December 2018

Print this page

IEPT20181228, Rb Den Haag, Douwe Egberts v Belmoca

Belmio-capsule voldoet aan alle kenmerken van conclusie 1 EP 521, behalve kenmerk “plastically drawn over” (“dieptrekken”). Kenmerk “plastically drawn over” is essentieel kenmerk dat niet kan worden weggeïnterpreteerd uit conclusie 1 door iedere vorm van plastische vervorming als “dieptrekken” aan te merken. Tweede uitvoeringsvorm valt voor zover het niet gaat om “dieptrekken” maar om plastisch vervormen niet onder beschermingsomvang conclusie 1. Belmio-capsule maakt geen inbreuk op EP 521: handelen valt onder tweede uitvoeringsvorm, waarbij slechts sprake is van plastisch vervormen, hier komt bij dat “plastically drawn over” onduidelijk kenmerk is, wat ten nadele van octrooihouder moet komen. Voor zover “buckle/deform/curmple” met dieptrekken moet worden gelijkgesteld is conclusie 1 nietig wegens gebrek aan nieuwheid t.o.v. WO 209 of wegens gebrek aan inventiviteit t.o.v. WO 209.  Stelling dat WO 209 geen aluminium capsule openbaart verworpen: WO 209 spreekt over “metal” en vakman zou bekend zijn met Nespresso aluminium capsules.

 

IEPT20181228, Rb Midden-Nederland, Perfect Eyelash

Niet aannemelijk gemaakt dat eiseres rechthebbende is op handelsnaam- en merk Perfect Eyelash: geen akte van overdracht handelsnaam ingebracht, merkinschrijving staat niet op haar naam.

 

IEPT20181221, HR, Fuelplaza v Gaos

Klachten tegen oordeel dat domeinnaam ok.nl geen inbreuk maakt op OK beeldmerk en dat geen sprake is van onrechtmatig handelen kunnen niet tot cassatie leiden: dit behoeft gezien art. 81 lid 1 RO geen nadere motivering.

 

IEPT20181221, Rb Amsterdam, Tommy Hilfiger v Facebook

Voorzieningenrechter verklaart zich in afwachting van antwoord op prejudiciële vraag en in lijn met oordeel PG in HR Spin Master/High5 Products (IEPT20181102) inzake Uniemodellen-verordening onbevoegd te oordelen over vorderingen die zijn gebaseerd op de Uniemerken-verordening. Voorzieningenrechter bevoegd ten aanzien van zowel Facebook Nederland als Facebook Ierland: nu Facebook Nederland is gevestigd in Amsterdam is de voorzieningenrechter in beginsel ex artikel 7 lid 1 Rv (samenhang vorderingen) ook ten aanzien van Facebook Ierland bevoegd, in kader van argument Facebook dat het betrekken van Facebook Nederland gekunstelde wijze is om bevoegdheid Nederlandse rechter te construeren wordt overwogen dat bevoegdheid afgezien van artikel 7 lid 1 kan worden aangenomen ex artikel  6 onder e Rv en 7 lid 2 EEX (plaats schadebrengende feit). Facebook Ierland en Facebook Nederland ieder afzonderlijk bevolen om het toestaan van advertenties op Facebook en Instagram voor namaak Hilfiger-producten te staken en gestaakt te houden: voldoende aannemelijk gemaakt dat stelselmatig advertenties verschijnen waarin namaakproducten worden aangeboden en waardoor inbreuk wordt gemaakt op (in elk geval) het Benelux-woordmerk Tommy Hilfiger, nu Facebook geen ‘neutrale’ tussenpersoon/hostingdienst is mag worden vereist dat zij passende maatregelen treft om stelselmatige IE-inbreuken te voorkomen, tot dusver getroffen maatregelen zijn onvoldoende effectief. Facebook dient NAW-gegevens van adverteerders te verstrekken: aannemelijk dat sprake is van onrechtmatig handelen, Tommy Hilfiger heeft belang bij verkrijgen gegevens, voldoende aannemelijk dat geen minder ingrijpende wegen mogelijk openstaan om gegevens inbreukmakers te identificeren, privacybelangen en AVG staan niet aan verstrekken gegevens in de weg.

