Maart 2016

Print this page

IEPT20160331, Rb Amsterdam, Media Donuts v Donut Media
Verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Media Donuts” en “Donut Media” door grote gelijkenis en verwante activiteiten partijen. Geen spoedeisend belang: niet voldoende zeker of eiseres net als gedaagde in Nederland actief is en geen concrete gevallen van verwarring.

 

IEPT20160330, Rb Den Haag, Abercrombie & Fitch

Merkinbreuk door [B] door aanbieden inbreukmakende kleding: (impliciet) beroep op uitputting niet onderbouwd. Merkinbreuk door [A], [B], [C] en Marion door inkoop, invoer, verkoop en uitvoer namaakkleding. Verwijzing naar schadestaat voor begroting schadevergoeding en winstafdracht. Inzage toegewezen, om opgelegde maatregelen in tussenvonnis voor duur van procedure voort te laten duren.


IEPT20160330, Rb Den Haag, JP Russel v Innovet

Conclusies 3-6 EP 870 nieuw ten opzichte van stand van techniek: gemicroniseerde PEA onderscheidt zich van PEA volgens stand van de techniek door aanmerkelijk kleinere deeltjesgrootte. Conclusies 3-6 EP 870 nieuw ten opzichte van EP 006: openbaart niet duidelijk en dubbelzinnig een aerosol- of collyria formulering van PEA. Geen sprake van openbaar voorgebruik gemicroniseerde PEA door producten REDONYL en PALMIDROL. Conclusie 3 inventief: geen aanleiding te veronderstellen dat vakman probleem zou oplossen door micronisatiestap.


IEPT20160330, Rb Den Haag, Novartis v Teva
Rb internationaal bevoegd jegens in Nederland gevestigde gedaagden m.b.t. inbreuk op in Nederland geregistreerd ABC en faciliteren van inbreuk in Nederland: gebaseerd op artikel 64 EVEX 2007 j.o. 4 EEX II-Vo en artikel 24(4) EEX II-Vo. Rb ten aanzien van Teva Nederland (grensoverschrijdend) bevoegd m.b.t. onrechtmatige daadsvordering: op grond van artikel 4 EEX II-Vo en alternatief op grond van artikel 35 EEX II-Vo. Rb niet ten aanzien van buitenlandse gedaagden  grensoverschrijdend bevoegd door gebrek aan reële band: geen in artikel 35 EEX II-Vo vereiste reële band met Nederland gesteld noch gebleken. Geen beroep op artikel 8 EEX II-Vo: de vraag of sprake is van ‘eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens’ omdat vorderingen zien op per lidstaat verleende ABC’s, waardoor gevaar op onverenigbare beslissingen afwezig is en niet voldaan aan vereiste voorzienbaarheid. Onvoldoende aannemelijk gemaakt dat verlenging ABC’s voor voormalig weesgeneesmiddel imatinib tot 21 december 2016 nietig is. Inbreukverbod jegens Teva Pharma voor Nederland: voldoende dreiging van inbreuk, nu zij na 20 juni 2016 met generiek imatinib op de markt wenst te komen. Geen inbreukverbod jegens andere Nederlandse vennootschappen:  niet gesteld of aannemelijk gemaakt. Verbod op onrechtmatig faciliteren van inbreuk jegens Teva B.V. en Teva Europe. Verbod om gedurende geldigheidsduur ABC’s imatinib geneesmiddelen op de markt te brengen. Inbreukverbod en faciliteerverbod voor Tsjechië en Ierland, voor welke landen Teva Pharma houdster is van de nationale handelsvergunning. Inbreukverbod  jegens Teva Europe voor inbreuken België en Duitsland: zeggenschap onvoldoende betwist. Misbruik machtspositie Novartis onvoldoende onderbouwd.


