Juni 2016

Print this page

IEPT20160630, Rb Overijssel, Abercrombie & Fitch

Geen misbruik van recht door vonnis te executeren: Eiser heeft niet aangetoond dat hij voldaan heeft aan schikkingsovereenkomst.


IEPT20160630, Rb Den Haag, De Vries Schoenen

Verwarringsgevaar tussen handelsnamen ‘Schoenmode Krimpen  - Schoenmakerij De Vries” en “De Vries Schoenen”: “De Vries” is meest kenmerkende bestanddeel, element “De Vries” identiek in beide handelsnamen, overige, ondergeschikte en beschrijvende elementen vertonen behoorlijke gelijkenis, aard ondernemingen gelijk, gevestigd op 5 km afstand, zelfde publiek en ondernemingen gedreven door twee broers. Verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Schoenmakerij De Vries / Schoenmakerij [voornaam gedaagde 3] de Vries” en "De Vries Schoenen": handelsnamen stemmen in aanzienlijke mate overeen en aard van onderneming schoenmakerij De Vries veranderd van uitsluitend schoenmakerij naar schoenmakerij en schoenenwinkel.


IEPT20160630, HvJEU, Lidl v Freistaat Sachsen

De etiketteringsplicht van artikel 5 lid 4 onder b) van verordening 543/2008 (uitvoeringsbepalingen van Vo nr. 1234/2007 van de Raad wat betreft de handelsnormen voor vlees van pluimvee) is verenigbaar met de vrijheid van ondernemerschap artikel 6 lid 1 VEU jo artikel 15 lid 1 en artikel 16 van het Handvest. De etiketteringsplicht van hetzelfde artikel betreffende de handelsnormen voor vlees van pluimvee is niet in strijd met het non-discriminatiebeginsel van artikel 40 lid 2 VWEU.

IEPT20160629, Rb Den Haag, Slemaco v VHS
Octrooi voor “Lifting device and lifting element for use in a lifting device” van Slemaco niet nieuw : graafmachine-Rototilt-vorkenbord-combinatie wordt in door VHS overlegd YouTube-filmpje van voor prioriteitsdatum getoond. Hulpverzoeken waarin de conclusie wordt beperkt tot ‘verreikers’, falen: verreikers van merk Manitou zijn al 25 jaar op de markt en aanpassen van de Rototilt op de Manitou vereist geen inventieve denkarbeid. Geen long felt want: Door VHS overlegde Youtube-filmpjes van het gebruik van de “Rototilt” stammen van net voor de prioriteitsdatum, dus geen lang tijdsverband. De in hulpverzoek 2 toegevoegde kenmerken verlenen geen inventiviteit: omschrijving voor Manitou specifiek koppelmechanisme is een routinematige aanpassing. VHS maakt inbreuk op merkenrechten Slemaco: merk gebruikt voor niet van Slemaco afkomstige vorkenborden, VHS hield Marktplaatsadvertenties met verwijzing domeinnaam romastor.nl na afloop samenwerking in de lucht, ondanks gebrek voorraad en merk wordt gebruikt voor domeinnamen verwijzende naar website VHS waarop verreikers worden verhandeld, waarvoor de Romastor juist bedoeld is. Geen sprake van slaafse nabootsing door VHS van de ROMASTOR: zonder nadere toelichting valt niet in te zien dat de niet-technische onderdelen voldoende zijn om van een onderscheidend vermogen te spreken.

IEPT20160629, Rb Den Haag, Victoria’s Secret
Aanbieden van namaakproducten met merk VICTORIA'S SECRETerop betreft een handelsactiviteit waarmee economisch voordeel wordt nagestreefd. Ondanks verwijderen advertenties op Marktplaats heeft Victoria’s Secret nog steeds belang bij een verbod. De vordering tot winstafdracht is gerechtvaardigd. Matiging proceskosten vanwege financiële situatie van gedaagde.

