Juni 2017

Print this page

IEPT20170630, Rb Amsterdam, RateGain v Fornova

Gestelde inbreuk op IE-rechten digitaal hulpmiddel waarmee het onder de marktprijs aanbieden van hotelkamers kan worden opgespoord onvoldoende onderbouwd.

 

IEPT20170629, Rb Amsterdam, Ziggo v Fox en EMM
Onvoldoende aannemelijk dat Ziggo op grond van artikel 9 van distributieovereenkomst tussen Ziggo B.V. en EMM en FOX ook abonnees van zusteronderneming Ziggo Services B.V. (voormalig UPC Nederland) mag bedienen: gelet op de zorg die door beide partijen en hun bedrijfsjuristen aan deze bepaling is besteed brengt meest voor de hand liggende taalkundige betekenis mee dat Ziggo televisiesignalen wel aan (toekomstige) dochterondernemingen mag doorgeven, maar niet aan (toekomstige) zusterondernemingen en bodemrechter zou oordelen dat Ziggo niet is geslaagd in tegenbewijs m.b.t. deze uitleg van artikel 9.

 

IEPT20170628, Rb Den Haag, VWS v Ventraco

Procedure geschorst totdat arrest is gewezen in hoger beroep tegen vonnis (IEPT20170727): de door het hof te nemen beslissingen in het hoger beroep zijn van belang voor de uitkomst van onderhavige procedure.

 

IEPT20170628, Rb Den Haag, VWS

Procedure geschorst totdat arrest is gewezen in hoger beroep tegen kort geding vonnis (IEPT20170511): de door het hof te nemen beslissingen in het hoger beroep zijn van belang voor de uitkomst van onderhavige herroepingsprocedure.
 

IEPT20170628, Rb Den Haag, Handelskwekerij Verheijen
Gedaagde maakt inbreuk op het kwekersrecht van Verheijen: vermeerdering plaatsgevonden zonder licentie. Schadevergoeding van € 4996,00 bovenop licentievergoeding: 24.980 planten ter waarde van € 0,20 per plant.

IEPT20170628, Rb Den Haag, MVU v MFL

Rechtbank verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van vorderingen MVU in hoofdzaak omtrent gestelde inbreuk auteursrecht door deponeren werken als merken door MFL: MVU niet gevestigd in Nederland, Nederland geen ‘Erfolgsort’ van enig gesteld inbreukmakend handelen, geen feiten of omstandigheden aangevoerd die erop duiden dat MFL de merken in de (nabije) toekomst in Nederland zal gaan gebruiken en uitspraak Nederlandse rechter niet noodzakelijk voor instellen nietigheidsactie bij EUIPO.

IEPT20170628, Rb Den Haag, NBG Monuglass v Miro
NBG Monuglass wordt verboden om het teken Van Ruysdael als merk of handelsnaam te gebruiken in Nederland: Miro kan zich beroepen op oudere handelsnaam, dat NBG Monuglass het merkenrecht op het Benelux-merk Van Ruysdael heeft verkregen doet hier niet aan af nu handelsnaamrecht geen van merkenrecht afhankelijk recht is, bestaan van verwarringsgevaar is niet bestreden. Content op website NBG Monuglass inbreukmakend: niet in geschil dat content is ontleend aan website VRI, VRI heeft auteursrecht op deze content overgedragen aan Miro. Geen auteursrechtinbreuk op huisstijl website: onvoldoende gesteld dat deze auteursrechtelijk beschermd is. Inbreuk op Franse nationale merk Van Ruysdael. Mededelingen over merk- en handelsnaamrecht en samenwerking met Van Ruysdael misleidend: rectificatie toegewezen.

 

IEPT20170628, Rb Den Haag, Naftis v Symex

Naftis veroordeeld in proceskosten ex artikel 1019h Rv na intrekken kort geding over inbreuk op Uniemerk en gebruik teken op beurs ten gunste van starten bodemprocedure: Symex heeft binnen veertiendagentermijn medegedeeld dat zij vergoeding van haar kosten vordert, argument dat zittingsdatum te laat was om verbod te kunnen bewerkstelligen voor beurs verworpen nu vorderingen allereerst waren gericht op verkrijgen algemeen inbreukverbod en datum zitting al langer vast stond.