IEPT20160329, Rb Noord-Nederland, Events Holland v HRN Events

Handelsnaam “Hoorn Events” in handelsverkeer gebruikt: gebruikt op briefpapier, facturen, op website hoornevents.nl en ter promotie op andere  websites. Beide partijen richten zich op internetgebruikers in heel Nederland die op zoek zijn naar evenementen in regio Hoorn en omgeving. Geen verwarringsgevaar tussen handelsnaam “Hoorn Events” en handelsnaam “HRN Events”: “Hoorn” (een woord) wijkt visueel voldoende af van “HRN” (een afkorting)en aanzienlijke auditieve afwijking door andere uitspraak hoofdletters. Enige begripsmatige overstemming (“HRN” is afkorting van “Hoorn”) onvoldoende voor bestaan van  verwarringsgevaar. Gebruik handelsnaam die veel lijkt op handelsnaam Events Holland niet onrechtmatig door gebrek aan bijkomende omstandigheden.


IEPT20160329, Rb Midden-Nederland, WGTF v DGTF

WGTF niet aangetoond rechthebbende te zijn op in geding zijnde merkenrechten. Tussen [B] (van WGTF) en [V] (van DGTF) gesloten franchiseovereenkomst niet geëindigd: geen rechtsgeldige beëindiging door [B] en geen rechtsverwerking door gebrek aan bijzondere omstandigheden. Verbod WGTF om namen ‘World/Dutch Golf Teachers Federation’ te gebruiken in Benelux zolang franchiseovereenkomst niet rechtsgeldig is geëindigd. Verbod WGTF Benelux en [H] om NAW-gegevens DGTF te gebruiken.


IEPT20160329, Rb Rotterdam, Advocaat v Google

Verzoeker ontvankelijk jegens Google Inc. dat verantwoordelijk is voor Google Search en gebruik maakt van zich in Nederland bevindende middelen. Verzoeker niet-ontvankelijk jegens Google Netherlands: niet betrokken bij Google Search. Verzoek tot verwijdering URL’s over veroordeling verzoeker (een advocaat) is voor wapenbezit niet beperkt tot enkel google.nl: automatisch doorsturen naar lokale versie Google Search afhankelijk van instellingen gebruiker. Google moet verwijzing naar weblinks die voorkomen uit zoekopdracht naar naam verzoeker verwijderen uit zoekresultaten: sprake van verwerking strafrechtelijke gegevens dat in beginsel verboden is krachtens artikel 16 Wbp en geen sprake van uitzonderingsgrond artikel 22 Wbp. Ook belangenafweging zou in voordeel verzoeker uitvallen: maatschappelijke status van [verzoeker] niet zodanig relevant dat publiek belang zwaarder weegt dan belang [verzoeker]: veroordeling in [land] verjaard.


IEPT20160329, Hof Den Haag, Koz v Adinco
Geen grief gericht tegen oordeel vzgr dat kabelblok Formzeug op de markt was vóór registratie KOZ Gemeenschapsmodellen. Technische functie model. In KOZ modellen gebruikte overkapping die niet in Formzeug kabelblok aanwezig voorkomt technisch bepaald: genoemde alternatieven zijn niet meer dan toevoeging zinloos element of futiele afwijking in vormgeving. In modellen op overkapping aangebrachte aanhechting technisch bepaald: onvoldoende betwist dat aanhechting nodig is voor ondersteuning aan overkapping en genoemde alternatieven betreffen zinloze toevoegingen. Ook andere genoemde verschillen met kabelblok Formzeug technisch bepaald. KOZ-Uni niet auteursrechtelijk beschermd: bestaat deels uit technisch bepaalde elementen en deels uit elementen Formzeug-kabelblok. Geen slaafse nabootsing: KOZ kan anderen niet verbieden door KOZ gekozen technische oplossingen te gebruiken.

IEPT20160326, Rb Den Haag, Akzo v Kirs

Auteursrechtinbreuk door Mix2Win software te kopiëren en verspreiden. Ook auteursrechtinbreuk door updates Mix2Win software te verstrekken. EER-wijd inbreukverbod: geen verweer gevoerd en auteursrechtelijk werkbegrip is geharmoniseerd.

IEPT20160325, Rb Den Haag, TU Delft
Gelet op toelichting standpunten partijen geen schending vaststellingsovereenkomst door TU Delft ten aanzien van E-Quarium


IEPT20160324, Rb Gelderland, O.N.X. Architecten v Husselerveld

Bouwtekeningen O.N.X. Architecten auteursrechtelijk beschermd: afmetingen, vormgeving en indelingen woningen resultaat van creatieve keuzes en zijn oorspronkelijk. Inbreuk op bouwtekeningen door woningen af te bouwen zonder toestemming O.N.X. Architecten. Dat bouwstop leidt tot vertraging geen rechtvaardiging voor inbreuk.