IEPT20160629, Rb Den Haag, MSD v Ono
Hulpverzoeken die twee maanden voor pleidooi zijn overgelegd toelaatbaar: MSD heeft voldoende tijd gehad om zich over hulpverzoeken te beraden. Kort voor pleidooi toegestuurde producties 35 en 36 geweigerd: MSD kon zich hier niet op voorbereiden en daarop adequaat reageren. Geen toegevoegde materie: in conclusie 1 – 4 geclaimde materie uit aanvrage af te leiden. Beroep op prioriteit JP2002194491 slaagt: wordt duidelijk en ondubbelzinnig geopenbaard in conclusie 6 en 8 van EP 878. WO 196 en WO 795 niet nieuwheidsschadelijk: openbaren geen anti-PD-1-antilichaam. WO 557 en WO 499 niet nieuwheidsschadelijk: bevatten geen experimentele gegevens die therapeutisch effect van een anti-PD-1-antilichaam in de zin van octrooi bij behandeling van kanker aannemelijk maakt. EP 878 inventief ten opzichte van WO 557: dat inventiviteit ontbreekt vanwege enkele omstandigheid dat geen vooroordeel bestaat tegen volgen van in WO 557 gesuggereerd gebruik van anti-PD-1-antilichamen tegen kanker wordt verworpen. Ook andere publicaties nemen inventiviteit niet weg: onvoldoende grond om aan te nemen dat vakman aan publicaties redelijke grond van succes mocht ontnemen. “try-and-see” jurisprudentie niet van toepassing. EP 878 nawerkbaar. Geneesmiddel KEYTRUDA maakt inbreuk op EP 878: verweer tegen inbreuk onvoldoende onderbouwd.

IEPT20160629, Rb Amsterdam, Transavia v Engagers
Transavia heeft belang bij beoordeling vorderingen. Geen gerechtvaardigd gebruik merken Transavia op website Engagers (art. 2.23 lid 1 sub b en c BVIE). Geen merkinbreuk t.a.v. affiliate e-mailcampagne met Transavia merken.  Engagers aansprakelijk voor toerekenbaar onrechtmatig handelen door affiliates.  Beroep Engagers op disculpatie slaagt niet.

IEPT20160629, Rb Amsterdam, De Maatschap
Verzoek om conservatoir beslag tot bescherming van bewijs (artikel 1019b en c Rv) inzake gestelde inbreuk op “De straatvechter, mijn verhaal” afgewezen: niet alle voor beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aangevoerd. Dreigende auteursrechtinbreuk onvoldoende aannemelijk: vertonen van enkele scènes gebaseerd op boek eiser onvoldoende voor overeenstemmende totaalindrukken. Dreiging auteursrechtinbreuk onvoldoende voor bewijsbeslag vóórdat tv-uitzending heeft plaatsgevonden.


IEPT20160628, Hof Den Haag, B. Braun v Safemedic en Troge

Grondslagwijziging geweigerd: krachtens twee-conclusieregel had B. Braun grondslagwijziging uiterlijk bij MvG moeten doen. B. Braun heeft niet onvoorwaardelijk afstand gedaan van oorspronkelijke grondslag. Serieuze, niet te verwaarloze kans dat EP 487 door TKB in oppositieprocedure niet in stand wordt gehouden: reeds ten aanzien van EP 486 dat zelfde oorspronkelijke aanvrage heeft als EP 487 geoordeeld dat sprake is van toegevoegde materie. Indien octrooi oppositieprocedure overleeft serieuze, niet te verwaarlozen kans dat octrooi wordt vernietigd in nationale nietigheidsprocedure: weglaten “clamping means” zorgt voor toegevoegde materie.


IEPT20160628, Hof Amsterdam, Primagaz
Onvoldoende onderbouwd dat Primagaz geen eigenaar is van gastank. Ook afleveren en opslaan gas in vaste gastank is merkgebruik. Geen uitputting want geen vergelijkbare situatie als in Viking-Kosan-arrest (IEPT20110714): [Y] heeft geen hogere prijs betaald voor gas in verband met autonome economische waarde gastank en Primagaz heeft eigendom gastank voorbehouden. Jaarlijkse huurvergoeding staat niet in verhouding tot economische waarde gastank. Merkinbreuk door navullen gastank Primagaz: door het ontbreken van aanvullende etikettering kan afbreuk aan herkomst- en kwaliteitsfunctie van merk Primagaz niet worden uitgesloten.


