Juli 2016

Print this page

IEPT20160729, Rb Den Haag, Oakville v Mitolo
Licentieovereenkomst tussen [X] en Oakville op verhandeling aardappelrassen in Australië terecht beëindigd: gelet op beding in licentieovereenkomst is deze bij aanstelling receiver (curator) onmiddellijk van rechtswege beëindigd. Exclusief karakter van nadien met Mitolo gesloten licentieovereenkomst staat voortzetting licentieovereenkomst met Oakville in de weg. Of beëindiging licentieovereenkomst wegens faillissement in strijd is met artikel 20 Fw kan in kort geding niet worden getoetst: insolventie Oakville beheerst door Australisch recht en tegenstrijdige standpunten partijen. Mitolo heeft niet onrechtmatig tegen [X] gehandeld door nakoming licentieovereenkomst te vorderen: Mitolo heeft vanwege exclusief karakter in licentieovereenkomst belang bij vorderen nakoming en bij de totstandkoming van de overeenkomst is afgesproken dat Mitolo de beschikking zou krijgen over materiaal waar Oakville over beschikt. Of Mitolo aanspraak kan maken op het vermeerderingsmateriaal of slechts op het ‘meristem’ kan in kort geding niet worden beoordeeld: nader en grondiger onderzoek nodig waarvoor kort geding zich niet leent.

IEPT20160729, Rb Midden-Nederland, Slipperzool

Hoge mate van waarschijnlijkheid dat bodemrechter model van slipperzool zal vernietigen: geen andere indruk bij geïnformeerde gebruiker dan ouder model. Slipperzool niet auteursrechtelijk beschermd: ontleend aan soortgelijke, oudere slipperzool, waardoor geen sprake is van een werk. Geen sprake van slaafse nabootsing: geen eigen plaats op de markt. Proceskostenveroordeling aangehouden in afwachting van uitkomst arrest inzake United Video/Telenet (IEPT20160728).

IEPT20160729, Gerecht Aruba, 24Ora

Berichtgeving website 24Ora over penningmeester van bestuur politieke partij die greep uit partijkas deed niet onrechtmatig: geen schending hoor en wederhoor en niet aannemelijk gemaakt dat artikel feitelijk onjuist is. 24Ora hoeft bron artikel niet bekend te maken: niet aangegeven op welke grond inbreuk op bronbescherming moet worden gemaakt.


IEPT20160728, HvJEU, United Video Properties v Telenet

Nationale regeling waarin rechter bij proceskostenveroordeling rekening kan houden met specifieke kenmerken van de zaak en waarin systeem van forfaitaire tarieven geldt toegestaan, indien kosten die verliezende partij moet dragen redelijk zijn. Regeling moet waarborgen dat minstens een significant en passend deel van redelijke kosten van in gelijk gestelde partij door verliezende partij worden gedragen. Regeling waarbij kosten technisch raadgever slechts bij fout verliezende partij worden vergoed niet toegestaan, voor zover die kosten rechtstreeks en nauw verbonden zijn met IE-rechtelijke vordering.

IEPT20160727, Rb Den Haag, Accord v Medac
Octrooi EP 332 voor geconcentreerde methotrexaatoplossingen niet inventief. Objectieve probleem: ‘het ontwikkelen van een subcutaan toe te dienen formulering van MTX die de pijn veroorzaakt door het inspuiten van relatief grote volumes vermindert’. Vakman zou probleem zonder inventieve arbeid oplossen door tot verhoging van de concentratie van de MTX oplossing komen: opsplitsen van dosering ligt niet voor de hand. In octrooi genoemde concentratie van 50 mg/ml MTX willekeurig en draagt niet bij aan inventiviteit: verhoging tot concentratie van 50 mg/ml is voor vakman willekeurig. Overige conclusies niet inventief: Medac had niet-inventiviteit in kader van gemotiveerde stellingen Accord inhoudelijk per conclusie moeten betwisten.


IEPT20160727, Rb Den Haag, VWS v Ventraco

Ventraco-product maakt indirecte inbreuk op EP 415. Ventraco-product voldoet aan kenmerk i en ii: destillatieresidu bestaat grotendeels uit polymerisatieproducten. Vakman zou begrijpen dat kenmerk iv (het ‘niet-reactief’ zijn van het destillatieresidu) bedoelt dat het destillatieresidu het bitumen op een fysische wijze verjongt en niet, zoals het destillatieproduct, op een reactieve wijze. Ventraco-product voldoet aan kenmerk iv: niet gesteld dat het op niet-fysische wijze in bitumen werkt, waardoor wordt aangenomen dat het niet-reactief is. Geen openbaar voorgebruik EP 415 door Rasenberg: gebonden aan geheimhoudingsverklaring. Gestelde openbare toepassing door Rasenberg leidt niet tot voorgebruik: werkwijze niet zonder undue burden te achterhalen. Nieuwheidsverweren falen. Indirecte inbreuk op NL 442. NL 442 nieuw en inventief: onvoldoende onderbouwd dat vakman WO 014 met GB 856 zou combineren en dat verschilmaatregel duidelijk en ondubbelzinnig uit GB 856 blijkt.


