Maart 2017

Print this page

IEPT20170331, HR, Rabobank v Stichting Red
Werkgever kan vordering instellen ter bescherming van werknemers, ook zonder lastgeving of volmacht. Onvoldoende gemotiveerd dat door hof in aanmerking genomen verteltechniek het noemen van de namen van de medewerkers in het boek ‘De Verpanding’ kan rechtvaardigen: er had ook met (deels) geanonimiseerde of gefingeerde namen kunnen worden volstaan. Dat boek algemeen belang dient is geen toereikende motivering, nu niet is vastgesteld dat dit belang ook bij noemen namen (oud-)medewerkers is betrokken. Ook de omstandigheid dat geen ernstige gevolgen voor de (oud)medewerkers waren te verwachten vormt geen ontoereikende motivering.


IEPT20170331, Rb Noord-Nederland, Simus v Helichem en Boels

Vraag of exclusief recht op “B PROF” is verkregen niet in kort geding te beantwoorden: hoewel aantal belangrijke elementen voor geslaagd beroep op depot te kwader trouw (artikel 2.4.f BVIE) bij merk “B PROF” aanwezig is, dienen stellingen over rechtsverhouding tussen partijen omtrent productie onder merk “B PROF” dienen nadere bewijslevering. Auteursrechtelijke vordering afgewezen: in kort geding is herkomst teksten gebruiksaanwijzingen niet vast te stellen.

 

IEPT20170331, Rb Rotterdam, Bram Ladage

Franchiseovereenkomst op onjuiste gronden opgezegd: nastreven uniformiteit franchisecontracten op zichzelf geen rechtvaardiging voor opzegging, onvoldoende onderbouwd dat verouderde tekst voor grote problemen heeft gezorgd en gedrag franchisenemer rechtvaardigt niet de conclusie dat vruchtbare samenwerking is uitgesloten.

IEPT20170330, Hof Arnhem-Leeuwarden, Spookfacturen
18 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor verzending 385.000 spookfacturen en inbreuk auteursrecht en merkenrecht Kamer van Koophandel

IEPT20170330, Rb Den Haag, High Five v HIIT45

Verwarringsgevaar tussen teken HIGH45 en uniewoordmerk HIGH FIVE: beide diensten aangemerkt als sport- en fitnessdiensten, sterke auditieve overeenstemming, redelijke visuele overeenstemming, aanzienlijke begripsmatige overeenstemming nu HIGH45 knipoog lijkt te maken naar uitdrukking ’high five’, HIGH FIVE heeft gemiddeld onderscheidend vermogen en relevante publiek is niet meer dan gemiddeld oplettend.

 

IEPT20170329, Rb Noord-Holland, Vormgeving Lesmethoden

A en B gedeeld maker ex artikel 45a lid 2 Aw van films voor lesmethode: geen sprake van gezag of ondergeschiktheid en beiden hebben persoonlijk stempel op het geheel gedrukt. Analoge toepassing van artikel 45d Aw (vermoeden van overdracht aan producent): B is weliswaar niet aan te merken als producent nu hij geen kapitaal verschafte of risico droeg maar dit neemt niet weg dat films waren bestemd om commercieel te worden gebruikt in eenmanszaak van B, B moet A derhalve een billijke vergoeding voor die overdracht betalen.

 

IEPT20170328, Rb Amsterdam, De Volkskrant

Recensie waarin eiser onder andere “gekkie” en “koning van dit gekkenhuis” wordt genoemd niet onrechtmatig: boek waarin eiser wordt besproken geeft voldoende aanleiding voor deze waardeoordelen, eiser heeft zich in eerdere publicaties in sterke bewoordingen geuit, eiser is publiek figuur en eiser kan zich niet beroepen op reputatieverlies omdat dit reputatieverlies nu gevolg is van het eigen handelen.

