Augustus 2018

Print this page

IEPT20180831, Rb Den Haag, Zavod Prodmash

Geen schending artikel 21 Rv door niet te vermelden dat oppositie tegen octrooi EP 363 nog mogelijk was: voorzieningenrechter zal hebben begrepen dat oppositie tegen het octrooi nog mogelijk was. Geen herziening ex parte beschikking. Conclusie 1 EP 363 nieuw ten opzichte van KR 121: als onderdeel 110 al als ‘tubular element’ in de zin van het octrooi kan worden aangemerkt, is nog geen sprake van een ‘connecting plate’ uit het octrooi. Conclusie 1 inventief ten opzichte van KR 121: gestoeld op betoog dat enige verschilmaatregel het verschil tussen onomkeerbare (plastische) en omkeerbare (elastische) drukvervorming is, terwijl ook de verbindingsplaten een verschilmaatregel vormen. Conclusie 1 nieuw ten opzichte van US 520: geen sprake van verbindingsplaat in de zin van EP 363. Inventiviteitsargumenten inzake US 520 gebaseerd op hindsight: US 520 bevat geen enkele suggestie dat deel van de glijsteunen vervangen zou kunnen worden voor minder kostbare en complexe elementen zoals verbindingsplaten. Botskussen Zavod Prodmash maakt inbreuk op EP 363: voldoet aan conclusiekenmerken dat iedere sliding support een fixing plate omvat en een onderstel, botskussen bevat verbindingsplaat volgens het octrooi.

 

IEPT20180830, Rb Overijssel, Zinkunie

Concurrentiebeding eiser  geldig: niet in te zien dat het in de loop der tijd daadwerkelijk zwaarder is gaan drukken bij gebrek aan wezenlijke verandering aan zijn functie. Geen schorsing concurrentiebeding: Zinkunie heeft groot belang bij handhaving concurrentiebeding nu eiser beschikt over cruciale informatie over prijsopbouw Zinkunie en klantenbestand, geen noodzaak eiser om dienstverband bij Zinkunie op te zeggen, dit was zijn eigen keuze, eiser in staat geacht om binnen redelijke termijn elders dan bij Apok (concurrent Zinkunie) baan te vinden. Concurrentiebeding beperkt van drie naar twee jaar gelet op concurrentiebeding voormalig directeur dat ook twee jaar duurt.

 

IEPT20180829, Rb Zeeland-West-Brabant, Herken Ouderverstoting

Gedaagde is geen rechthebbende en dient gebruik van domeinnaam www.herkenouderverstoting.nl te staken en inloggegevens van de website te verschaffen aan eiser: uit de wijze van samenwerking volgt dat [naam A] door gedaagde als eigenaar van de website werd gezien en gedaagde richtte zich enkel op layout en technische zaken. Vordering met betrekking tot handelsnaam afgewezen: geen sprake van een onderneming in de zin van artikel 1 Hnw. Deponering van beeldmerk van een hart in combinatie met woorden ‘Herken Ouderverstoting’ is onrechtmatig en moet worden doorgehaald: betreft een gezamenlijk werk en uit niets blijkt dat gedaagde toestemming voor deponering heeft gegeven. Eiser heeft geen merkenrecht op woordcombinatie ‘Herken Ouderverstoting’: niet afzonderlijk van beeldmerk gedeponeerd. Verbod op gebruik van de woorden ‘Herken Ouderverstoting’ in door gedaagde gestarte tweede Facebookpagina: het openen van een nieuwe pagina met dezelfde naam heeft tot verwarring geleid. Vordering tot staken gebruik teksten geschreven door eiser afgewezen: onvoldoende gesteld om welke teksten het gaat. Vordering vernietiging flyers afgewezen: onvoldoende onderbouwd dat teksten op flyers van haar afkomstig zijn. Vordering gedaagde tot verwijdering en rectificatie smadelijke teksten over hem op Facebookpagina, afgewezen: de teksten zijn, vanwege de verwarring die was ontstaan en de gevolgen van de handelingen die gezien het resultaat vergelijkbaar zijn met hacken, niet onrechtmatig.

