Januari 2018

Print this page

IEPT20181031, Rb Midden-Nederland, Mogelijk v Briqwise

Vordering tot verstrekken van afschriften van kadastrale informatie van drie onroerende zaken afgewezen: reeds aan eind van zitting verstrekt, dus geen belang meer. Afschrift van voor financiering gebruikte documenten afgewezen: onvoldoende betwist dat Briqwise de onroerende zaken niet heeft gefinancierd. Geen auteursrechtinbreuk op website en algemene voorwaarden Mogelijk: door Mogelijk erkend dat Briqwise website en algemene voorwaarden zo heeft aangepast dat deze niet meer (te veel) op die van Mogelijk lijken. Geen verkrijging onder valse voorwendselen van informatie over bedrijf(smodel) Mogelijk en documentatie Mogelijk: voldoende aannemelijk dat documenten vrij te bekijken of op te vragen zijn, onvoldoende weersproken dat [X] aanvankelijk als investeerder interesse in Mogelijk had en daardoor onvoldoende aannemelijk dat sprake is van valse intenties. Onvoldoende aannemelijk dat Briqwise het aanbod, de investeerders en de ondernemers van Mogelijk heeft toegeëigend. Proceskostenveroordeling begroot volgens Indicatietarieven voor normale zaak (max €15.000): weliswaar maar één IE-grondslag, maar door summiere onderbouwing daarvan kon Briqwise niet anders dan uitgebreid verweer voeren.  

 

IEPT20180131, Rb Amsterdam, MKB Ondernemers v TomTom

Beweerdelijk over het hoofd zien van wijziging in de overeenkomst dient voor rekening en risico MKB te blijven. Taalkundige uitleg overeenkomst: geen toestemming om woord Tom mondeling of in drukletters te gebruiken, daar waar het Tom logo redelijkerwijs niet kan of hoeft te worden gebruikt. Aanzienlijke betekenis taalkundige uitleg door professionele partijen die maanden lang onder deskundige begeleiding hebben onderhandeld. Niet de bedoeling van partijen om ruimere toestemming vast te leggen. Gesteld gebrek aan rechtskennis van [B] die namens MKB heeft onderhandeld gaat niet op: [B] heeft merkengemachtigde ingeschakeld en uit e-mail blijkt dat hij zich bewust was van betekenis artikel 1 van de overeenkomst. Overeenkomst rechtsgeldig ontbonden door overtreding artikel 1 door MKB.

 

IEPT20180131, Rb Midden-Nederland, Beckx v Rubik

Vormgeving Rubik’s Cube zonder decoratie niet auteursrechtelijk beschermd: vormgevingselementen in hoge mate technisch en functioneel bepaald of triviaal. Uitvoering in kleur wel auteursrechtelijk beschermd: algemene keuze om iedere deelkubus identificeerbaar te maken weliswaar voor de hand liggend en functioneel, keuze voor rand in specifieke vorm en dikte in combinatie met gekozen opvallende contrasterende kleuren is creatief. Magic Cube en Keychain Magic Cube zijn inbreukmakend: auteursrechtelijk beschermde trekken Rubik’s Cube vrijwel één op één overgenomen. Geen slaafse nabootsing van Rubik’s Cube zonder decoratie: overnemen van technisch/functioneel bepaalde vormgevingselementen staat vrij, aangebrachte afbeeldingen geven Kama Sutra Cube, Pink Cube en Sudoku Cube geheel ander aanzicht.

 

IEPT20180131, Rb Den Haag, Doorbraak

Verwijdering cartoons van website Doorbraak afgewezen: Doorbraak mocht ervanuit gaan dat met de toestemming van 3 december 2012 geplaatste cartoons geplaatst mochten blijven: zij hoefde er niet op bedacht te zijn dat de aan eiser zijn toestemming verbonden voorwaarde "tot wederbericht” niet alleen inhield dat er vanaf dat moment geen nieuwe cartoons meer mochten worden overgenomen, maar ook dat eerder overgenomen cartoons dienden te worden verwijderd

 

IEPT20180130, Hof Arnhem-Leeuwarden, ESP v Reviced

Reviced (voorheen Deziweb) hoefde niet registratie domeinnamen SourceLogic over te zetten naar ESP: Deziweb kon uit e-mailverkeer niet opmaken dat [C] bevoegd was om namens SourceLogic wijziging van de registratie te verzoeken.