 

IEPT20170328, Rb Amsterdam, Dyson v Miele
Handelen in strijd met bepalingen inzake oneerlijke handelspraktijken kan onrechtmatig handelen jegens concurrent opleveren: deze bepalingen bieden niet slechts bescherming aan consumenten. Van onrechtmatig handelen door Miele jegens Dyson is echter geen sprake: gebruik van de term ‘gecertificeerd’ door Miele bij aanprijzing stofzuiger vereist niet dat daaraan een keurmerk ten grondslag ligt, onaannemelijk dat
de gemiddelde consument de mededeling ‘volledig gescheiden legen van grof vuil en fijnstof zonder dat het opdwarrelt’ zal opvatten als 100% fijnstof-vrij.


IEPT20170324, Rb Amsterdam, Helftheuvel v Intertoys

Helftheuvel ontvankelijk ondanks bepaling franchiseovereenkomst dat zij moet meewerken aan minnelijke regeling: gevorderde verbod op grond van schending franchiseovereenkomst kan niet door dergelijke bepaling worden geblokkeerd. Niet aannemelijk dat Helftheuvel nog belang heeft bij verbod om Bart Smit-winkels tot Intertoys winkels om te bouwen in licht van uitspraak Vzgr tegen andere franchisenemer en toezeggingen Intertoys. Gevorderde veroordeling om in overleg te treden over het ombouwen Bart Smit-winkels in exclusieve gebied Helftheuvel naar Intertoys winkels afgewezen: Intertoys gehouden franchiseovereenkomst na te komen en onvoldoende onderbouwd dat er omstandigheden zijn die ertoe leiden dat de ombouw naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet (meer) kan worden geweigerd.


IEPT20170324, Rb Den Haag, Dynamiet v BKR
Uitlatingen BKR in Radar over verwijderen BKR registraties niet onrechtmatig: niet aannemelijk dat BKR met deel uitingen specifiek Dynamiet heeft willen treffen, voor ander deel uitingen kon BKR op goede gronden stellen dat Dynamiet door haar gestelde hoeveelheid verwijderingen uit CKI niet aannemelijk heeft gemaakt en voor het overige is BKR met aanpassing op 6 maart 2017 van haar reactie in hoofdlijnen aan bezwaren Dynamiet tegemoet gekomen.


IEPT20170322, Rb Den Haag, Kwekersrecht

Gedaagde heeft inbreuk gemaakt op kwekersrecht eiseres: vermeerdering niet onder licentie geschied en ten aanzien van natuurlijk vermeerderd materiaal aanvullende vermeerderingshandelingen verricht, terwijl gedaagde wist dat gebruik van zelf vermeerderd materiaal als teeltmateriaal niet onder licentie viel. Gedaagde moet passende vergoeding van € 18.576 betalen: gebaseerd op € 0,30 per stek, areaaloverschrijding van 5.160 m2, 12 stekken per m2. Gedaagde moet € 80 aan achterstallige royalty’s betalen.


IEPT20170322, Rb Den Haag, Philips v Asus
EP 511 voor technische standaarden UMTS en LTEz voor mobiele communicatie nietig vanwege gebrek aan nieuwheid en inventiviteit: conclusies zijn geopenbaard in de op de prioriteitsdatum tot de stand van de techniek behorende 3GPP2-standaard. Asus geen belang meer bij exhibitie incident: FRAND-verweer behoeft geen bespreking gezien nietig octrooi.

IEPT20170322, Rb Den Haag, Philips v Wiko
EP 511 nietig gelet op nieuwheidsschadelijke 3GPP2 standaard: rechtbank verwijst naar overwegingen in Asus zaak (IEPT20170322
). Ten overvloede: EP 511 niet inventief.

IEPT20170322, Rb Den Haag, Philips v Archos
Hoofdzaak geschorst totdat definitief oordeel over geldigheid Nederlandse deel EP 511 is verkregen in Wiko- en Asuszaak of indien die zaken op andere wijze zijn geëindigd.