 

IEPT20180829, Rb Den Haag, DW v ITG

Inbreuk op merkenrecht DW door invoeren en verhandelen horloges: in het licht van concrete, met stukken onderbouwde stellingen van DW is onvoldoende gemotiveerd betwist dat sprake is van namaakhorloges.

 

IEPT20180828, Hof Den Bosch, GT Medicare v Rotaid

Voldoende gesteld ten aanzien van misleidende karakter mededelingen Rotaid over dat haar buitenkast AED’s beschermt tegen temperaturen van -25c en -20c en hoge temperaturen, waardoor bewijslast op Rotaid wordt gelegd: stellingen onderbouwd met eigen testresultaten en resultaten van [instituut 2]. Rotaid voldoende aannemelijk gemaakt dat mededelingen niet misleidend zijn: geen wettelijke normen of voorschriften waaraan buitenkasten dienen te voldoen, Nederlandse Hartstichting heeft [instituut 1] buitenkast van Rotaid laten testen en buitenkast voldeed aan voorwaarden van Nederlandse Hartstichting (temperatuur AED moest minimaal 5c zijn bij omgevingstemperatuur van -20c en 50c bij omgevingstemperatuur van 45c), uit keuze Nederlandse Hartstichting voor de Rotaid buitenkast wordt afgeleid dat volgens de Nederlandse Hartstichting de Rotaid – kast voldoet aan eisen die moeten worden gestelde aan het bewaren van AED’s. Dat uit testen door GT Medicare zelf en [instituut 2] blijkt dat de temperatuur niet binnen door fabrikanten genoemde specificaties blijft legt onvoldoende gewicht in de schaal:: deze testresultaten zijn gemotiveerd bestreden en het is voldoende dat Rotaid aannemelijk maakt dat haar mededelingen niet misleidend zijn, hetgeen is gebeurd. Geen spoedeisend belang bij vorderingen inzake mededelingen dat buitenkas AED beschermt bij buitentemperatuur van -25c c.q. direct zonlicht: mededeling sinds juli c.q. oktober 2017 niet meer geuit.

 

IEPT20180828, Rb Den Haag, RB v SRFA

Geen verwarringsgevaar tussen (collectieve) Benelux woordmerken “RB”, “RBc”, en “Rbc” en tekens MKB Belastingadviseur, MKB Belastingconsulent, MKB BA en MKB BC: auditieve en visuele overeenstemming is klein o.m. door ontbreken van kenmerkende hoofdletter “R”, zekere begripsmatige overeenstemming (door verwijzing naar titel van belastingadviseur/consulent en register daarvoor) gelet op beschrijvende karakter daarvan onvoldoende voor verwarringsgevaar. Ook geen verwarringsgevaar tussen beeldmerk en tekens: auditieve en visuele overeenstemming (zo mogelijk nog verder) verwaarloosbaar, voor zover sprake is van begripsmatige overeenstemming ziet dit op beschrijvende woorden “Register”, “Belasting” en “Adviseur”. Mededeling op website www.srfa.nl dat SRFA “het enige actieve register [is] voor de MKB Belastingconsulent en adviseur” is misleidend/onjuist: wekt de onjuiste suggestie dat register van RB niet meer zou bestaan, althans niet meer actief is. Mededeling op website mvp.nl dat volgen van opleiding tot Belastingadviseur bij MVP leidt tot inschrijving in “het register voor Belastingadviseurs” is onvolledig/misleidend: inschrijving in Register Belastingadviseur van RB niet aan de orde, wekt suggestie dat Register Belastingadviseur van RB niet (meer) bestaat.

 

IEPT20180827, Rb Amsterdam, Rutten v RF Mediaproducties

Radiofreak.nl dient fotograaf € 1.500 schadevergoeding te betalen wegens auteursrechtinbreuk door foto’s gemaakt in het kader de overstap van Giel Beelen naar Veronica - waartoe toegang werd verkregen doordat de link van de Wetransfer-map in beeld kwam tijdens een livestream van Beelen - openbaar te maken: foto’s waren niet openbaar gemaakt door rechthebbende, geen toestemming voor openbaarmaking.