IEPT20160727, Rb Overijssel, Brein v Beheerder Facebookgroep
Ex parte bevel ex artikel 1019e Rv tegen iemand die op grote schaal muziekwerken naar internet upload: dwangsom van € 2000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat inbreukverbod wordt overtreden met maximum van € 50.000.

IEPT20160727, Rb Den Haag, Haust v Tempels
Octrooi voor “baksel en verpakking” inventief. Eerste inventiviteitsaanval faalt: vakman zou niet US 727 raadplegen, dat ziet op gefrituurde snacks met uitsparing die niet zonder aanpassing geschikt is voor beschuit en geopenbaarde verpakking minder strak dan verpakking uit octrooi. Ook als vakman wel US 727 zou toepassen komt vakman niet tot uitvinding uit US 727. Tweede inventiviteitsaanval faalt: onderkent en overbrugt slechts één verschilmaatregel, terwijl er meer zijn. Derde inventiviteitsaanval faalt: niet gesteld of gebleken dat strakke verpakking voor reeds bestaande baksels D1 t/m D4 gebruikelijk was en niet vermeld dat uitsparing aan de zijkant van D1 t/m D4 voor uitneembaarheid met een vinger zorgt.

IEPT20160727, Rb Den Haag, JPMC v The Kind Group
Bevoegdheidsincident afgewezen: onvoldoende onderbouwd EOS Luxemburg en EOS Duitsland vestigingen van The Kind Group zijn, waardoor zaak in Luxemburg of Duitsland aanhangig zou moeten worden gemaakt

IEPT20160727, Rb Den Haag, DKH v Rezo Global Sales

Vorderingen als niet-weersproken toegewezen: advocaat gedaagde heeft zich onttrokken. Opgave door accountant afgewezen: accountant kan geen assurance geven. Rapport van feitelijke bevindingen door accountant of onafhankelijke administrateur afgewezen: geeft geen extra zekerheid over juistheid opgave en rechtvaardigt niet de aanzienlijke kosten die ermee gemoeid zijn.

IEPT20160726, Rb Noord-Holland, Molenaar
Inbreuk op concurrentiebeding: oud-werknemers Molenaar bij Ster Welzijn in dienst, doch in feite werkzaam voor in concurrentiebeding genoemde concurrent Zwaluw. Inbreuk is verwijtbaar: werknemers hadden in het geweer moeten komen als zij zo ontevreden waren geweest over de wijzigingen in hun arbeidsvoorwaarden. Boetes toegewezen: boetes op grond van het in het contract opgenomen boetebeding worden toegewezen.

IEPT20160726, Hof Den Haag, Google
Artikel met foto appellant op webblogdienst Google niet onrechtmatig jegens appellant: maatschappelijk belang, steun in feiten materiaal, bevat informatie die ook door anderen is gepubliceerd. Beroep op auteursrecht en portretrecht faalt: eiser geen maker en foto afgebalkt.

IEPT20160726, Hof Den Haag, Van Caem v Bacardi
Van Caem heeft inbreuk gemaakt in Benelux en andere landen van EU: erkend dat zij gedecodeerde en niet-gedecodeerde niet-uitgeputte Bacardi-producten die onder een accijnsschorsingsregeling zijn geplaatst opslaat en verhandelt. Bacardi kan zich verzetten tegen zowel opslaan en verhandeling van niet uitgeputte Bacardi-producten als tegen opslaan en verhandelen van uitgeputte gedecodeerde Bacardi-producten, tenzij de producten voortdurend zijn opgeslagen/verhandeld onder T1-verband: decoderen past reputatie merken aan.  Eindvonnis vernietigd voor zover dictum niet uitsluit dat ook opslaan en verhandelen gedecodeerde Bacardi-producten met T1-status kan worden verboden. Geen winstafdracht m.b.t. verweer dat Bacardi zich niet kan verzetten tegen verhandeling in de EU van niet-uitgeputte Bacardi-producten onder een accijnsschorsingsregeling: niet bij voorbaat kansloos. Wel winstafdracht voor leveringen aan PB’s Dranken & Dranken, waarbij Van Caem te kwader trouw was. Definitie “inbreukmakende Bacardiproducten” aangepast voor bevolen opgave.


IEPT20160726, Rb Den Haag, Astrazeneca v Sandoz
Publicatie McLeskey niet nieuwheidsschadelijk voor EP 138: therapeutisch effect van ICI 182,780 bij behandeling borstkanker niet uit publicatie af te leiden en niet gebleken dat door McLeskey gebruikte castorolie-formulering is aangepast om therapeutisch significante bloedplasmaconcentratie aan fulvestrant gedurende ten minste twee weken te verkrijgen. EP 138 inventief: de vraag of vakman zou stuiten op McLeskey-publicatie, nu dat onderzoek niet gericht is op gebruik van fulvestrant en twijfelachtig dat vakman publicaties Howell en McLeskey zou combineren. Ook als publicaties worden gecombineerd leidt dit niet tot conclusie 1 en is meer onderzoek vereist. Succesverwachting vakman op grond van McLeskey  onvoldoende aannemelijk. Dreigende inbreuk op EP 138 door Sandoz niet bestreden.

