September 2016

Print this page

IEPT20160928, Rb Den Haag, Chanel

Kennelijke verschrijving aangepast


IEPT20160928, Rb Oost-Brabant, Curatoren Paradigit v SKP

Artikel 92 Fw geeft curatoren niet onbeperkt toegang tot in bewaring genomen data.

 

IEPT20160927, Hof Den Haag, Telegraaf v De Staat
Vorderingen inzake onrechtmatig handelen Staat wegens onjuiste implementatie van Databankenrichtlijn verjaard: verjaring gaan lopen in 1998-2000, voor Telegraaf niet onverwacht dat geschriftenbescherming later in strijd met Databankenrichtlijn werd aangemerkt en geen beroep op redelijkheid en billijkheid nu Telegraaf daadwerkelijk in staat was vordering in te stellen.


IEPT20160923, Rb Oost-Brabant, Asus v Philips

Geen (spoedeisend) belang bij inzagevordering ex artikel 843a Rv: zelfde vordering in bodemprocedure Den Haag ingesteld, waardoor toewijzen in kort geding niet opportuun is.

IEPT20160922, HvJEU, Breitsamer und Ulrich v Landeshauptstadt München
Elke portieverpakking honing met een aluminiumdeksel die aan instellingen worden geleverd, vormen een “voorverpakt levensmiddel” als de instellingen die potjes afzonderlijk verkopen of aanbieden bij een maaltijd waarvoor betaald is.

IEPT20160922, HvJEU, combit Software v Commit Business Solutions
Wanneer een rechtbank voor het Uniemerk vaststelt dat in een bepaald deel van de Unie wél sprake is van verwarringsgevaar tussen een teken en een Uniemerk en in een ander deel niet, moet een inbreukverbod in gehele Unie worden opgelegd, met uitzondering voor het deel van de Unie waar geen verwarringsgevaar is vastgesteld

IEPT20160922, HvJEU, Microsoft Mobile Sales v SIAE

Beide prejudiciële vragen ontvankelijk: eerste vraag niet hypothetisch en verband met geschil in hoofdgeding, dat vraag 2 inhoudelijk gelijk is aan eerder door HvJEU behandelde vraag staat ontvankelijkheid niet in de weg. Regeling voor billijke compensatie die afhankelijk is van het sluiten van overeenkomsten tussen een auteursrechtenorganisatie met een wettelijk monopolie enerzijds en betalingsplichtigen of hun brancheorganisaties anderzijds, waarbij enkel de eindgebruiker om terugbetaling van een ten onrechte betaalde vergoeding kan verzoeken is in strijd met artikel 5(2)(b) Auteursrechtrichtlijn. Toekenning in tijd beperkte werking aan arrest vereist goede trouw belanghebbende kring en gevaar van ernstige verstoringen. HvJEU al in Padawan-arrest (IEPT20101021) over soortgelijke situatie uitgesproken, waardoor SIAE niet kan stellen dat regeling hoofdgeding in overeenstemming met EU recht was. Niet aangetoond dat sprake is van ernstige verstoringen.

IEPT20160921, Rb Midden-Nederland, Real Time Communication

Vrijwaringsincident verworpen: niet duidelijk een incidentele vordering tot oproeping in vrijwaring ingesteld. Versteeg auteursrechthebbende op foto Waylon: foto geopenbaard met vermelding van zijn naam. Foto door Real Time Communication openbaar gemaakt: toegankelijk geweest voor derden. Real Time Communication als exploitant van de website entreekaarten.nl verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Schadevergoeding van € 500 (€ 250 voor auteursrechtinbreuk en € 250 voor gebrek aan naamsvermelding): gebaseerd op gebruikelijke vergoeding Versteeg van € 250 per jaar.


IEPT20160921, Rb Amsterdam, Performance Kunstenaars
Beding in schriftelijk contract tussen partijen met betrekking tot de royalty’s over gezamenlijk werk komt neer op een verdeling van 50/30/20: uit uitlatingen van gedaagde volgt dat gedaagde de rechtsoverwegingen in het contract over de royalty’s in die zin heeft opgevat dat eiser 20% toekomt. Gedaagde dient nog niet betaalde royalty’s alsnog te voldoen. Heruitvoering ‘Work Relation’ maakt inbreuk op eisers’ auteurs-en persoonlijkheidsrechten: de performance is in grote mate gewijzigd, met name doordat gedaagde daaraan een commercieel karakter verbonden heeft, terwijl het originele werk geen commercieel karakter had en gedaagde hiervoor geen toestemming heeft gevraagd. Deelgenoot van een gezamenlijk werk kan zelfstandig auteursrechten handhaven. Eiser is gerechtigd om afzonderlijk voor tentoonstellingen gezamenlijk werk openbaar te maken: tentoonstelling is een wettelijk toegestaan gebruik waarbij geen toestemming van de deelgenoot noodzakelijk is.