 

IEPT20180823, Rb Den Haag, Silhouet Sinterklaas

Inbreuk op auteursrecht eiseres door drie soorten geschenkpapier te verkopen met daarop een door haar gemaakt silhouet van Sinterklaas te paard: silhouet heeft eigen, oorspronkelijk karakter en draagt persoonlijk stempel van de maker nu de combinatie van elementen de afbeelding een voldoende eigen gezicht geven, deze elementen zijn één op één overgenomen waardoor de afbeelding op het geschenkpapier dezelfde totaalindruk wekt. Inbreuk op persoonlijkheidsrechten eiseres door ontbreken naamsvermelding, vermelding andere naam als maker en wijziging van het werk. Schadevergoeding van € 2.250 voor inbreuk auteursrecht. Schadevergoeding van € 5.000 voor inbreuk op persoonlijkheidsrechten en ongeautoriseerde wijziging van het werk. Proceskosten ex artikel 1019h Rv begroot op € 4.828. Vennoten van VOF die twee van de drie dessins voor het geschenkpapier leverde in vrijwaring veroordeeld tot vergoeden 2/3e deel van de schade:  sprake van toerekenbare tekortkoming door leveren inbreukmakende dessins, vrijwaringsprocedure biedt geen plaats voor beroep op eigen schuld of niet in acht nemen vrijwaringsplicht.

 

IEPT20180822, Rb Den Haag, Nikon v ASML

Dat buitenlandse rechters bij uitsluiting bevoegd zijn te oordelen over buitenlandse delen EP 595 leidt niet tot onbevoegdheid Nederlandse rechter m.b.t. grensoverschrijdende vordering inzake onrechtmatige daad door (kort gezegd) het betrokken zijn bij octrooi-inbreuk buiten Nederland: Rb moet wel oordeel buitenlandse rechters afwachten. Conclusie 1 EP 595 niet inventief in licht van US 165 gecombineerd met algemene vakkennis.  US 165 is reëel uitgangspunt: zowel het octrooi als US 165 richten zich op hetzelfde technische (en specialistische) vakgebied van lithografiemachines voor (micro)chips en zien beide op temperatuurbeheersing (van de wafer/waferhouder). Objectieve technische probleem: “Hoe kan de resolutie van de lithografiemachine van US 165 worden verbeterd?” Vakman zou probleem oplossen door temperatuuraanpassings-eenheid als bedoeld in conclusie 1 op te nemen: algemene vakkennis dat immersielithografie de meest veelbelovende weg was om de resolutie te verbeteren, in de markt bestond duidelijk een voorkeur voor immersielithografie van het local fill principe en vakkennis dat de temperatuur van het local fill immersiewater zeer precies beheerst moest worden door een temperateratuurbeheersing-eenheid. Volgconclusies 2, 3, 5 t/m 8 en 16 t/m 20 niet inventief: zien op aanvullende kenmerken die in wezen zien op het voorkomen van warmteoverdracht tussen immersiewater en wafer, hetgeen tot algemene vakkennis behoort. Conclusie 21 niet inventief, ondanks dat pas ter zitting geldigheid is betwist: door Nikon niet aangegeven dat zij in verdediging is geschaad. Nederlandse deel EP 595 gedeeltelijk vernietigd: niet toegelicht waarom de overige conclusies vernietigd moeten worden.

 

IEPT20180822, Rb Rotterdam, Inter-Noba v GSI

Rechtbank verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van hoofdzaak en verwijst deze in zijn geheel naar de rechtbank Den Haag: voor zover vordering in hoofdzaak ziet op (beweerdelijke) inbreuk op Uniemerken is rechtbank Den Haag exclusief bevoegd, wegens verknochtheid worden ook overige vorderingen verwezen.

 

IEPT20180822, Rb Den Haag, Arco v MDF

De Slim-tafel van Arco komt auteursrechtelijke bescherming toe: binnen het vormgevingserfgoed voldoende creatieve keuzes gemaakt om het ontwerp als oorspronkelijk aan te kunnen merken en de kenmerkende hoekverbinding is onderdeel van het design en niet louter technisch bepaald. Tense Material van MDF maakt geen inbreuk op het auteursrecht op de Slim-tafel van Arco: de Tense Material geeft door een andere bevestiging van de poten, door het ontbreken van ruimte tussen de fineerlaag en het einde van de diagonale lijn en het ontbreken van het kenmerken trompe l’oeil-effect, een andere totaaldruk dan de Slim. Geen slaafse nabootsing: MDF heeft er alles aan gedaan wat mogelijk en nodig was om die verwarring te voorkomen.