 

IEPT20170322, Rb Limburg, Superdry

Partijen zijn overeen gekomen dat Vinansen aan Ter Stal authentieke en vrij verhandelbare Superdry T-shirts zou leveren: ontbreken van mededelingen of garanties doet hier niet aan af. Ter Stal moet bewijzen dat van authentieke en vrij verhandelbare T-shirts geen sprake is: bewijsnood op zichzelf onvoldoende reden voor omkering bewijslast. Sprake van non-conformiteit: T-shirts zijn niet vrij verhandelbaar in de EER nu toestemming merkhouder ontbreekt. Vinansen wordt veroordeeld in schadevergoeding van € 43.444,37, bestaande uit: verlies op het aankoopbedrag, gederfde winst, het schikkingsbedrag dat door Ter Stal aan merkhouder DKH is betaald en de door Ter Stal gemaakt advocaatkosten in het geschil met DKH. NTC c.s. in vrijwaringszaak veroordeeld tot vergoeding van alle schade waartoe Vinansen in de hoofzaak is veroordeeld: Vinansen mocht verwachten dat de T-shirts vrij verhandelbaar zouden zijn.

 

IEPT20170322, Rb Den Haag, Underwear v OLE

Onvoldoende onderbouwd dat Underwear licentiehouder is van ondergoedmerken RENATO BALESTRA en NAZARENO GABRIELLI: gestelde licentieovereenkomsten alleen in Italiaans overlegd waardoor rechtbank inhoud niet kan vaststellen en ook uit door Underwear gestelde inhoud volgt niet dat zij geldige licentie heeft verkregen. Door Underwear gelegd beslag wordt opgeheven, nu de grondslag aan het beslag is ontvallen. Schadevergoeding van door het beslag veroorzaakte schade aan exporteur High Hope.


IEPT20170321, Hof Amsterdam, CRI
Ook indien raampatroon als kenmerkend stijlelement van gevelontwerp architect [VH] moet worden beschouwd, betekent dit niet dat dit raampatroon als zelfstandig werk auteursrechtelijk beschermd is. Sprake van totale vernietiging ATOS-vleugel: totaalindruk zal dusdanig worden gewijzigd dat deze geheel andere is dan van bestaande vleugel en geen sprake van een werk waarop [VH] persoonlijkheidsrechten heeft. Associatie [VH] met totaalindruk nieuwe werk geen aantasting persoonlijkheidsrechten [VH]. Vernietiging De Bovenlanden is geen misbruik van recht of bevoegdheid of onrechtmatig handelen: niet aannemelijk gemaakt dat belangen [VH] onevenredig worden geschonden.

 

IEPT20170321, Hof Arnhem-Leeuwarden, Primagaz v Tankgas

Genoemde literprijs propaangas bij prijsvergelijking op website appellant misleidend: prijs ontleend aan één factuur terwijl voldoende aannemelijk is dat geïntimideerde niet werkt met vaste prijs, opnemen van niet goed vergelijkbare gegevens niet gerechtvaardigd door belang consument bij prijsvergelijking. Mededelingen appellant over opzegtermijn contracten geïntimideerde onrechtmatig: mededelingen niet toepasbaar op alle gevallen en dus onjuist.

 

 