IEPT20160323, Rb Amsterdam, Orasure v Utermöhlen
Rb komt niet terug op tussenvonnis: geen onjuiste feitelijke of juridische grondslag. Vragen aan deskundige of voor productie Cryo Professional noodzakelijk is dat gebruik is gemaakt van kennis die niet uit octrooischrift of andere openbare bronnen kan worden ontleend.


IEPT20160323, Rb Den Haag, SSH v Ventoux3

Beroep SSH op lastgeving tussen haarzelf en [V] en [O] onvoldoende onderbouwd. Onvoldoende onderbouwd dat naam “Ventoux3” auteursrechtelijke bescherming toekomt. Leiding en toezicht SSH (artikel 6 Aw) m.b.t. ontwerp Ventoux3 logo onvoldoende aannemelijk gemaakt. Geen beroep op artikel 3.8 en 3.29 BVIE: onvoldoende aannemelijk dat logo op bestelling SSH is ontworpen. Geen beroep op artikel 8 Aw: sprake van openbaarmaking zonder vermelding naam SSH. Geen depot te kwader trouw van woord/beeldmerk VENTOUX3: initiatief Ventoux3 evenement lag bij [V] en [O] van Ventoux3, en logo door hen ontworpen. Depot direct na geschil zorgt niet voor kwade trouw Ventoux3: met depot heeft Ventoux3 rechten opgeëist voor een teken dat zij al jaren te goeder trouw gebruikte.  Reconventie: auteursrecht en merkenrechtinbreuk door SSH onvoldoende aannemelijk.


IEPT20160323, Rb Den Haag, De Gekooide Recherche
Noemen naam [A] in “De Gekooide Recherche” geen onrechtmatige inbreuk op zijn eer en goede naam: [A] is publiek persoon, niet gebleken dat verschijnen boek enige publiciteit over [A] heeft gegenereerd, passages over [A] vinden steun in beschikbare feitenmateriaal, in bijzonder in strafvonnis uit 2009 en niet waarschijnlijk dat misstanden op andere manier aan de kaak hadden kunnen worden gesteld. Geen onrechtmatig gebruik gelekte politiegegevens. Geen onrechtmatig gebruik van wetenschap uit hoofde voormalig ambt als politierechercheur. Geen diskwalificerende en tendieuze termen gebruikt: onvoldoende onderbouwd. Geen gebruik gemaakt van binnen de reikwijdte van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.

IEPT20160322, Rb Amsterdam, RTL
Geen verbod op uitzending beelden Idolskandidaat. Misleiding en/of bedrog onvoldoende aannemelijk. Geen sprake van onrechtmatig handelen Blue Circle en RTL. Beroep op redelijkheid en billijkheid slaagt niet.

IEPT20160322, Hof Den Haag, Mylan v MSD
Conclusie 1 EP 444 nieuw: WO 225 anticipeert niet op geclaimd doseringsbereik EP 444 voor toediening van alleen finasteride. Conclusie 1 EP 444 inventief: effectieve werking van oraal toegediend finasteride in de behandeling van androgene alopecia lag op de prioriteitsdatum voor de gemiddelde vakman niet voor de hand.

