Mei 2016

Print this page

IEPT20160531, HvJEU, Reha Training v GEMA

Mededeling aan het publiek” uit artikel 3(1) Auteursrechtrichtlijn en artikel 8 Verhuurrichtlijn moet uniform worden uitgelegd. Mededeling aan publiek door doorgeven werken in revalidatiecentrum via televisietoestellen die op verschillende plaatsen in inrichting zijn geplaatst. Hierbij kan sprake zijn van een winstoogmerk.

 

IEPT20160531, Hof Amsterdam, Goglio v SMQ

Gedekt verweer Goglio ex artikel 348 Rv m.b.t. verstrijken van betalingstermijn: Goglio heeft ter zitting ondubbelzinning en expliciet erkend dat zij te laat had betaald en hiermee verweer dat 60 dagen termijn pas op 26 maart was aangevangen zodat zij niet te laat had betaald, onmiskenbaar prijsgegeven. Beroep op drie partijenverhouding faalt: uit licentieovereenkomst blijkt dat betalingsverplichtingen van partijen los van elkaar moeten worden gezien. Bij van tevoren afgesproken opzegmogelijkheid is opzegging pas ontoelaatbaar als dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


IEPT20160527, Rb Noord-Nederland, De Maatschap

Inzage in scenario serie “De Maatschap” toegewezen, mogelijke inbreuk op “bedscène” uit boek “De Straatvechter, mijn verhaal” voldoende aannemelijk: in boek beschreven passage sluit op belangrijke elementen aan op elementen scène De maatschap en niet gebleken dat gegevens publiekelijk bekend zijn. Inbreuk m.b.t. aspect dat eiser terechtstond voor bedrieglijke bankbreuk en werd bijgestaan door zijn vader niet aannemelijk: algemeen bekend feit. Inbreuk ten aanzien van scène waarin gouden manchetknopen worden verkocht niet aannemelijk: te veel verschil met passage boek “ook mijn sieraden gaan onder de hamer”.


IEPT20160525, Rb Midden-Nederland, Overvalwagen
Tekeningen modelovervalswagen niet auteursrechtelijk beschermd: geen van aangevoerde elementen betreffen creatieve keuzes. Verstrekking van aangeleverde gegevens van [eiser] door [gedaagde] aan [B] niet onrechtmatig: onvoldoende onderbouwd.


IEPT20160524, Hof Den Haag, Hermes
Geen belang bij verklaring voor recht inzake bij conclusie van antwoord erkende inbreuk, wel belang bij gevorderde schadevergoeding: belang komen te vervallen op moment dat [R] bij conclusie van antwoord erkende inbreuk te hebben gemaakt. Proceskosten gecompenseerd: partijen deels in het ongelijk gesteld; beslagkosten voor rekening [R].

IEPT20160524, Rb Amsterdam, Buma & Sena v SCOEZH

Wijziging van eis van verbod tot muziek openbaar maken “via de ether” naar algemeen verbod toegestaan: ruimer verbod ligt geheel in lijn met inhoud dagvaarding. Niet bestreden dat Fresh FM inbreuk maakt op auteurs- en naburige rechten Buma en Sena. Onvoldoende aannemelijk dat derden aansprakelijk zijn voor de auteursrechtinbreuk. Vorderingen jegens [W] in persoon toegewezen: ernstig persoonlijk verwijt. Lijfsdwang tegen [W] toegewezen: ernst en duur van inbreuk en stelselmatig niet gehouden aan gerechtelijke bevelen.


IEPT20160520, Rb Gelderland, Eredivisie v Café de Bolle
Auteursrechtinbreuk wegens vertonen voetbalwedstrijden zonder licentie: dwangsom van € 750,00 per overtreding en veroordeling proceskosten (€ 4.732,10).

IEPT20160519, Rb Den Haag, Senz v Impliva
Geen inbreuk Impliva op modelrechten Senz: de piramidevorm van de paraplu is door technische functie bepaald. Impliva heeft voldoende afstand gehouden van de modellen van Senz. Impliva heeft geen inbreuk gemaakt op het auteuresrecht van Senz. Er is geen sprake van slaafs nabootsing door Impliva.

IEPT20160518, Rb Midden-Nederland, Kruyder v Charmag
Redelijke licentievergoeding op basis van deskundigenbericht vastgesteld op 4% van omzet tot 2001. Percentage gehalveerd tot 2% wegens gezamenlijk houderschap en bijdrage aan totstandkoming geoctrooieerde producten: € 31.715,30. Openlegging administratie aan door eiser aangewezen accountantskantoor voor berekening licentievergoeding na 2001. Vergoeding aanvullende octrooikosten toegewezen: vallen onder afspraak partijen en niet onnodig gemaakt.


