April 2017

Print this page

IEPT20170426, Rb Den Haag, OnTel v TEK en Tel Sell

Slaafse nabootsing plug-in verwarmingstoestel Handy Heater door TEK en Tel Sell: Handy Heater heeft eigen plaats op de markt en elektronische verwarmingstoestellen van TEK en Tel Sell zijn nodeloos verwarringwekkend. Auteursrechtinbreuk met betrekking tot gebruik van productfoto en stills uit een commercial.  Vordering op grond van oneerlijke handelspraktijken afgewezen: onduidelijk of slaafs nabootsen consumentenproduct en de handel in dergelijk product te beschouwen is als oneerlijke handelspraktijk, geen belang bij vordering jegens TEK nu verderstrekkend verbod dan al is toegewezen niet mogelijk is, grensoverschrijdend gebod op grond van oneerlijke handelspraktijken kan naar voorlopig oordeel alleen betrekking hebben op verkoopbevordering en niet op verhandeling producten zelf.

 

IEPT20170426, Rb Den Haag, Tommy Hilfiger v Soob Management
Vorderingen Tommy Hilfiger  en Calvin Klein toegewezen op grond van inbreuk op hun Uniemerken: Gevorderde komt de rechtbank niet onrechtmatig voor. Nadere explicitering in petitum niet toegewezen. SOOB management dient binnen 24 uur inbreuken te staken. Opgave dient binnen 8 weken te worden gedaan. Gevorderde dwangsommen gematigd en gemaximeerd. SOOB dient schadevergoeding aan partijen te betalen: één miljoen vierhonderdéénenzeventigduizend zeshonderdzesentwintig euro en vijfenzeventig eurocent aan Tommy Hilfiger en Vierenveertigduizend drieëntachtig euro en zestig eurocent aan Calvin Klein.

IEPT20170426, HvJEU, Brein v Filmspeler

Verkoop mediaspeler waarop add-ons zijn geïnstalleerd met hyperlinks naar ongeautoriseerde content c.q. content waarvoor de auteursrechthebbenden geen toestemming hebben verleend, vormt ‘mededeling aan het publiek’: levering vormt ‘handeling bestaande in een mededeling’ en niet slechts loutere beschikbaarstelling van fysieke faciliteiten, ‘mededeling aan het publiek’ door met winstoogmerk toegang te bieden tot ongeautoriseerde content. Tijdelijke reproductie van een auteursrechtelijk beschermd werk op een mediaspeler bij streamen ongeautoriseerde content niet uitgezonderd van reproductierecht: niet voldaan aan in art. 5 richtlijn 2001/29 gestelde voorwaarden, aangezien de handelingen afbreuk kunnen doen aan de normale exploitatie en de wettige belangen van de rechthebbende kunnen schaden.

 

IEPT20170426, Rb Amsterdam, XS News v Abavia

Hostingprovider Abavia moet gegevens van uploaders ongeautoriseerde content verstrekken aan tussenpersoon XS News: doelbeschermingsbeginsel niet van toepassing nu het gaat om bescherming van de rechten van derden,  onrechtmatige daad biedt voldoende concrete wettelijke grondslag als bedoeld in artikel 15 e-privacy richtlijn, XS News heeft eigen belang bij toewijzing vordering nu hiermee gerechtelijke procedure tegen Brein kan worden ontlopen en voldoende aannemelijk dat de uploaders op grote schaal auteursrecht en naburige rechten hebben geschonden.