IEPT20160628, Hof Den Haag, Plantlab v Certhon
Rechtbank heeft juiste maatstaf gehanteerd bij het afwijzen van een redelijk vermoeden van inbreuk. Inzagevordering afgewezen omdat octrooi Plantlab nietig is. Octrooi Plantlab is ongeldig, ondanks dat er een Europees Octrooi is verleend voor dezelfde uitvinding. Het door Plantlab ingediende ‘tweede hulpverzoek’ kan niet worden toegelaten.

IEPT20160627, Rb Gelderland, Megadump Dalen v Megadump Nunspeet
Geen rechthebbende handelsnaam: niet aannemelijk dat Megadump Dalen recht heeft op handelsnaam “Megadump” en niet aannemelijk dat Megadump Dalen recht heeft op domeinnaam www.megadump.nl. Geen merkinbreuk “sub a” op beeldmerk MEGADUMP: merken niet identiek door ontbreken druppels, ander onderschrift en andere lettertypes onderschriften. Geen merkinbreuk “sub b”: merk te kwader trouw geregistreerd nu Megadump Dalen op hoogte moest zijn van gebruik teken door Megadump Nunspeet.

IEPT20160627, Rb Amsterdam, Dijkstra

Schadevergoeding van € 540 voor publicatie foto van Dijkstra op internet: onvoldoende onderbouwd door gedaagde dat hij foto niet heeft gepubliceerd.


IEPT20160622, Rb Noord-Holland, Brein v Eweka
Opgave persoonsgegevens door Usenet providers Eweka en Usenetter toegewezen: inbreuk op grote schaal voldoende aannemelijk, enkel blokkeren toegang van “Diesel and Black” onvoldoende gebleken en geen andere mogelijkheid om einde te maken aan inbreuk dan door achter gegevens van betrokken personen te komen. Belang Brein weegt zwaarder dan belang Usenet providers: hadden gezien grootschalige inbreuk gegevens na kennisneming bewijsmateriaal aan Brein moeten afgeven. Usenetter niet ten onrechte in procedure betrokken: Brein heeft belang bij het verzamelen van zoveel mogelijk informatie omtrent de betrokken personen.


IEPT20160622, Rb Overijssel, FBD 

Spoedeisend belang:  eisers kunnen door concurrentiebeding niet meer in hun levensonderhoud voorzien. Concurrentiebedingen geschorst. FBD heeft geen belang bij concurrentiebedingen eisers: geen sprake van te beschermen door FBD overgedragen know how. Door FBD onvoldoende onderbouwd dat sprake is van franchising.


IEPT20160622, HvJEU, Nikolajeva v Multi Protect
Rechtbank voor Uniemerk niet ambtshalve gehouden om merkinbreuk te verbieden bij gebreke van door merkhouder ingediende vordering (art. 102 UMeV). Geen vergoeding mogelijk wegens handelingen van derden voorafgaand aan publicatie van de merkaanvraag (art. 9(3) UMeV). Redelijke vergoeding voor handelingen van derden in tijdvak tussen publicatie merkaanvraag en publicatie merkinschrijving omvat ook winstafdracht, maar omvat niet volledige schade, inclusief eventueel immateriële schade (art. 9(3) UMeV).

IEPT20160622, HvJEU, Nissan Jidosha v EUIPO

Vernieuwing merkregistratie: indiening additioneel vernieuwingsverzoek Uniemerk (art. 47(3) UMeV) mogelijk inzake overige waren- of dienstenklassen gedurende extra termijn inzake reeds gedaan vernieuwingsverzoek voor specifieke waren of dienstenklassen.


IEPT20160622, HvJEU, Thomas Philipps v Grune Welle
Houder niet-ingeschreven licentie kan vordering instellen wegens inbreuk op ingeschreven gemeenschapsmodel. Licentiehouder kan ex artikel 32 (3) GModV kan vergoeding van eigen schade vorderen.

IEPT20160621, Rb Amsterdam, Dijkstra v FDN Engineering
Schadevergoeding van € 540 voor publicatie foto “Hoekersingelbrug” op website: tweemaal gederfde licentievergoeding.

