemaakt. Geheimhouding en mededelingenverbod toegewezen (artikel 29 Rv): geen verzet door Smart. Geen inbreuk op conclusie 1 en 5 van EP 528 (“method for a camera based touch system”): geen z-coördinaten van schermoppervlak vastgesteld en geen pixelrijen geselecteerd aan de hand van de aldus vastgestelde z-coördinaten van het scherm. Partijen krijgen gelegenheid zich m.b.t. gestelde inbreuk op EP 335 nadere uit te laten over stand van de techniek.

IEPT20160119, Rb Midden-Nederland, Avrotros
Uitzending Opgelicht?! waarin [eiseres] wordt beschuldigd van oplichting niet onrechtmatig: voldoende steun in feitenmateriaal en misstand door verhalen en aangiftes diverse (rechts)personen en voldoende mogelijkheid tot wederhoor geboden, waar [eiseres] niet op in is gegaan.

IEPT20160118, Rb Gelderland, Bar's
Verkoop en vervaardiging producten Bar’s door gedaagden onrechtmatig: geen overeenkomst tot stand gekomen, nu geen overeenstemming was bereikt met eisers over wijze van distributie, afrekening en marges. Onrechtmatig handelen door zonder dat overeenstemming is bereikt merkrechten en handelsnamen die toekomen aan BPI te voeren.

IEPT20160118, Rb Amsterdam, Publicatie
Behandeling achter gesloten deuren afgewezen in verband met groot belang van openbaarheid van rechtspraak. Publicatie naam overleden man van [eiseres] in boek [gedaagde] over vechtscheiding verboden: privacy van het kind van [eiseres] en [man] weegt zwaarder dan belang [gedaagde] bij het vermelden van de naam [man].

IEPT20160115, Rb Den Haag, Warner-Lambert v De Staat
Het CBG maakt geen directe inbreuk op EP 061 met publicatie full label SmPC’s (Summary of Product Characteristics)en bijsluiters. Ook geen indirecte inbreuk. Het CBG handelt wel onrechtmatig jegens WLC. Ook aannemelijk dat professionals op informatie CBG afgaan.

IEPT20160114, Rb Zeeland-West-Brabant, Brein v Torrentuploader
Ex parte bevel ex art. 1019e Rv tegen Torrentuploader: dwangsom van € 2000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat inbreukverbod geheel of gedeeltelijk wordt overtreden met maximum van € 50.000.

IEPT20160113, Rb Gelderland, Desmi v Gieterij
Voor beantwoording vraag of sprake is van slaafse nabootsing en onrechtmatig handelen is nadere bewijslevering nodig. Onvoldoende gesteld voor toepassing artikel 39 lid 2 TRIPS: niet aangegeven welke specifieke informatie het betreft en geen redelijke maatregelen getroffen om deze informatie te beschermen.

IEPT20160113, Rb Oost-Brabant, Fusion
Boekingsvergoeding voor sluiten overeenkomst meegedeeld: geen eigen schuld en overeenkomst niet rechtsgeldig opgezegd. Schade berekend door schatting: rekening gehouden met verhoging tarieven en aantallen optredens aangezien Code Black populairder werd.

IEPT20160113, Rb Noord-Holland, PMS v Choons
Verzoek om datum voor vonnis te bepalen afgewezen: “akte na onttrekking advocaat gedaagde c.q. akte houdende voorwaardelijke eiswijziging” moet aan Choon’s Design LLC worden betekend, aangezien zij daar geen kennis van heeft kunnen nemen in vergelijkbare situatie met die van artikel 130 (3) Rv.


IEPT20160113, Rb Oost-Brabant, Taxatie

[gedaagde] heeft op grond van overeenkomst recht om gebruik handelsnamen door [eiseres] te beëindigen bij ‘negatieve effecten’. Onvoldoende onderbouwd dat met ‘negatieve effecten’ wordt gedoeld op enkel door [gedaagde] als zodanig ervaren effecten. Beëindiging gebruikrecht [eiser] van de  handelsnamen door [gedaagde] ongeldig: negatieve effecten onvoldoende onderbouwd. [gedaagde] kan zich niet op grond van artikel 5a Hnw verzetten tegen gebruik handelsnamen [eiseres]: handelsnamen [eiseres] zijn ouder dan merken [gedaagde]. [eiseres] mag domeinnamen gebruiken aangezien gebruik overeenstemmende handelsnaam is toegestaan. Geen merkinbreuk ‘sub b’: [eiseres] heeft toestemming voor gebruik handelsnamen en logo [eiseres] komt niet overeen met beeldmerken [gedaagde].