IEPT20170426, Rb Den Haag, Eichholtz
Verweren die geldigheid modelrechten Eichholtz bestrijden gepasseerd: ingevolge artikel 85 GModV had reconventionele vordering moeten worden ingesteld. Kimberly-tafels maken inbreuk op modelrechten Eichholtz: combinatie van elementen Eichholtz modellen keert terug in Kimberly-tafels en wekt geen andere algemene indruk bij geïnformeerde gebruiker. Emerald-tafels maken geen inbreuk op modelrechten Eichholtz: diverse kenmerken, waaronder de Asscher-cut niet duidelijk in Emerald-tafels te zien. Onvoldoende gemotiveerd waarom Eichholtz niet ontwerper tafel is: de overlegde ontwerptekeningen vermelden als ontwerper de heer [A] , van wie onweersproken is komen vast te staan dat hij in loondienst is van Eichholtz. Los daarvan heeft Eichholtz de beide tafels in elk geval als van haar afkomstig openbaar gemaakt. Beide Asscher-tafels auteursrechtelijk beschermd: Beymen- en Sultana-tafels waren reeds vóór modellen op de markt, maar Asscher-tafels wekken andere ruimtelijke indruk en onderscheiden zich duidelijk van dit “Umfeld”. Kimberly-tafels maken inbreuk op auteursrecht Eichholtz: inbreuk en ontlening door overeenstemmende totaalindrukken. Emerald-tafels maken geen inbreuk op auteursrecht Eichholtz: totaalindrukken komen niet overeen. Emerald-tafels ook geen slaafse nabootsing: eigen plaats op de markt onvoldoende onderbouwd. Geen dwangsommen verbeurd: nog laten staan foto’s louter een vergissing, geen voorraad met doel om de tafels in economisch verkeer te brengen. Auteursrechtinbreuk door plaatsen productfoto’s Eichholtz collectie op website gedaagde: geen toestemming voor gebruik en gedaagde dient als professionele partij bedacht te zijn op auteursrechtelijke kwesties.

 

IEPT20170426, Rb Midden-Nederland, Inter Imex v Geka

Onvoldoende spoedeisend belang bij beoordeling rechtsgeldigheid opzegging overeenkomst tussen Maquinaria GEKA en Inter Imex per 1 augustus 2018: gelet op de datum waartegen is opgezegd kan bodemprocedure worden afgewacht. Wel spoedeisend belang bij beoordeling vordering tot nakoming exclusiviteit tot 1 augustus 2018. Exclusiviteit distributieovereenkomst geschonden: zowel Maquinaria GEKA als GEKA Automation moeten verplichtingen uit overeenkomst nakomen nu handelsrelatie geen onderscheid maakt tussen Maquinaria GEKA en GEKA Automation en GEKA Automation heeft machines aan derde partij verkocht voor wederverkoop in Nederland.

 

IEPT201070425, Rb Oost-Brabant, Brein v aanbieder IPTV abonnementen
Ex parte bevel ex artikel 1019e Rv tegen een aanbieder van IPTV abonnementen voor televisiezenders waarvoor normaal een betaald abonnement moet worden afgesloten bij rechtmatige aanbieders. Dwangsom van € 2.000 per dag of gedeelte van een dag dat in strijd met het inbreukverbod wordt gehandeld met een maximum van € 50.000.

 

IEPT20170425, Hof Amsterdam, Dopper

Hof bekrachtigt op één onderdeel na vonnis van voorzieningenrechter (IEPT20160311). Uitingen [X] op twitter over auteursrechtinbreuk en plagiaat door Dopper, onrechtmatig: [X] maakt bij zijn uitingen niet kenbaar aan zijn publiek wat zijn zakelijke positie is. Voorzieningenrechter mocht auteursrechtinbreuk beoordelen: onderzocht dient te worden of beschuldigingen steun vinden in al het feitenmateriaal. Geen sprake van auteursrechtinbreuk of plagiaat: totaalindrukken komen niet overeen. Noemen van @dopper of #dopper in tweets geen wederhoor: dat Dopper mogelijkheid heeft publiekelijk te reageren, maakt niet dat [X] ongefundeerde uitingen kan twitteren om vervolgens te gaan wachten op een reactie. Voorzieningenrechter mocht selectie in tweets maken: juist de stelselmatigheid van de beschuldigingen speelde een rol bij de beoordeling van de vorderingen. Verbod omtrent uitingen over ontwerpwedstrijd en gunning van productie blijft in stand. Zinsnede ‘waarin zonder verwijzing naar een vaststelling in rechte’ in dictum wordt geschrapt: te beperkt en niet noodzakelijk.