IEPT20170321, Hof Den Haag, NLE v NIM

Oppositie Nederlandse Energiemaatschappij tegen inschrijving beeldmerk Nederlandse Internet Maatschappij terecht afgewezen. Geen sprake van enige overeenstemming met beeldmerk 3 waardoor soortgelijkheid en onderscheidend vermogen niet hoeven worden onderzocht: teken bestaat uit felle contrasterende kleuren en doet denken aan een stopbord, terwijl beeldmerk bestaat uit een aantal cirkels met zachter in elkaar overlopende kleuren dat doet denken aan een dartbord. Geen verwarringsgevaar met beeldmerk 2: visuele overeenstemming door uit drie woorden bestaand woordelement dat zich op ongeveer gelijke afstand van een daarvoor geplaatste cirkel bevindt, deze is echter gering nu cirkels afwijken en woorden Nederlandse en Maatschappij algemene benamingen zijn, zeer geringe auditieve overeenstemming door afwijking in meest bepalende woord, geen begripsmatige overeenstemming nu Nederlandse Maatschappij algemeen begrip is en de diensten afwijken, geen begripsmatige overeenstemming nu Nederlandse Maatschappij algemeen begrip is en de diensten afwijken, vanwege bestaan (zeer) geringe overeenstemming had Bureau soortgelijkheid waren en verwarringsgevaar moeten onderzoeken, gelet op geringe overeenstemming kan verwarringsgevaar echter alleen worden aangenomen als merk 2 een (zeer) groot onderscheidend vermogen heeft, hier is geen sprake van. Geen verwarringsgevaar met beeldmerk 1:teken wijkt meer af van merk 1 dan van merk 2 door plaatsing woordelement zodat overeenstemming geringer is, merk niet gebruikt sinds 2010 waardoor onderscheidend vermogen niet groter kan zijn dan bij merk 2.IEPT20170317, Rb Den Haag, CMIB v NMIB
Relevante publiek bestaat uit afnemers van incassodiensten: anders dan gedaagde NMIB meent wordt het relevante publiek bepaald door de klassen waarvoor het merk is ingeschreven en niet door het daadwerkelijke gebruik van het merk. Het onderscheidend vermogen van het merk CMIB niet bijzonder groot: relevante publiek zal het merk zien als een afkorting. Ruime mate van overeenstemming tussen merk en teken NMIB: auditief auditief, visueel en begripsmatig overeen. Sprake van verwarringsgevaar tussen merk en teken: in het bijzonder door overeenstemmend gebruik van merk en teken op de websites van partijen.

 

IEPT20170317, Rb Midden-Nederland, Dutch Design v Sensa Vloeren
Licentiehouder Dutch Design komt geen verbodsrecht toe op grond van Benelux-beeldmerk Senso Gietvloeren: geen volmacht merkhouder. Dutch Design komt wel verbodsrecht toe op grond van door haar gevoerde handelsnaam Senso Vloeren: voldoende aannemelijk dat Sensa Vloeren handelsnamen voert die slechts in geringe mate afwijken van oudere handelsnaam Senso Vloeren waardoor verwarringsgevaar bestaat. Liquidatietarieven toegepast nu Dutch Design haar proceskostenspecificatie voor het eerst ter zitting kenbaar heeft gemaakt: specificatie buiten beschouwing gelaten nu Sensa Vloeren zich hier niet naar behoren tegen heeft kunnen verweren.

IEPT20170316, HvJEU, AKM v Zurs
Voor volledige en onveranderde doorgifte van omroepuitzendingen van de nationale omroeporganisatie, door middel van kabels die op het nationale grondgebied liggen, hoeft geen toestemming van de auteur te worden verkregen,mits de doorgifte een louter technisch communicatiemiddel vormt en daarmee door de auteur van het werk rekening is gehouden bij de oorspronkelijke toestemming tot mededeling ervan. Artikel 5(1) Auteursrechtrichtlijn verzet zich tegen een nationale regeling op grond waarvan voor een omroepuitzending via een gemeenschappelijke antenne-installatie de toestemming van de auteur niet hoeft te worden verkregen wanneer bij de installatie niet meer dan 500 abonnees zijn aangesloten.

IEPT20170315, Rb Zeeland-West-Brabant, Koylu Kip v Köylü Food
Koylu Kip heeft onvoldoende spoedeisend belang bij verbod inzake gebruik van het teken KÖYLÜ door Köylü Food: onvoldoende onderbouwd dat gedaagden merk en handelsnaam nog in Nederland gebruiken ondanks toezegging.

 

IEPT20170315, Rb Midden-Nederland, Mountainshield Management v Probeleggen

Serie tweets van indirect bestuurders niet toegerekend aan Probeleggen: eiser Mountainshield Management wordt niet genoemd en tweets zijn verstuurd op persoonlijke titel.