 

IEPT20160620, Rb Amsterdam, JVANH Media

Vordering om concurrentiebeding in tijd en plaats te beperken afgewezen: gerechtvaardigde vrees voor wereldwijde concurrentie, ex-werknemer kan ook op andere gebieden binnen marketing werkzaam zijn, ex-werknemer werd voldoende gewaardeerd en heeft contract zelf opgezegd en onvoldoende gemotiveerd dat kennis eerder dan na twee jaar te veel is verouderd om bedreigend te zijn voor ex-werkgever.

IEPT20160617, Rb Noord-Nederland, De Maatschap I
Voorlopig getuigenverhoor 11 getuigen toegewezen: dat verzoeker wellicht niet slaagt in bewijs leidt niet tot misbruik van recht. Ook geen misbruik van recht doordat verzoeker zich wil beraden op in recht betrekken van andere (rechts)personen: niet gebleken dat hij getuigen enkel wil oproepen om ze later in rechte te betrekken en horen partijgetuigen inmiddels verankerd in artikel 164(1) Rv. Zwaarwegend belang verzoeker. Horen één getuige afgewezen: heeft in vroeg stadium werk als regisseur naast zich neergelegd zodat verzoeker geen belang heeft.


IEPT20160617, Rb Den Haag, B. Braun v Becton

Geen spoedeisend belang: VPS (oud) al negen jaar op de markt in Nederland en B. Braun heeft Becton nooit gesommeerd, Becton heeft aangekondigd VPS (oud) binnenkort van Nederlandse markt te halen. Niet eerder aanhangig maken vordering in verband met afwachten oppositieprocedure moet voor rekening B. Braun blijven. Geen spoedeisend belang door aangekondigde introductie VPS nieuw: Dagvaarding stelt slechts gemotiveerd waarom VPS oud inbreukmakend is en zwijgt over VPS nieuw en conclusie in voorwaardelijke reconventie waarin VPS nieuw wel aan orde wordt gebracht ziet slechts op reconventionele vordering. Mondeling verzoek tot wijziging/vermeerdering eis verworpen: strijdig met procesreglement en goede procesorde. Dat Becton geen bezwaar heeft om onder de vordering van B. Braun ook VPS nieuw te lezen is niet van doorslaggevende betekenis: voorzieningenrechter kan niet met voldoende mate van aannemelijkheid vaststellen of VPS nieuw inbreukmakend is. Proceskostenveroordeling artikel 1019h Rv: € 243.789,43.


IEPT20160617, Rb Den Haag, Dalen v Hornbach
Inbreuk aangenomen: niet betwist. Belang bij bevel. Hornbach moet opgave doen van ingekochte aantallen en leveranciers: reeds overgelegde gegevens vertonen discrepanties.

IEPT20160617, Rb Noord-Nederland, De Maatschap II

Gelet op deskundigenbericht is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat inbreuk is gemaakt op “bedscène” uit boek “De Straatvechter, mijn verhaal”.


IEPT20160616, HvJEU, Universal Music

Plaats waar schadebrengende feit zich heeft voorgedaan is niet de plaats in een lidstaat waar de schade is ingetreden wanneer die schade uitsluitend bestaat uit financieel verlies dat rechtstreeks intreedt op bankrekening verzoeker en rechtstreekse gevolg is van onrechtmatige gedraging die zich heeft voorgedaan in een andere lidstaat. Gerecht waar geschil aanhangig is gemaakt moet bij toetsing bevoegdheid krachtens Brussel 1bis Vo alle ter beschikking staande gegevens in aanmerking nemen, inclusief betwistingen verweerder.


IEPT20160615, Rb Gelderland, Douglas

Concurrentiebeding ziet parfumerie en op verkoop parfum. Geen producten verkocht in strijd met concurrentiebeding: producten abusievelijk op websites terechtgekomen en niet verkocht. Of [gedaagden] met bedrijf concurrentiebeding overtreedt komt neer op uitleg (uitzondering op) concurrentiebeding. Douglas krijgt gelegenheid te bewijzen dat bedrijfsvoering van gedaagden is verschoven van schoonheidssalon naar parfumerie voor inbreuk concurrentiebeding.