IEPT20160725, Rb Overijssel, LF v Gastroparts

LF hoeft Gastroparts geen termijn te gunnen om gebruik te blijven maken van LF-databank tot overgang naar GEV is voltooid: Gastroparts heeft zelf overeenkomst met LF zonder termijn beëindigd. Bestaan van auteursrecht LF op foto’s, teksten en structuur databank voldoende aannemelijk. LF-databank is beschermd ex artikel 1(1) onder a Databankenwet: substantiële investering voldoende aannemelijk door personeelskosten, salarissen en schriftelijke verklaringen. Gastroparts maakt inbreuk op databankenrechten en auteursrechten LF. Geen onrechtmatig gebruik bedrijfsgeheime informatie door Gastroparts: door LF gehanteerde prijzen bekend en makkelijk toegankelijk en geen geheimhoudingsverplichting.


IEPT20160722, Rb Amsterdam, Label 88 v Fashion Parts

Uniemerk “LBLS / Labelsz” niet identiek aan oudere uniemerk “Label88” “sub a”. Geen verwarringsgevaar (‘sub b”): gelijkenis beperkt tot woord “Labels” nu LBLS niet overeenstemt met oudere merk. Hoewel onderdeel “Labelsz” wel overeenstemt is totaalindruk merken anders, waardoor geen sprake is van verwarringsgevaar. Eiseres op grond van ontwerptekeningen maker van  Moscow Shopper, Dublin Pocket, New York Pocket Bag, Beijng XL en Beijng NY bag. Eiseres niet als maker aangemerkt van New NY bag en de Black Snake nu ontwerptekeningen ontbreken. Moscow Shopper en de Beijing XL niet auteursrechtelijk beschermd: op ontwerpdatum bestonden reeds overeenstemmende tassen. Dublin niet auteursrechtelijk beschermd: kenmerkende elementen en totaalindruk onvoldoende oorspronkelijk en technisch bepaalde elementen. New NY Pocket wel auteursrechtelijk beschermd: creatieve keuzes gemaakt met combinatie van elementen. Fashion Parts maakt inbreuk op New NY Pocket: overeenstemmende totaalindruk. Geen slaafse nabootsing: tassen hebben geen eigen plaats op de markt.


IEPT20160722, Rb Den Haag, Silco Holding v Silco Interieur-Bouw

Verzoek om verbod handelsnaam te voeren valt niet onder reikwijdte verzoekschriftprocedure art. 6 Hnw. Verzoek tot wijziging handelsnaam “Silco Interieur-Bouw B.V” afgewezen: naam “Silco Interieur B.V.” niet als handelsnaam gebruikt door eiser. Geen verbod op gebruik logo Silco: valt niet onder reikwijdte verzoekschriftprocedure. Verzoek tot wijziging logo op grond van merkenrecht eiser onvoldoende onderbouwd.

IEPT20160721, HvJEU, EUIPO v Grau Ferrer
Hogere voorziening afgewezen. Kamer van beroep wel beoordelingsbevoegdheid ten aanzien van aanvullend bewijs. Regel 50 uitvoeringsverordening kan niet uitgebreid worden tot nieuw bewijs. Onjuist oordeel GEU ten aanzien van de beoordelingsbevoegdheid met betrekking tot nieuwe bewijzen. Oordeel GEU over de schending artikel 76 lid 2 Gemeenschapsmerkverordening, juist.

IEPT20160721, HvJEU, Apple and Pear Australia v EUIPO
Terecht geoordeeld dat het EUIPO niet aan vonnis Rechtbank van Koophandel Brussel  was gebonden bij gebrek aan gezag van gewijsde: geen sprake van zelfde voorwerp van procedure, gelet op uitsluitende bevoegdheid EUIPO om inschrijving van een merk toe te staan of te weigeren, dat verschilt van procedures voor nationale rechterlijke instantie.

IEPT20160720, Rb Rotterdam, VVE Media
Vordering tot verstrekking persoonsgegevens van personen die beschuldigingen jegens eiseres hebben geuit niet toewijsbaar: beschuldigingen onvoldoende ernstig en specifiek. Uitingen slechts één keer gedaan en niet aannemelijk dat uitingen herhaald zullen worden.

IEPT20160720, Rb Amsterdam, Tinkebell v Omroep Brabant

Uitzending telefoongesprek tussen Simonse (Tinkebell) en verslaggever Omroep Brabant over uitzetting Feda Amiri onrechtmatig: door zinnen Simonse te monteren wordt indruk gewekt dat twijfels Tinkebell over Amiri stelliger waren dan dat ze feitelijk waren en wordt context van onderzoek naar waarheid verhaal Amiri weggenomen. Simonse auteursrechthebbende op beelden gemaakt in Afganistan.Auteursrechtinbreuk door beelden gemaakt door Tinkebell uit te zenden zonder toestemming: € 1.412 gelet op tarieven regionale omroepen en NOS.