 

IEPT20180130, Rechtbank Den Haag, HKM

Geen sprake van onrechtmatige concurrentie van De Scheveninger jegens De Scheveningsche Courant: onvoldoende onderbouwd dat voormalig bestuurder Scheveningsche Courant adverteerders heeft bewogen over te stappen, onvoldoende onderbouwd dat hij medewerkers heeft bewogen over te stappen. Geen sprake van slaafse nabootsing: geen nodeloze verwarring nu verschillen tussen kranten in één oogopslag overduidelijk zijn, bovendien niet aannemelijk dat Scheveningsche Courant eigen gezicht op de markt heeft.

 

IEPT20180130, Hof Amsterdam, Plaatsing Kunstwerk

Gemeente niet verplicht tot plaatsing kunstwerk  aan de Theophile de Bockstraat in Amsterdam: weliswaar sprake van overeenkomst van opdracht die strekt tot plaatsing op die locatie, overeenkomst moet worden uitgelegd met inachtneming redelijkheid en billijkheid, voldoende aannemelijk dat verzet tegen plaatsing hardnekkig en omvangrijk was, onvoldoende zeker dat bodemrechter zal oordelen dat Gemeente belangen onjuist heeft gewogen. Kunstwerk dient wel op andere passende locatie te worden geplaatst: redelijke uitleg overeenkomst brengt dit mee.

 

IEPT20180129, Rb Den Haag, Foto op website

Geen auteursrechtinbreuk op foto’s, gerechtvaardigd vertrouwen dat foto’s naar eigen inzichten vrijelijk gebruikt konden worden: onvoldoende weersproken dat foto’s onvoorwaardelijk door eiser zijn afgestaan aan gedaagde ten tijde van de gestelde vriendschap en samenwerking.

 

IEPT20180126, Rb Amsterdam, Hearst Magazines

Onvoldoende aannemelijk dat voorgenomen publicatie over eiser onrechtmatig zal zijn jegens eiser: alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden kan voorafgaand verbod worden uitgesproken, inhoud voorgenomen publicatie nog niet bekend, in beginsel geen verplichting voor Quote om het voorgenomen artikel vooraf aan eiser ter inzage te geven, onvoldoende aannemelijk dat Quote eiser zal beschuldigen van witwassen, drugshandel en banden met de Iraanse overheid zonder enige basis in het beschikbare feitenmateriaal.

 

IEPT20180126, Rb Amsterdam, McFly Brown

Ontslag verzoeker op staande voet niet rechtsgeldig: niet aannemelijk dat verzoeker tijdens werktijd bezig was met voorbereiden en starten eigen concurrerende onderneming, niet onverwijld gegeven. Concurrentiebeding niet vernietigd: verzoeker zou met beoogde werkzaamheden wel degelijk concurreren met McFly & Brown, nu hij feitelijk alleen andere contractsvorm zou bieden. Concurrentiebeding wel beperkt in tijd tot 1 juli 2018 doordat hij onbillijk door beding wordt benadeeld: verzoeker slechts kort in dienst geweest bij McFly & Brown, sinds 20 september 2017 heeft verzoeker geen concurrerende werkzaamheden meer kunnen en mogen uitvoeren. Geen overtreding relatie- en concurrentiebeding: niet vast komen te staan dat screenshot LinkedIn inbox toebehoort aan verzoeker. Reconventie: Geen verwijdering LinkedIn connecties verzoeker: geen afspraken gemaakt over connecties die verzoeker tijdens werkzaamheden zou maken, LinkedIn connecties vallen niet onder bedrijfsmiddelen en - voor wat betreft de kandidaten - niet onder relaties.

 

IEPT20180125, HvJEU, Schrems v Facebook

Een gebruiker van een particuliere Facebookaccount is een consument in de zin van artikel 15 van de Brussel I-verordening, ook wanneer hij boeken publiceert, lezingen houdt, websites exploiteert, giften inzamelt en de rechten van talrijke consumenten aan zich laat cederen om deze rechten te doen gelden in rechte. Consument kan geen collectieve actie starten bij het forum actoris op grond van artikel 16 lid 1 Brussel I: het forum consumentis is niet van toepassing op de eiser die niet zelf partij is bij de betrokken consumentenovereenkomst.

 

IEPT20180125, Rb Amsterdam, Otazu

Ongelimiteerde verhoging van dwangsommen bij verbod uit (IEPT20170308) op gebruik teken en logo afgewezen: vastgestelde maximum aan dwangsommen is bij lange na niet bereikt. Verbod inzake uitlatingen over eisers aangescherpt: reeds verrichte uitlatingen dienen te worden verwijderd. Geen grond voor nieuw inbreukverbod op grond van item dat LXRY TV over gedaagde heeft gemaakt. Gedaagde handelt wel onrechtmatig door dit item te verspreiden: item bevat fragmenten van website eisers, het lag op de weg van gedaagde om de makers hierop te wijzen.