IEPT20160615, Rb Den Haag, Parfumswinkel v Ans Trading
Parfumswebsinkel’ niet een gebruikelijke of gangbare aanduiding in de branche geworden. Noodzaak dat de beschrijvende aanduidingen beschikbaar moeten blijven voor concurrenten bestaat niet bij handelsnamen. Verwarringsgevaar tussen handelsnamen ‘parfumswinkel’ en ‘parfumswebwinkel: slechts woordje “web” verschilt, dat gemakkelijk over hoofd wordt gezien, (nagenoeg) gelijke ondernemingsactiviteiten en ANS is enige die naast Parfumswinkel “parfums” gebruikt. Geringe aantal daadwerkelijke gevallen van verwarring laat onverlet dat het verwarringsgevaar wordt bevestigd.

IEPT20160615, Rb Midden-Nederland, PDR Calculator

Concurrentiebeding ziet naast werkzaamheden als schadehersteller/uitdeuker niet ook op werkzaamheden m.b.t. PDR-calculator. Onvoldoende aannemelijk dat IE-rechten PDR-calculator onder IE-beding in arbeids- en beëindigingsovereenkomst vallen. Reconventie: Inbreuk op handelsnaam PDR-Calculator door domeinnamen pdrcalculator.nl en pdrcalculator.com onvoldoende aannemelijk.


IEPT20160615, Rb Midden-Nederland, Osseveldhave v FNV 

Uitingen FNV dat [H] medewerkers in verkeerde salarisschaal inschaalt onrechtmatig: onvoldoende steun in feitenmateriaal en verklaringen (ex-)medewerkers kunnen uitingen niet ondersteunen, nu datum indiensttreding niet is vermeld. Twee verklaringen onvoldoende ondersteuning voor uitlatingen die suggereren dat “op grote schaal” op verkeerde salarisschaal wordt ingeschaald. Uitingen over doorgroeimogelijkheden onrechtmatig: verklaringen (ex-)medewerkers vermelden geen datum indiensttreding. Uiting dat medewerkers fysieke klachten hebben door “verouderde krakkemikkige” kassastoelen onrechtmatig: onvoldoende steun in feitenmateriaal.

IEPT20160614, Hof Arnhem-Leeuwarden, MCZ
Concurrentiebeding behelst een verbod voor geïntimeerde om werkzaam te zijn in het verzorgingsgebied van MCZ en een verbod tot het overlappen van verzorgingsgebieden. Concurrentiebeding behelst geen relatiebeding . Naar het oordeel van het hof is er sprake van een substantiële overlapping van de verzorgingsgebieden en handelt geïntimeerde in strijd met concurrentiebeding. De verboden door MCZ aan naleving verbonden zijn niet toewijsbaar. De verboden zijn voor geïntimeerde beperkender dan uit het concurrentiebeding voortvloeit. Geïntimeerde heeft niet onrechtmatig gehandeld jegens MCZ: dat patiënten met geïntimeerde mee zijn overgegaan levert op zich zelf nog geen onrechtmatige concurrentie op. Schorsen concurrentiebeding niet toewijsbaar: concurrentiebeding voldoende bepaald.

IEPT20160614, Hof Den Haag, Spirits v FKP
Eiswijziging tot nietigverklaring STOLI-merken op grond van overeenstemming “STOLICHNAYA”-merk toegestaan: beroep op nietigheid op grond van “sub b” geen eiswijziging, voor zover beroep op “sub c” wordt bedoeld wel eiswijziging, geen grief gericht tegen oordeel Rb dat “STOLICHNAYA”-merk bekend is, waardoor dit niet hoeft te worden onderzocht, waardoor dit niet hoeft te worden onderzocht en overeenstemmingsvraag komt zowel bij “sub b”-grond als “sub c”-grond aan de orde, waardoor geen Spirits niet onredelijk in verdediging wordt geschaad of het geding onredelijk wordt vertraagd. Eiswijziging met vorderingen tot vervallenverklaring geweigerd: gelden geheel andere eisen voor dan voor vorderingen tot nietigverklaring of inbreukverbod. Wijziging grondslag verbodsvordering naar onrechtmatige daad niet toegestaan: risico voor onredelijke vertraging geding. Uitbreiding inbreukverbod met expliciete uitwerking ten aanzien van gebruik teken STOLI toegestaan: geen onredelijke vertraging geding. Vermeerdering van eis met gevorderde opgave door Spirits-concern niet toegestaan: onredelijke vertraging procedure.