IEPT20170315, Rb Amsterdam, SBS
Uitzending “Gestalkt” van SBS niet onrechtmatig: het onderwerp 'stalken' betreft een maatschappelijk probleem en deel uitzending vindt voldoende steun in feitenmateriaal. Uitspraak dat eiser contactverbod ‘compleet aan zijn laars lapt’ wel erg stellig, maar programmamakers hebben daarin meer vrijheid, privacy eiser voldoende gewaarborgd en hoor en wederhoor toegepast.


IEPT20170314, Hof Den Haag, Red Bull v Bulldog
Geen overeenstemming tussen Red Bull-merk en woordmerk ‘THE BULLDOG’: de visuele overeenstemming is niet groot, de auditieve overeenstemming is uiterst gering en het begripsmatige verschil is zodanig dat de overeenstemming tussen de merken daardoor volledig wordt opgeheven. Ook geen overeenstemming tussen het Red Bull-merk en de BULLDOG-woord/beeldmerken: de mate van visuele en begripsmatige overeenstemming ligt hier nog lager.

 

IEPT20170314, Hof Den Haag, De Staat v Warner-Lambert

Hof voornemens prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie omtrent vraagstuk of het CBG de vrijheid heeft de full label versie van de SmPC en de bijsluiter te publiceren als de vergunninghouder heeft gekozen voor een carve-out: geschil betreft de uitleg van Europees recht waarvan de oplossing niet evident is en ook niet volgt uit de rechtspraak.

IEPT20170313, Rb Rotterdam, Heraeus v Biomet
Heraeus heeft geen spoedeisend belang bij inzage in beslag genomen bescheiden: discussie over vraag of Biomet bedrijfsgeheimen Heraeus gebruikt heeft speelt al sinds 2006. Ook indien wel sprake zou zijn van spoedeisend belang zijn de vorderingen niet toewijsbaar: niet duidelijk waar het verlof zoal betrekking op heeft, risico op oneigenlijk voordeel in concurrentiestrijd nu inzagerecht aanzienlijk deel administratie Biomet betreft en de gevorderde bescheiden zijn niet aan te merken als ‘bepaalde bescheiden’, sprake van “fishing expedition”.

 

IEPT20170313, Rb Amsterdam, Stichting Kankantrie
Stichting Kankantrie wordt ondanks ontbreken schriftelijke bewijsstukken als auteursrechthebbende Groot Surinaams Kookboek gezien: Kankantrie is als auteursrechthebbende opgenomen in het boek, er is nooit geprotesteerd tegen het uitgeven van het boek en gedaagde heeft met het sluiten van een distributieovereenkomst met de Stichting erkend dat het auteursrecht bij de Stichting ligt. Sprake van auteursrechtinbreuk: niet bestreden dat gedaagde zowel de oorspronkelijke versie met aangepaste streepjescode als een herziend exemplaar dat voor 95% gelijk is aan de oorspronkelijke versie op de markt brengt.

IEPT20170310, Rb Amsterdam, FSEL v Verum

Vzgr Amsterdam bevoegd: escrowovereenkomst mb.t. gestelde inbreukmakende software aangegaan met Softcrow te Amsterdam, waardoor schadebrengende feit zich daar voordoet. Aannemelijk dat rechten op server-exemplaar FDR 2 vermoedelijk zijn uitgeput, waardoor eigen gebruik hiervan door Verum geen inbreuk maakt op rechten FSEL. Wel aanwijzingen dat Verum inbreuk maakt op auteursrecht FSEL door FDR 2 in haar software ASD/Dezyne ten behoeve van derden te gebruiken en exploiteren. Aannemelijk dat de rechten met betrekking tot de broncode van Verum Oud niet op Verum zijn overgegaan. Onvoldoende concreet gevaar dat de broncode met derden is of zal worden gedeeld door Verum. Hoewel inbreuk auteursrecht aannemelijk is worden de vorderingen vanwege grote belangen Verum dat niet zonder FDR kan functioneren afgewezen. Opheffing beslag afgewezen.