 

IEPT20180822, Rb Rotterdam, Majestic v ATG

Vordering tegen ATG Ceylon niet verjaard, want gestuit met brief aan Board of Directors: vordering tot schadevergoeding kwalificeert ook als ‘rechtsvordering tot nakoming’ ex artikel 3:317(1) BW, brief is voldoende duidelijke waarschuwing aan ondernemingen ATG groep dat zij, ook na verstrijken verjaringstermijn, beschikking moeten houden over bewijsmateriaal indien een vordering tegen hen wordt ingesteld. Geen strijd met goede procesorde. Dat in eerste procedure door beide partijen en de rechtbank is uitgegaan van situatie die mogelijk feitelijk onjuist is ontneemt niet recht Majestic om zich thans op onjuistheid te beroepen en alsnog ATG Ceylon in rechte aan te spreken, daarbij heeft zij rechtens te respecteren belang, het zeker stellen van haar verhaalsrechten. ATG Ceylon niet nodeloos benadeeld: Majestic heeft niet bewust gedraald in aanspreken ATG Ceylon en zodra zij meende de verkeerde onderneming binnen ATG Groep te hebben aangesproken ATG hiervan verwittigd en ATG Ceylon gedagvaard. Geen rechtsverwerking: enkele omstandigheid dat in eerste Rotterdamse procedure ATG Ceylon als rechtsopvolger van [bedrijf] is geduid onvoldoende voor gerechtvaardigd door Majestic gewekt vertrouwen, geen onredelijke benadeling in bewijspositie. Ten tijde van opzegging distributieovereenkomst kwalificeerde ATG Ceylon als contractspartij van Majestic, bij uitvoering daarvan kunnen mede betrokken rechtspersonen mede worden aangesproken voor niet-nakoming: [bedrijf] was oorspronkelijke contractspartij / leverancier Majestic, aan Majestic bericht dat naam [bedrijf] zou wijzigen in ATG Lanka, maar naam uiteindelijk gewijzigd in ATG Ceylon, geen contractsoverneming door nieuwe entiteit ATG Lanka, nu Majestic daar geen medewerking aan heeft verleend, uitvoering distributieovereenkomst door zowel ATG Lanka als ATG Gloves verricht. Rechtbank acht opzegtermijn distributieovereenkomst van 6 maanden redelijk gelet op o.a.: dat in tussenvonnis (IEPT20121017) is overwogen dat enkele feit dat handschoen Majestic op handschoen ATG lijkt een geldige reden is voor opzegging, Majestic enige tijd en ruimte heeft gehad zich aan de nieuwe situatie aan te passen, distributierelatie zich over 16 jaar uitstrekt en er een groot financieel belang mee was gemoeid.

 

IEPT20180821, Hof Arnhem-Leeuwarden, Rivafoam v Storopack

Storopack niet op grond van schikkingsovereenkomst met Dow gebonden aan vonnis rechtbank Den Haag en daarin opgenomen verbod en oordeel dat S-vormmerk voor opvulmateriaal geldig is: Dow heeft vertrouwen gewekt afstand te doen van rechten uit schikkingsovereenkomst. S-vormmerk nietig verklaard: groeven en kartelingen kunnen niet als niet-functionele sier- of fantasie-elementen worden beschouwd, met ingebracht octrooischrift en verkoopinformatie is genoegzaam onderbouwd dat het wezenlijke element - de  S-vorm - functioneel is voor verpakkingsmateriaal. Geen sprake van slaafse nabootsing: voor zover door vormgeving van beide S-vormen verwarring ontstaat, geldt dat deze niet vermijdbaar is zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het vulmateriaal afbreuk te doen.