IEPT20170627, Hof Den Haag, Tommy Hilfiger
Bestuurdersaansprakelijkheid appellant [X] voor merkinbreuk Tommy Hilfiger. Sprake van persoonlijk handelen door appellant verricht waarbij hem zelf een ernstig verwijt moet worden gemaakt: vervalste facturen, prijzen ver onder whole sale en e-mails waarin wordt gesproken van kleding die via de achterdeur van de fabriek op de markt worden gebracht. Appellante [Y] niet als bestuurder aansprakelijk voor merkinbreuk: omstandigheden aangebracht door TH dat echtgenoot [X] in eerdere procedures was betrokken en dat er facturen die correspondeerden met facturen in een computer onder een tabblad met haar naam erop, bij een inbeslagname waren aangetroffen, acht het hof onvoldoende.

IEPT20170627, Hof Den Haag, De Gekooide Recherche
Geen schending ambtsgeheim m.b.t. passages in boek “De Gekooide Recherche” over appellant: gebruik gemaakt van openbare bronnen. Producties die bij pleidooi in geding zijn gebracht buiten beschouwing gelaten wegens strijd met goede procesorde en twee-conclusies-regel. Afweging recht op eerbiediging persoonlijke levenssfeer appellant tegen vrijheid van meningsuiting [P] valt in nadeel uit van appellant: sprake van maatschappelijk debat, tonen naam appellant en portret appellant dient algemeen belang, in boek genoemde feiten reeds openbaar uit andere publicaties, steun in feitenmateriaal en toonzetting gerechtvaardigd door doel en inhoud van het boek. Ook als geen gebruik had mogen worden gemaakt van informatie uit boek “De Club van Dollars” is publicatie niet onrechtmatig, nu wijze van verkrijging informatie één van de relevante factoren is voor rechtmatigheid publicatie en sprake is van steun in feitenmateriaal. Beroep op Wbp faalt: aantal artikelen niet van toepassing op gegevensverwerking voor uitsluitend journalistieke doeleinden, voor andere artikelen valt belangenafweging in nadeel appellant uit. Geen beroep op Google Spain arrest (IEPT20140513): ziet op specifieke gegevensverwerking in een zoekmachine.

 

IEPT20170627, Hof Amsterdam, Maxim’s

Inbreukverbod op vormgeving maancakeblikken terecht afgewezen wegens gebrek aan belang: geen reële dreiging van inbreuk na onthoudingsverklaring met boetevoorziening, vernietiging blikken en verstrijken van die jaar zonder inbreuk. Verklaring voor recht dat inbreuk is gemaakt wel toegewezen: blikken zijn auteursrechtelijk beschermd gelet op gestileerde Chinese karakters, achtergrond, vlakverdeling en plaatsing figuren, blikken geïntimeerden sterk gelijkend, voldoende belang nu inbreuk niet is erkend en verklaring gelegenheid tot vordering schadevergoeding biedt. Vergoeding voor omzetschade verwezen naar schadestaat: onvoldoende aannemelijk dat schade is geleden door verlies exclusiviteit of beschadiging reputatie, omzetschade wel voldoende aannemelijk, voorschot van respectievelijk € 43.000 en € 12.400 toegewezen op basis van door geïntimeerden gemaakte winst. Proceskosten ex art 1019h Rv begroot op respectievelijk € 8.000 en € 25.000 (indicatietarieven) in plaats van gevorderde € 363.000 GBP: gemaakte kosten staan niet in redelijke verhouding tot beperkte inbreuk.

 

IEPT20170626, Rb Gelderland, Holonite v Composietsteen

Op basis van toegewezen inzage uit vonnis van 10 april 2017 (IEPT20170410) gevonden document waarin term ‘kanttekening’ voorkomt mag niet worden vrijgegeven: op basis van vonnis moet specifieke woord ‘tekening’ letterlijk in document voorkomen, en niet in combinatie of een deel uitmakend van een langer woord, zoals ‘kanttekening’.

 

IEPT20170621, Rb Zeeland-West-Brabant, Motel Brabant

Motel Brabant op grond bruikleenovereenkomst of bewaarovereenkomst aansprakelijk voor de als gevolg van de onmogelijkheid tot teruggave van het kunstwerk geleden schade: enkele tijdsverloop onvoldoende om te mogen vertrouwen dat de wil van eiser erop was gericht de eigendom van het kunstwerk prijs gegeven. € 250,00 schadevergoeding: door gebruik vergankelijk materiaal aannemelijk dat waarde kunstwerk na 28 jaar gering zal zijn en niet is gebleken dat werken van eiser gewild zijn.

