Juli 2018

Print this page

IEPT20180731, Hof Den Haag, Jaguar v Compagnia Del Viaggio

Voldoende onderbouwd dat woordmerk en beeldmerk van Jaguar normaal zijn gebruikt voor de waren in klasse 18 (lederwaren), zodat deze alsnog moeten worden betrokken in de vergelijking met het bestreden Jaguar- beeldmerk. Oppositie  toegewezen: grote mate van visuele overeenstemming door identiek dominant woordelement (Jaguar) hetgeen bij het beeldmerk wordt versterkt door een afgebeelde springende jaguar, ook auditief en begripsmatig sprake van grote overeenstemming, waren deels identiek en deels in hoge mate soortgelijk, hierdoor is - temeer nu de merken van Jaguar grote bekendheid genieten - sprake van verwarringsgevaar.

 

IEPT20180731, Hof Den Haag, Street One

‘Overdracht’ domeinnaam streetone.nl afgewezen nu niet kan worden aangenomen dat appellant - een voormalig franchisenemer die tijdelijk als houder van de domeinnaam stond geregistreerd - rechthebbende is: goederenrechtelijke noties waarop appellant zich beroept niet zonder meer van toepassing op domeinnaam, Webapply was - nadat zij met instemming van appellant als domeinnaamhouder werd geregistreerd - bevoegd de registratie over te dragen,  gesteld gebruiksrecht domeinnaam levert geen recht op registratie als houder op. Street One handelde - ook indien zij op de hoogte was van gestelde afspraak dat hiervoor toestemming van appellant nodig was -  niet onrechtmatig door mee te werken aan de overdracht van de domeinnaamregistratie: van Street One kon niet worden gevergd mogelijke belangen van appellant te laten prevaleren boven eigen belang zich tegen (dreigende) merkinbreuk door gebruik van de domeinnaam te verzetten. Door merkhouder ingestelde procedure tot wijziging domeinnaamhouderregistratie valt onder artikel 1019h Rv: vordering merkhouder is immers gebaseerd op merkinbreuk en (mede) gericht op het voorkomen daarvan door de vermeende inbreukmaker de beschikking over die domeinnaam te ontnemen.

 

IEPT20180731, Hof Den Haag, Saepio

Terecht geoordeeld dat geen sprake is van inbreuk op Uniebeeldmerk Saepio omdat de diensten waarvoor geïntimeerde het teken gebruikt (beveiligingsdiensten) niet identiek of soortgelijk zijn aan de waren waarvoor het merk is ingeschreven (kleding, schoeisel en hoofddeksels): onvoldoende onderbouwd dat sprake is van inbreuk ex artikel 9 lid 2 sub c Uniemerkenveroordeling (waarbij van soortgelijkheid geen sprake hoeft te zijn). Ook onrechtmatig handelen onvoldoende onderbouwd.

 

IEPT20180730, Rb Den Haag, Chateau De La Garde v Clusius Heritage

Dutch Tulip Vodka is verwijzing naar soort of kwaliteit van de waar (artikel 2.23(1) sub b BVIE en 14(1) sub b UMeV 2017), danwel kenmerk van welke plant het gemaakt is, aangezien Nederlandse tulpen(bollen) worden gebruikt. Geen sprake van deloyaal handelen jegens merkhouder Chateau de la Garde, omdat niet is gebleken dat suggestie wordt gewekt dat commerciële band bestaat met Chateau de la Garde en/of Ilja Gort of dat producten onder het teken ‘Dutch Tulip Vodka’ in enig verband staan tot de La Tulipe wijnen: “Tulip” beschrijvend voor het belangrijkste/onderscheidende ingrediënt en de bereidingswijze van de vodka, onderscheid te maken tussen licht alcoholische dranken (wijn) en zwaar alcoholische dranken (vodka), manier waarop “Tulip” op verpakkingen is weergegeven wijkt in grote mate af van wijze waarop La Tulippe-merken op verpakkingen La Tulipe wijnen zijn aangebracht.