IEPT20160322, Hof Den Haag, H&M v G-Star

Nederlandse rechter bevoegd t.a.v. vorderingen tegen H&M BV: voor inbreuk Gemeenschapsmerken op grond van artikel 96 aanhef en sub a en 97(1) GMeV en voor inbreuk Beneluxmerken op grond van artikel 2 Brussel I Vo c.q. artikel 4.6(1) BVIE als Brussel I-Vo niet prevaleert. Nederlandse rechter bevoegd t.a.v. vorderingen tegen H&M AB: voor inbreuk Gemeenschapsmerken op grond van artikel 6(1) Brussel I-Vo jo. 94 (1) GMeV door nauwe band met vorderingen tegen H&M BV, voor inbreuk Beneluxmerken op grond van artikel 6 sub 1 en 5 sub 3 Brussel I-Vo en voor vorderingen t.a.v. onrechtmatig aanhaken op grond van artikel 24 of 6 sub 1 Brussel I-Vo. Verwarringsgevaar tussen Artwork H&M en Gemeenschapsmerk RAW: visuele overeenstemming door dominante plaats RAW in artwork en auditieve overeenstemming doordat RAW het eerste element is van RAW BEAT EXPERIENCE, begripsmatige overeenstemming doordat element RAW zelfde betekenis oproept als Gemeenschapsmerk RAW, identieke waren, Gemeenschapsmerk RAW heeft inherent onderscheidend vermogen, sprake van onderscheidend vermogen door intensief gebruik door G-Star van merk RAW voor kleding dat teruggaat tot 1996, daadwerkelijk onderscheidend vermogen Gemeenschapsmerk RAW bevestigd door marktonderzoeken G-Star en overige omstandigheden nemen verwarringsgevaar niet weg. Ten overvloede:  marktonderzoeken partijen bevestigen verwarringsgevaar. Procesgedrag G-Star leidt tot  buiten beschouwing houden van aantal afbeeldingen.


IEPT20160321, Rb Amsterdam, Soccer Commerce v BeneVia

Foto’s van Adidas sportjacks auteursrechtelijk beschermd: voldoende eigen en oorspronkelijk karakter, waarbij door maker creatieve keuzes zijn gemaakt. Soccer Commerce is auteursrechthebbende. € 900 per foto voor auteursrechtinbreuk op 3 foto’s: foto’s op website Footballshop.nl identiek aan foto’s Soccer Commerce en vergoeding van €  300 per foto niet onredelijk.


IEPT20160321, Rb Amsterdam, CRI
Architect [VH] is maker van  de gevel van het kantorenpark “De Bovenlanden”: blijkt uit handgeschreven aantekeningen [VH]. [VH] geen maker van interieur, grondplan en kettingstructuur  van het kantorenpark. Voor vraag of sprake is van “totale vernietiging” gaat het erom of kenmerkende elementen oud ontwerp zichtbaar blijven in nieuwe ontwerp. Sprake van totale vernietiging van alle voor het ontwerp van [VH] karakteristieke delen, zodat geen sprake is van aantasting in de zin van artikel 25 Aw. Vernietiging leidt niet tot misbruik van recht c.q. onrechtmatig handelen CRI: voldoende aannemelijk dat zij gegronde redenen heeft voor vernietiging, bestaande uit leegstand, kapitaalverlies en onderzoek naar plannen met hergebruik bestaande gevels. Belangen [VH] wegen minder zwaar: niet de bedoeling dat architect opdrachtgever kan dwingen gebouw ongerept in stand te laten alsof het een monument betrof en mogelijkheid [VH] om zijn werk te documenteren.

IEPT20160318, Rb Amsterdam, InBev

Niet in geschil dat eiser auteursrechthebbende is op foto Feijenoord - Ajax 1969. InBev heeft toestemming gekregen van eiser om de foto éénmalig te gebruiken.  Auteursrechtinbreuk door foto met daarin gefotoshopt flesje Jupiler 7 maal zonder toestemming te vertonen en te gebruiken op websites en menukaarten. Voorschot van € 40.000 schadevergoeding toegewezen, grotendeels gebaseerd op € 5.000 per foto: tarief eiser voor foto zonder toestemming en naamsvermelding € 3.300, verminking en aantasting van de foto en voor eenmalig gebruik van de foto € 3.000 overeengekomen met InBev. InBev moet opgave doen van aantal openbaarmakingen van de foto.

IEPT20160317, Rb Noord-Holland, Dijkstra
Tweemaal misgelopen licentievergoeding conform richtprijzen fotografie 2012 voor plaatsen foto “Rotterdam haven bij nacht” op website: € 540

IEPT20160317, HvJEU, Liffers v Mediaset
Cumulatie schade berekend op basis van hypothetische royalty’s en morele schade mogelijk

 

IEPT20160317, Rb Den Haag, PMP v EasySofa

Tweeknoopsvariant Beto-fauteuil maakt auteursrechtinbreuk op Beto-fauteuil met bies in kleur van de stoffering: Janis niet ontleend aan Ruth-fauteuil, Janis auteursrechtelijk beschermd, tweeknoopsvariant Beto heeft vrijwel identiek ontwerp met geheel overeenstemmende totaalindruk.Vorderingen betreffende een- en vierknoopsvariant Beto op grond van modelrecht en wanprestatie onvoldoende onderbouwd. Gevorderde verbod alleen toegewezen voor EU-lidstaten.