IEPT20160720, Rb Midden-Nederland, Afstudeerscriptie reisfoto’s
Scriptie B. wordt voor het grootste gedeelte auteursrechtelijk beschermd. Het project van B. is niet auteursrechtelijk beschermd. Scriptie moet per auteursrechtelijk beschermd onderdeel beoordeeld worden. Geen sprake van incidentele verwerking als bedoeld in art. 18a Aw. Geen onrechtmatig handelen van V. jegens B. ten aanzien van het overnemen van het project en de publiekelijk gedane uitlatingen. Wel onrechtmatig handelen van V door in het artikel in AD te ontkennen dat een deel van haar scriptie is ontleend aan die van B.

IEPT20160720, Rb Den Haag, Fleurop v Topbloemen
Of sprake is van merkinbreuk door gebruik adword “Fleurop” onderzocht aan de hand van Interflora-arrest (IEPT20110922). Adword “Fleurop” maakt merkinbreuk “sub a” op “FLEUROP” woordmerken. Relevante consument weet niet dat Topbloemen concurrerend bezorgnetwerk is van Fleurop: Leeuwendeel relevant publiek kent Topbloemen niet, althans niet als bloemenbezorgnetwerk. Uit advertenties niet af te leiden dat Topbloemen geen deel uitmaakt van Fleurop-netwerk. Geen toegestane vergelijkbare reclame: publiek weet niet dat Topbloemen bloemenbezorgnetwerk exploiteert en concurrent is van Fleurop en zal “lagere bezorgkosten” niet op haar betrekken. Merkinbreuk “sub b” op woord/beeldmerk Fleurop: sprake van overeenstemming, soortgelijke waren en vastgesteld dat het publiek niet bekend is met het feit dat Topbloemen een bezorgnetwerk is en niet een bloemenwinkel. Geen inbreuk op overige woord/beeldmerken: onvoldoende onderbouwd. Geen onrechtmatige daad: geen aanvullende feiten gesteld die handelen Topbloemen naast gestelde merkinbreuk onrechtmatig maken.


IEPT20160720, Rb Amsterdam, Halfords 2.0 v SRM
Geen merkinbreuk “sub d” door plaatsing beeldmerk Halfords 2.0 op advertentie onder “not”: betrof het achterblijven van Halfords bij online marketing en sloot aan bij reputatie beeldmerk in kader van online marketing bij publiek en lezers FD. Geen merkinbreuk "sub c": SRM gebruikt het beeldmerk van Halfords 2.0 niet voor haar waren of diensten. Advertentie niet onrechtmatig: mededeling in advertentie is juist en gestelde schade onvoldoende onderbouwd.

IEPT20160720, Hof Den Haag, Massive Air v Oomen

Dichtgesnaaide worstvorm LAMZAC model niet uitsluitend technisch bepaald: talrijke (sterk) afwijkende basisvormen mogelijk. Model heeft grote mate van eigen karakter: wijkt aanzienlijk af van vormgevingserfgoed. KAISR V2 maakt inbreuk op model: geen andere algemene indruk bij geïnformeerde gebruiker. Incidentele grieven afgewezen, mede gelet op tweede kort geding, waarin deze vorderingen deels zijn toegewezen.


IEPT20160720, Rb Den Haag, Flooring Industries v I4F
Octrooi EP 724 voor een ‘floor panel and floor covering consisting of a plurality of such floor panels’ geldig. Geen toegevoegde materie: aanvrage bevat wel een uitstulping die in hoofdzaak star is verbonden, in alle door conclusie 1 bestreken gevallen strekt vlak A zich uit in richting van een verticaal gerichte normaal, zoals in aanvrage geopenbaard. EP 724 nieuw: kenmerken niet duidelijk en ondubbelzinnig geopenbaard in oudere octrooien. EP 724 inventief: niet inzichtelijk waarom verschilmaatregelen met FR 582, DE 099, DE 540 en US 370 triviaal zouden zijn en vakman die routinematig zou implementeren.

IEPT20160720, Rb Den Haag, Tata Steel v Arcelormittal

Artikel 24(4) EEX II-Vo niet van toepassing: geldigheid octrooi staat niet ter discussie. Rb bevoegd t.a.v. Nederlandse deel EP 044 op grond van artikel 7(2) EEX II Vo: (vermeende) schadebrengende feiten in Nederland. Concrete dreiging van inbreuk geen vereiste voor bevoegdheid op grond van artikel 7(2) EEX II-Vo: schept ook bij negatieve verklaring voor recht die ziet op toekomstige onrechtmatige daad bevoegdheid. Geen concreet product vereist voor toepassing artikel 7(2) EEX II-Vo: vordering voldoende concreet om te beoordelen door Rb. Rb niet bevoegd ten aanzien van buitenlandse delen EP 044: niet in te zien dat Nederland plaats van schadebrengende feit is. Tata Steel heeft concreet belang bij verklaringen voor recht voldoende gemotiveerd: betoogd dat sprake is van grote investeringen en belang bij duidelijkheid over of zij inbreuk maakt op octrooi. Verklaringen voor recht voldoende concreet, ondanks dat exacte boorgehalte en gewichtspercentages producten Tata Steel nog niet bekend zijn: hebben betrekking op staalproducten die mogelijk beantwoorden aan alle kenmerken octrooi, maar lager boorgehalte dan 4,5ppm hebben. Verklaringen voor recht van geen inbreuk afgewezen: niet vast komen te staan staalproduct met boorgehalte van minder dan 4,5 ppm niet onder beschermingsomvang conclusie 1 valt.