 

IEPT20180125, Rb Amsterdam, Google

Verbod op verwerking strafrechtelijke persoonsgegevens uit artikel 16 Wbp geldt niet voor  tonen van publicaties met dergelijke gegevens in resultaten zoekmachine: Google kan weliswaar geen beroep doen op journalistieke exceptie, essentiële functie zoekmachine zou met categorisch verbod echter onaanvaardbaar worden beperkt. Of artikelen met informatie over staf-/fiscaalrechtelijk onderzoek naar Nederlandse vastgoedinvesteerder ex artikel 36 en 40 Wbp uit zoekresultaten dient te worden verwijderd is afhankelijk van belangenafweging: recht op eerbiediging privéleven en op bescherming van persoonsgegevens weegt in beginsel zwaarder dan economisch belang exploitant zoekmachine en belang gebruikers bij toegang tot informatie. Artikelen hoeven in dit bijzondere geval niet te worden verwijderd: publiek heeft groot belang bij informatie, publicaties zijn van recente datum en waren juist en volledig, verwijdering leidt ertoe dat een onevenwichtig beeld kan ontstaan over zakelijk handelen van verzoeker, verzoeker speelt zekere rol in openbare leven.

 

IEPT20180124, Rb Den Haag, Tommy Hilfiger v Premium Distribution

Rb voor EU bevoegd als rechter van woonplaats Tommy Hilfiger Europe B.V. tegen Amerikaanse gedaagde (artikel 125(2) UmeV 2017). Rb voor Nederland bevoegd als rechter van plaats van dreigende inbreuk t.a.v. vorderingen van Amerikaanse Tommy Hilfiger Licensing LLC tegen Amerikaanse gedaagde. Rechtbank bevoegd inzake Benelux wegens (voorwaardelijke) forumkeuze, afhankelijk van bevoegdheid rechtbank inzake Uniemerken: Rb hierdoor bevoegd ten aanzien van vorderingen van Tommy Hilfiger Europe. Rb ten aanzien van Tommy Hilfiger Licensing LLC enkel bevoegd ten aanzien van Nederland, maar door verknochtheid vorderingen ook ten aanzien van België en Luxemburg. Provisioneel verbod ten aanzien van gestelde parallelimport afgewezen. Provisioneel verbod ten aanzien van merkgebruik in zakelijke stukken en reclame en verstrekken samples toegewezen. Inzage ex artikel 843a jo 1019a Rv toegewezen: rechtsbetrekking door redelijk vermoeden van (dreigende) inbreuk, verkrijgen van aanvullende bewijsmiddelen om een inbreuk op een IE-recht vast te stellen is rechtmatig belang. Inzage beperkt: inzage die ziet op alle bestanden en documenten van gedaagde “met betrekking tot de betrokkenheid bij de inbreuk” onvoldoende bepaald. Door gedaagde gevorderde inzage afgewezen: geen rechtsbetrekking waarbij gedaagde partij is. Tussenkomst Tommy Hilfiger Licensing B.V. toegewezen.

 

IEPT20180124, Rb Oost-Brabant, FSEL v Verum

Heads of Agreement (vaststellingsovereenkomst) niet rechtsgeldig ontbonden: dat partijen geen overeenstemming konden bereiken waardoor geen licentieovereenkomst is gesloten is geen tekortkoming in de nakoming. Heads of Agreement niet buitengerechtelijk vernietigd: geen dwaling. Geen rechtmatig gebruik FDR op grond van Heads of Agreement: geen licentieovereenkomst gesloten. Artikel 4(2) Softwarerichtlijn lex specialis ten opzichte van Auteursrechtrichtlijn. Geen uitputting FDR 2.83: wel sprake van verstrekking van een kopie voor onbepaalde tijd, maar niet tegen vergoeding die overeenstemt met de economische waarde. Voor zover Dienstverleningsovereenkomst 2013 op FDR 2.94 ziet geen uitputting: geen vergoeding tegen economische waarde. Vernietiging sourcecode toegewezen: rechten niet overgegaan van Verum Holding naar Verum en geen uitputting. Verum moet inzage verschaffen in haar source code.