IEPT20160316, Rb Noord-Holland, Top1Toys Weert v Otto Simon

Samenwerkingsovereenkomsten tussen [eisers] en Otto Simon te kwalificeren als franchiseovereenkomsten. Otto Simon niet aansprakelijk wegens verstrekte exploitatiebegrotingen: geen verplichting tot overlegging begrotingen en sprake van een voorbehoud bij de prognoses en onvoldoende onderbouwd dat begrotingen ernstige fouten bevatten waarover Otto Simon eisers niet heeft geïnformeerd Beroep op exoneratiebeding door Otto Simon niet in strijd met redelijkheid en billijkheid: geen opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld. Geen schending zorgplicht Otto Simon om advies en bijstand te verlenen: van [eisers] had mogen worden verwacht dat hij concreet om hulp had gevraagd.


IEPT20160316, Rb Den Haag, Bavaria v Your Hosting
Slagzin “Zo, nu eerst ’n Bavaria” c.q. “Zo. Nu eerst een Bavaria” auteursrechtelijk beschermd: kernachtig en “pakkend” met een zekere kwinkslag, waardoor maker vrije en eigen creatieve keuzes heeft gemaakt. Dat zin uit gangbaar Nederlands bestaat doet niet af aan creativiteit: Your Hosting heeft geen voorbeelden aangedragen van uitingen voorafgaand aan het bedenken van de slagzin. Geen Banale of triviale keuzes en sprake van duidelijke pauze na het woord “Zo”, dat bijdraagt aan originele karakter van de slagzin. Uiting “Zo. Nu eerst naar de cloud, www.yourhosting.nl slash zakelijk” maakt inbreuk op slagzin Bavaria: kenmerkende en auteursrechtelijk te beschermen deel van slagzin Bavaria “Zo. Nu eerst…” geheel overgenomen.


IEPT20160316, Rb Rotterdam, Izuskan v B.Loved Fashion
Afzonderlijke elementen Izuskan-sjaals niet auteursrechtelijk beschermd: sprake van stijlkenmerken van de zogenaamde ‘Ibiza-‘ of ‘Gypsy stijl’. Combinatie van elementen wel auteursrechtelijk beschermd. B.Loved heeft inbreuk gemaakt op Izuskan-sjaals en in strijd met onthoudingsverklaring gehandeld: één op één kopieën aangeboden als B.Loved-sjaals op modebeurs van 2014. Roze-rode B.Loved-sjaal is verveelvoudiging roze-rode Izuskan-sjaal: overeenstemmende totaalindrukken, verschillen van ondergeschikte betekenis doen hier niet aan af en bewijsvermoeden van ontlening niet ontzenuwd. Blauwe B.Loved sjaal is verveelvoudiging blauwe Izuskan-sjaal: overeenstemmende totaalindruk en sprake van ontlening. Groene B.Loved sjaal niet inbreukmakend: concrete uitwerking Izuskan stijlkenmerken zorgt voor andere totaalindruk. Groen/geel/rode-sjaal B.Loved niet inbreukmakend: geen fysiek exemplaar overgelegd en vergelijking op basis van overgelegde foto onmogelijk. Verbod voor hele Europese Unie: werkbegrip en reproductierecht geharmoniseerd.

 

IEPT20160316, Rb Den Haag, Piloxing v Californian

Ter verkoop in voorraad hebben van voorraad Piloxing producten maakt inbreuk op merkrechten Piloxing. Geen sprake van uitputting door impliciete licentie: met verstrekken licentie zijn nog geen producten in de EER in de handel gebracht. Geen sprake van uitputting door invoer in Nederland: invoer vond plaats tijdens samenwerking Piloxing en Piloxing B.V., waarbij Piloxing in merkenrechtelijke zin controle over de goederen hield. Geen sprake van uitputting door ter verkoop in voorraad hebben: goederen onder de controle van Piloxing gebleven en economische waarde niet gerealiseerd. Geen sprake van uitputting door schikkingsovereenkomst: impliciete licentie geëindigd en Piloxing kreeg voorraad in eigendom, waardoor er geen sprake was van een eerste 'verkoop' en realisering economische waaarde merk Piloxing. Geen sprake van uitputting door executoriale verkoop: voorraad die eigendom was van Piloxing zonder impliciete toestemming door Piloxing B.V. verkocht.