IEPT20160719, Hof Amsterdam, JOZ v IBB

Samenwerkingsovereenkomst m.b.t. ontwikkeling en exploitatie mestrobots opzegbaar: geen clausule dat ovk niet opzegbaar was en onopzegbaarheid onvoldoende bewezen. Zwaarwegende opzeggrond vereist. Indien door JOZ genoemde omstandigheden vast komen te staan mocht overeenkomst met redelijke opzegtermijn worden opgezegd. Partijen krijgen gelegenheid zich over voorkomen zwaarwegende opzeggrond uit te laten.


IEPT20160719, Hof Den Haag, Your Hosting v Bavaria
Your Hosting ontvankelijk: geen berusting bij vonnis voorzieningenrechter (IEPT20160316): niet telefonisch en niet met persbericht. Slagzinnen  “Zo, nu eerst ’n Bavaria.” c.q. “Zo. Nu eerst een Bavaria.” niet auteursrechtelijk beschermd: geen creatieve keuze die leidt tot eigen intellectuele schepping, woorden “Zo. Nu eerst…” vormen gangbare zin in Nederlandse taal. Pauze na “zo” en combinatie “Zo. Nu eerst…” met een biermerk doen hier niet aan af. Onrechtvaardig voordeeltrekken uit onderscheidend vermogen of reputatie Bavaria-merken onvoldoende onderbouwd. Verwatering Bavaria-merken onvoldoende onderbouwd. Onrechtmatige handelen Your Hosting in het licht van afgewezen auteursrechtelijke- en merkenrechtelijke grondslag onvoldoende onderbouwd.

IEPT20160719, Rb Noord-Nederland, Brein v Usenet Uploader
Ex parte bevel ex art. 1019e Rv tegen een Usenet uploader die ruim 18.000 muziekalbums heeft gedeeld op het Usenet: dwangsom van € 2000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat inbreukverbod wordt overtreden met maximum van € 50.000.

IEPT20160719, Hof Arnhem-Leeuwarden, Rivofoam v Storopack
Exhibitieincident tot overlegging van alle justificatoire bescheiden m.b.t. schikking tussen Storopack en Dow afgewezen: schikkingsovereenkomst alsnog in geding gebracht en Storopack stelt niet meer over justificatoire bescheiden te beschikken.

IEPT20160719, Hof Arnhem-Leeuwarden, Privider v Previder
Merkenrecht. Woordmerk "PREVIDER" niet uitsluitend beschrijvend: geen gangbaar woord voor provider, dus geen ongerechtvaardigde monopolisering gangbaar taalgebruik. Verwarringsgevaar tussen ‘privider’ en woordmerk "PREVIDER": visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming en soortgelijke diensten. Domeinnaam www.privider.com maakt inbreuk op handelsnaam "Previder" . Grief tegen gebruiksverbod privider.nl slaagt: domeinnaam is niet van Privider.

IEPT20160719, Rechtbank Gelderland, Slaapspecialist Tiel
Domeinnaam www.slaapspecialisttiel.nl als handelsnaam aan te merken. Beroep op artikel 5 HNW slaagt niet. Beroep op onrechtmatige daad slaagt wel: verwarring bij publiek te duchten en domeinnaam en handelsnaam slechts gebruikt voor betere ranking in Google.