 

IEPT20170425, Hof Amsterdam, Biolatte v Winclove

Nederlandse rechter bevoegd tot kennisneming vorderingen Winclove: schade doet zich in Nederland voor. Teksten website Winclove niet onrechtmatig jegens appellant: Winclove loochent de verdiensten van het onderzoek van appellant niet omdat onweersproken is gesteld dat appellant niet de uitvinder van probiotica is en het is niet aannemelijk dat doelgroep van Winclove - gespecialiseerde beroepsgenoten - door de teksten wordt misleid. Uitlatingen website Biolatte waarop zij doet voorkomen dat product Ecologic van Winclove door haar is ontwikkeld en op NL markt is gebracht wel onrechtmatig jegens Winclove: Winclove onweersproken gesteld dat Ecologic door haar doorontwikkeld is en Winclove sinds 1989 BNL merkhouder van ECOLOGIC. E-mails van Biolatte naar contacten Winclove waarin zij in scherpere bewoordingen doet voorkomen dat Ecologic producten door haar ontwikkeld zijn eveneens onrechtmatig: uitlatingen berusten niet op juistheid en hebben schadelijk karakter.

 

IEPT20170421, Rb Noord-Holland, BNN-VARA

Uitzending Kassa over geschil tussen eiser en consument over installatie luxe badkamer niet onrechtmatig: voldaan aan hoor en wederhoor, geen medewerkers eiser in beeld. Teleurstelling over badkamer en reactie eiser aan te merken als misstand die de samenleving raakt. Niet aannemelijk dat uitzending tot faillissement eiser zal leiden.

IEPT20170419, Rb Amsterdam, Het Parool
Artikel in Parool over dat de overheid eiser als stroman van [naam 1] ziet en daarom zijn vergunningen voor zijn gokhallen ontneemt niet onrechtmatig: eiser publiek figuur door strafzaak en zelf opzoeken media-aandacht en artikel en zinsnede vinden voldoende steun in feitenmateriaal.

 

IEPT20170419, Rb Amsterdam, Stichting Laat Ondertitels Vrij v Brein
SLOV op grond van statuten en omstandigheid dat belangen van de groep die zij vertegenwoordigt gelijksoortig zijn ontvankelijk. Ondertitelingen zijn vertalingen die krachtens artikel 13 Aw aan te merken zijn als verveelvoudiging, waarvoor in  beginsel toestemming auteursrechthebbende oorspronkelijke werk vereist is (artikel 10(2) Aw. Ondertitels kunnen zelfstandig werk zijn, maar ook dan is voor vervaardiging en openbaarmaking toestemming auteursrechthebbende oorspronkelijke werk nodig.  Openbaarmaken ondertitels zonder toestemming van de auteursrechthebbende is inbreukmakende handeling. Geen (algemeen) uitgangspunt dat steeds een afzonderlijke toets moet plaatsvinden aan de hand van artikel 10 (1) EVRM en/of artikel 11 Handvest.


IEPT20170419, Rb Den Haag, NXP v Infineon

Uitingen Infineon dat producten ‘Mifare compatible’ zijn of dat sprake is van ‘Mifare compatibility’ vallen onder eerlijk merkgebruik MIFARE-merken: teken Mifare gebruikt als aanduiding van de bestemming van de waar, gebruik is nodig om compatibiliteit met MIFARE-technologie mee aan te geven en uitingen niet in strijd met eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Onvoldoende onderbouwd dat in het kader misleidende of ongeoorloofde vergelijkende reclame wel sprake is van misleidend, verwarringwekkend of oneerlijk gebruik.

 

IEPT20170419, Rb Amsterdam, Google

Eiser kan op grond van art. 7 en 8 Handvest grondrechten EU in beginsel verlangen dat op hem betrekking hebbende informatie niet wordt getoond bij zoekopdracht op diens naam: inmenging grondrechten slechts wegens bijzondere redenen gerechtvaardigd door belang dat publiek heeft bij toegang tot de informatie. Vordering tot verwijdering nieuwsartikel uit zoekresultaten bij zoekopdracht op volledige naam Eiser toegewezen: onvoldoende grond om Eiser aan te merken als ‘public figure’, onvoldoende duidelijk waarom publiek belang heeft bij toegang tot artikel bij zoeken op volledige naam Eiser.