 

IEPT20181220, Rb Noord-Holland, K&K BHV & Brandweer Opleidingen

Auteursrechtinbreuk door zes foto’s zonder toestemming op website te plaatsen: geen sprake van inline of embedded linken nu de foto’s door gedaagde vanaf diens eigen server werden getoond en geen gerechtigd gebruik van citaatrecht aangezien gehele artikelen inclusief foto’s zijn overgenomen van de website van RTV Noord-Holland. € 1440,00 schadevergoeding toegekend: aangesloten bij de gebruikelijke licentievergoeding van € 240,00 per foto. Gedaagde veroordeeld in artikel 1019h Rv proceskosten van € 1.884 die billijk worden geacht: gedaagde heeft gelegenheid gekregen zaak in het voortraject af te doen maar is daar niet op ingegaan.

 

IEPT20181220, Rb Gelderland, Hanos

‘Pak ‘n Vraag pot’ in Hanos’ kerstpakket niet aangemerkt als slaafse nabootsing van ‘Kletspot’: niet aangenomen dat ‘Kletspot’ nog eigen gezicht had op de markt toen Hanos op de markt kwam.

 

IEPT20181219, HvJEU, Schwarzwalder Schinken

Vereiste dat een door een beschermde geografische aanduiding beschermd product in zijn geografisch productiegebied wordt verpakt, is gerechtvaardigd ex artikel 4(2)(e) Vo bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen, indien dit een noodzakelijke en evenredige voorwaarde is voor het behoud van de kwaliteit van het product, het waarborgen van de oorsprong ervan of het verzekeren van de controle van het productdossier van de beschermde geografische aanduiding. Nationale rechter moet beoordelen of dit vereiste naar behoren is gerechtvaardigd door een van deze doelstellingen met betrekking tot de beschermde geografische aanduiding "Schwarzwälder Schinken".

 

IEPT20181219, Rb Amsterdam, Foto omslag boek

Geen analoge toepassing beeldcitaatrecht nu evident is dat foto als versiering van omslag van biografisch boek dient: enige foto in het boek, afgedrukt over de volle omslag, ter communicatie van inhoud boek en kooplustopwekkend. Openbaarmaking foto onrechtmatig mede gelet op verzilverbare populariteit maar onvoldoende grond om  verdere openbaarmaking te verbieden: voorafgaand aan openbaarmaking geen redelijke vergoeding aangeboden en openbaarmaking foto doet geen afbreuk aan reputatie van het subject. Debat over de omvang van de redelijke vergoeding onvoldoende gevoerd waardoor standpunten nader dienen te worden onderbouwd: uit het overlegde rapport kan niet worden opgemaakt dat een vergoeding van € 15.000,00 en 14% van de bruto omzet exclusief BTW eerder is overeengekomen.

 

IEPT20181219, HvJEU, Syed

Distributierecht uit artikel 4 lid 1 Arl. kan op afstand van winkel opslaan van goederen omvatten: een aan de totstandkoming van de verkoop van een auteursrechtelijk beschermd werk of een kopie ervan voorafgaande handeling met het doel om een dergelijk object te verkopen kan een inbreuk vormen op het distributierecht, dan dient echter wel te worden bewezen dat de betrokken goederen daadwerkelijk bestemd zijn om in de Unie zonder de toestemming van de rechthebbende te worden gedistribueerd, uit de enkele vaststelling dat de opgeslagen goederen en de in een winkel verkochte goederen identiek zijn kan niet worden afgeleid dat dit het geval is, aangaande de bestemming van de goederen moet rekening gehouden worden met alle relevante aanwijzingen, waaronder de afstand tussen de opslagplaats en de verkoopplaats, de regelmatige bevoorrading van de winkel met goederen uit de betrokken magazijnen, boekhoudkundige gegevens, het aantal verkopen en bestellingen in verhouding tot het aantal opgeslagen goederen en de lopende verkoopovereenkomsten.

 

IEPT20181219, Rb Den Haag, Philipp Plein

Klein deel van bij modezaak in beslag genomen producten maakt inbreuk op merkenrecht Philipp Plein: van 30 van de 35 producten is vast komen te staan dat ze met toestemming merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebracht, volgens HvJEU Sebago (IEPT19990701) kan hieruit niet worden afgeleid dat die toestemming er ook is ten aanzien van de overige 5 producten zodat de rechtbank ten aanzien van die producten inbreuk wordt aangenomen.

 

IEPT20181219, Rb Den Haag, Philips v Sundi

Chinese rechtspersoon Sundi bij verstek veroordeeld inbreuk op Gemeenschapsmodel Philips OneBlade te staken: het gevorderde komt de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor.