IEPT20160719, Hof Den Haag, Dow v Organik

Dow heeft spoedeisend belang: voldoende voortvarend gehandeld. Inzage in alle bescheiden die door deurwaarder in bewaring worden gehouden afgewezen: onvoldoende bepaald. Subsidiair gevorderde inzage toegewezen m.b.t opaque emulsiepolymeren. Documenten kunnen beschikking Organik over bedrijfsgeheimen Dow onderbouwen. Rechtsbetrekking opaque emulsie polymeren voldoende aannemelijk. Nederlands recht van toepassing. Dow hoeft stellingen niet nader te specificeren: zou meebrengen dat Dow bedrijfsgeheimen in deze procedure moet prijsgeven aan Organik. Recepten en productie-instructies voor emulsiepolymeren en zaadpolymeren zijn bedrijfsgeheim volgens artikel 39(2) TRIPS. voldoende aannemelijk dat Organik op gebied van opaque emulsiepolymeren bedrijfsgeheimen heeft verkregen en gebruikt voor ontwikkeling en productie opaque producten: eigenschappen Organik producten zodanig verbeterd dat die sterk overeenstemmen met producten Dow, hetgeen niet kan zonder kennis bedrijfsgeheimen Dow. Redelijk vermoeden dat ex-werknemers in strijd met arbeidsovereenkomsten bedrijfsgeheimen aan Organik hebben verstrekt en Organik wist van geheimhoudingsverplichting. (toekomstig) gebruik bedrijfsgeheimen voor non-opaque emulsiepolymeren onvoldoende aannemelijk. Niet in te zien dat zustervennootschappen Organik beschikking hadden over bedrijfsgeheimen. Gewichtige reden tegen inzage in informatie over productieproces Organik voor zover dat niet overeenstemt met productieproces Dow. Geen gewichtige reden indien informatie wel overeenstemt met productieproces Dow. Vzgr had geen verlof mogen verlenen voor opstellen gedetailleerde beschrijving productieprocessen Organik: schending bedrijfsgeheimen en wanprestatie geen recht van intellectuele eigendom ex artikel 1019 Rv. Dat bescherming bedrijfsgeheimen wel in TRIPS-overeenkomst wordt genoemd niet relevant: schrijft niet specifiek voor dat lidstaten rechterlijke autoriteiten de bevoegdheid moeten verlenen tot bescherming bewijs door middel van gedetailleerde beschrijving. Beslag op e-mailboxen die op server in Turkije stonden in stand gehouden. Beslag op financiële administratie van buitenlandse Organik-vennootschappen opgeheven: niet normalerwijze toegankelijk. Belang Dow bij continuering beslag zwaarder dan belang Organik bij opheffing daarvan: reëel risico dat bewijsmateriaal verloren gaat als beslag wordt opgeheven en belang Organik beperkt, want beslagverlof geeft geen recht op inzage. Geen misbruik van bevoegdheid. Partijen krijgen gelegenheid zich uit te laten over deskundige om selectie te maken m.b.t. opheffing beslag en toegewezen deel inzage.


IEPT20160718, Rb Amsterdam, Becton v B. Braun

Brief B. Braun aan afnemers Becton onrechtmatig: uit in brief aangehaalde passage uit CvA Becton van kort geding (IEPT20160617) kan niet worden afgeleid dat VPS nieuw onveilig is, althans onveiliger dan VPS oud. Ten onrechte geen melding gemaakt van gemotiveerde weerspreking onveiligheid VPS nieuw door Becton in pleitnota.


IEPT20160715, Rb Den Haag, Fyffes v Chiquita

Geen normaal gebruik van ouder woordmerk en ruitmerk “HOYA”. Geen verwarringsgevaar tussen Uniebeeldmerk “HOYA” en aangevraagde woord/beeldmerk “HOLA BANANA” en tekens “Hola Banana”: identieke waren (bananen), zeer beperkte visuele overeenstemming door gedeeltelijke overeenstemming “hoya” en “hola” en verschillen m.b.t. figuratieve elementen, kleurstellingen en gebrek ruitvorm, geringe auditieve overeenstemming door andere uitspraak door gemiddelde consument geen begripsmatige overeenstemming door toevoeging “banana” en feit dat “hoya” en “hola” niet het zelfde betekenen.


IEPT20160714, Rb Den Haag, Massive Air v Oomen
Geen dreiging dat Fatboy zal gaan wapperen met modelrechten tegen KAISR V3. Geen rechtsplicht Fatboy om op voorhand te verklaren dat zij niet zal gaan wapperen. Verbod Massive Air om KAISR V3 uit te leveren aan crowdfunding  “backers” van KAISR V2 of V3, zonder dat mogelijkheid wordt geboden om geld retour te krijgen: leidt er toe dat Massive Air voordeel van inbreukmakend handelen ten volle behoud, terwijl schade Fatboy intact blijft Rectificatie op website indiegogo toegewezen voor mededelingen dat Massive Air originele ontwerper ligzak met scheptechniek is.

IEPT20160714, HvJEU, Verband Sozialer Wettbewerb v Innova Vital
Het begrip commerciële mededeling van artikel 1 lid 2 verordening 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelenziet op het direct en indirect promoten van levensmiddelen. Mededeling tussen exploitanten van levensmiddelenbedrijven en beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg vooral gericht op de eindverbruiker. Gezondheidsclaims in reclame voor een levensmiddel vallen aldus binnen de reikwijdte van verordening1924/2006 ook wanneer de reclame niet aan de eindgebruiker van het product is gericht, maar uitsluitend aan beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg.

IEPT20160714, HvJEU, Brite Strike

Bevoegdheidsregel artikel 4.6 BVIE (rechter van de plaats van het register) als bijzondere bevoegdheidsregel toegestaan onder artikel 71 Brussel 1-Vo als onmisbaar voor de goede werking van het Benelux-stelsel (artikel 350 VWEU). 


IEPT20160713, Rb Rotterdam, Pole Soccer v Ermilusto

Reconventionele vordering buiten beschouwing gelaten: ingediend eind van de middag op 28 juni, terwijl 29 juni 10:00 de zitting plaatsvond. Voldoende aannemelijk dat gedaagde 2 afstand heeft gedaan van zijn bedongen recht op een bedrag van € 185.000. Gedaagde 2 moet IE-rechten op “Pole Soccer” overdragen aan PS Holding: betaling € 185.000 was voorwaarde voor overdragen IE-rechten, terwijl daarvan afstand is gedaan.