 

IEPT20170419, Rb Den Haag, De Staat v Serwin

Verstekvonnis. De Staat vordert vernietiging van Europees octrooi EP 1 623 080 wegens gebrek aan nieuwheid t.o.v. pilot Van Brienenoordbrug. Het gevorderde komt de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voor, zodat het zal worden toegewezen.


IEPT20170418, HR, Parfums
Cassatieberoep verworpen: rechtsopvatting hof dat door handelingen van verdachte het algemeen belang in het geding is gekomen en derhalve OM ontvankelijk is, niet onjuist. Het door verdachte op een markt aanbieden van meer dan 100 flesjes namaak merk-parfums valt onder “grootschalige namaak en piraterij, gepleegd in beroep of bedrijf, welke de markt verstoort”.

 

IEPT20170414, HR, Sun v Novartis

Cassatieberoep slaag niet. Hof heeft prioriteitsmaatsstaf niet rekkelijk toegepast: het oordeel dat de vakman zekere verwachtingen heeft van het effect van geringe afwijkingen van een beschreven dosis geenszins onverenigbaar met de algemene vakkennis. Onderdeel waarin Sun klaagt dat hof niet duidelijkheid heeft gemaakt hoe Sun inbreuk aan het einde van de distributieketen alsnog kan voorkomen en indien daarin niet slaagt, zelf indirect inbreuk maakt op het octrooi, mist doel: het hof heeft Sun slechts aangerekend dat zij de middelen die voorhanden waren om inbreuk te voorkomen onvoldoende heeft benut. Klacht Sun dat algemeen verbod op indirect inbreuk maken executieproblemen zou kunnen veroorzaken, faalt eveneens: verbod strekt zich niet uit tot handelingen die Sun derden niet kan beletten.

 

IEPT20170413, Rb Oost-Brabant, Petite Amélie v Laagsteprijsgarantie

Petite Amélie kan geen auteursrecht doen gelden op ontwerp peuterbed: stelling dat het bed eigen ontwerp is na betwisting wederpartij onvoldoende onderbouwd en niet aannemelijk dat bed in opdracht Petite Amélie is ontworpen. Geen sprake van slaafse nabootsing: onvoldoende onderscheidend vermogen ten opzichte van eerdere aanbod. Vorderingen met betrekking tot gebruik foto’s van het bed ook afgewezen: terughoudende toets geldvorderingen in kort geding niet doorstaan en geen belang bij verbod nu Laagsteprijsgarantie onthoudingsverklaring heeft getekend.


IEPT20170412, Rb Amsterdam, IKEA
Geen slaafse nabootsing Ikea van Proplamp van eiseres: ontwerpers waren niet bekend met de Proplamp en media aandacht was in 2014 terwijl ontwerp Ikea lamp in 2013 was afgerond. Geen bewijsaanbod gedaan gericht op ontlening. Geen nodeloze verwarring.

IEPT20170412, Rb Den Haag, Kwekersrecht Paprika

Geen inbreuk op kwekersrecht [de B.V.]: geen bewijzen van geldende kwekersrechten overgelegd en geen aan de kweker/rechthebbende voorbehouden handelingen.


IEPT20170412, Rb Rotterdam, ALT v Eneco

Geen schending ‘Non-circumvention, non-disclosure, confidentiality and working agreement’ tussen ALT en Romar en Eneco . Eneco mocht zich vanwege de tweet van 3D HiTech over dat Memorandum of Understanding werd getekend met foto’s van de meeting terugtrekken uit onderhandelingen met 3d HiTech: door ALT en Romar erkend dat tweet schending vertrouwelijkheid vormde, waardoor zij niet meer gerechtvaardigd mochten vertrouwen op totstandkoming overeenkomst.