 

IEPT20160610, Rb Rotterdam, Mevlana

Verwarringsgevaar tussen woord/-beeldmerk “MEVLANA” en logo “MEVLANA”: hoge mate van overeenstemming, gebruikt voor dezelfde diensten en afzet tussen afzetgebied overlapt. Geen inbreuk op handelsnaam “Mevlana”: niet onaannemelijk dat naam “Mevlana” vóór 2005 door een ander dan eiser rechtmatig werd gevoerd. Handelsnaam “Mevlana” maakt wel inbreuk (art. 5a Hnw) op merk “MEVLANA”.


IEPT20160609, HvJEU, Hansson v Jungpflanzen Grunewald

“Passende vergoeding” ex artikel 94(1) GKwV ziet op gebruikelijke licentievergoeding en de schade die nauw verband  houdt met het niet-betalen daarvan, zoals vertragingsrente. Schadevergoeding ex artikel 94(2) GKwV ingeval van opzettelijke of onachtzame inbreuk biedt geen ruimte voor een forfaitaire toeslag of afdracht van door de inbreukmaker genoten winst of voordelen. Schadebedrag ex artikel 94(2) GKwV ziet op geleden schade die “passende vergoeding” overschrijdt en moet worden bepaald op grond van concrete elementen en, als die elementen niet kwantificeerbaar zijn, desnoods forfaitair. Kosten procedure in kort geding en buitengerechtelijke kosten kunnen niet in aanmerking worden genomen bij begroten schade ex artikel 94(2) GkwV en rechter dient na te gaan of gerechtskosten prohibitief kunnen zijn voor toegang tot de rechter.


IEPT20160609, HvJEU, EGEDA v Estado

Financiering billijke compensatie voor privékopieën uit staatsbegroting niet toegestaan aangezien die kosten alleen voor rekening van de gebruikers van kopieën voor privégebruik dienen te komen


IEPT20160608, Rb Overijssel, Speeleiland Tholen v Otto Simon

Sprake van franchisingovereenkomst: voldoet volledig aan definitie uit EG-verordening 4087/88. Verstrekte documenten terecht als omzetprognoses aangemerkt. Onbetwist dat omzet [X] veel lager is uitgevallen dan prognoses Otto Simon. Partijen krijgen gelegenheid zich uit te laten over wenselijkheid deskundigenbericht over te behalen omzetten door [X].


IEPT20160608, Rb Rotterdam, Esveco Specialties
Korpa-spel auteursrechtelijk werk: creatieve keuzes gemaakt. Spelconcept niet auteursrechtelijk beschermd. Onvoldoende onderbouwd dat Korpa-spel niet de eerste was en is ontleend aan KortBingo of Kortspil. Mede-makerschap bestuurder Esveco onvoldoende onderbouwd. Spel 1 maakt geen deel uit van oude onder licentie geproduceerde voorraad van Esveco. Spel 1 maakt inbreuk op Korpa-spel: geen zelfstandig werk door (vrijwel) geheel overeenstemmende totaalindrukken. Spel 2 maakt inbreuk op Korpa-spel: totaalindrukken verschillen te weinig om spel 2 als zelfstandig werk aan te kunnen merken. Onvoldoende onderbouwd dat Esveco spel 3 in Nederland op de markt heeft gebracht. Berekening eiser en rapport Esveco onvoldoende voor schadebegroting door rechtbank: zaak verwezen naar schadestaatprocedure.

IEPT20160608, Rb Amsterdam, Architectenweb v Zebor

Auteursrechtinbreuk op berichten Architectenweb. Bij vaststelling schade wordt uitgegaan van 495 berichten. Vorderingen Architectenweb op grond van databankenrecht verworpen: Inhuren tekstschrijvers geen investering in de verkrijging, controle of prestatie van de inhoud als bedoeld in art. 1 lid 1 Databankenwet. Schadevergoeding gesteld op € 5255,50. Rechtbank begroot de schade op € 0,05 per overgenomen woord. Proceskosten gecompenseerd: schade slechts fractie van gevorderde bedrag.