IEPT20160713, Rb Midden-Nederland, Consolidated v Dakmerk

Consolidated ontvankelijk jegens Waarborgfonds Dakmerk: sterke verwevenheid tussen Waarborgfonds Dakmerk en Seci. Reclame-uitingen op één na onjuist en daardoor misleidend ex artikel 6:194 BW. Drie uitlatingen ook ongeoorloofd vergelijkende reclames ex artikel 6:194a(2)(a) BW. Uiting over MULTI garantie toegestaan. 


IEPT20160713, Rb Gelderland, Torenstad

Onrechtmatig handelen Torenstad en Ieder1 door op markt brengen Verzilverd Wonen onvoldoende onderbouwd. Geen 1019h Rv proceskostenveroordeling: geen handhaving IE-rechten ex artikel 1019 Rv.


IEPT20160713, Rb Den Haag, Unilever v Technopharma 

Algemene bekendheid merk “FAIR & LOVELY” op 28 november 2002 onvoldoende onderbouwd. Geen depot te kwader trouw van Beneluxmerk “NEW YORK FAIR & LOVELY”: FAIR & LOVELY geen algemeen bekend merk in 2002 en geen normaal gebruik van FAIR & LOVELY merken op 28 november 2002 in Benelux/Europa. Wetenschap Technopharma van merk FAIR & LOVELY buiten Europa onvoldoende voor kwade trouw: geen aanwijzingen dat Unilever op 28 november 2002 voornemens was haar merk in Europa of de Benelux te gaan gebruiken.


IEPT20160713, Rb Rotterdam, Eagle

Geen bewust gedogen van gebruik naam “Eagle” ex artikel 2.24(1) BVIE: “Eagle” in jaren 80 niet als merk geregistreerd. Non-usus Beneluxwoordmerk “EAGLE” onvoldoende onderbouwd. Verwarringsgevaar tussen woordmerk “EAGLE” en EAGLE tekens:. soortgelijke waren (o.a. skate rollerski’s), woord “EAGLE” visueel, auditief en begripsmatig (m.u.v. logo EAGLE) volstrekt identiek aan woordmerk “EAGLE” en verschil met logo van ondergeschikt belang. Dat gedaagden zich op nichemarkt richten onvoldoende voor wegnemen verwarringsgevaar: geen geheel andere doelgroep, aanbieders verkopen veelal beide producten. Ook sprake van inbreuk “sub d”: geen geldige reden, nu merk EAGLE ouder is dan handelsnaam gedaagden en overeenstemmende tekens doen afbreuk aan onderscheidend vermogen. Ten overvloede: ook sprake van inbreuk ex artikel 5a Hnw.

IEPT20160712, Hof Den Haag, SQL Integrator
Concurrentiebeding geschorst: [O] onredelijk beperkt in zijn mogelijkheden om in zijn levensonderhoud te voorzien als hij niet als Hippo CMS Developer zou mogen werken. SQL heeft zwaarwegend belang bij handhaving relatiebeding: Bedrijfsmodel eist dat zij klant- en leveranciersrelaties beschermt. Relatiebeding beperkt tot klanten, leveranciers en ketenpartners waarvoor [O] 11 maanden voor einde dienstverband bij SQL heeft gewerkt: [O] was via tussenpersonen gedetacheerd en heeft geen specifieke kennis en bedrijfsgeheimen van SQL opgedaan.

IEPT20160711, Rb Amsterdam, Concurrentiebeding Modebedrijf
Concurrentiebeding wordt geschorst: onvoldoende gemotiveerd dat eiser over bijzondere specifieke bedrijfsmatige kennis beschikt die niet met het relatie-en geheimshoudingsbeding wordt beschermd.

IEPT20160711, Rb Oost-Brabant, De Vries v Bakx
Geen inbreuk “sub a” op Mexicano vormmerk. Gelijke totaalindruk tussen Bakx’ Mexicano’s en Mexicano vormmerk. Geen inbreuk “sub b”. Verwarringsgevaar tussen woordmerken “MEXICANO”, “MINI-MEXICANO” en “SUPER MEXICANO XXL” en teken Mexicano Escalero. Beroep op Winters/ Red Bull (IEPT20131220) faalt. Recall gaat te ver.

IEPT20160708, Rb Zeeland-West-Brabant, Akzo
Auteursrechtinbreuk op Mix2Win software door ex-werknemer: aannemelijk dat gedaagde rol heeft gespeeld in verspreiding van de illegale Mix2Win software door KIRS.


IEPT20160708, HR, Dierenporno

Cassatieberoep verworpen (artikel 81 lid 1 RO).


IEPT20160708, HR, Diageo v Simiramida
Nationale rechter niet vrij om eigen oordeel in plaats van oordeel HvJEU te stellen. HvJEU heeft klaarblijkelijk geoordeeld dat erkenning van in geding zijnde beslissing niet wegens strijd met openbare orde kan worden geweigerd. Zelfs indien schending artikel 5(3) Merkenrichtlijn door rechtbank in Sofia kennelijke schending openbare orde is heeft Diageo niet alle beschikbare rechtsmiddelen aangewend om schending ongedaan te doen maken. Klachten over uitleg Bulgaars recht falen op grond van artikel 79 (1)(b) Ro. Principaal beroep faalt.