 

IEPT20170411, Hof Den Bosch, Converse v Aspo
Aspo niet geslaagd in bewijs van uitputting schoenen. Vordering tot vernietiging schoenen toegewezen, maar niet uitvoerbaar bij voorraad. Schadevergoeding per paar schoen vastgesteld op € 10.

 

IEPT20170411, Hof Amsterdam, Reckitt v Poo Pourri

Geen spoedeisend belang bij vernietiging vonnis voorzieningenrechter met betrekking tot reeds verstrekte inzage. Ten overvloede wordt geoordeeld dat voorzieningenrechter de inzage terecht heeft toegewezen: art. 843a Rv lid 4 vereist niet dat alle andere bewijsmogelijkheden zijn uitgeput of ontbreken. Poo Pourri heeft geen belang bij inzage in andere dan reeds verstrekte stukken: niet behoorlijk onderbouwd welke onbeslagen stukken onder Reckitt berusten bij inzage waarvan Poo Pourri rechtmatig belang zou hebben. Grieven tegen beloop proceskostenveroordeling en toepassing indicatietarief falen: weliswaar geen eenvoudig kort geding maar gelaagdheid is gebruikelijk voor inzageverschil na bewijsbeslag.


IEPT20170410, Rb Gelderland, Holonite v Composietsteen
‘Eis in de hoofdzaak’ tijdig ingesteld: onderhavige kort geding waarin inzage in beslagen stukken wordt gevorderd aan te merken als hoofzaak, binnen twee maanden termijn uit beschikking hoofdzaak ingesteld. Rechtsbetrekking door slaafse nabootsing MBI 51 dorpels onvoldoende aannemelijk: eigen plaats op de markt en onderscheidend vermogen MBI 51 dorpels onvoldoende aannemelijk en hooguit slaafse nabootsing als door Composietsteen op geen enkel punt wordt afgeweken van model van Holonite, hetgeen niet het geval is. Wel rechtsbetrekking door aanwijzingen van delen know how en/of gebruiken kennis buiten samenwerking en/of handelen in strijd met postcontractuele goede trouw en redelijkheid en billijkheid. Inzage in bescheiden waarin woorden en/of combinaties en/of naam/namen voorkomen: ‘Ekosiet dorpel MBI 57’/ ‘MBI 57’, de ‘Ekosiet dorpel MBI 51’ / ‘MBI 51’, ‘MBI51’, ‘MBI57’, ‘[J]’, ‘[J2]’, ‘Holonite’, ‘Premax’ of ‘gegoten composietsteen’ betreft niet ‘bepaalde bescheiden’ en is ‘fishing expedition’. Inzage in bescheiden waarin combinatie van woorden en naam voorkomen: ‘[J]/[J2]’ én ‘MBI 51/MBI 57’ én ‘model/vormgeving/receptuur/recept/ know how/tekening’ wel voldoende bepaald. Geen gewichtige reden: verweer dat met horen [J] als getuige zelfde resultaat kan worden bevestigd slaagt niet.

IEPT20170410, Rb Den Haag, Hennessy v Top Logistics

Simizy maakt inbreuk op Hennesy-merken: merkgebruik in aantal e-mails  met verkoopaanbod, goederen voorzien van merk DOM PERIGNON in voorraad gehouden ter verhandeling. Exhibitie bij Simizy toegewezen. Castillon maakt inbreuk op DOM PERIGNON merk: voldoende aannemelijk dat zonder toestemming 250 dozen Dom Perignon zijn verkocht en geleverd aan Simizy. Exhibitie bij Castillon toegewezen. Inbreuk op Hennesy-merken door Top Logistics onvoldoende aannemelijk: uit niets blijkt dat Top Logistics bij deze transactie voor zich zelf heeft gehandeld. Geen onrechtmatig handelen Top Logistics als tussenpersoon t.a.v. inbreuken door Simizy of Castillon: kon en hoefde niet weten dat Hennesy nooit toestemming geeft aan derden om producten in EER in verkeer te brengen. Wel sprake van onrechtmatig handelen t.a.v. aantal partijen Hennesy-producten: Wel sprake van onrechtmatig handelen t.a.v. bij Top Logistics opgeslagen producten met  kenmerken ‘decoded’ en ‘T2’: Top Logistics is wegens op haar rustende administratieverplichtingen bekend met douanerechtelijke status van deze producten Exhibitieplicht Top Logistics ten aanzien van opslag gedecodeerde goederen met merken BELVEDERE, GLENMORANGIE en HENNESY.