 

IEPT20170310, Rb Den Haag, Pasoday v Hair Workxx

Ondanks half jaar tussen sommatiebrief en dagvaarding Pasoday toch spoedeisend belang: voldoende voortvarend gehandeld. Geen inbreuk op IE-rechten hair extensions: modelrechten hair extensions op naam van failliete vennootschap, bevestigingsdraad hair extensions niet auteursrechtelijk beschermd want technisch bepaald en uiterlijk hair extensions te weinig onderscheidend voor beroep op slaafse nabootsing. Merken FLIP-IN en FLIP-IN-HAIR niet verworden tot soortnaam: Pasoday heeft voldoende aangetoond dat zij is optreden tegen derden die het merk gebruikten en Pasoday heeft voldoende aangetoond dat zij tekens als merk gebruikt. Logo Hair Workxx (hierna HW) maakt inbreuk op merken Pasoday: visueel, auditief en begripsmatig identiek aan merken Pasoday. Domeinnamen maken inbreuk op merken Pasoday: HW maakt middels de domeinnamen gebruik van de tekens Flip-In Hair en Flip-In voor identieke waren waarvoor de merken zijn ingeschreven. Geen auteursrecht slogan Pasoday: "Look good in the hair you wear" gangbare zin in het Engels. Ten aanzien van folders en instructiemateriaal maakt HW inbreuk op auteursrechten Pasoday: inbreuk voldoende bestreden. Mededeling dat HW leverancier Flip-In Hair is, onrechtmatig: suggereert ten onrechte dat HW rechthebbende is op de merken.


IEPT20170309, HvJEU, GE Healthcare v Hauptzollamt Dusseldorf
Artikel 32 lid 1 onder c douanewetboek verlangt enerzijds niet dat het bedrag aan royalty’s wordt vastgesteld wanneer de overeenkomst wordt gesloten of wanneer de douaneschuld ontstaat, om deze royalty’s aan te kunnen merken wanneer de waarde moet worden bepaald. Anderzijds heeft het artikel betrekking op de goederen waarvan de waarde dient te worden bepaald, ook al zijn de royalty’s gedeeltelijk betrekking op de ingevoerde goederen. Royalty’s vormen “een voorwaarde voor de verkoop” wanneer - binnen eenzelfde groep van ondernemingen - de betaling van deze royalty’s wordt verlangd door een onderneming die verbonden is met zowel de koper als verkoper en de betaling ten behoeve van de verkopende partij wordt verricht, in de zin van artikel 32, lid 1, onder c) van het douanewetboek en artikel 160 van verordening nr. 2454/93. De aanpassings- en de toebedelingsmaatregeen van de artikelen 32 lid 1 onder c en 158 lid Vo nr. 2452/93 kunnen ook worden toegepast wanneer de douanewaarde van de betrokken goederen aan de hand van de subsidiaire methode van artikel 31 van het douanewetboek is vastgesteld.

 

IEPT20170309, Rb Den Haag, Putkast v CBM
Eiser veroordeeld in proceskosten na intrekken kort geding over octrooi-inbreuk: aanhangigheid kort geding niet vervallen nu CBM tijdig vergoeding van haar proceskosten heeft gevorderd en eiser aangemerkt als in het ongelijke gestelde partij nu nietigheid octrooi niet is bestreden

 

IEPT20170309, Rb Den Haag, Loterijverlies.nl v Staatsloterijschadeclaim.nl

Loterijverlies.nl veroordeeld in proceskosten ex art. 1019h Rv na daags voor zitting intrekken kort geding over gebruik ‘LOTERIJVERLIES’ als Adword: vergoeding proceskosten gevorderd vóór verstrijken veertiendagentermijn, aannemelijk dat vóór uitbrengen dagvaarding doorgevoerde aanpassing (Adword-) advertentie  aanleiding gaf voor intrekken kort geding en niet gereageerd op onderhandelingspogingen.

 

IEPT20170309, Rb Midden Nederland, Vervalste Verf
Strafrechtelijke veroordeling voor onder meer merkvervalsing: strijd met merkenrecht en misbruik van goede naam Sigma door aanbieden ‘gewone’ verf als Sigma verf.