IEPT20160921, Rb Gelderland, Quest Integrity v Hak Industrial
Inbreuk op Amerikaans octrooirecht kan rechtsbetrekking ex artikel 843a Rv zijn. Afschrift broncode “Furnace Piglet” en “A-Scan Data” afgewezen: geen rechtmatig belang, nu geldigheid onafhankelijke conclusies US 874 onvoldoende is verdedigd. Aanvullende grondslag dat afgifte wordt gebaseerd op inbreuk onderconclusies 2, 12 en 25 geweigerd: te laat, twee dagen voor zitting laten doorschemeren dat zij zich op deze conclusies zou beroepen, terwijl dit eerder kon


IEPT20160920, Hof Arnhem-Leeuwarden, De Maatschap
Inzagevordering afgewezen bij gebrek aan redelijk vermoeden van (dreigende) auteursrechtinbreuk door scenario De Maatschap op boek De Straatvechter:  groot deel van aangevoerde elementen niet auteursrechtelijk beschermd, niet aannemelijk gemaakt dat andere genoemde elementen zijn overgenomen en onvoldoende aannemelijk dat totaalindrukken boek en scenario De Maatschap overeenstemmen. Appellant is terecht als verliezende partij in de proceskosten veroordeeld.

IEPT20160919, Rb Den Haag, Tommy Hilfiger v Soob Management

Proceskostenvergoeding ex artikel 1019h Rv (€ 8.280,70) toegewezen: kostenspecificatie bij dagvaarding en aanvullende kostenspecificatie door openbare betekening door middel van publicatie in Staatscourant (art. 54(3) Rv) voldoende kenbaar gemaakt aan gedaagde.

IEPT20160915, HvJEU, Mc Fadden v Sony

Het aanbieden van gratis toegang tot een communicatienetwerk is een ”dienst van de informatiemaatschapij” wanneer deze dienst wordt verricht om reclame te maken. Het verschaffen van toegang tot een communicatienetwerk moet al worden geacht te zijn verricht als de toegang waarmee wordt gezorgd voor de vereiste uitvoering van de informatiedoorgifte niet het technische, automatische en passieve kader te buitengaat zonder dat er aan extra voorwaarde dient te zijn voldaan. Artikel 14 lid 1 onder b van richtlijn 2000/31 niet analoog van toepassing op artikel 12 lid 1 zelfde richtlijn. Niet mogelijk schadevergoeding te vorderen wanneer toegang tot netwerk is gebruikt om inbreuk op zijn rechten te maken. De overheid van een lidstaat mag van een aanbieder van toegang tot een communicatienetwerk verlangen dat hij verhindert dat derden een bepaald auteursrechtelijk beschermd werk via dat netwerk voor het publiek toegankelijk maakt.

IEPT20160915, Hof Den Haag, Medewerking beslag

Landelijke politiestaking geen reden voor oplegging medewerkingsplicht aan beslag: situatie dat bijstand politie (artikel 444 (2) Rv) tijdelijk niet beschikbaar is niet gelijk aan situatie uit HR Molenbeek (IEPT20130913) m.b.t. medewerkingsplicht voor toegang bestanden ‘in the cloud’

 

IEPT20160915, Rb Amsterdam, EDF v Stichting Gedragscodes Mobiele Diensten
Handhavend optreden door Stichting Gedragscodes Mobiele Diensten tegen applicatie ontwikkelaar EDF niet onrechtmatig: EDF gebonden aan Gedragscode voor betaalde Mobiele Internet Diensten door registratie bij stichting en contract met Dimoco, gedragscode valt niet onder kartelverbod, geen misbruik van economische machtspositie, geen onaanvaardbare beperking van recht op contractsvrijheid en partijautonomie, Stichting onafhankelijk en onpartijdig  en voldoende juridische grondslag voor aanspreken bestuurder in persoon.


IEPT20160914, Rb Amsterdam, De Hof van Heden v Koelemeijer Hoveniers
De Hof van Heden heeft oudere handelsnaamrechten op “De Hof van Heden”. Handelsnaaminbreuk: verwarringsgevaar.

IEPT20160914, Rb Amsterdam, De Volkskrant
Publicatie paginabrede foto eiser die spreekt met Marechaussee met tekst ”Is Schiphol nog veilig?” onrechtmatig: inbreuk op persoonlijke levenssfeer eiser weegt zwaarder dan belangen De Volkskrant bij persvrijheid en vrijheid van meningsuiting. Voorschot op immateriële schadevergoeding van € 1.500 toegewezen. Eiser heeft onvoldoende belang bij rectificatie. Gebod iedere verveelvoudiging of openbaarmaking van foto te staken en opgave afgewezen: niet te voorzien op welke wijze en in welke context foto in toekomst door De Volkskrant of derde wordt gepubliceerd.