 

IEPT20180815, Rb Zeeland-West-Brabant, PVM v Bip Holland

€ 50.000 aan boetes verbeurd wegens schending Undertaking (10 overtredingen x €5.000). Uit artikel 3(a) van onthoudingsverklaring (“Undertaking”) blijkt dat Bip Holland vanaf 20 juli 2016 geen nieuwe overeenkomsten met andere partijen mocht sluiten voor verkoop lollyhouders: gelet op taalkundige uitleg, relevant dat Bip Holland PVM heeft verzocht bestaande contractuele verplichtingen te respecteren, terwijl PVM haar had gesommeerd om inbreukmakende lollyhouders te vernietigen, ook van belang dat Bip Holland zelf getal van een voorraad van 217.000 noemt in verband met haar lopende verplichtingen. Schending Undertaking door aangaan 10 transacties na 20 juli 2016. Geen schending Undertaking door in  voorraad houden lollyhouders die als gevolg van de tien transacties na 20 juli 2016 zijn verkocht: onvoldoende gemotiveerd gesteld dat de leveringen op en na 1 oktober 2016 hebben plaatsgevonden, zoals verboden in de Undertaking. Dochtervennootschappen Bip Holland niet gebonden door Undertaking: taalkundige uitleg wijst daar niet op, aangezien enkel Bip Holland wordt genoemd, in fase voorafgaand aan totstandkoming Undertaking geen aanknopingspunten te vinden. 

 

IEPT20180815, Rb Midden-Nederland, Madam Is Not Good

Uitgever maakt auteursrechtinbreuk op titel, foto en omslag van door eiseres geschreven boek bij aankondiging dat tweede druk bij haar zal verschijnen: uit correspondentie blijkt dat partijen weliswaar uitvoerig hebben gesproken over samenwerking maar dat op geen enkel moment een overeenkomst tot stand is gekomen.

 

IEPT20180815, Rb Rotterdam, FKP v Spirits

Geen dwangsommen verbeurd met overlegging rapport ten aanzien van genoten winst Spirits: nader onderzoek nodig voor antwoord op vraag hoe – nu Spirits niet zelf inbreukmakende producten heeft verhandeld – berekening van de winst moet gebeuren hetgeen kort geding ruimschoots te buiten gaat, waardoor niet kan worden vastgesteld of rapport Spirits voldoet aan veroordeling of niet. Hierdoor ook geen verhoging dwangsommen. Spirits moet zekerheid van verhaal van winstafdracht stellen voor € 6.000.000 gelet op veroordeling tot winstopgave, aannemelijkheid van behaalde winst en verslechterende verhaalspositie.

 

IEPT20180815, Rb Amsterdam, DENK v BNNVARA

Uitzenden door BNNVARA van heimelijk opgenomen gesprek niet onrechtmatig jegens DENK: (het idee voor) de nepbanner kan worden aangemerkt als een ernstige misstand waarover het publiek moest worden geïnformeerd, heimelijk gemaakte opnamen van het gesprek wijzen uit dat de fractievoorzitter van DENK betrokken is geweest bij de totstandkoming van de  banner, het uitrollen van de nepbanner was al in een vergevorderd stadium en geen idee dat snel naar de prullenbak is verwezen en gebruik van de heimelijk gemaakte opnamen gerechtvaardigd voor het weerleggen van de fake news-beschuldigingen  van DENK aan het adres van de journalisten.

 

IEPT20180814, Hof Den Haag, Porsche

Vordering tot nietigverklaring inschrijving woordmerk P@RSCHE komt voor toewijzing in aanmerking: gezien de visuele en auditieve overeenstemming, de overeenstemming in waren en diensten en grote onderscheidingskracht van het oudere merk PORSCHE, bestaat gevaar voor verwarring. Het depotverbod blijft in stand: verbod uitgebreid met de genoemde tekens voor niet-soortgelijke waren en diensten.