 

IEPT20180124, Rb Den Haag, Premier League v Ecatel

Internet service provider Ecatel dient diensten die door derden worden gebruikt voor illegaal streamen van Premier League wedstrijden binnen 30 minuten na melding te staken voor de duur van de wedstrijd: beeldverslagen van voetbalwedstrijden zijn auteursrechtelijk beschermd, Ecatel aangemerkt als tussenpersoon ex artikel 26d Auteurswet, vrijheid van ondernemerschap niet in kern geraakt, bevel niet disproportioneel, recht op vrijheid van informatie voldoende in acht genomen, maatregel effectief nu kijken van illegale streams op zijn minst wordt bemoeilijkt, geen minder bezwaarlijke mogelijkheid voorhanden.

 

IEPT20180124, Rb Den Haag, WCR v TCC

Geen inbreuk op WCR-Uniemerken door enkele registratie van reeks domeinnamen met element WCR: beschermingsomvang UMVo strekt zich niet uit tot ander gebruik dan voor waren en diensten. Doorlinken van deze domeinnamen naar website TCC levert geen inbreuk sub c op: onvoldoende onderbouwd dat WCR bekend merk is. Wel sprake van inbreuk sub b: domeinnamen gebruikt als onderscheidingsteken, gebruik voor gelijke waren en diensten, domeinnamen en merken stemmen in grote mate overeen, daadwerkelijk verwarring ontstaan. TCC dient domeinnamen over te dragen aan WCR: commercieel belang WCR, geen valide reden om overdracht te weigeren. Zaak verwezen naar schadestaatprocedure: gevorderd bedrag van € 120.000 onvoldoende toegelicht, wel aannemelijk dat schade is geleden.

 

IEPT20180124, HvJEU, EUIPO v European Food

Gerecht heeft terecht geoordeeld dat kamer van beroep EUIPO in kader van nietigheidsprocedure wegens absolute weigeringsgrond niet in alle omstandigheden moet oordelen dat voor het eerst voor haar overgelegde bewijzen te laat zijn aangedragen: uit rechtspraak blijkt dat geen enkele principiële reden zich hier tegen verzet.

 

IEPT20180124, Rb Noord-Holland, NHV

Schadevergoeding van € 540 en proceskostenveroordeling van € 2.000 wegens inbreuk op auteursrecht en persoonlijkheidsrechten fotograaf: NHV Verzekeringen heeft zonder toestemming een auteursrechtelijk beschermde foto van een ongeluk op haar website geplaatst.

 

IEPT20180123, Hof Den Haag, Pretium

Vrije meningsuiting journalist prevaleert boven eerbiediging eer en goede naam Pretium. Geïntimeerde moet ook in deze kort geding procedure aangemerkt worden als journalist:  onderzoek door journalist naar Pretium gedaan met het oog op publicatie. Vordering tot verwijdering gehele webboek afgewezen: de overgelegde passages vormen in vergelijking met het gehele dossier een te klein onderdeel om op één gesteld te worden. Directeur Pretium heeft wel degelijk belang bij het niet openbaar maken van persoonlijke informatie familie: onder de bescherming van zijn privacy kan ook aan hem gerelateerde informatie over zijn familie worden begrepen. Directeur Pretium geen ‘publiek figuur’: directeur Pretium treedt niet regelmatig op in media.

 

IEPT20180123, Hof Den Haag, PR Aviation v Ryanair

Website Ryanair werkte in relevante periode van 2004-2010 met “browse-wrapping”. Vraag of gebruiksvoorwaarden tussen partijen zijn overeengekomen door browse-wrapping beoordeeld op grond van het EVO en de Rome I-Vo. Vraag of geldige rechtskeuze overeen is gekomen gelet op EVO en Rome I en rechtskeuze partijen bij pleidooi beoordeel naar Iers recht. Geen geldige rechtskeuze overeengekomen naar Iers recht: geen sprake van acceptance (aanvaarding), nu redelijk persoon niet zal denken dat PR Aviation, louter door de website te bezoeken en/of de gegevens te verzamelen zich wilde binden aan de gebruiksvoorwaarden die haar verboden om die gegevens te verzamelen en te gebruiken, noch aan de daarin opgenomen rechtskeuze. Door gebrek aan geldige rechtskeuze is volgens artikel 8 EVO en 10 Rome I-VO Iers recht van toepassing. Naar Iers recht zijn de gebruiksvoorwaarden niet tussen partijen overeengekomen. Dit zou ook naar Nederlands recht zo zijn.

 

IEPT20180122, Rb Midden-Nederland, Valse Merkgoederen

Gevangenisstraf van drie maanden voor het in voorraad hebben van valse merkgoederen.