IEPT20170308, Rb Amsterdam, Otazu

Depot Benelux-woordmerken [merk 4] en [merk 2] niet te kwader trouw: bekendheid als persoon onder een bepaalde naam is geen gebruik van die naam voor waren of diensten, voldoende onderbouwd dat Timore (moedermaatschappij RO3) depot van teken “[merk 2]” ten behoeve en in het belang van RO3, de onderneming waarbij eiser op dat moment was betrokken, heeft verricht en depot teken “[merk 4]” door Otazu Licence verricht ten behoeve van RO3. Normaal gebruik Benelux-woordmerk [merk 1] aangetoond met overlegging foto’s en verklaring online sales manager. Benelux-woordmerk OTAZU (805435) vervallen verklaard: geen verzet tegen doorhaling. Benelux-woordmerk OTAZU (673316) alleen in stand gelaten voor shawls: voor overige niet tegen doorhaling verzet. Geen misbruik van recht door merken [merk 4], [merk 2], [merk 1] en OTAZU en domeinnamen te handhaven: merken rechtmatig verkregen. Eiser moet bewijzen dat werken waarop hij stelt auteursrecht te hebben en waarop inbreuk zou worden gemaakt zijn vervaardigd voordat hij in dienst trad bij RO3 of nadat het dienstverband werd verbroken. Geen belang bij gestelde inbreuk op foto’s. Onvoldoende onderbouwd dat eiser auteursrechthebbende sierraden is. Eiser geen auteursrechthebbende op logo Otazu: onvoldoende onderbouwd dat hij logo in 1992 heeft ontworpen, wel aangetoond dat logo in 2005 werd gebruikt en auteursrecht ligt krachtens artikel 7 Aw bij een van de vennootschappen waar eiser in dienst is getreden. Geen belang bij gestelde inbreuk portretrecht. Geen slaafse nabootsing: betreft in de kern bezwaar tegen kopiëren stijl eiser, waarvoor bijkomende omstandigheden zijn vereist die onvoldoende zijn gesteld. Deponeren naam eiser als merk niet onrechtmatig: eiser bij RO3 gaan werken, een doorstart van onderneming eiser, maar waar ondernemingsrisico bij [gedaagde sub 3] lag en niet onrechtmatig dat [gedaagde sub 3] om investeringen te waarborgen is overgegaan tot registreren merken. Reconventie: Verwarringsgevaar (associatie) tussen teken “[merk 5]”  van eiser en [merk 4]  en  [merk 2]: eerste woord stemt volledig overeen, waardoor publiek [merk 5] zou beschouwen als aan merken 4, 2 en 1 verbonden onderneming. Verwarringsgevaar (associatie) tussen logo waarin de letters O-T-A-Z-U zijn te ontwaren en OTAZU Benelux-merken en [merk 2]: publiek zou denken dat er commerciële band tussen eiser en OTZ bestaat. Uitlatingen eiser over dat  [gedaagde sub 3]  en [gedaagde sub 4] tot de maffia horen en dat verkochte producten namaak zijn onrechtmatig: juistheid uitingen op geen enkele wijze onderbouwd.  


IEPT20170308, Rb Rotterdam, Allround Koeriers
Geen onbehoorlijke taaksvervulling [Gedaagde 1]: is geen feitelijke beleidsbepaler. AK heeft schuldeisers AKH benadeeld door onrechtmatig gebruik handelsnaam “Allround Koeriers”: onvoldoende onderbouwd dat AKH handelsnaam niet gebruikte, waardoor had moeten worden onderbouwd dat AK gerechtigd was op gebruik handelsnaam.


IEPT20170308, Rb Den Haag, Imation v Thuiskopie en De Staat
Prejudiciële vragen aan Hoge Raad over teveel betaalde thuiskopieheffing.