 

IEPT20180727, Rb Midden-Nederland, Reclassering Nederland

Reclassering Nederland moet afschrift van interne onderzoek Nederland en rapport Hoffmann inzake melding misstand door Klokkenluiders overleggen: rechtmatig belang en rechtsbetrekking nu onderzoek en rapport in ontbindingsprocedures arbeidscontracten eisers een rol hebben gespeeld, geen rechtmatig belang bij overlegging onderzoeken KPMG en DJI, die zien op situatie na ontbinding arbeidsovereenkomsten eisers. Geen gewichtige reden om inzage te weigeren: belang eisers om rechtspositie te bepalen dient zwaarder te wegen dan vertrouwelijkheid geïnterviewden.

 

IEPT20180727, Rb Den Haag, Plus 100 v Van der Garde

Geen afbeeldingen van de Passion loungeset zonder kussens in het geding gebracht, waardoor voorzieningenrechter “met een normaal ontwikkeld fantasiegevoel” moet beoordelen hoe het zitvlak eruitziet. Passion wekt andere algemene indruk dan modellen 0002 en 0004: Passion wordt enkel in “vaste opstelling” verhandeld, waardoor modellen 0002 en 0004 niet exact in de Passion “in te passen” zijn. Ook overigens geen inbreuk op modellen 0001 t/m 0004 door het bestaan van aantal verschillen tussen modellen en de loungeset: zitvlak lijkt niet te zweven, zoals bij modellen, licht naar achteren gebogen rugleuning  met curve afwezig, zitvlak Passion oogt niet als massief blok, modellen breder uitgevoerd en ogen brede, Passion heeft geen strakke en minimalistische uitstraling, zwarte naad tussen de elementen ontbreekt bij Passion. Meegewogen dat aantal kenmerken die bij modellen en de Passion vergelijkbaar zijn eveneens vergelijkbaar terugkomen in vormgevingserfgoed. Auteursrechtinbreuk onvoldoende onderbouwd. Passion is geen slaafse kopie van PASSION Lounge-set.

 

IEPT20180725, Rb Amsterdam, GS Media

GS Media kan zich niet beroepen op ontbreken eigen verantwoordelijkheid door enkel plaatsen embedded hyperlink naar seksvideo [eiseres] op geenstijl.nl: embedden heeft in de verschijningsvorm zelfde effect en dezelfde nadelige gevolgen voor eiseres gehad dan als GS Media deze zelf online had geplaatst. GS Media heeft grens van ontoelaatbare overschreden door embedded hyperlink te plaatsen naar seksvideo [eiseres]: op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt dat aan de kaak stellen hypocrisie anderen plaatsen van de embedded hyperlink rechtvaardigde. [gedaagde 3] en [gedaagde 4] persoonlijk aansprakelijk: aansprakelijk onvoldoende betwist. Materiële schade [eiseres] onvoldoende aannemelijk. Immateriële schadevergoeding van €30.000 toegewezen: zeer ernstige inbreuk op persoonlijke levenssfeer eiseres, op indringende wijze en onder grove veronachtzaming van haar belangen doordat zeer groot publiek is bereikt en een en ander [eiseres] nog jaren zal achtervolgen.

 

IEPT20180725, HvJEU, KitKat

Kamer van beroep EUIPO mocht niet oordelen dat vormmerk KitKat - dat niet in de gehele Unie intrinsiek onderscheidend vermogen heeft - is ingeburgerd, zonder zich uit te spreken over inburgering in België, Ierland, Griekenland en Portugal: weliswaar niet noodzakelijk dat voor elke lidstaat apart bewijs wordt geleverd, met de aangevoerde bewijzen moet inburgering wel in alle lidstaten van de Unie aangetoond kunnen worden, hierbij kunnen bepaalde bewijzen relevant zijn voor meerdere landen of zelfs de hele Unie.