IEPT20160315, Hof Den Haag, Louboutin v Van Haren
Louboutin niet-ontvankelijk in hoger beroep: geen situatie uit artikel 337 Rv en bestreden vonnis (IEPT20150401) betreft geen eindvonnis.

IEPT20160315, Rb Rotterdam, Aegon v Aegom
Naam "Aegom" maakt merkinbreuk “sub c” (niet soortgelijke waren en diensten) op merk Aegon: auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming, Aegon is een bekend merk en niet ondenkbaar dat zich ten aanzien van Aegom, een beveiligingsbedrijf, incidenten kunnen voordoen die afbreuk doen aan reputatie Aegon, een verzekeringsbedrijf. Inspanningsverplichting Aegom om handelsnaam te wijzigen.

IEPT20160314, Rb Midden-Nederland, Yro v Syro
Handelsnaam “Syro Stone Tegel en Sanitair” maakt maakt geen inbreuk op “YRO Keukens en Badkamers”: gestelde verwarring kan niet eerder zijn ontstaan dan eind 2015 en onvoldoende aannemelijk dat na toevoeging element “Stone” in januari 2016 nog sprake is van verwarring. Geen onrechtmatig handelen [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] mede door gebrek aan daadwerkelijk verwarringsgevaar
 

IEPT20160311, Rb Den Haag, Brein v 2Lions Team
Ex parte bevel ex artikel 1019e Rv tegen lid 2Lions-Team dat zich erop richt om films, televisieseries en andere auteurs- en nabuurrechtelijk beschermde werken gratis voor het publiek beschikbaar te stellen, zonder dat de rechthebbenden daarvoor toestemming hebben gegeven: dwangsom van € 200 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat inbreukverbod wordt overtreden, dan wel een dwangsom van € 100 voor iedere keer dat in strijd met inbreukverbod wordt gehandeld met maximum van € 50.000

IEPT20160311, Rb Noord-Nederland, Brein v 2Lions Team

Ex parte bevel ex artikel 1019e Rv tegen lid 2Lions-Team dat zich erop richt om films, televisieseries en andere auteurs- en nabuurrechtelijk beschermde werken gratis voor het publiek beschikbaar te stellen, zonder dat de rechthebbenden daarvoor toestemming hebben gegeven: dwangsom van € 2000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat inbreukverbod wordt overtreden met maximum van € 50.000

IEPT20160311, Rb Den Haag, Beslag op software
Inbreuk aangenomen. Beslag tot afgifte op gegevensdragers voor zover die nagenoeg volledig of uitsluitend dienen voor opslag van [naam] software.

IEPT20160311, Rb Rotterdam, AD

Uitingen in column AD Amersfoortse Courant over Sytze van der V niet onrechtmatig: voldoende steun in feitenmateriaal en eiser zoekt zelf publiciteit op, waardoor van hem grotere tolerantie mag worden verwacht.


IEPT20160311, Rb Noord-Holland, Dopper
Uitlatingen die stellen dat Dopper fles plagiaat is onrechtmatig: onvoldoende steun in feitenmateriaal en kunnen ernstige gevolgen hebben. Uitlatingen dat ontwerpwedstrijd Dopper vooropgezet plan was met reeds bekende winnaar onrechtmatig: onvoldoende steun in feitenmateriaal.

IEPT20160311, HR, Ryanair v PR Aviation

Arrest  hof Amsterdam (IEPT20120313) vernietigd naar aanleiding van antwoord HvJEU (IEPT20150115).


IEPT20160311, Rb Amsterdam, De Volkskrant

Publicatie tweet eiser in artikel Volkskrant over Eritrese intimidatie niet onrechtmatig: gezien context van andere tweets en gedragingen van eiser kan tweet als Eritrese intimidatie worden aangemerkt en er worden geen directe beschuldigingen jegens eiser geuit.