IEPT20160914, Rb Den Haag, Guy Laroche v 4 Every Ware

Geen bijzondere omstandigheden die leiden tot rechtsverwerking door Guy La Roche. Geen uitputting restvoorraad: geproduceerd ten behoeve van actie bij Carrefour Frankrijk en niet in handel gebracht. Te koop aanbieden restvoorraad, maar er niet in slagen deze te verkopen onvoldoende voor uitputting. Verkoop restvoorraad door sub-licentiehouder Promeco aan Boxter leidt niet tot uitputting: afspraken licentiehouder TOM met sub-licentiehouder Promeco in strijd met instructies licentiegever Guy Laroche. Inzage toegewezen, uit te voeren door registeraccountant. Reconventie: Geen opheffing bewijsbeslag: ook als Guy Laroche melding moest maken van overeenkomsten tussen TOM sub-licentiehouder is (voorzieningen)rechter niet op verkeerde been gezet.

IEPT20160913, Rb Overijssel, Cardselect

Geen onrechtmatige concurrentie door [X] die in dienst bij Trendzz is getreden: stelselmatig en substantieel benaderen klanten Cardselect niet aannemelijk.


IEPT20160913, Rb Den Haag, Scoezh v Buma & Sena
Voorzieningenrechter onbevoegd ten aanzien van de vorderingen jegens Buma: forumkeuzebeding voor rechter te Amsterdam staat behandeling te Den Haag in de weg. Sena maakt geen misbruik van haar recht door verdere eisen te stellen om tot een overeenstemming te komen ten aanzien van een billijke vergoeding van toekomstige uitzendingen: relatie Scoezh en Sena kent langdurige voorgeschiedenis van niet-naleving door Scoezh en oud-bestuurder van Scoezh is persoonlijk bij alle niet-nakomingen betrokken geweest.


IEPT20160913, Hof Amsterdam, SCOEZH v Buma en Sena
Niet-juridische bestuurder kan ook onder bestuurdersaansprakelijkheid vallen in geval van feitelijke controle over onderneming. [W] persoonlijk aansprakelijk voor inbreuken: ernstig verwijt en ruimte bestuurders gaat niet zo ver dat bewust inbreuk mag worden gemaakt op rechten derden.


IEPT20160913, Hof Amsterdam, Publicatie

Publicatie naam overleden man van geïntimeerde in boek [X] over vechtscheiding verboden: persoonlijke levenssfeer van kind geïntimeerde weegt zwaarder dan belang [X] bij vermelden naam van overleden man.


IEPT20160909, Rb Gelderland, Franchise Garagebedrijf

Inbreuk op exclusiviteitsbeding franchiseovereenkomst door ook overeenkomst met [bedrijf] te sluiten die gevestigd is binnen straal van 5 km van eiseres. Gedaagde moet franchiseovereenkomst met [bedrijf] staken.


IEPT20160909, Rb Den Haag, A Booth v Hestex
Wapperverbod Hestex ten aanzien van DE 126. Niet uit te sluiten dat vorderingen op basis van DE 126 onder vaststellingovereenkomst vallen. Uitleg passage “all related claims” vereist nadere bewijsvoering waarvoor geen plaats is in kort geding. Indien DE 126 niet (rechtstreeks) onder vaststellingsovereenkomst valt is in strijd met postcontractuele goede trouw gehandeld door direct na sluiten vaststellingsovereenkomst beroep te doen op DE 126. Gerede twijfel of DE 126 geldig is: Gebrauchsmuster is een niet onderzocht recht en conclusie 1 DE 126 aanzienlijk beperkt, gewijzigde conclusie 1 voorshands niet nieuw en inventief gelet op D1 en D4, geldigheid gewijzigde DE 126 niet deugdelijk onderbouwd.

IEPT20160908, Rb Den Haag, Stee aan Zee
Handelsnaam ‘Stee aan Zee’ niet zonder meer beschrijvend voor logiesdiensten. Verwarringsgevaar tussen ondernemingen met handelsnaam ‘Stee aan Zee’: aard van de ondernemingen stemt overeen en dat beide ondernemingen ver van elkaar gevestigd zijn doet niet af aan verwarringsgevaar doordat ondernemingen zich richten op heel Nederland. Ruime termijn van 3 maanden voor aanpassing handelsnaam vanwege lopend vakantieseizoen.