 

IEPT20180725, Rb Noord-Nederland, OPN v E-Luscious

Door OPN ex artikel 1019a jo. 843a Rv gevorderde afgifte van bescheiden deels toegewezen na gebruik gegevens uit de Supermarkt Gids voor versturen mailing: voldoende aannemelijk dat de Supermarkt Gids een beschermde databank is, niet in geschil dat E-Luscious ongeautoriseerd gebruik heeft gemaakt van gegevens afkomstig uit deze gids, gevorderde bescheiden grotendeels afgewezen nu niet aannemelijk is dat E-Luscious deze onder zich heeft, gevorderde overlegging van gedetailleerde beschrijving omtrent verkrijging voor mailing gebruikte adressenbestanden wel toewijsbaar.

 

IEPT20180725, Rb Midden-Nederland, Van Haren Uitvaartverzorging v Van Haren Uitvaartzorg

Van Haren Uitvaartzorg dient gebruik van haar handelsnaam te staken in de gemeente De Bilt wegens verwarringsgevaar aldaar met handelsnaam Van Haren Uitvaartverzorging: ouder gebruik rechtsvoorganger gedaagde alleen relevant bij gebruik in De Bilt, hiervan is geen sprake, grote mate van overeenstemming tussen handelsnamen, aard ondernemingen komt overeen, overlap in werkgebied nu gedaagde sinds kort ook actief is in De Bilt.

 

IEPT20180724, Hof Den Haag, Esveco Specialties
Voor Esveco onmogelijk om opgave te doen van inbreukmakende producten tussen 1990 en 2006: met accountantsverklaring onderbouwd dat zij geen gegevens van vóór 1 januari 2006 kan overleggen. Geen door accountant gecertificeerde opgave, maar enkel rapport van feitelijke bevindingen: door accountant gecertificeerde opgave alleen mogelijk indien aan specifieke voorwaarden is voldaan. Opgelegde dwangsom van € 5.000 per dag met maximum van € 100.000 disproportioneel hoog in verhouding tot omzet van € 11.648,36 en kostprijs van € 9.706,05: gematigd tot € 100 per dag of per inbreukmakend product met maximum van € 5.000.

 

IEPT20180724, Rb Den Haag, Mexx International v Globa Sleep

Gebruik teken Mexx (Bedding) maakt inbreuk op Uniewoordmerk Mexx van Mexx International. Merk en teken komen sterk overeen en er is gevaar bij het relevante publiek te verwachten. Verbod op gebruik handelsnaam Mexx Bedding: de handelsnaam wijkt in geringe mate af van het Mexx-Uniewoordmerk en wordt gebruikt voor een onderneming die dezelfde soort waren verhandelt. (artikel 5a Hnw). Inbreukverbod strekt zich ook uit tot social media kanalen: de voorzieningenrechter gaat ervan uit dat Globa de profielen kan opeisen bij de voormalige werknemers dan wel social media kanalen.

 

IEPT20180725, Rb Den Haag, Xplorys v 3 E Tekstil

Verstekvonnis: gebod om inbreuk op modelrechten Xplorys te staken. Proceskostenveroordeling volgens liquidatietarief: kostenoverzicht niet bij dagvaarding opgenomen (zoals vereist in verstekprocedure), leveringsbevestigingen van e-mail en fax onvoldoende om te kunnen aannemen dat gedaagde kennis heeft kunnen nemen van inhoud berichten, ook indien gedaagde wel kennis heeft genomen van kostenoverzicht was dat niet eerder dan 24 uur voor de zitting, waardoor gedaagde geen tijdige verschijning meer kan realiseren om hier verweer tegen te voeren.