 

IEPT20180119, HR, DCC v Forax

Geen onjuiste rechtsopvatting dat nog geen sprake is van ‘voorbereidend materiaal’ in de zin van artikel 1 Softwarerichtlijn indien nog een programmeerslag met creatieve stappen nodig is om van het materiaal een computerprogramma te maken. Hof mocht gelet op rapporten deskundigen oordelen dat nog geen sprake was van voorbereidend materiaal dat tot een reproductie van het computerprogramma of dat programma zelf kon leiden en dat stellingen dat dit wel zo was onvoldoende waren onderbouwd: uit stellingen DC c.s. niet af te leiden in hoeverre de functionele specificaties concrete oplossingen bieden voor genoemde programmeervraagstukken. Hof heeft kern verwijten inzake onrechtmatige daad onder oog gezien en hoefde niet op elke stelling uitdrukkelijk in te gaan. Hof moest voor het tot een correctie op de artikel 1019h Rv proceskostenveroordeling overging eerst vaststellen of het totaal van de door Forax opgevoerde kosten juist was.

 

IEPT20180119, Rb Rotterdam, Makelaardij Rijnmond

Facebookberichten en Google recensie waarin makelaardij wordt beschuldigd van misleiding en oplichting onrechtmatig: beschuldiging niet onderbouwd, bewoordingen nodeloos grievend.

 

IEPT20180118, Rb Den Haag, Pacovis v SDT

Pan-Europees inbreukverbod op modelrechten SDT wegens aanbieden inbreukmakende Ellipse-borden: nietigheidsprocedure bij EUIPO dwingt niet tot schorsing nu onderhavige procedure in eerste plaats ziet op vaststelling van niet-inbreuk, ontwerper borden SDT had meer dan voldoende ontwerpvrijheid, tot vormgevingserfgoed behorende borden en schalen hebben andere kleur, textuur en materiaal, relevante kenmerken Modellen keren vrijwel volledig terug in borden, beroep op voorgebruik onvoldoende onderbouwd.

 

IEPT20180117, Rechtbank Rotterdam, VRTU

Onrechtmatig handelen door [gedaagde 1] door o.a. zonder toestemming een door VRTU opgebouwde database met medewerkers en kandidaten te kopiëren en mee te nemen, medewerkers en kandidaten te benaderen en de database in handen van derden te laten komen. Onrechtmatig handelen [gedaagde  1] kan als onrechtmatig handelen [gedaagden sub 2 tot en met 5] worden aangemerkt: nauwe verwevenheid vennootschappen, die als uitzendbureau opereerden en waarvoor [gedaagde 1] database heeft gekopieerd en meegenomen. Onrechtmatige daad [gedaagde 1] toerekenbaar aan AJW Group B.V. en AJW Technisch Uitzendbureau B.V.: werden ten tijde van onrechtmatig handelen [gedaagde 1] onder meer door [gedaagde 1] bestuurd, onaannemelijk dat andere bestuurders niet wisten van handelen [gedaagde 1]. [gedaagde 1] aansprakelijk voor schade VRTU. Zaak verwezen naar schadestaatprocedure: geleden schade VRTU door openbaar maken bedrijfsgeheime informatie en omzetderving.

 

IEPT20180117, Rb Den Haag, Flavourz

Op misbruik van recht gebaseerde incidentele vordering strekkende tot verklaring van niet-ontvankelijkheid van eiser in hoofzaak verworpen: vordering gemotiveerd bestreden, hierover dient in hoofdzaak te worden beslist. Ook oproeping [X] in vrijwaring afgewezen: bestaan rechtsverhouding op grond waarvan [X] verplicht is nadelige gevolgen hoofdzaak geheel of gedeeltelijk te dragen onvoldoende onderbouwd.

 

IEPT20180117, Rb Den Haag, SGM v CLF

Gemeenschapsmodellen 009194094- 0007 en -0008 voor wall washers van SGM zijn nietig vanwege ontbreken eigen karakter: alle door SGM als relevant voor de modelrechtelijke bescherming beschouwde uiterlijke kenmerken van de gemeenschapsmodellen, zoals een betrekkelijk groot aantal LEDs in een rechthoekige behuizing en een het gebruik van twist locks uitsluitend door hun technische functie bepaald.

Indicatietarief ad € 17.500 voor een normale zaak als uitgangspunt genomen: zaak gebaseerd op één type IE-recht en één aspect (techniekexceptie).