 

IEPT20170621, Rb Rotterdam, Dier en Recht
Artikel op website Dier & Recht over dat fokkers van Golden Retrievers er niet alles aan doen om erfelijke aandoeningen te voorkomen, niet onrechtmatig. Artikel wel ongefundeerd maar niet gesteld of gebleken dat identiteit fokkers uit dit artikel te achterhalen valt en ernst verwachte gevolgen is klein. Dat het artikel niet is geplaatst op een voor het publiek gemakkelijk en toegankelijke website wordt in aanmerking genomen: het publiek moet de stichting kennen en op de website op zoek gaan naar dit artikel. Rechtbank gaat ervan uit dat artikel wordt aangepast nu Dier & Recht er belang bij heeft haar achterban volledig te informeren.


IEPT20170621, Rb Den Haag, Hygro v Futurecare

Inbreuk op octrooi EP 154 voor ‘adjustable reflector device’ voor Adjust-A-Wings lamparmaturen: niet gereageerd op weerlegging nietigheidsargumenten, inbreuk niet betwist. Inbreuk op Uniewoordmerken ADJUST A WINGS en SUPER SPREADER: stelling dat merken niet beschrijvend zijn niet meer weersproken, inbreuk niet betwist. Geen auteursrecht op vormgeving Adjust-A-Wings: onvoldoende onderbouwd dat vormgeving niet uitsluitend technisch bepaald is. Geen auteursrecht op verpakking Adjust-A-Wings: creatieve keuzes onvoldoende onderbouwd. Wel auteursrechtinbreuk op gebruiksaanwijzing: ontegenzeggelijk creatieve keuzes gemaakt, gebruik kopie niet betwist. Geen volledige proceskostenveroordeling toegewezen: proceskosten bij onttrekking advocaat slechts ex art. 1019h Rv begroot indien vast staat dat kostenspecificatie aan wederpartij kenbaar is gemaakt,  geen ontvangstbewijs specificaties overgelegd.
 

IEPT20170620, Rb Den Haag, TrendyHair v Shops4youonline
Aanleiding te veronderstellen dat bodemrechter bewijslast merkinbreuk bij eiser TrendyHair c.s. zal leggen vanwege reëel gevaar op afscherming van de markt door eiseres: reëel gevaar dat TrendyHair tegen de distributeurs van Shops4youonline zal optreden wanneer hun identiteit in het kader van bewijs wordt vrijgegeven. Stelling TrendyHair dat zij haar beleid met betrekking tot de prijsstelling en passieve verkoopverbod heeft gewijzigd verworpen: geen enkel bewijs of communicatie aan distribiteurs waar dit uit blijkt. Merkinbreuk niet aannemelijk: door TrendyHair geen stukken in geding gebracht waar merkinbreuk uit blijkt.


IEPT20170620, Hof Den Haag, Inrichting Website
Inbreukvordering op grond van gebruik foto’s op website appellant ten onrechte toegewezen: onvoldoende onderbouwd dat geïntimideerde auteursrechthebbende is. Appellant mocht teksten waarvan wordt verondersteld dat appellant en geïntimideerde gemeenschappelijk auteursrecht toekomt, niet gebruiken: exploitatie gemeenschappelijk auteursrecht mag enkel geschieden met toestemming van alle deelgenoten, toestemming ontbrak. Auteursrechtinbreuk op inrichting website onvoldoende onderbouwd.
 

IEPT20170620, Hof Den Bosch, Sounds Records
Matiging boete voor te laat overdragen domeinnaam van € 30.000 naar € 10.000: boetebeding vaststellingsovereenkomst bevat één bedrag voor drie, uiteenlopende, verplichtingen, meest zwaarwegende verplichtingen inzake gebruik handelsnaam stipt nageleefd, schade door tekortkoming, voor zover daar al sprake van is, zeer beperkt gebleven en dat vaststellingsovereenkomst is gesloten tussen twee gelijkwaardige partijen met rechtskundige bijstand weegt niet op tegen voornoemde omstandigheden.

 

IEPT20170620, Hof Arnhem-Leeuwarden, Bing

Verklaringen van onderzoeksbureau BING over ophef rond totstandkoming rapport gelet op context niet onrechtmatig: verklaringen geplaatst naar aanleiding van recente publicaties, niet bedoeld als zakelijke weergave, uitlatingen op moment van publicatie niet onjuist.