 

IEPT20180810, Rb Den Haag, McGregor v Adidas

Gebruik naam MMA-vechter Conor McGregor op kleding staat Adidas niet vrij nu - voor zover beperking van het merkenrecht uit artikel 2.23 BVIE en artikel 14 UMVo van toepassing is - sprake is van deloyaal gebruik en daarmee gebruik in strijd met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel: bestanddeel MCGREGOR zeer prominent op de kledingstukken afgedrukt terwijl voornaam CONOR wordt slechts klein en in een afwijkende kleur wordt weergegeven, onvoldoende aannemelijk dat Conor McGregor dermate bekend is dat het algemene publiek bij het zien van het woord MCGREGOR op de kledingstukken direct zal denken aan deze MMA-vechtsporter, hierdoor kan indruk ontstaan van commerciële band tussen de waren van Adidas en McGregor, dat het gebruikelijk is om achternaam MMA-vechter verticaal weer te geven op achterzijde kledingstukken doet hier niet aan af nu niet aannemelijk is dat algemene publiek hiervan op de hoogte is, dat Adidas bij het aanbieden van de kleding vermeldt dat het gaat om de UFC lijn van producten en fankleding doet gelet op mogelijke post-sale confusion aan het bovenstaande onvoldoende  af. Gebruik naam Conor McGregor op hoodie, short en shirt vormt inbreuk op merkenrecht McGregor: verwarringwekkende overeenstemming tussen merk en teken.

 

IEPT20180809, Rb Overijssel, Dealerdirect v WijKopenAutos

Spoedeisend belang bij stakingsvordering samengesteld woord-/beeldmerk IKWILVANMIJNAUTOAF.NL ontbreekt: twintig maanden laten verstrijken tussen eerste sommatie en instellen kort geding. Wel spoedeisend belang bij stakingsvordering met betrekking tot in maart 2018 ingeschreven woordmerk IKWILVANMIJNAUTOAF: nieuw spoedeisend belang ontstaan. Voorzieningenrechter gaat uit van geldigheid merk IKWILVANMIJNAUTOAF: niet volledig beschrijvend, woordmerk is ingeburgerd, niet gebleken dat merk reeds is verwaterd. Inbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE op het woordmerk IKWILVANMIJNAUTOAF door gebruik ‘ik wil van mijn auto af’ op website WijKopenAutos: merk en teken stemmen overeen en worden gebruikt voor soortgelijke waren, in ieder geval indirect verwarringsgevaar aanwezig, voldoende onderbouwd dat verwarring zich ook daadwerkelijk voordoet.

 

IEPT20180808, Rb Midden-Nederland, Wärtsilä v Aegir

Spoedeisend belang bij vorderingen in incident, behalve jegens de Bestuurders: zijn vanuit hoedanigheid als bestuurder gehouden zich aan eventuele veroordeling vennootschap te houden. Vorderingen jegens AM - inzake gestelde inbreuk door constructietekeningen en andere bedrijfsvertrouwelijke informatie o.a. te hebben verveelvoudigd - afgewezen: : enkele e-mail (waarin bedrijfshandtekening ontbreekt) te mager om inbreukmakend handelen van desbetreffende persoon aan AM toe te rekenen. Constructietekeningen Wärtsilä c.s auteursrechtelijk beschermd: hoewel keuzes bij vormgeving door functionele eisen worden beperkt en door algemene normen die gelden voor constructietekeningen en bij het maken van de tekeningen alom gebruik wordt gemaakt van het zelfde programma, is er voldoende ruimte voor creatieve keuzes, constructietekeningen Wärtsilä c.s. maken gestileerdere indruk dan tekeningen van andere ondernemingen. Inbreuk gelet op e-mails [X] aan derden voldoende aannemelijk. Geen inbreuk op bedrijfsgeheimen: niet voldaan aan eis dat alle redelijke maatregelen zijn getroffen om informatie (constructietekeningen en overhaallijsten) geheim te houden. 

 

IEPT20180808, Rb Rotterdam, Avrotros

Avrotros heeft, bij het uitzenden van het item, onvoldoende gedaan om te voorkomen dat Eiser met Syriëgangers werd geassocieerd. Avrotros heeft in beginsel onrechtmatig gehandeld. Geen sprake van onrechtmatige daad (6:162BW): Avrotros heeft tijdig een rectificatie met verduidelijking geplaatst, Eiser heeft zelf meerdere malen publiciteit gezocht, dat de videoclip vrijelijk beschikbaar was en ander media hebben –ook onder verwijzing naar de videoclip – al over de vertrokken Syriëgangers bericht.