 

IEPT20180117, Rb Den Haag, Body Engineers

Gedaagde dient te zorgen dat Body Engineers-merken op naam van eiser worden gezet: overeenkomst van opdracht om deze op naam van eiser te registreren niet nagekomen. Registratie op naam vennootschap gedaagde echter niet onrechtmatig: bijkomende omstandigheden vereist. Naam Body Engineers auteursrechtelijk beschermd: geen sprake van louter beschrijvende naam, verweer gedaagden onvoldoende onderbouwd. Logo - ook indien ontleend aan bestaande logo’s - auteursrechtelijk beschermd: elementen in ieder geval deels anders weergegeven en op creatieve wijze samengevoegd. Eiser auteursrechthebbende: geen sprake van mede-auteursrechthebbenden door bemoeienis met kleurkeuze of aandragen ‘superhelden-idee’. 

 

IEPT20180116, Hof Den Bosch, Boek Chipshol-zaak

Misbruik van procesrecht geïntimeerde indien komt vast te staan dat voorafgaand aan pleidooi 8 december 1994 telefonisch contact heeft plaatsgevonden tussen oud-rechter (geïntimeerde) en [advocaat 1] in Chipshol-zaak: in dat geval was er voor gewraakte citaat appellant zodanige steun in feitenmateriaal dat vordering jegens appellant evident niet voor toewijzing in aanmerking kwam. Voorshands bewezen dat voorafgaand aan pleidooi 8 december 1994 telefonisch contact heeft plaatsgevonden tussen geïntimeerde en [advocaat 1]. Geen verjaring op 13 december 2010 toen appellant vordering stuitte met exploot: appellant was niet op of vóór 13 december in staat om vordering tot schadevergoeding wegens misbruik van procesrecht tegen geïntimeerde in te stellen. Ten overvloede: verjaring zou naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn.

 

IEPT20180115, Rb Amsterdam, CCC

Auteursrechtinbreuk op foto caravan door publicatie op website. De Stichting auteursrechthebbende op foto: Foto gemaakt ten behoeve van de Stichting en voorzitter heeft creatieve keuzes gemaakt en op foto sprake van herkenbaarheid van optische kenmerken. Sprake van inbreuk: geen toestemming en zonder naamsvermelding op website gepubliceerd. Geen schadevergoeding: niet gebleken dat foto is gemaakt door professional en geen commercieel belang.

 

IEPT20180112, Rb Midden-Nederland, Brein v Internetproviders

Vzgr bevoegd m.b.t. vorderingen jegens Zeelandnet: zodanige samenhang dat redenen van doelmatigheid gezamenlijke behandeling van de vorderingen rechtvaardigen. Vonnis Rb Den Haag (IEPT20120111) richtinggevend, arrest hof Den Haag (IEPT20140128) op enkele cruciale punten onjuist bevonden. Blokkade The Pirate Bay totdat in bodemprocedure over blokkade is beslist: blokkade effectief en proportioneel, nu aannemelijk is dat door blokkade gebruik van The Pirate Bay afneemt.

 

IEPT20180110, Rb Den Haag, Pine Valley v Campo

Inbreukvorderingen afgewezen: bewijsopdracht niet geslaagd.

 

IEPT20180110, Rb Gelderland, FSN v Accon

Onvoldoende gebleken dat software waarop vermeende inbreuk wordt gemaakt auteursrechtelijk beschermd is: onduidelijk op welke concrete uitdrukkingswijze auteursrecht wordt geclaimd, voor zover wordt verwezen naar broncode had deze in het geding gebracht moeten worden. Eisers ex art 1019h Rv veroordeeld in proceskosten van drie maal het maximale indicatietarief voor een complexe IE-zaak (3 x € 40.000 = € 120.000): tot twee keer toe akte van grondslag- en eiswijziging genomen waardoor zaak in wezen drie verschillende procedures omvat, twee incidenten, procedure onnodig gecompliceerd gemaakt.

 

IEPT20180110, Rb Amsterdam, BMD

Op IE-recht gestoelde vorderingen - m.u.v. schadevergoeding - afgewezen: geen zelfstandig belang bij vorderingen na onthoudingsverklaring die alle ingeroepen rechten op straffe van een boete eerbiedigt. Verklaring voor recht en gebod inzake tijdelijk terugnemen beheer Facebookpagina wel toegewezen: onrechtmatigheid onvoldoende bestreden, materie niet opgenomen in onthoudingsverklaring. Zaak verwezen naar de rol voor vaststelling schade: aanwezigheid enige schade voldoende aannemelijk.