 

IEPT20170616, Gerecht Curacao, IMG v 1XCorp

Auteursrechtinbreuk door op gokwebsite zonder toestemming rechthebbenden embedded links te plaatsen naar sportwedstrijden: sprake van openbaarmaking in de zin van de Auteursrechtverordening.


IEPT20170614, HvJEU, VSW v TofuTown

Zuiver plantaardige producten mogen niet worden afgezet onder benamingen zoals “melk” en andere door Vo 1308/2013 uitsluitend aan zuivelproducten voorbehouden benamingen, zelfs wanneer deze benamingen worden vervolledigd door verduidelijkende of beschrijvende aanvullingen die wijzen op de plantaardige oorsprong van het betrokken product, tenzij het product op een lijst met uitzonderingen bij besluit 2010/791/EU is vermeld.


IEPT20170614, HvJEU, Brein v Ziggo-XS4ALL
Beschikbaar stellen en beheer, op internet, van een platform als The Pirate Bay voor de uitwisseling van bestanden dat, door indexering van beschermde werken en verstrekking van een zoekmotor, gebruikers in staat stelt deze werken te vinden en deze in het kader van een P2P-netwerk te delen is een “mededeling aan het publiek”. Nieuw publiek: beheerders The Pirate Bay weten dat platform toegang geeft tot werken die zonder toestemming van de rechthebbenden zijn gepubliceerd. Platform als The Pirate Bay heeft winstoogmerk.

 

IEPT20170614, Rb Den Haag, Planet Safe v PON

Vrijwaringsincidenten toegewezen: niet uit te sluiten dat [A] indien beslissing in hoofdzaak voor hem nadelig uitvalt verhaal zal hebben op Stichting, betoog dat oproeping in vrijwaring onredelijke en onnodige vertraging oplevert afgewezen, ook met betrekking tot Roofscaping mogelijkheid van regres bij ongunstige uitspraak in hoofdzaak, rechtbank ziet ook ambtshalve geen gronden voor afwijzing vrijwaring.

IEPT20170614, Rb Amsterdam, Link Advocaten v Linq Advocaten
Rb Amsterdam ex artikel 4.6 (1) BVIE en 102 Rv bevoegd kennis te nemen van mogelijk inbreukmakend gebruik van (merk)naam door Roermonds advocatenkantoor: gesteld inbreukmakend gebruik speelt zich af op website en social media-kanalen waarmee de uitingen op heel Nederland zijn gericht en gestelde inbreuken dus ook in het arrondissement Amsterdam plaatsvinden.

 

IEPT20170613, Rb Den Haag, Quantum v DMS

Wing Yacht Stabilizer maakt geen inbreuk op conclusie 1 van EP 922 voor het op actieve wijze stabiliseren van o.a. vaartuigen op zee: octrooi verkrijgt liftkracht bij stilliggen van het schip door een op- en neergaande “flapperbeweging” van de vin over een rotatie-as in de lengterichting van de boot, terwijl de Wing geen op- en neergaande beweging uitvoert bij stilliggen en geen rotatie-as heeft die daartoe dient. Rectificatiebrief toegewezen. Geen wapperverbod: geen serieuze dreiging dat verdere mededelingen worden gedaan.

 

IEPT20170609, Rb Den Haag, Brein v Aanbieder Mediaspelers

Ex parte ex artikel 1019e Rv tegen persoon die via Marktplaats mediaspelers met links naar illegale content verkocht: dwangsom van € 2.000 per speler met een maximum van € 50.000.


IEPT20170608, HvJEU, WF Gozze Frottierweberei v Verein Bremer Baumwollborse
Gebruik individueel Uniemerk als keurmerk is geen normaal gebruik. Wel normaal gebruik betreft het gebruik van dat merk als daardoor de consument de waarborg wordt geboden dat de betrokken waren afkomstig zijn van dezelfde onderneming en dat deze waren zijn vervaardigd onder de controle van deze onderneming die kan worden geacht in te staan voor de kwaliteit daarvan. Een individueel merk  kan op grond van artikel 52, lid 1, onder a), en artikel 7, lid 1, onder g) 207/2009, niet nietig worden verklaard als de merkhouder niet regelmatig kwaliteitscontroles uitvoert bij zijn licentienemers. Een merk kan nietig verklaard worden als de inschrijving als zodanig misleidend is. De bepalingen van 207/2009 betreffende de collectieve Uniemerken kunnen niet mutatis mutandis worden toegepast op de individuele Uniemerken.