IEPT20160708, HR, Satelliet Meubelen v Robos Contract
Cassatieberoep verworpen (artikel 81 RO)

IEPT20160707, Rb Amsterdam, Save Me
Rauwelijkse dagvaarding staat ontvankelijkheid niet in de weg. Beeldmerken “SAFE ID” en “SAVE ME” stemmen onvoldoende overeen voor  verwarringsgevaar: beide begrippen worden in verband gebracht met persoonlijke veiligheid, aanzienlijke auditieve overeenstemming en visueel enige mate van overeenstemming, verschillen in betekenis, lettertype en kleuren en beide namen beschrijvend en Safe iD geniet geringe bekendheid. Dat mensen zich in de namen hebben vergist leidt niet tot verwarringsgevaar. Geen onrechtmatige concurrentie door gedaagde: onvoldoende onderbouwd in licht van toezegging eiser dat gedaagde vergelijkbaar bedrijf mag beginnen. Doorlink  www.save-id.nl naar www.save-me.nu is handelsnaamgebruik en leidt tot verwarringsgevaar met “safe iD”.

IEPT20160707, HvJEU, Genentech v Hoechst
Verplichting om gedurende volledige looptijd van licentieovereenkomst royalty’s te betalen voor gebruik van technologie uit nadien nietig verklaarde octrooien of octrooien waar geen inbreuk op wordt gemaakt, niet in strijd met artikel 101 VWEU, indien licentienemer de overeenkomst binnen redelijke termijn vrij kon opzeggen.


IEPT20160707, HvJEU, Tommy Hilfiger v Delta Centre

Verhuurder van verkoopstands in markthallen is tussenpersoon wiens diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht te maken in de zin van artikel 11 Handhavingsrichtlijn. Voor bevel aan tussenpersoon fysieke marktplaats gelden dezelfde voorwaarden als voor bevel aan tussenpersoon elektronische marktplaats, zoals geformuleerd in L’Oreal-arrest (IEPT20110712).


IEPT20160706, Rb Noord Holland, Easy2.Company

Dagvaarding per openbaar exploot niet nietig: gedaagde gebruikte meerdere adressen waarop hij niet ingeschreven was. Eiser ontvankelijk: niet aannemelijk dat niet [gedaagde], maar uitsluitend zijn ex-vrouw [A] zich met inbreukmakende handel heeft beziggehouden. [gedaagde] maakt inbreuk op merk “SPACE SCOOTER”. Schadevergoeding van € 2000 toegewezen op basis van door gedaagde overgelegde stukken.


IEPT20160706, Rb Den Haag, Amaryllis

[A] heeft in kader van voorlopige getuigenverhoor niet bewezen dat [B] in september 2010 nog op percelen van [D] aanwezig plantgoed heeft vermeerderd of verkocht. [B] heeft bloembollen beschermde rassen verkocht. Bloembollen niet aan te merken als teeltmateriaal. Ook als bloembollen wel teeltmateriaal zouden zijn geen inbreuk: [B] heeft geen teeltmateriaal voortgebracht of vermeerderd omdat bloemen al in de grond stonden toen zij teelt overnam.


IEPT20160706, Rb Den Haag, Novartis v Alvogen
EP 219 niet inventief: vakman zou op basis van routine tests uit US 938 tot aanvangsdosering EP 219 op basis van een TTS van 5 cm2 met een geladen dosis van 9 mg rivastigmine komen

IEPT20160705, Rb Noord-Holland, Instagram
Afgifte NAW-gegevens Instagram account toegewezen: openbaarmaken foto's en video's met naam minderjarige onrechtmatig en belangen minderjarige om niet "vogelvrij" te zijn wegen zwaarder dan privacy accounthouder.

IEPT20160701, Rb Midden-Nederland, Aegir v Wärtsilä

Opheffing beslag tot afgifte op ontwerptekeningen afgewezen: voldoende aannemelijk dat de tekeningen auteursrechtelijk beschermd kunnen zijn en inbreuk kunnen maken op bedrijfsdebiet Wärtsilä. Grenzen verlof niet overschreden: uit verlof blijkt niet dat lijst met zoektermen uit verlof limitatief was, waardoor deurwaarder ook op andere termen mocht zoeken naar in beslag te nemen gegevens en/of bestanden.


IEPT20160701, Rb Midden-Nederland, De Maatschap

Verzoek om conservatoir beslag tot bescherming van bewijs (artikel 1019b en c Rv) inzake gestelde inbreuk op “De straatvechter, mijn verhaal” afgewezen: niet alle voor beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aangevoerd. Dreigende auteursrechtinbreuk onvoldoende aannemelijk: vertonen van enkele scènes gebaseerd op boek eiser onvoldoende voor overeenstemmende totaalindrukken. Dreiging auteursrechtinbreuk onvoldoende voor bewijsbeslag vóórdat tv-uitzending heeft plaatsgevonden.