IEPT20160309, Rb Den Haag, Porsche

Bevoegdheidsincident afgewezen: Rb Den Haag exclusief bevoegd ten aanzien van vorderingen m.b.t. inbreuk op Gemeenschapsmerk en nauw samenhangende vorderingen.


IEPT20160309, Rb Den Haag, Danife v Satellite
Pluto3-urinoir auteursrechtelijk beschermd: vóór ontwerpdatum/marktintroductie geen vergelijkbare urinoirs op de markt, trekken niet louter technisch bepaald door vormgeving tankdop als vlakverdeling en lijnenspel en niet gesteld dat kenmerkende elementen banaal of triviaal zijn. 4MEN-urinoir maakt inbreuk op auteursrecht Pluto3-urinoir: vermoeden van ontlening door grote mate van overeenstemming van kenmerkende elementen en feit dat Satellite voormalig afnemer bekend was met Pluto 3. Vermoeden onvoldoende weggenomen door geringe verschillen. Auteursrechtinbreuk in Europese Unie: werkbegrip en inbreukbegrip geharmoniseerd.

IEPT20160309, Rb Den Haag, Nestec v NL Octrooicentrum
Octrooicentrum NL mocht op 10 mei 2012 betaalde jaartaks terugstorten als onverschuldigd betaald en bepalen dat octrooi EP 310 is vervallen wegens niet betalen jaartaks: geen verschuldigdheid van de jaartaks op 10 mei 2012, omdat op die datum nog geen verplichting tot betaling van de jaartaks aan Octrooicentrum NL bestond. Dat beslissing tot verlening al voor 10 mei 2012 was genomen doet hier niets aan af: verleningsbeslissing niet bepalend voor verschuldigdheid jaartaks.


IEPT20160309, Rb Gelderland, ERA v Houvast

Niet onderbouwd dat ook slagzinnen onder de te beschermen IE-rechten van ERA vallen. Handelsnaamgebruik “ERA” door Houvast na einde franchiseovereenkomst onvoldoende onderbouwd. Merkinbreuk door ERA merken na einde franchiseovereenkomst te blijven gebruiken t/m oktober 2014. Inbreukverbod voor de toekomst, ondanks dat thans geen gebruik van ERA merken lijkt te worden gemaakt: gelet op moeizame houding Houvast in periode na beëindiging franchiseovereenkomst en omdat Houvast geen bezwaar tegen verbod heeft. Schadevergoeding van € 1.250 per maand aan gederfde licentievergoeding voor periode van 9 maanden: € 11.250. 1019h Rv proceskostenveroordeling afgewezen: proceskosten niet begroot en onderbouwd door ERA en ERA mag deze niet alsnog begroten en specificeren: had zij binnen zelfde termijn die geldt voor indienen laatste producties moeten doen.


IEPT20160309, Rb Den Haag, Louboutin v Van Haren
Prejudiciële vraag aan HvJEU: is begrip “vorm” in artikel 3 lid 1e onder iii Merkenrichtlijn beperkt is tot driedimensionale eigenschappen van de waar of ziet deze bepaling mede op andere eigenschappen van de waar zoals kleur?
 

IEPT20160308, Rb Amsterdam, Consumentenbond v Samsung

Geen spoedeisend belang bij vorderingen om Samsung o.a. te verplichten telefoons met beveiligingslekken te updaten. Kort geding niet geschikt voor aan de kaak stellen gestelde brede probleem omtrent updaten Android telefoons zonder spoedeisende concrete aanleiding. Toewijzing zou bij Samsung voor aanmerkelijke implicaties zorgen en enorme kosten die in kort geding niet te overzien zijn.


IEPT20160308, Hof Den Haag, Stichting RED v Rabobank
Publicatie namen medewerkers Rabobank in boek ‘De Verpanding’ niet onrechtmatig: medewerkers niet beschuldigd van diefstal, misleiding of intimidatie en hooguit beperkte hinder in uitoefening van hun werk. Steun in beschikbare feitenmateriaal. Namen medewerkers niet nodeloos genoemd: boek geschreven volgens ‘fly-on-the-wall’ principe, waarbij noemen namen functie vervult.