 

IEPT20170307, Hof Den Haag, Productie Straatmeubilair

[onderneming 2] heeft geen exclusiviteitsbepalingen jegens [onderneming 1] geschonden: tussen hen gesloten overeenkomst was beëindigd en onvoldoende onderbouwd dat exclusiviteitsbedingen ook na beëindiging van kracht zouden blijven. Onvoldoende aanwijzingen dat tekening van [onderneming 1] door [onderneming 2] zijn gekopieerd: tekeningen niet identiek. Geen aanwijzingen dat [onderneming 2] met Velopa zou hebben samengespannen of Velopa heeft uitgelokt om wanprestatie te plegen jegens [onderneming 1]: uit getuigenverklaringen blijkt dat initiatief tot rechtstreekse levering van Velopa is uitgegaan.


IEPT20170307, Hof Amsterdam, Skyscanner v RCC

CVB RCC mocht oordelen dat opnemen aanbod Govolo (dat handelde in strijd met Reclamecode) in prijsvergelijking oneerlijke handelspraktijk oplevert: website Skyscanner verweven met websites aanbieders en Skyscanner heeft zakelijk belang bij het kiezen van een vlucht via haar website. Opnemen van aanbod als dat van Govolo houdt rechtstreeks verband met de verkoopbevordering van de website van Skyscanner. Activiteiten Scyscanner hebben niet enkel technisch, automatisch en passief karakter: sprake van bewerking door het classificeren en structureren van informatie afkomstig van aanbieders.


IEPT20170307, Hof Den Haag, VEOB en SUEPO v Octrooiorganisatie
Immuniteit. Stakingsrecht. Vonnis bekrachtigd naar aanleiding van oordeel Hoge Raad (IEPT20170120) over immuniteit Europese Octrooi Organisatie.
 

IEPT20170307, Rb Den Haag, Naturalis 
Verbod op verbouwing Naturalisgebouw totdat in bodemprocedure (IEPT20150125) is beslist over (provisioneel) verbod of procedure op andere manier is geëindigd: met name relevant dat rechtbank reeds een bindende eindbeslissing heeft genomen. Risico van vergaande financiële gevolgen door een verbod komt voor rekening Naturalis door verbouwingsplannen doorgang te laten vinden, ondanks de haar bekende bezwaren van eiser. Relevant is dat Naturalis geen pogingen heeft ondernomen om er op een andere wijze met eiser uit te komen. Gevraagde zekerheidsstelling afgewezen: voor het opleggen van een zekerheidstelling ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding, nu dat een rechtsgang voor eiser illusoir zou maken terwijl er in het kader van de wederzijdse belangenafweging alle reden is het gevraagde verbod op te leggen.


IEPT20170301, Rb Den Haag, Lilly v Sandoz

Worzalla niet nieuwheidsschadelijk voor EP 508. Conclusie 1 inventief: probleemstelling is vermindering pemetrexed-geïnduceerde toxiciteit zonder werkzaamheid pemetrexed te beïnvloeden, uit Calvert publicatie niet af te leiden dat toedienen vitamine B12 in combinatietherapie met pemetrexed de oplossing biedt voor verminderen van toxiciteit en deskundigenverklaringen Lilly ondersteunen dat toedienen vitamine B12 voor vakman niet voor de hand lag.


IEPT20170301, HvJEU, ITV v TVCatchup
Nationaal voorschrift dat stelt dat geen sprake is van auteursrechtinbreuk bij rechtstreekse wederdoorgifte per kabel, daaronder begrepen in voorkomend geval via internet, van werken die worden uitgezonden op televisiezenders waarop openbaredienstverplichtingen rusten en in het gebied van de oorspronkelijke uitzending is in strijd met artikel 9 Auteursrechtrichtlijn.

 

IEPT201703101, Rb Oost-Brabant, Vertaler zonder Auteursrecht

Eiser kan geen aanspraak maken op auteursrecht op de vertaling van Duits lied: voor zover eiser al aanspraak kan maken op auteursrecht heeft hij dit overgedragen aan Buma en Stemra, bovendien is bij verlenen toestemming voor vertaling bedongen dat eiser geen aandeel in het auteursrecht zou verkrijgen.