IEPT20160908, Rb Rotterdam, SUR v Retail Unity

Inzage in software Retail Unity afgewezen, inbreuk op OmnifyIT-software onvoldoende aannemelijk: niet onderbouwd dat ex-werknemers na vertrek bij USG/ Studio 23 niet binnen 2 weken nieuw softwareproduct konden maken, bij beslaglegging al gebleken dat geen sprake was van gebruik van software waarop SUR auteursrecht bezit en software Retail Unity bevindt zich nog in ontwikkelfase.

IEPT20160908, HvJEU, GeenStijl v Sanoma

Het plaatsen van hyperlinks naar beschermde werken op een website is een mededeling aan het publiek wanneer de verstrekker een winstoogmerk had en kennis had of redelijkerwijs kon hebben van het illegale karakter van de publicatie van die werken op die website.

IEPT20160907, Rb Noord-Nederland, Profiel

Het recht van gedaagden om citaten te publiceren strekkende dat de vader van eiser als verzetsstrijder betrokken is geweest bij het verraad van meerdere andere leden van het verzet, prevaleert boven het recht van de verzetsstrijder van bescherming van de eer en goede naam: de citaten zijn niet geformuleerd als verdenkingen. Ondanks dat er controverse rond Zijlema hangt, mochten de citaten wel op de bevindingen van het rapport Zijlema worden gebaseerd. Het feit dat niet op een wetenschappelijke wijze naar het bronnenmateriaal wordt verwezen, is niet bepalend voor de mate waarin de citaten steun vinden in de feiten.  De geschiedschrijving van het Scholtenhuis betreft voorts een publiek belang.

IEPT20160907, Rb Den Haag, Chanel

Verstekvonnis: inbreukverbod toegewezen. Schadevergoeding van € 50 per inbreukmakend product, te vermeerderen met forfaitaire schadevergoeding van € 50 per overig inbreukmakend product zoals zal blijken uit toegewezen opgave


IEPT20160907, Rb Den Haag, Tee Set
[Eiser] rechthebbende op naburige rechten fonogrammenproducent Tee Set oeuvre: bepaald in een in gezag van gewijsde gegaan vonnis uit 1998 dat rechten aan [de manager] en [bandlid1] toekwamen en later overgedragen aan [eiser]. [eiser] geen auteursrechthebbende van Tee Set oeuvre: onvoldoende onderbouwd dat [bandlid1] maker was van alle composities en teksten. Vergoeding voor exploitatie “Ma belle amie” onvoldoende onderbouwd.

IEPT20160907, HvJEU, Deroo-Blanquart v Sony
Verkoop computer met voorgeïnstalleerde software zonder mogelijkheid deze zonder software te kopen als zodanig geen oneerlijke handelspraktijk, tenzij dergelijke praktijk in strijd zou zijn met vereisten van professionele toewijding en economisch gedrag gemiddelde consument m.b.t. dat product wezenlijk verstoort of kan verstoren, hetgeen nationale rechter moet beoordelen. Ontbreken van prijsaanduiding voor voorgeïnstalleerde software bij gezamenlijk aanbod (computer + software) is geen misleidende handelspraktijk.

IEPT20160907, Rb Den Haag, Teva v Boehringer
Bezwaar tegen standpunt Teva over toegevoegde materie gegrond: niet aannemelijk dat argument niet eerder kenbaar kon worden gemaakt, bijvoorbeeld bij akte aanvullende producties. Gewijzigde conclusie 6 nietig wegens gebrek aan inventiviteit: vakman zou voor alternatief voor gelatine als capsulemateriaal Ogura raadplegen en HPMC als capsulemateriaal proberen en geen reden te twijfelen aan juistheid feiten en beweringen in Ogura. Verweer dat vakman zonder inventieve arbeid niet het vochtgehalte van de capsule actief tot 5% zou verlagen buiten beschouwing gelaten: octrooi maakt technisch effect van deze maatregel niet plausibel. Vakman gemotiveerd iets anders als capsule te gebruiken dan gelatine en geen omstandigheden die vakman weerhouden HPMC toe te passen of proberen. Ook gewijzigde conclusies 7-13 nietig: in deze conclusies genoemde waarden arbitrair en niet inventief.

IEPT20160831, Rb Amsterdam, Onno Hoes v PowNed
Maken opnamen van gesprek eiser en gedaagde 2 met verborgen opnameapparatuur niet onrechtmatig: noordzakelijk en proportioneel. Uitzenden beelden wel onrechtmatig: geen (ernstige) misstand, ontmoeting reeds op blog beschreven en geen commentaar aan eiser gevraagd, bewerking beelden door Pownews aan te merken als misleiding.