 

IEPT20180110, Rb Overijssel, Your Hosting

Website dient - ondanks omstandigheid dat deze geen onrechtmatige inhoud bevat - ontoegankelijk gemaakt te worden door hostingprovider nu deze valt binnen bereik van artikel 6:196c lid 4 BW: voldoende aannemelijk dat website is aangemaakt door personen die achter ernstige en ongefundeerde beschuldigingen jegens eisers zitten ter suggestie dat deze zijn gebaseerd op gedegen onderzoek. Hostingprovider gehouden bij haar bekende gegevens van domeinnaamhouder te verstrekken.

 

IEPT20180109, Hof Den Bosch, Concurrentiebeding

Bodemrechter moet bepalen of er zwaarwegende bedrijfs-of dienstenbelangen bestaan voor opname concurrentie- en relatiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomst: niet in kort geding te bepalen. In casu niet mogelijk vooruit te lopen op oordeel bodemrechter. Ten overvloede valt belangenafweging ook uit in nadeel [de vennootschap]: [de vennootschap] heeft niet voldoende concreet en specifiek gesteld dat zij door de indiensttreding van [geïntimeerde] bij IMCD daadwerkelijk (vermogensschade) heeft geleden of zal lijden. [Geïntimeerde] heeft voldoende financieel belang bij overstap naar IMCD. Geen zwaarwegende bedrijfs-dienstenbelangen van [de vennootschap] dat beroep op non-concurrentie- en relatiebeding gehonoreerd moet worden.

 

IEPT20180109, Hof Den Haag, Spirits v FKP

Regel van onaantastbaarheid na cassatie geldt ook na verwerping van (tussentijds) cassatieberoep. Geen herziening op grond van bedrog ex artikel 382 Rv: strijd met twee-conclusieregel nu Spirits al voor het indienen van haar grieven op 23 juni 2015 met betrokken feiten bekend was, ten overvloede: niet aan eisen art. 382 Rv voldaan. Geen uitvoerbaarheid bij voorraad van nietigverklaring en doorhaling merken: BBIE gaat niet over tot doorhaling totdat uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan. Verwarringsgevaar tussen STOLI-merken Spirits en STOLICHNAYA-merk FKP: visuele overeenstemming door voorkomen “STOLI” in STOLICHNAYA-merk, auditieve overeenstemming omdat deel van Benelux publiek bij beide merken klemtoon op 1e lettergreep zal leggen, moderne uitstraling STOLI-merken en dat Spirits zich vooral richt op LHBT-gemeenschap doet hier niet aan af.

 

IEPT20180105, HR, Primagaz

In BGH Shell/Walhout (IEPT19931220) ligt besloten dat gebruik van andermans merkverpakking voor eigen waar op één lijn te stellen is met aanbrengen van andermans merk op eigen waar ex artikel 2.20(2), aanhef en onder a BVIE. Vullen gastank zonder toestemming merkhouder is merkenrechtelijk gebruik in de zin van Shell/Walhout. Arresten Viking/Kosan (IEPT20110714) en Winters/Red Bull (IEPT20111215) maken dat niet anders: in Viking/Kosan besloten dat de hervulling van de gasflessen met gas van een ander dan de merkhouder ‘gebruik’ van het merk oplevert (artikel 5 lid 1 aanheft en onder a en lid 3, aanhef en onder a Mrl.), onderhavige zaak onderscheid zich van Winters/Red Bull, doordat eiseres niet slechts technische diensten heeft verleend, maar tank van Primagaz met eigen, soortgelijke waar heeft gevuld en Winters/Red Bull ziet enkel op artikel 5(1) aanhef en onder b Mrl. Nuancering op Shell/Walhout: merkhouder kan zich alleen verzetten tegen dergelijk gebruik indien dat gebruik afbreuk doet (of kan doen) aan de functies van het merk, gezien het arrest Arsenal/Reed (IEPT20021112). Oordeel hof dat sprake is van afbreuk aan merkfunctie Primagaz niet onjuist en niet onbegrijpelijk: eiseres heeft nagevulde gastank niet voorzien van een eigen etiket waardoor het publiek kan denken dat het in de tank aanwezige gas afkomstig is van Primagaz (herkomstfunctie) terwijl Primagaz noch de kwaliteit noch de veiligheid van dat gas kan waarborgen (kwaliteitsfunctie). Geen uitputting: gastank is eigendom gebleven van Primagaz en vertegenwoordigt geen zelfstandige economische waarde in merkenrechtelijke zin. Ook indien wel sprake zou zijn van uitputting zou Primagaz gegronde reden hebben zich tegen gebruik van merk te verzetten.