IEPT20160518, Rb Zeeland-West-Brabant, Beekman v Elka Pieterman
Elka Pieterman heeft normaal gebruik merken HOME PARTS onvoldoende onderbouwd, maar beroep op Heilung slaagt voor stofzuigeronderdelen. Geen beroep op coëxistentie-bepalingen. Gevorderde nietigheid en gebruiksverbod beeldmerk HOMEPART toewijsbaar op grond van handelsnaam. Elka Pieterman heeft oudste rechten op handelsnaam Homeparts. Niet relevant is of Homeparts landelijke bekend was. Naam Homeparts zal na vijf jaar nog bekendheid bij het publiek genieten. Verwarringsgevaar handelsnamen Homeparts (Elka Pieterman) en Homepart (Beekman). Beeldmerk HOMEPART is nietig. Beekman handelt door gebruik handelsnaam Homepart in strijd met de oudere merkenrechten van Elka Pieterman.

 

IEPT20160518, Rb Midden-Nederland, Bontje
Wet verzet zich niet tegen beslaglegging op saldo bankrekening waarop uitkering is overgemaakt: geen rechtsreeks beslag op uitkering. Ook geen sprake van sprake van misbruik van bevoegdheid door handhaving beslag: niet gebleken dat […] in financiële noodtoestand verkeert als gevolg van executie en […] had zich er bij aanspannen procedure van moeten vergewissen of hij aan een voor hem ongewillige uitspraak zou kunnen voldoen.

IEPT20160513, Rb Amsterdam, Ex Voorzitter YPFDJ v Volkskrant
Onvoldoende gesteld voor aansprakelijkheid hoofdredacteur en journalisten Volkskrant. Geen onrechtmatige uitlatingen over ex-voorzitter jeugdafdeling enige politieke partij in Eritrea. Voldoende gelegenheid voor hoor en wederhoor.


IEPT20160513, Rb Den Haag, Oomen v Massive Air
Spoedeisend belang bij vorderingen tegen gewijzigde KAISR. Geen spoedeisend belang bij vorderingen betreffende oorspronkelijke ontwerp KAISR: onthoudingsverklaring getekend en levering gewijzigde KAISR aan klanten oorspronkelijke KAISR geen voorbehouden handeling met de oorspronkelijke KAISR. Model LAMZAC Hangout niet geheel technisch bepaald: Vormgeving voeteinde en textuur die gevolg is van materiaalkeuze technisch bepaald, maar voldoende ontwerpvrijheid voor vormgeving contouren ligzak en mogelijkheid te variëren met lengte, richting en aantal aan te brengen capitonneringen. Mogelijke alternatieven zijn geen zinloze elementen. Gewijzigde KAISR maakt inbreuk op model LAMZAC Hangout: twee hoeken aan hoofdeinde in plaats van één scherpere punt onvoldoende om andere algemene indruk te wekken en bij gebruik LAMZAC Hangout ontstaan ook twee hoeken.

IEPT20160513, Rb Rotterdam, Heksenkaas v Minister van VWS
Vermelding merk "HEKS’NKAAS" op smeerdip niet misleidend: wekt niet de onjuiste indruk dat het product geheel of nagenoeg geheel uit kaas bestaat.

IEPT20160512, Rb Amsterdam, Pacovis v SD Trading

“Wapperen” door SD Trading niet onrechtmatig: geen serieuze, niet te verwaarlozen kans dat modelrechten geen stand houden in nietigheidsprocedure en niet uit te sluiten dat SD Trading zich terecht op auteursrecht beroept.

IEPT20160511, Rb Den Haag, Leo Pharma v Sandoz
EP 083  voor een behandeling psoriasis niet inventief: samenbrengen calcipotriol en betamethasondipropionaat in één zalf lag voor vakman voor de hand. Niet inhoudelijk bestreden dat geen prioriteit op DK 561 kan worden ingeroepen. Onduidelijkheid over hoe Grote Kamer over vraag of WO 540 als fictieve stand van techniek is te kenschetsen zou oordelen draagt bij aan kans dat conclusie 1 en 2 bodemprocedure niet overleven.

IEPT20160511, Rb, Den Haag, Facebook
Vordering tot verstrekken NAW-gegevens toegewezen: voldaan aan voorwaarden Lycos/Pessers. Toegewezen vordering ziet enkel op de overhandiging van gegevens waarover Facebook beschikt. Vordering tot verwijdering persoonsgegevens waaronder zijn (voor-)naam en de URL naar het krantenartikel van 5 oktober 2004, te verwijderen van Facebookgroep 3 afgewezen. Onrechtmatigheid uitingen kan slechts worden vastgesteld in een procedure. tussen […] en de beheerders.

IEPT20160510, Hof Den Haag, Novartis v Synthon
Geen verwarringsgevaar SENSOREADY en SENSIGO, ondanks nagenoeg identieke waren, vanwege zwakke onderscheidend kracht SENSOREADY, matige gelijkenis en hoog aandachtsniveau publiek. Slechts matige visuele en auditieve gelijkenis en hooguit matige begripsmatige gelijkenis Sensoready en Sensigo. Hoog aandachtsniveau relevant publiek (o.a. artsen en diabetici) aangenomen.