IEPT20160308, Hof Amsterdam, NSE v Brein

Vooralsnog onduidelijk welk belang Brein heeft bij nadere beslissing op haar vordering, comparitie gelast. Indien Brein wel belang heeft geen aanleiding om terug te komen op beslissingen over NTD-procedure in tussenarrest 19 augustus 2014 (IEPT20140819) en wenst het hof in nadere comparitie te worden toegelicht over haalbaarheid woordfilter, blokkering van nieuwsgroepen en afsluiting van gebruikers. Stellingen Brein omtrent verdergaand bevel dan reeds kan worden gegeven op grond van dat NSE tussenpersoon is onvoldoende onderbouwd.

IEPT20160307, Rb Noord-Holland, Lead v Promptus
Uitlatingen in e-mail van Promptus aan klanten zijn onrechtmatig: Promptus heeft suggestie gewekt dat [eiser2] onrechtmatig handelt, terwijl tegendeel uit vaststellingsovereenkomst blijkt. Onrechtmatige daad kan Promptus worden aangerekend Promptus had haar klanten kunnen informeren zonder LEAD en eiser 2 in een kwaad daglicht te stellen. Vorderingen gebaseerd op Facebook-bericht worden afgewezen. Het Facebook-bericht is door de directeur van Promptus op persoonlijke titel geplaatst.


IEPT20160304, Rb Amsterdam, Plasmavisie v SSPOMN
Artikel over al dan niet in scène gezette overval elektronicawinkel  niet onrechtmatig: kop van een artikel mag ongenuanceerder en kernachtiger zijn dan het artikel zelf, voldoende steun in feitenmateriaal en Rtv Utrecht is met aanpassingen voldoende aan belangen Plasmavisie tegemoet gekomen. Gebrek aan hoor en wederhoor maakt artikel niet onrechtmatig: hoor en wederhoor is niet zonder meer voorwaarde voor publicatie.


IEPT20160303, Rb Noord-Holland, BREIN v 2Lions Team
Ex parte bevel ex artikel 1019e Rv tegen lid 2Lions-Team dat zich erop richt om films, televisieseries en andere auteurs- en nabuurrechtelijk beschermde werken gratis voor het publiek beschikbaar te stellen, zonder dat de rechthebbenden daarvoor toestemming hebben gegeven: dwangsom van € 2000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat inbreukverbod wordt overtreden met maximum van € 50.000

IEPT20160303, HvJEU, Daimler

Derde die wordt genoemd in een op een website gepubliceerde advertentie die een teken bevat dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk, zodat de indruk wordt gewekt dat er commerciële banden bestaan tussen hem en de merkhouder, maakt geen gebruik van dat merk (artikel 5(1)onder (a) en (b) Merkenrichtlijn 2008) indien de advertentie niet door of namens derde is geplaatst of wanneer de advertentie door of namens de derde is geplaatst met toestemming van de merkhouder, de derde de websitehouder nadrukkelijk heeft gevraagd om de advertentie te verwijderen.

 

IEPT20160302, Rb Den Haag, Digital Revolution v HP
HP cartridge authenticatietool niet onrechtmatig jegens huismerk 123 inkt: geen misleidende informatie over huismerk 123 inkt, want tool maakt voldoende duidelijk dat de authenticatie betrekking heeft op cartridges die als afkomstig van HP worden verkocht. Informatie op website HP waarnaar kan worden doorgeklikt niet onrechtmatig: geen misleidende informatie over huismerk 123 inkt en daarom ook geen vergelijkende reclame. Onvoldoende aannemelijk dat consumenten worden verward door risico-attendering dat sprake is van niet-originele HP-cartridge.

IEPT20160301, Rb Rotterdam, WFL v Philip Morris
Philip Morris kan blijkens arrest HvJEU IEPT20111201 niet handhavend optreden tegen inbreukmakende transitgoederen. Handhavend optreden tegen inbreukmakende transitgoederen wel mogelijk wanneer Merkenrichtlijn 2015 geldend recht is geworden. Geen opheffing conservatoir beslag: geenszins uitgesloten dat Philip Morris in bodemprocedure kan bewijzen dat sigaretten bestemd waren voor Europese markt. Faciliteren van merkinbreuk Philip Morris producten door WFL onvoldoende aannemelijk.