 

IEPT20181219, Rb Den Haag, ASSIA v KPN

Nokia toegestaan zich in de hoofdzaak aan de zijde van KPN c.s. te voegen in geschil met ASSIA: Nokia heeft belang bij voeging nu zij als leverancier aansprakelijk kan worden gehouden voor  eventuele schade.

 

IEPT20181218, Rb Den Haag, Lacoste v Hema

Grijs setje kinderondergoed van Hema maakt geen inbreuk op krokodil-beeldmerk van Lacoste ex artikel 9 lid 2 sub b en c UMVo en artikel 2.20 lid 1 sub b en c BVIE: publiek zal figuurlijke zee aan reptielen als versiering aanmerken en niet als merkgebruik, nu marktonderzoek sturend is en niet uitgevoerd onder het relevante publiek is bovendien niet aannemelijk geworden dat het publiek kan denken dat het grijze setje van Lacoste afkomstig kan zijn. Ook geen sprake van inbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE voor gebruik anders dan als merk: onvoldoende onderbouwd dat Hema ongerechtvaardigd voordeel trekt uit merken Lacoste, ook afbreuk aan onderscheidend vermogen onvoldoende onderbouwd. Ook blauw hemdje van Hema met daarop één krokodil in een bescheiden grootte maakt geen inbreuk op de krokodil-beeldmerken: hier weliswaar geen sprake van gebruik als loutere versiering, behoorlijke mate van visuele en begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken, beide gebruikt voor (kinderkleding), nu het blauwe hemdje uitsluitend bij Hema wordt aangeboden - dat geen producten van andere merken verkoopt - en van post-sale confusion geen sprake kan zijn nu het hemdje niet voor derden zichtbaar gedragen wordt, is echter geen sprake van verwarringsgevaar.

 

IEPT20181218, Hof Den Haag, UvA v het Bureau

Woordmerk AMSTERDAM UNIVERSITY terecht geweigerd voor leermiddelen en onderwijsmaterialen en diensten in de klassen 41 (opleiding) en 42 (wetenschappelijke diensten): combinatie van beschrijvende aanduidingen AMSTERDAM en UNIVERSITY verschilt niet van de loutere som van de bestanddelen, onvoldoende onderbouwd dat AMSTERDAM UNIVERSITY is ingeburgerd als synoniem van University of Amsterdam (de Engelstalige naam die de UvA hanteert). Woordmerk AMSTERDAM UNIVERSITY ten onrechte geweigerd voor alle overige waren en diensten: onder toepassing van HvJEU Neuschwanstein (IEPT20180906) vormt het enkele feit dat de waren of diensten door het in aanmerking komend publiek als merchandising of souvenirs worden beschouwd doordat het teken AMSTERDAM UNIVERSITY erop wordt aangebracht of daaraan wordt verbonden, op zich geen wezenlijk kenmerk dat die waren of diensten beschrijft.

 

IEPT20181218, Hof Amsterdam, Oergondisch genieten

Billijke verdeling gemeenschappelijk auteursrecht maatschap Oergezond: grief 1, welke opkomt tegen toedeling aan geintimeerde van de exploitatierechten op het boek Oergondisch genieten, heeft conform de belangenafweging in art. 3:185 Lid 1 BW, geen succes. Het heeft er alle schijn van dat appellante wil stoppen met het boek om haar aandacht te richten op een eigen vergelijkbaar boek dat in augustus 2014 is uitgekomen.

 

IEPT20181212, Rb Amsterdam, Edelman v Casa International

Voorzieningenrechter verklaart zich in afwachting van antwoord op prejudiciële vraag en in lijn met oordeel PG in HR Spin Master/High5 Products (IEPT20181102) onbevoegd te oordelen over vorderingen die zijn gebaseerd op de modellenverordening. Onvoldoende aannemelijk dat ster en kerstboom met ledverlichting werken in de zin van de Auteurswet zijn: vorm niet oorspronkelijk en overige elementen triviaal. Geen sprake van slaafse nabootsing: boom en ster hadden geen eigen gezicht op de markt bij aanvang gestelde inbreuk. 

 

IEPT20181212, Rb Den Haag, Auteursrecht Babyboek

€ 268,77 schadevergoeding voor verkoop 17 inbreukmakende exemplaren: gebaseerd op nettowinst van €15,81 per boek. € 447,91 schadevergoeding aan gederfde licentievergoeding voor niet vermelden naam eiseres in boek gedaagde: schadevergoeding van tweemaal de gederfde licentievergoeding afgewezen. Artikel 1019h Rv proceskosten € 10.894,40: verweer gedaagde dat winst, gelet op accountantsverklaring, beperkt is, gaat niet op aangezien die verklaring pas na tussenvonnis is overgelegd en daardoor meer kosten zijn gemaakt.