IEPT20160608, Rb Amsterdam, Nazar v Kleuro
Kleuro gebruikt domeinnaam www.verfvoordelig.nl als handelsnaam. Nazar oudste handelsnaamrechten verfvoordelig.com. Verfvoordelig.nl niet puur beschrijvend. Verwarringsgevaar tussen www.verfvoordelig.com en www.verfvoordelig.nl.

IEPT20160607, Hof Den Haag, Ablynx v Unilever
Licentie Unilever op Hamers-octrooien strekte zich niet uit tot producten met therapeutische of profylactische werking ten aanzien van specifieke pathogenen. Unilever buiten licentie getreden. Ablynx heeft voldoende belang bij verklaring voor recht dat Unilever inbreuk maakt op EP013.

IEPT20160607, Rb Den Haag, Colourful Rebel v Hip&Go
Inbreuk “sub a” op Benelux-woordmerk “DRAAK”: kleding aangeboden met opdruk DRAAK. REBEL-trui niet auteursrechtelijk beschermd: niet meer dan bestaand woord in bekend lettertype en opdruk op borsthoogte op trui triviaal. REBEL-trui haalt modelrechtelijke bescherming niet: geen eigen karakter.

IEPT20160606, Rb Amsterdam, Militariabeurs

Artikelen [A] over militariabeurs niet onrechtmatig: wekken niet de indruk dat [A] / zijn beurs sympathiseert met neonazistisch gedachtengoed, enige steun in feitenmateriaal, gedaan in niet zeer gezaghebbende media met beperkt publiek. Publicatie portretfoto [A] bij artikelen over militariabeurs onrechtmatig: privacybelang [A] weegt zwaarder en niet te rijmen met stelling [A] dat hij niet actie voert tegen de persoon [A], maar tegen de beurs.


IEPT20160603, Rb Gelderland, Beekman v Elka Pieterman

Wijzen vonnis IEPT20160518 door andere rechter dan waar mondelinge behandeling plaatsvond in strijd met overgangsrecht HR 31 oktober 2014 (IEPT20141031): tweede comparitie heeft na dat arrest plaatsgevonden, vonnis enkel gebaseerd op conclusiewisseling tussen partijen. Tenuitvoerlegging vonnis gestaakt tot beslissing in hoger beroep: Beekman moet voortvarend procederen en grieven in dagvaarding opnemen.


IEPT20160603, HR, Dahabshiil
Cassatie verworpen. Toepasselijk recht bij internet-publicatie: ‘Het land waar de schade zich voordoet’ (art. 4 lid 1 Vo Rome II jo art. 10:159 BW) is correct uitgelegd als ‘plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen’ (art. 5 aanhef en onder 3, EEX-Vo). Het staat de rechter vrij Vo Rome II uit te leggen met behulp van het begrippenstelsel van EEX-Vo. Toepasselijk recht is het recht van het land waar het centrum van de belangen van benadeelde slachtoffer – Dahabshiil – ligt Engels recht van toepassing.


IEPT20160603, HR, Wieland v GIA

Bepalingen inzake aanhangig zijn van procedure (artt. 125-127 en 249-250 Rv) niet van toepassing op eerste instantie kort geding, wel in hoger beroep. Bij intrekking kort geding, heeft gedaagde tot veertien dagen na oorspronkelijke zittingsdatum om toekenning van proceskosten, al dan niet conform artikel 1019h Rv, te  vorderen. Eiser is griffierecht verschuldigd als zaak niet is ingetrokken voordat zaak is uitgeroepen, gedaagde als zij is verschenen na uitroepen zaak. Artikel 9.1 Procesreglement kort gedingen, waarin bepaald wordt dat intrekking kort geding mogelijk is zonder proceskostenveroordeling, is onverbindend. Overgangsregime: Tot 3 september 2016 mogelijk om alsnog kostenveroordelingen in afzonderlijke – reeds aanhangige of aanhangig gemaakte – procedure te vorderen voor ingetrokken kort geding.