 

IEPT20170608, HvJEU, Schniga v CPVO

Blijk van onjuiste rechtsopvatting door oordeel dat art. 23 lid 1 uitvoeringsverordening de voorzitter van het CPVO niet machtigt om na afloop van technisch onderzoek een nieuwe eigenschap voor ras toe te voegen: aanvraag voor communautair kwekersrecht kan niet slechts op grond van ontbreken bepalende eigenschap in technische vragenlijst of relevante testrichtsnoeren en protocollen worden afgewezen, geen beperkingen met betrekking tot tijdstip toevoeging nieuwe eigenschap, geen schending rechtszekerheidsbeginsel.

IEPT20170607, Rb Amsterdam, Unseen
Auteursrecht op 37 foto’s uitgeput: door enkele eigendomsovergang is reeds sprake van "in het verkeer brengen" en onvoldoende gesteld of gebleken dat er beperkingen waren aan beschikbaarheid afdrukken.Geen sprake van slechts verbreiding van de foto’s: overdracht aan [D] heeft reeds plaatsgevonden na de eerste openbaarmaking in New York.

IEPT20170607, Rb Den Haag, Warmgarant v CKI-Groep

Geen verwijzing naar kantonrechter: op toekomst gerichte vorderingen tot het staken verdere auteursrechtinbreuken en onrechtmatige handelingen zien op gedragingen die ernstig afbreuk kunnen doen aan bedrijfsvoering en bedrijfsdebiet Warmtegarant c.s., hetgeen duidelijke aanwijzing is dat belang bij vorderingen de grens van € 25.000,- ruim te boven gaat.


IEPT20170607, Rb Den Haag, Boskalis v Dredging
Geen ongeoorloofde toegevoegde materie. Term “limiting” heeft in oorspronkelijke conclusie zelfde betekenis als in de in stand gelaten conclusie: geen uitbreiding beschermingsomvang. Alleen deelkenmerk 3 niet in afstudeerscriptie Dekker geopenbaard. Technisch probleem: het vergroten van de werkzaamheid van de “Cutter Suction Dredger” bij hoge golven of deining. EP 849 B2 inventief: Dekker bevat geen pointers voor oplossing technisch probleem. EP 849 B2 inventief: Dekker bevat geen pointers voor oplossing technisch probleem en WODCON publicatie voegt niets toe aan wat in Dekker is geopenbaard.

IEPT20170607, Rb Noord-Holland, Brein v Eweka
Eweka moet identificerende gegevens Usenetuploader verstrekken: "Badfan69"  heeft onrechtmatig gehandeld jegens bij BREIN aangesloten rechthebbenden door op grote schaal inbreukmakende content op Usenet te uploaden, BREIN heeft reëel belang bij verkrijgen identificerende gegevens en geen minder ingrijpende om aan gegevens te komen. Vordering BREIN gebaseerd op maatschappelijke zorgvuldigheidsplicht, waardoor Eweka zelf belangenafweging op grond van arrest Lycos/Pessers had moeten maken en gegevens terstond aan Brein had moeten verstrekken.

 

IEPT20170607, Rb Amsterdam, Het Parool

Uitlatingen Het Parool over link vastgoedhandelaren met criminaliteit niet onrechtmatig: zaak van publiek belang uitlatingen mede gaan om verkoop voormalige politiebureaus, uitlatingen geven weer wat tussen partijen reeds vaststaat, geen schending persoonlijke levenssfeer nu artikelen zien op zakelijk bestaan eisers.