 

IEPT20181212, Rb Den Haag, FPI Ghana v Koas

Middelste deel etiket FPI Ghana auteursrechtelijk beschermd: combinatie van kleurstellingen op het label, gekozen (rangschikking van de) vruchten op het label, afbeelding van een Afrikaanse vrouw die voor een hut fufu stampt en de totale grafische vormgeving van het label met het woordelement Ghanafresh draagt het persoonlijk stempel van de maker, vormt een intellectuele schepping en heeft oorspronkelijk karakter. Totaalindrukken etiket FPI Ghana en gewraakte etiketten gedaagden stemmen overeen: niet in geschil dat door Koas en Asia gebruikte etiketten (vrijwel) identiek zijn aan die van FPI Ghana. Op grond van Nederlands recht moet worden bepaald wie auteursrechthebbende is: FPI Ghana kan zich op grond van gelijkheidsbeginsel (artikel 5(1) BC) beroepen op het in Nederland geldende auteursrecht, vraag wie maker van een werk is bepaald aan de hand van het recht van het land waarvoor bescherming wordt gevraagd (lex loci protectionis). FPI Ghana maker op grond van artikel 8 Aw. Auteursrechtinbreuk in Nederland op auteursrecht FPI Ghana: producten nog aangeboden via websites gedaagden. Koas maakt inbreuk op FPI Ghana-Uniemerk: biedt nog steeds Ghanafresh-producten aan op haar website, niet aangetoond dat aan haar aanbod op de website een rechtmatige distributieketen van FPI Ghana afkomstige en met haar toestemming in de EU in het verkeer gebrachte Ghanafresh-producten ten grondslag ligt. Schade toerekenbaar aan Koas en Asia: aangezien Koas en Asia producten FPI Ghana in ieder geval sinds 2009 kenden hadden zij nader onderzoek moeten verrichten naar door [X] verkregen Uniemerk dat overeenstemt met merk FPI Ghana, stelling dat gedaagden niet aansprakelijk zijn, omdat [X] de wettelijke schuldige is wordt verworpen nu [X] niet in vrijwaring is opgeroepen. Bestuurdersaansprakelijkheid [gedaagde 3] voor handelingen na 21 november 2014: vanaf dat moment wist hij dat inbreuk werd gepleegd terwijl hij als beleidsbepaler van Koas die inbreuk niet heeft voorkomen.

 

IEPT20181212, Rb Amsterdam, ABMD v Buma/Stemra

Buma/Stemra niet jegens ABMD-leden verplicht tot handhaven bij zakelijk gebruik van particulier abonnement streamingdienst: belangenorganisatie alleen jegens rechthebbenden gehouden op te treden tenzij wegens bekende nadelige gevolgen voor derden in redelijkheid niet van handhaving mag worden afgezien, van dit laatste is geen sprake. Het staat Buma/Stemra echter niet vrij aan ABMD- leden een ander tarief in rekening te brengen dan het tarief dat door streamingdiensten als Spotify wordt afgedragen voor het door Buma/Stemra gedoogd zakelijk gebruik van privélicenties: van Buma/Stemra mag worden verwacht dat vergelijkbare gevallen gelijk behandeld worden, de prijs voor ABMD-leden verschilt sterk van de prijs voor het gedoogd zakelijk gebruik van een privélicentie, hetgeen waarvoor wordt betaald komt op hetzelfde neer. Terbeschikkingstelling geincrypte  muziek aan afnemers ABMD-leden vormt mededeling aan het publiek: afnemers vormen niet een te kleine of onbeduidende groep ontvangers om van een publiek te kunnen spreken, dat die afnemers vervolgens ook voor de door hen verrichte openbaarmaking moeten betalen doet daar niet aan af.