 

IEPT20180808, Rb Den Haag, Kedtrade

Door Horlogemerk Kyboe en eiseres ondertekend document aangemerkt als overeenkomst: essentialia van samenwerking zijn neergelegd in dit document, partijen hebben direct na ondertekening uitvoering gegeven aan samenwerking, feit dat titel het woord ‘plan’ bevat en opsomming afspraken wordt ingeleid met ‘ideas’, doet daaraan niet af. Enkele tijdsverloop tussen laatste ingebrekestelling van juni 2014 en het uitbrengen dagvaarding in 2017 geen toereikende grond voor rechtsverwerking: bijzondere omstandigheden vereist. Kyboe heeft zich onder meer verplicht eiseres te boeken voor evenementen, haar muziek te gebruiken en haar een jaarlijkse procentuele vergoeding te betalen over de wereldwijd behaalde omzet. Vergoeding van € 246.000 aan misgelopen evenementenvergoeding toegewezen: vordering niet betwist. Niet-betaalde vergoeding van € 30.000 per jaar toegewezen. Verwijzing naar schadestaat voor overige schade: voldoende toegelicht dat nalatigheid Kyboe heeft geleid tot minder exposure van eiseres en van haar muziek dan zij op grond van de overeenkomst mocht verwachten en de mogelijkheid dat zij hiervan (financieel) nadeel heeft ondervonden is aannemelijk. Kyboe dient overeenkomst in de toekomst op straffe van dwangsommen na te komen: overeenkomst nog steeds van kracht.

 

IEPT20180807, HvJEU, Land Nordrhein-Westfalen v Renckhoff

Uploaden foto die eerder volgens dezelfde technische werkwijze, zonder beperkingen en met toestemming van de auteursrechthebbende op een andere website is gepubliceerd valt onder het begrip “mededeling aan het publiek”: sprake van “handeling bestaande in een mededeling” nu een dergelijke plaatsing het bezoekers van de website waarop de foto is geplaatst mogelijk maakt om op deze website toegang te verkrijgen tot die foto, sprake van mededeling aan een “publiek” nu deze zich richt tot alle mogelijke gebruikers van de website waarop de foto is geplaatst , sprake van nieuw publiek nu het publiek dat door de auteursrechthebbende in aanmerking werd genomen toen hij toestemming verleende voor de oorspronkelijke mededeling enkel uit de gebruikers van die website bestond, andersluidende rechtspraak over linken niet van toepassing.

 

IEPT20180807, HvJEU, SNB-REACT v Deepak Mehta

Lidstaten ex artikel 4, onder c) Handhavingsrichtlijn verplicht om een instantie voor de collectieve vertegenwoordiging van merkhouders de bevoegdheid te verlenen om in eigen naam te verzoeken om de toepassing van de in de Handhavingsrichtlijn vastgestelde rechtsmiddelen en om zich in eigen naam tot de rechter te wenden, mits deze instantie naar nationaal recht wordt geacht een rechtstreeks belang te hebben bij de vrijwaring van deze rechten en zich daartoe tot de rechter kan wenden, hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan. In artikel 12-14 Richtlijn betreffende elektronische handel vastgestelde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden voor dienstverlener die IP‑adressen verhuurt en registreert waardoor domeinnamen anoniem kunnen worden gebruikt, mits deze dienst onder een van de in deze artikelen bedoelde categorieën van diensten valt en aan alle overeenstemmende voorwaarden voldoet, voor zover de activiteit van een dergelijke dienstverlener een louter technisch, automatisch en passief karakter heeft, hetgeen impliceert dat hij kennis van noch controle heeft over de door zijn klanten doorgegeven of opgeslagen informatie en geen actieve rol speelt door zijn klanten in staat te stellen hun online verkoopactiviteit te optimaliseren, hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan.

 

IEPT20180807, Rb Zeeland-West-Brabant, Betsoft v Novomatic

Tenuitvoerlegging (IEPT20180627) geschorst nu het vonnis berust op een kennelijke juridische misslag: nu hoofdelijke veroordeling mede is uitgesproken ten aanzien van reeds ontbonden vennootschap valt niet uit te sluiten dat bij andere betrokkenen noodtoestand kan ontstaan, persoonlijke aansprakelijkheid bestuurders onvoldoende gemotiveerd, veroordeling tot overleggen bescheiden onvoldoende gespecificeerd. Proceskosten ex artikel 1019h  aan de hand van het indicatietarief voor een eenvoudig kort geding begroot op € 6.000.