IEPT20170410, Rb Noord-Holland, Brein v Usenet Uploader
Ex parte bevel ex artikel 1019e Rv tegen iemand die via Usenet op grote schaal auteurs- en nabuurrechtelijk beschermde populaire dance- en trance-muziek verveelvoudigt. Dwangsom van € 2.000 voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat in strijd met het inbreukverbod wordt gehandeld met een maximum van € 50.000. De voorzieningenrechter bepaalt ook nog dat het bevel, inclusief de bij het verzoekschrift behorende producties, op zo kort mogelijke termijn, doch uiterlijk 12 april 2017 moet worden betekend.

IEPT20170407, Rb Gelderland, Internetnotarissen v de Stichtingen
Mededeling in brieven aan notarissen  die van diensten van de Stichtingen gebruik maken dat publicatieplicht op www.veilingnotaris.nl stopt niet misleidend of onjuist. Mededeling dat vanuit overheid oproep is gedaan om te streven naar één landelijke veilingwebsite niet onjuist of misleidend, gelet op overgelegde brief van voormalige minister van Veiligheid en Justitie. Gebruik van nieuwe website www.openbareverkoop.nl niet strijdig met artikel 516 Rv: zelfs als deze website onvoldoende landelijke bekendheid geniet is de brief van de Stichtingen niet onrechtmatig jegens Internetnotarissen en geen bijkomende omstandigheden die dit anders maken.

 

IEPT20170407, Rb Oost-Brabant, Brein v Aanbieder Orkestbanden

Ex parte tegen persoon die via twee websites en via Facebook ongeautoriseerde instrumentale muziek- en orkestbanden verspreidt. Dwangsom van € 2.000 per dag of gedeelte van een dag dat in strijd wordt gehandeld met het inbreukverbod met een maximum van € 50.000.


IEPT20170406, Rb Amsterdam, TMG v Loterijverlies
Mogelijke beïnvloeding berichtgeving Telegraaf over handelswijze Staatsloterij is kwestie van algemeen belang. Reeks twitterberichten valt binnen grenzen uitingsvrijheid Loterijverlies: geen sprake van directe dreigementen en/of laster.  Uitingen in informatiebrief wel onrechtmatig: vermelding telefoonnummer Telegraaf-journalist in combinatie oproep hem negatief te benaderen is ontoelaatbare inbreuk op zijn persoonlijke levenssfeer.

 

 

IEPT20170406, Rb Noord-Holland, Masterfile

Natuurgetrouwe close-up van temperatuurmeter in auto is geen auteursrechtelijk beschermd werk nu het onvoldoende eigen, oorspronkelijk karakter heeft en een persoonlijk stempel van de maker ontbeert: feit dat variaties mogelijk zijn in belichting, afstand en hoek is hiervoor niet voldoende, onvoldoende onderbouwd welke aspecten duiden op een persoonlijk stempel van de maker.