 

IEPT20181211, Hof Arnhem-Leeuwarden, Opgenomen telefoongesprek  raadslid

Opnemen telefoongesprek met raadslid (appellant), waarin hij aanwijzingen gaf die het mogelijk maakte naam voorgedragen burgermeester te achterhalen en dit gesprek delen met anderen niet onrechtmatig: raadslid is publiek persoon die zich heftiger kritiek moet laten welgevallen dan een burger, misstand, nu raadslid geheimhoudingsverplichting (artikel 2:5 Awb) en Gedragscode bestuurlijke integriteit heeft geschonden, zwaarwegend publiek belang bij het naar buiten treden, onvoldoende gebleken dat journaliste na ontkenningen raadslid misstand ook op andere manier kon aantonen. Journaliste niet gebonden aan door raadslid bedongen vertrouwelijkheid: enkel eenzijdig melden dat wat raadslid zegt vertrouwelijk is leidt niet tot gebondenheid journaliste daaraan en raadslid had zich bewust moeten zijn van risico dat delen gesprek ondanks gevraagde vertrouwelijkheid openbaar zouden worden.

 

IEPT20181211, Hof Den Haag, Boehringer v Teva

Oordeel rechtbank - dat gewijzigde conclusies 6 t/m 13 van EP 220 inzake poederformuleringen van tiotropium dat met een Dry Powder Inhaler wordt toegediend voor de behandeling van de longaandoening COPD inventiviteit ontberen - bekrachtigd: leer van het octrooi is er niet in gelegen dat het vochtgehalte van het capsulemateriaal beneden ‘ambient conditions’ ligt en dat dit wordt bereikt door middel van een actieve droogstap, octrooi leert niet dat en waarom de in de gewijzigde conclusies genoemde vochtpercentages verschil uitmaken zodat voor conclusiekenmerk met betrekking tot gereduceerd vochtgehalte geen enkel verder technisch effect is geopenbaard, aan gebruik van gelatine verbonden nadelen voldoende motivatie om mogelijkheid alternatief capsulemateriaal te onderzoeken, uit publicaties Casaburi en Ogura kan zonder inventieve denkarbeid tot de oplossing om in plaats van gelatine gebruik te maken van HPMC als capsulemateriaal gekomen worden. Proceskosten ambtshalve gematigd van € 322.000 naar € 225.000. 

 

IEPT20181210, Rb Gelderland, Snocom

Medeoprichter Snocom dient modelrecht op Snowcuber over te dragen aan Snocom: partijen hebben overeenkomst gesloten die gedaagde verplicht de op zijn naam staande IE-rechten met betrekking tot de Snowcuber over te dragen aan Snocom, verplichting niet komen te vervallen door gemaakte afspraken bij beëindiging betrokkenheid bij Snocom, overeengekomen kwijtingsbepalingen zien niet op verplichting tot overdracht IE-rechten, belangenafweging leidt niet tot ander oordeel.

 

IEPT20181207, HR, HP v De Staat en Thuiskopie

Aangevoerde klachten tegen oordeel dat regeling thuiskopieheffing in AMvB’s 2012/2013 en 2015 niet onverbindend en onrechtmatig is, kunnen niet tot cassatie leiden: dit behoeft gezien art. 81 lid 1 RO geen nadere motivering.

 

IEPT20181206, HvJEU, Portugal Ramos Vinhos v Adega

De inschrijving van het Portugese nationale merk adegaborba.pt moet worden geweigerd op grond van artikel 3 lid 1 onder c van richtlijn 2008/95/EG betreffende merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding kenmerken van de waren of diensten: artikel streeft doel van algemeen belang na dat beschrijvende aanduidingen vrij moeten kunnen worden gebruikt, in het artikel genoemde kenmerken niet uitputtend, de term ‘adega’ - waarmee in het Portugees de installatie wordt aangeduid waarin de wijn wordt vervaardigd en opgeslagen - is beschrijvend nu het verwijst naar een kenmerk van het product, de combinatie van een beschrijvende term en een geografische naam - zoals ’Barba’ - heeft een beschrijvend karakter, dat een term deel uitmaakt van de handelsnaam van een rechtspersoon is niet relevant voor het onderzoek van het beschrijvende karakter van die term.

 

IEPT20181205, Rb Overijssel, Vita Motion v Sintecs

Geen onvoorwaardelijke afgifte van “deliverables”: dienen pas te worden afgegeven wanneer overeenstemming bestaat over gewerkte en gefactureerde uren, onvoldoende aannemelijk dat de huidige situatie de voortgang van de ontwikkeling in onmiddellijk gevaar brengt zodat onmiddellijk afgifte van de deliverables is vereist. Geen ruimte in kort geding om vraag of partijen elkaar over en weer nog enig bedrag verschuldigd zijn te beantwoorden.