 

IEPT20180105, Rb Gelderland, Transvision v Ylvas

Geen nadere voorzieningen met  betrekking tot opgave die is gedaan naar aanleiding van vonnis van 20 oktober 2017 (IEPT20171020): in eerder kort geding geen expliciete voorziening gevorderd om opgave in samenwerking met en/of door deskundigen Transvision te laten plaatsvinden, begrijpelijk dat zoekactie met namen personen Connexxion niet is uitgevoerd door gevaar dat vertrouwelijke info Connexxion bij Transvision bekend zou worden, inhoud van informatie die bij [gedaagde partij c.s.] zou zijn aangetroffen onbekend en daardoor geen aanwijzing dat verder onderzoek vereist is. Gevorderde meewerken aan onderzoek naar delen bedrijfsinformatie Transvision met derden afgewezen: niet duidelijk waarom daarvoor eerder geen aanleiding was en nu wel. [gedaagde partij c.s.] veroordeeld om mee te werken aan onderzoek of laptop nog in enigerlei vorm bestaat: onderzoek aan laptop kan uitwijzen of laptop is vernietigd en of bestanden zijn gekopieerd. Onvoldoende aannemelijk dat [gedaagde 2] zich in strijd met verbod met Valys-aanbesteding heeft bezig gehouden.

 

IEPT20180105, Rb Den Haag, Digital Revolution v Samsung

Vordering om Samsung te bevelen tenuitvoerlegging van aan gesteld overgedragen octrooien en modellen verbonden executierechten te staken, afgewezen: geen reden te twijfelen dat overdracht heeft plaatsgevonden, voldoende aannemelijk dat partijen hebben bedoeld ook de executierechten ten aanzien van de octrooien en modellen over te dragen, uit niets blijkt dat Samsung tot executie zal overgaan. Standpunt dat executiebevoegdheid niet voor overgang vatbaar is verworpen: in vonnis vervatte rechten beschouwd als vorderingsrechten ex art. 3:83 lid 1 BW.

 

IEPT20180103, Rb Den Haag, Converse

Inbreuk op merkenrecht Converse door Goeiemode en Van Caem Sports nu beroep op uitputting onvoldoende is onderbouwd: keten facturen eindigt bij SMATT, dat geen toestemming had de schoenen in de EER in het verkeer te brengen, verklaring advocaat SMATT vormt geen bewijs, uitputting gemotiveerd betwist. Van Caem Sports in vrijwaringszaak in gelegenheid gesteld te bewijzen dat hoofdzaak gaat om schoenen die bij EN-S Sports zijn ingekocht: verweer lijkt aan de aandacht te zijn ontsnapt. Indien zij hierin slaagt is EN-S Sports gehouden Van Caem Sports schadeloos te stellen: koopovereenkomst bevat garantie dat schoenen vrij verhandelbaar zijn in EER terwijl hier is geen sprake van is, EN-S Sports kan zich niet verweren met betoog dat Van Caem Sport in hoofdzaak niet de juiste weren heeft gevoerd. Ook SMATT aansprakelijk voor vergoeding schade Van Caem Sports: onrechtmatige daad door onjuiste verklaring omtrent status schoenen. Van Caem op haar beurt gehouden schade Goeiemode te vergoeden: schoenen non-conform.

 

IEPT20180103, Rb Den Haag, Philip Morris v World Freight

Art. 9(4) UmeV mag niet met terugwerkende kracht op in beslag genomen sigaretten worden toegepast: is vóór inwerkingtreding van dat artikel in haven Rotterdam binnengekomen en beslag op gelegd, toepassen met terugwerkende kracht zou in strijd zijn met rechtszekerheid en verbod van terugwerkende kracht. Geen richtlijnconforme interpretatie BVIE door op artikel 10(4) Merkenrichtlijn 2015 te anticiperen: omzettingstermijn nog niet verstreken, dat niet anticiperen doelstelling richtlijn ernstig in gevaar zou brengen niet toegelicht. Onvoldoende toegelicht dat container bestemd is om noodzakelijkerwijs in Unie in handel te worden gebracht: voor vraag of partij noodzakelijkerwijs in Unie wordt ingevoerd niet van belang dat uiteindelijke bestemming goederen niet, of niet direct, is aangegeven. Tussenkomst TTL afgewezen: gepretendeerde eigendomsrecht op sigaretten onvoldoende onderbouwd.