IEPT20170405, Rb Den Haag, Sun v Novartis

Bezwaar tegen omvang hoofdstukken in en producties bij antwoordakte wegens beweerdelijke strijd met VRO-reglement verworpen: aan Novartis te wijten dat debat over directe inbreuk pas in deze fase van de procedure plaatsvindt. Bezwaar tegen stelling dat Sun de werkwijze (mede) toepast verworpen. Begrip ‘voor (de behandeling van)’ / ‘for (the treatment of)’ van voor Zwitserse wijze geformuleerde conclusie omvat zeker mentaal element ziende op wetenschap of voorzienbaarheid omtrent bewuste gebruik van het geneesmiddel voor de geoctrooieerde indicatie. Wetenschap van daadwerkelijk bereider van actieve stof dat die stof bestemd is voor geoctrooieerde indicatie is niet altijd doorslaggevend voor vraag of de uiteindelijke generieke verhandeling inbreukmakend is. Als niet al moet worden aangenomen dat Sun fabrikant is in regulatoire zin, geldt dat wetenschap/voorzienbaarheid Sun in casu van belang is. Sun wist of hoorde te weten dat haar generieke product in Nederland bewust zou worden gebruikt voor behandeling osteoporose. Directe inbreuk op EP 689: Sun heeft er niet alles aan gedaan om gebruik voor geoctrooieerde indicatie zoveel mogelijk te voorkomen.


IEPT20170405, HvJEU, EUIPO en Forge de Laguiole v Szajner
Nietigverklaring Uniemerk op basis van krachtens nationaal recht verkregen ouder (handelsnaam)recht. Uitleg en toepassing nationaal recht: Gerecht moet bij de beoordeling van de naar nationaal recht geboden bescherming een nationale rechtsregel toepassen zoals die op het moment van zijn beslissing door de nationale rechters wordt uitgelegd. Bescherming handelsnaam naar Frans recht:  Arrest Cour de Cassation van 10 juli 2012 verwijst naar de daadwerkelijk door de betrokken onderneming uitgeoefende activiteiten. Geen sprake van onjuiste rechtsopvatting Gerecht bij het afbakenen sectoren waarbinnen Forge de Laguiole actief was om de beschermingsomvang oudere handelsnaam FORGE DE LAGUIOLE te bepalen: Gerecht heeft geenszins één op één eigen rechtspraak met betrekking tot beschermingsomvang merken toegepast op beschermingsomvang handelsnaam. Uit bestreden arrest blijkt duidelijk dat Gerecht rekening heeft gehouden met de aard van de betrokken waren, de bestemming en het gebruik ervan, de betrokken clientèle en de distributiewijze.


IEPT20170405, Rb Den Haag, Majestic v ATG
ATG niet geslaagd in bewijsopdracht dat merk MAXIFLEX is ingeburgerd: uiteindelijk 71 respondenten gereageerd op marktonderzoek, bij vragen gericht op spontane herkenning door respondenten geen verband gelegd met ATG en slechts 23 van de 71 respondenten leggen bij geholpen herkenning verband tussen ATG en/of Intersafe/Groeneveld als onderneming waarvan veiligheidshandschoenen met aanduiding MAXIFLEX afkomstig zijn. Overgelegde verkoopcijfers onvoldoende voor inburgering.

 

IEPT20170404, Rb Gelderland, Connect v Connect Professionals

Geen inbreuk ‘sub a’ op woordmerk CONNECT door gebruik teken Connect Professionals, beide voor uitzenddiensten: teken is niet gelijk aan het merk en diensten zijn niet gelijk nu Connect Professionals zich richt op (hoger opgeleid) personeel in onderwijs, gezondheidszorg en overheid en Connect op (lager opgeleid) technisch personeel. Wel inbreuk ‘sub b’ nu gevaar voor verwarring bestaat: diensten stemmen met elkaar overeen en auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken. Woordmerk CONNECT niet zuiver beschrijvend: enkele feit dat het woord connect een aspect van de diensten (verbinding) beschrijft maakt het niet uitsluitend beschrijvend.  Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen Connect (Connect Uitzendbureau en Connect Technisch Uitzendbureau) en Connect Professionals: beoordelingskader niet hetzelfde als bij merkenrecht, Connect Professionals heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij zich sinds 2009 uitsluitend richt op  gezondheidszorg, onderwijs en overheid en Connect is volgens eigen stelling pas eind 2016 van Connect Professionals op de hoogte geraakt hetgeen nauwelijks anders kan betekenen dat in die periode geen verwarring is ontstaan, onvoldoende onderbouwd dat desondanks gevaar voor verwarring bestaat.