 

IEPT20160113, Rb Den Haag, Verzuu v Holland Scherming

Uitlegging van samenwerkingsovereenkomst tussen Verzuu en HS conform Haviltex niet aan de orde: geen onduidelijkheden. De Non Disclosure Overeenkomst (NDA) ziet enkel op het DV-Systeem: Verzuu benadrukt in e-mail dat door hem ingebrachte ideeën van hem blijven. Provisieregeling ziet enkel op DV-Systeem: uit e-mail blijkt dat DV-Systeem het enige systeem is dat van Verzuu zelf komt, de rest zou samen met Team HS worden ontwikkeld. Geen sprake van vermarkting: Verzuu heeft maar heel kort aan ontwikkeling DV-systeem gewerkt.


IEPT20160112, Hof Arnhem-Leeuwarden, Focus on Human
Concurrentiebeding geldig: onvoldoende aannemelijk dat appellant arbeidsovereenkomst moest beëindigen in verband met ernstig verwijtbaar handelen door FOH, waardoor beding geldigheid zou hebben verloren. Beding staat in de weg aan dat [appellant] tot 1 juni 2016 anders dan als werknemer van [Y] bij [Y] werkzaamheden verricht in Almere en Lelystad. Concurrentiebeding m.b.t. BIG behandelwerkzaamheden beperkt tot straal van 20 km rond vestiging FOH in Almere.


IEPT20160112, Hof Den Haag, J&P Consultants v Olympia Nederland
J&P mocht begrip “kostprijs”  opvatten als de werkelijke kosten die Olympia voor bij haar in dienst zijnde uitzendkracht heeft moeten maken. Ook indien J&P had moeten begrijpen dat bepaalde kosten bij wijze van voorziening in rekening werden gebracht mochten deze niet structureel hoger zijn dan werkelijke kostprijs. Schending franchiseovereenkomst: te hoge en dus geen reële voorzieningen voor bepaalde kostprijselementen in rekening gebracht, welke niet onder begrip kostprijs vallen.


IEPT20160107, Rb Midden-Nederland, Kanjertraining

Geen toekomstig verbod voor artikelen op website [gedaagde] over o.a. gesteld plagiaat door Kanjertraining:  niet vast komen te staan dat artikel van [X] na 2014 nog op website [gedaagde] heeft gestaan en [gedaagde] geeft zijn mening over vermeende misstanden op genuanceerde wijze weer.

 

IEPT20160106, Rb Oost-Brabant, Jumbo

Franchiseovereenkomsten rechtsgeldig opgezegd: prijsvergelijkende advertentie van Jumbo Bladel is een toerekenbare tekortkoming, gedaagden hebben jarenlang zonder melding extra emballage opgenomen en gedaagden hebben zich niet aan de regels voor vleesetikettering gehouden. Concurrentiebeding niet in strijd met redelijkheid en billijkheid ex artikel 2:248 lid 2 BW: niet aannemelijk dat gedaagden zich niet zouden hebben gerealiseerd waar zij voor tekenden.


IEPT20160105, Hof Amsterdam, PPG

Opzegging distributieovereenkomsten met [X] Verf en [Y] met opzegtermijn van 1 jaar door PPG niet onrechtmatig door o.a. belang PPG bij sluitend selectief distributiesysteem.


IEPT20160104, Rb Overijssel, Bebo Parket v World of Flooring

Handelsnaam “Bebo Traprenovatie” in het handelsverkeer gebruik door World of Flooring door o.a. ermee te adverteren en in advertenties en op website naar World of Flooring te verwijzen. Verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Bebo Parket” en “Bebo Traprenovatie”: geringe afwijking, partijen adverteren landelijk, zijn in zelfde regio gevestigd en werkzaam in zelfde branche. Traprenovatiebranche is zelfde branche als vloerenbranche door direct verband tussen trapbekleding en het leggen van vloeren. Verwarringsgevaar blijkt ook uit feit Bebo Parket door (potentiële) klanten is benaderd naar aanleiding van advertentie Bebo Traprenovatie.

 

IEPT20150106, Rb Rotterdam, Filmmateriaal Kunstenaar
Eiseres is eigenaar van het filmmateriaal, en kan dit dus na beëindiging van de overeenkomst terugvragen. Zolang de Gemeente voldoet aan haar verplichtingen uit de overeenkomst, dient eiseres het vertoningsrecht van de Gemeente te respecteren.