 

IEPT20170607, Rb Den Haag, Carl Zeiss v VSY

Rechtbank bevoegd kennis te nemen  van alle vorderingen in conventie: beoordeling in hoofdzaak aangehouden voor zover geldigheid buitenlandse delen EP 493 aan de orde komt, totdat hierover is beslist door buitenlandse rechters. Bezwaar tegen Gerlach rapport I gepasseerd: VSY kan metingen aan Tri-ED 611 lens doen om ruwe data te verzamelen waarmee tests Carl Zeiss kunnen worden herhaald. Voldoende onderbouwd dat  Tri-ED 611 lens een synchrone structuur heeft in de zin van conclusie 5 van EP 493 (NL). Geen technische reden dat vakman de term ‘reliëf’ beperkt zou achten tot een structuur met scherpe pieken: beschrijving bevat die beperking niet. Nawerkbaarheidsverweren falen. EP 493 (NL) nieuw: US 234 bevat niet alle kenmerken EP 493 (NL) en EP 992 ziet op een lens van ander materiaal dan EP 493 (NL), waardoor het een ander voortbrengsel dan de in EP 493 (NL) geclaimde lens is. EP 493 (NL) is inventief: onvoldoende gemotiveerd waarom US 234 en EP 993 promising springboard zouden vormen om tot EP 493 (NL) te komen. VSY B.V. heeft inbreuk gemaakt in Nederland. VSY Biyoteknoloji, VSY Turkije en VSY Iberica hebben geen voorbehouden handelingen in Nederland verricht. In afwachting van beslissingen buitenlandse rechters over geldigheid buitenlandse delen wordt iedere beslissing in hoofdzaak aangehouden. Geen onrechtmatig uitlokken of profiteren van inbreuk. Provisioneel inbreukverbod ten aanzien van Nederland. Provisioneel inbreukverbod voor gedesigneerde landen: geen serieuze, niet te verwaarloze kans dat EP 493 in de gedesigneerde landen nietig zal worden verklaard.

 

IEPT20170606, Rb Overijssel, Tuinmeubelshop

Webshop eiser niet auteursrechtelijk beschermd: onvoldoende onderbouwd welke elementen voor bescherming in aanmerking komen, onvoldoende aannemelijk gemaakt dat website verweerder inbreuk maakt en voldoende gemotiveerd toegelicht dat door eiser genoemde elementen auteursrechtelijke bescherming ontberen en gebruikelijk zijn.

IEPT20170606, Rb Amsterdam, SED v Artikel 1
Benelux beeld-/woordmerken “Artikel 1” geldig: voorshands aangenomen dat woordmerk onderscheidend vermogen heeft en niet beschrijvend is door inschrijving bij BBIE. Geen depot te kwader trouw van woordmerk kort na oprichting partij “Artikel 1”: depot diende ter (betere) bescherming van oudere rechten SED. Woord- en beeldmerk gebruikt ter onderscheiding diensten SED (beleidsadviezen, trainingen, workshops en debatten). Partij Artikel 1 gebruikt naam in economisch verkeer: sprake van zakelijke activiteiten, bestaande uit inkomsten van leden en uitgaven voor het partijbureau en lezingen. Partijnaam “Artikel 1” maakt inbreuk (sub a) op Benelux woord-/beeldmerken “ARTIKEL 1”: visueel, auditief en begripsmatig zijn merk en teken gelijk en dezelfde diensten. Verwarringsgevaar tussen Benelux-woord/beeldmerken “ARTIKEL 1” en partijnaam “Artikel 1”. Niet uit te sluiten dat SED zich in bodemprocedure op artikel 2.20(1) sub d BVIE kan beroepen.


IEPT20170601, Rb Amsterdam, MN v Zoom in
Zoom.in onvoldoende aannemelijk gemaakt dat voldoen aan verplichtingen jegens MN zou leiden tot de teloorgang van het bedrijf: geenszins valt te concluderen dat een overeenkomst met YouTube, met behoud identiteit en zelfstandigheid van MN, niet in overeenstemming zou zijn te brengen met het nieuwe YouTube beleid. Zoom.in onvoldoende aannemelijk gemaakt dat opschorting gerechtvaardigd zou zijn omdat MN ernstig tekort zou zijn geschoten in de nakoming van haar eigen verplichting: Zoom.in heeft MN niet in gebreke gesteld en de volledige overname bedrijfsvoering van MN gaat veel verder dan ‘opschorten’. Voldoende aannemelijk dat de rechter in een eventuele bodemprocedure zal oordelen dat Zoom.in geen goede gronden heeft om de Overeenkomst niet langer na te komen. Vorderingen Zoom.in in reconventie tot nakoming van de Overeenkomst en het verwijderen van een tekst over vertraging in betaling op de website MN, niet toewijsbaar: Zoom.in onvoldoende specifiek kenbaar gemaakt waar MN tekort schiet en Zoom.in onvoldoende onderbouwd dat de tekst op de website van MN jegens haar onrechtmatig zou zijn.