IEPT20160601, Rb Zeeland-West-Brabant, BenB

Gebruik domeinnaam als doorlink naar website [G] en als e-mailadres geen handelsnaamgebruik. Ook in het verleden geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Sunsation” en “Sunsational Tanning”: ondernemingen in andere geografische gebieden actief, “Sunsation” beschrijvend voor sensatie en zon, toevoeging “al” en “Tanning” toereikend voor onderscheiding van handelsnaam “Sunsation” en dit geldt te meer door figuratief element in teken “Sunsational Tanning”. Teken “Sunsational Tanning” maakt geen inbreuk op woordmerk “Sunsation”: “Sunsation” beschrijvend en toevoegingen “al” en “Tanning” en figuratief element nemen verwarringsgevaar weg door verschillende totaalindrukken. Gebruik domeinnaam als doorlink is geen merkinbreuk door gebrek aan verwarringsgevaar.


IEPT20160601, Rb Den Haag, ATAG v OfficePro

Geen ondermijning selectief distributiestelsel ATAG door gedaagde: onvoldoende onderbouwd dat gedaagde vanaf start onderneming op hoogte was dat zijn toeleverancier wanprestatie jegens ATAG pleegde, slechts ten aanzien van verkoop 3 magnetrons voldaan aan vereiste bewustheid en ondermijnende effecten voor distributienetwerk onvoldoende aannemelijk gemaakt. Merkenrechten ATAG uitgeput: onvoldoende onderbouwd dat en waarom uitzonderingen Dior/Copad (IEPT20090403) van toepassing zijn. [gedaagde] handelde niet deloyaal jegens ATAG: gebruik beeldmerken ATAG en PELGRIM op homepage onvoldoende voor suggestie commerciële band en geen afbreuk aan reputatie merken door onvakkundige installatie apparatuur. Wel merkinbreuk op  ETNA-merken door deze op website te gebruiken: niet gebleken dat gedaagde ETNA-producten aanbood. Productfoto’s ATAG auteursrechtelijk beschermd: (net) voldoende persoonlijke keuzes gemaakt qua opnamehoek, belichting en afstand tot apparatuur. Inbreuk op productfoto’s ATAG door deze op website te plaatsen.


IEPT20160601, Rb Den Haag, Basil
Uit arrest HR (IEPT20160219) gebleken dat hof dwangsomveroordeling in stand mocht laten. € 250.000 aan dwangsommen verbeurd.

IEPT20160601, Rb Den Haag, Spartan Race v TERN
“SPARTAN(RACE)”-merken beschrijvend voor activiteiten op gebied van uithoudingsvermogen, training en kracht. Toevoeging beeldelement doet hier niet aan af.

IEPT20160601, Rb Den Haag, Chanel v Bargello
Met het gebruik van vergelijkingslijsten maakt Bargello inbreuk op de merken Chanel: Bargello trekt ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken. De merken van Chanel spelen een grotere rol in het verkoopmodel dan noodzakelijk voor een geoorloofde vergelijking. Verweer Bargello dat er geen sprake is van verwarringsgevaar slaagt niet. Verwarringsgevaar geen vereiste voor inbreuk art. 2.20 lid 2 sub c BVIE. Voor oordeel inbreuk is het aantal klanten dat op een imitatie uit is niet relevant. Geen sprake van louter intern gebruik van de lijsten door personeel. Merken vervullen nog steeds dezelfde rol in het communicatieproces wanneer de lijsten slechts door personeel worden gehanteerd. Het enkele tijdsverloop of stilzitten van zes maanden kan geen basis vormen voor rechtsverwerking.

IEPT20160601, Rb Den Haag, Leatherman
Domeinnaam www.leatherman-multitools.nl door gedaagde gebruikt als merk. Domeinnaam wekt suggestie van commerciële band tussen gedaagde en Leatherman. Geen sprake van eerlijk gebruik van het teken leatherman-multitools.nl door gedaagde. Distributeur Adola niet gerechtigd toestemming te geven. Gebruik beeldmerk LEATHERMAN op website gedaagde is merkinbreuk. Geen reputatieschade Leatherman. Vordering buitengerechtelijke kosten Leatherman afgewezen.