IEPT20160504, HvJEU, Pillbox v Secretary of State for Health
Geen feiten of omstandigheden die geldigheid artikel 20 richtlijn 2014/40/EU inzake de productie, de presentatie en de verkoop van elektronische sigaretten en navulverpakkingen kunnen aantasten.

IEPT20160504, HvJEU, Philip Morris v Secretary of State for Health
Het aanbrengen van informatie op verpakkingen van tabaksproducten die aanprijzend kunnen zijn, is verboden, ook al zijn deze mededelingen feitelijk juist. Lidstaten mogen verdere voorschriften handhaven of invoeren met betrekking tot de verpakkingen van tabaksproducten die niet bij richtlijn 2014/40 zijn geharmoniseerd.

IEPT20160504, Rb Den Haag, Basic Holdings v Ruby Décor
Nietigheid onvoldoende gemotiveerd: door gedaagde gestelde technische effect van onderscheidende maatregel en probleemstellingen EP 941 onjuist geacht. Inbreuk aangenomen: imitatiehoutblokken aan te merken als openingenbed in de zin van conclusie 1, nog daargelaten dat openingenbed ook één opening kan hebben gelet op paragraaf in beschrijving. Grensoverschrijdende bevoegdheid inzake octrooi-inbreuk Nederlandse voorzieningenrechter tegen Nederlandse gedaagden op grond van artikel 35 EEX II-Vo.

IEPT20160504, Rb Den Haag, Enza Zaden
Bewijsaanbod [A] toegelaten: relevant in kader van bewijsopdracht. Dat [A] niet eerder is begonnen met bewijsvoering onvoldoende voor strijd met goede procesorde. Ook feit dat onderzoeken lang duren geen strijd met goede procesorde: onderzoeken relevant voor tegenbewijs en niet gesteld dat ze sneller kunnen worden uitgevoerd. Herhalen veredelingsproces in strijd met goede procesorde als dit langer duurt dan drie jaar: reële mogelijkheid onevenredige vertraging procedure.


IEPT20160503, Hof Amsterdam, Privatescan

Inbreuk op portretrecht X: aannemelijk gemaakt dat overeenkomst tot gebruik video-opname X op website Privatescan in juni 2014 is geëindigd. Privatescan mocht foto en video alleen met uitdrukkelijke toestemming X verspreiden via andere kanalen, welke niet is gegeven. Geen beroep op Svensson-arrest en geen toestemming gegeven door cameraman Y als vertegenwoordiger van X. Geen beroep op artikel 6:89 BW: niet gebleken dat Privatescan door gestelde late klagen X nadeel heeft geleden.


IEPT20160503, Rb Zeeland-West-Brabant, De Rooy v My Lady
Klein lederwaren De Rooy (bestaande uit 15 artikelen) niet auteursrechtelijk beschermd: geen wezenlijke verschillen met door My Lady overgelegd Umfeld en niet aannemelijk gemaakt dat producten De Rooy eerder op markt waren dan Umfeld. Geen ongeoorloofde slaafse nabootsing: geen eigen plaats op de markt toen My Lady haar producten op de markt bracht, overeenkomsten qua formaat en indeling grotendeels technisch bepaald en voldoende afstand genomen gelet op Umfeld en groot aantal verschillen. Onvoldoende aannemelijk dat My Lady profiteert van wanprestatie ex-werknemer De Rooy.

IEPT20160503, Rb Gelderland, Paper Dreams v So Low
Huldeschilden Paper Dreams van verkeersbord niet auteursrechtelijk beschermd: verkeersbord en plaatsnaambord niet oorspronkelijk, (gebruik van) teksten op borden niet oorspronkelijk of creatief en gebruik van verkeersbord en plaatsnaambord als huldeschild niet oorspronkelijk en creatief.  Bierviltjes/onderzetters Paper Dreams met verkeersbord niet auteursrechtelijk beschermd: Verkeersbord algemeen bekend en geen eigen creatieve keuzes gemaakt met teksten en afbeelding van bier/wijnglas. Ook als bierviltje wel auteursrechtelijk beschermd is geen inbreuk: bierviltje So Low ziet er heel anders uit dan dat van Paper Dreams. Desk signs niet auteursrechtelijk beschermd: combinatie niet-oorspronkelijk bordje met triviale tekst zorgt niet voor eigen, oorspronkelijk karakter en persoonlijke stempel van de maker. Ook als desk signs wel auteursrechtelijk beschermd zijn geen inbreuk: heel nadere totaalindruk door ander materiaal, afmetingen, kleuren en lettergrootte. Ik of jij dobbelstenen niet auteursrechtelijk beschermd: functioneel bepaalde vormgeving in combinatie met triviale teksten. Geen slaafse nabootsing huldeschilden, bierviltjes, desk signs of ik of jij dobbelstenen: op belangrijkste punten afgeweken en geen eigen plaats op de markt.