 

IEPT20180807, Rb Den Haag, John Lennon v John Lemon

Voorzieningenrechter op grond van artikel 125(1) UMeV jo. 8 Brussel I bis-Vo bevoegd jegens buitenlandse gedaagden, ondanks dat zaak tegen oorspronkelijk in Nederland gevestigde partijen is ingetrokken: bevoegdheid dient te worden bepaald aan de hand van situatie die bij uitbrengen dagvaarding gold en blijft bestaan, ook na intrekken vordering jegens Nederlandse partijen, nauwe band tussen gedaagden bestond ten tijde van uitbrengen dagvaarding. Spoedeisend belang, ondanks dat eiseres sinds 19 september 2017 bekend was met gebruik naam ON LEMON: procedure ziet niet op gebruik ON LEMON sec, maar op gebruik “JOHN LEMON” en combinatie ON LEMON – JOHN IS ON, eenzijdige onthoudingsverklaring onvoldoende. Niet inhoudelijk bestreden dat  figuratieve teken “JOHN LEMON” verwarringwekkend overeenstemt met het Uniebeeldmerk én het Uniewoordmerk. Stakingsvordering ook jegens gedaagde sub 5 toegewezen: voldoende dreiging van inbreuk aanwezig door aantreffen flesjes met voormalige naam van eenmanszaak gedaagde sub 5, “JOHN LEMON”. Gecombineerde teken ON LEMON – JOHN IS ON maakt inbreuk op Uniewoordmerk “JOHN LENNON”: auditieve en visuele overeenstemming doordat element “JOHN” identiek is en “LEMON” overeenstemt met “LENNON”, door nawerking inbreuk door “JOHN LEMON” worden elementen “JOHN” en “LEMON” door relevant publiek  zodanig met elkaar in verbinding gebracht, dat sprake is van verwarringsgevaar.

 

IEPT20180801, Rb Den Haag, Naturalis

Uitlatingenverbod uit vaststellingsovereenkomst geschonden door algemeen directeur Naturalis vanwege uitlating in interview dat geschil met eiser bouwproces heeft vertraagd en veel geld heeft gekost: betreft uitlating over het geschil en doet afbreuk aan het complete beeld dat met persbericht, dat het laatste woord over de zaak moest zijn, is geschetst. Ook antwoord directeur over vraag of hij meer rekening met rechten eiser moest houden, dat als “nee” is beantwoord in strijd met verbod: strookt niet met persbericht en raakt kern van het geschil. Aannemelijk dat eiser reputatieschade heeft geleden: rectificatie toegewezen. Geen rectificatie voor uitlating dat “het conflict het bouwproces heeft vertraagd”: onvoldoende aannemelijk dat mededeling onjuist is, met toegewezen rectificatie wordt aan belang eiser dat de vertraging naar buiten toe niet bij hem in de schoenen wordt geschoven voldaan.

 

IEPT20180801, Rb Midden-Nederland, Broodje Mario v Sfizio Mario

Geen inbreuk sub a op woordmerk BROODJE MARIO, dat is geregistreerd voor belegde broodjes: niet aannemelijk gemaakt dat Sfizio Mario onder de naam Broodje Mario een Italiaanse bol heeft verkocht of dit in de toekomst zal gaan doen. Geen inbreuk sub b op woordmerk BROODJE MARIO door voeren handelsnaam Sfizio Mario: Sfizio Mario gebruikt die naam niet ter onderscheiding van waren of diensten. Geen inbreuk sub d: merk en handelsnaam niet identiek of gelijkend. Overeenstemming tussen handelsnaam Sfizio Mario en   handelsnamen Pizzakraam Mario en Broodje Mario onvoldoende om verwarringsgevaar aan te nemen: de elementen van de handelsnamen zijn in Utrecht weliswaar bekend waardoor de gehele handelsnaam een ruime beschermingsomvang geniet, maar deze bescherming geldt niet voor het afzonderlijke element Mario.