 

IEPT20181206, Rb Rotterdam, Foto zonder toestemming

Verstekvonnis inzake onrechtmatig openbaar maken van aantal foto’s op website: € 322,50 per foto + € 177,50 voor vaststelling en invordering schade: vordering niet ongegrond of onrechtmatig geacht. Proceskosten eiser volgens liquidatietarief: zeer eenvoudige en niet-bewerkelijke zaak.

 

IEPT20180606, Rb Limburg, C&O Travel

Reisorganisatie maakt auteursrechtinbreuk door op haar website zonder toestemming en zonder naamsvermelding twee foto’s van eiser te plaatsen: schadevergoeding van € 1.620 toegewezen, proceskostenveroordeling ex artikel 1019h Rv van ruim € 2.000.

 

IEPT20181205, Rb Amsterdam, Aquaris

Voorzieningenrechter verklaart zich in afwachting van antwoord op prejudiciële vraag en in lijn met oordeel PG in HR Spin Master/High5 Products (IEPT20181102) onbevoegd te oordelen over vorderingen die zijn gebaseerd op de modellenverordening. Inbreuk op auteursrecht IN GOLD WE TRUST-hoodie: tekst op verschillende manieren, kleuren en plaatsen van de hoodie is aangebracht waarbij de combinatie maakt dat sprake is van een werk, deze combinatie is één op één overgenomen in de IN AMSTERDAM WE TRUST-hoodie. Geen inbreuk op IN GOLD WE TRUST woord- en beeldmerk: dominante bestanddelen GOLD en AMSTERDAM zijn dermate verschillend dat onvoldoende visuele of auditieve overeenstemming tussen merk en teken kan worden aangenomen.

 

IEPT20181205, Rb Oost-Brabant, Homeplanner

Eiseres noch gedaagde kan auteursrechtelijke bescherming kan inroepen voor het format van de Organizing Agenda: de opgesomde algemene elementen zijn onvoldoende concreet uitgewerkt en bevatten onvoldoende vormbepalende elementen om voor ‘format’-bescherming in aanmerking te komen. Titel “Organizing Agenda” niet auteursrechtelijk beschermd. Op auteursrechtinbreuk geënte vorderingen over en weer afgewezen: afzonderlijke agenda’s van eiseres en gedaagde zijn auteursrechtelijk beschermd, geen auteursrechtelijk beschermde elementen van elkaar overgenomen. Slaafse nabootsing onvoldoende onderbouwd.

 

IEPT20181204, Hof Den Bosch, Kinderkleding

Afschrift en inzage in bedrijfsadministratie van concurrerend bedrijf van oud-werknemers afgewezen: onvoldoende aannemelijk dat [geïntimeerde 1] en [geïntimeerde 2] al tijdens hun dienstverband met [appellante] bezig zijn geweest met het opzetten van een concurrerend bedrijf in kinderkleding.

 

IEPT20181204, Rb Amsterdam, EVL

Nu voorshands aannemelijk is dat [X] en [Y] gezamenlijk eigenaar zijn van de intellectuele eigendomsrechten op het concept voor herdenkingen ‘Ereveld Vol Leven’: verbiedt de voorzieningenrechter EVL, [Y] en Stichting om het evenement “Ereveld Vol Leven” op basis van het concept zonder toestemming van [X] te (doen) organiseren of gebruik te maken van de naam “Ereveld Vol Leven”, wordt EVL veroordeeld tot overdracht van de domeinnaam ereveldvolleven.nl aan [Y] en een gebod aan [Y] om ten behoeve van [X] een pandrecht op die domeinnaam te vestigen, wordt [Y] veroordeeld om [X] als mede-merkhouder van het merk Ereveld vol Leven te registreren.

 

IEPT20181203, Rb Amsterdam, TPV v LG

LG verboden dwangsommen bij verbod om slogan “The best OLED TV you can buy” te gebruiken in combinatie met EISA-predicaat uit (IEPT20180516) te executeren op grond van thans bekende feiten: gesteld noch gebleken dat TPV zelf de gewraakte combinatieslogan nog heeft gebruikt, veroordeling om derden te verzoeken gewraakt reclamemateriaal terug te sturen behelst inspanningsverplichting, TPV heeft hieraan voldaan door sturen brief en overige inspanningen, aantal winkels waar het gewraakte reclamemateriaal nog is aangetroffen dermate klein dat hieruit niet de conclusie kan worden getrokken dat TPV zich onvoldoende zou hebben ingespannen.