 

IEPT20180725, HvJEU, Mitsubishi v Duma

Merkhouder kan zich er op grond van artikel 5 Merkenrichtlijn een 9 Merkenverordening tegen verzetten dat een derde zonder zijn toestemming alle aan dat merk gelijke tekens verwijdert en andere tekens aanbrengt op onder douane-entrepot geplaatste waren met het oog op de invoer of het in de handel brengen ervan in de EER waar die waren nooit eerder werden verhandeld: door handelswijze als in het hoofdgeding wordt merkhouder het wezenlijke recht ontzegd de eerste verhandeling van de van dat merk voorziene waren in de EER te controleren, aantasting herkomstaanduidingsfunctie, aantasting investerings- en reclamefunctie, handelswijze in strijd met onvervalste mededinging.

 

IEPT20180725, HvJEU, Teva v Gilead

Product dat is samengesteld uit meerdere werkzame stoffen met een gecombineerd effect wordt “beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi” in de zin van artikel 3, onder a) Vo ABC Geneesmiddelen wanneer de conclusies van het basisoctrooi noodzakelijkerwijs en specifiek betrekking hebben op de combinatie van de werkzame stoffen waaruit het product bestaat, zelfs indien die combinatie niet uitdrukkelijk is vermeld in deze conclusies. Hiervoor is vereist dat uit oogpunt vakman en op basis van stand van techniek op datum van indiening of prioriteitsdatum van basisoctrooi: (1) de combinatie werkzame stoffen in licht van de beschrijving en de tekeningen noodzakelijkerwijs valt onder de uitvinding waarvoor het octrooi geldt, en (2) elk van deze werkzame stoffen specifiek kan worden geïdentificeerd in het licht van alle door het octrooi bekendgemaakte gegevens.

 

IEPT20180720, Rb Rotterdam, RTV Rijnmond

ublicaties RTV Rijnmond waarin de verwaarlozing van paarden wordt vermeld waar eiseres eigenaar van is, niet onrechtmatig: kwalificatie ‘mogelijke verwaarlozing’ vindt voldoende steun in beschikbare feitenmateriaal, het belang RTV Rijnmond, als regionale omroep, was het informeren van het publiek over het ingrijpen door politie na meldingen van dierverwaarlozing, de informatie was ook zonder RTV Rijnmond in de publiciteit gekomen en er was geen sprake van ernstige te verwachten gevolgen voor eiseres ten tijde van publicaties 2013. De vrijheid van meningsuiting RTV Rijnmond weegt zwaarder dan recht op bescherming eer en goede naam eiseres.

 

IEPT20180718, Rb Den Haag, Happy Cocooning v Arpe

Tafelgashaard Model 2 als nieuw aangemerkt: overgelegde stukken kunnen stelling deze is gebaseerd op een voor de datum van depot beschikbaar gestelde identieke gashaard niet dragen. Model 2 heeft eigen karakter: Model 2 bestaat uit a) een vierkante bak, die één geheel vormt, met een strak lijnenspel, waardoor sprake is van een strakke minimalistische vormgeving; b) de ronde, bassin-achtige, glooiende uitsparing aan de bovenzijde van de bak; c)  de matte look in een donkere kleurstelling; d) uitsparingen onderaan de bak, waardoor deze een enigszins zwevend karakter heeft; e) chroomkleurig bedieningspaneel aan de (rechter)voorzijde, stelling dat kenmerken b, d en e uitsluitend door de technische functie worden bepaald verworpen, totaalindruk van als vormgevingserfgoed gepresenteerde modellen wijkt hiervan af. Tafelgashaard Thyone maakt geen inbreuk op modelrecht Model 2: beide bestaan weliswaar uit een vierkante bak met gelijkende uitsparingen en aan de rechtervoorzijde een bedieningspaneel met twee ronde knoppen waarbij de linker knop groter is dan de rechter, de Thyone wekt door de ‘houtlook’ echter een andere totaalindruk. Geen sprake van auteursrechtinbreuk: hooguit kenmerk b, c en d zijn auteursrechtelijk beschermd, verschillen dusdanig groot dat totaalindrukken niet overeenstemmen. Geen sprake van slaafse nabootsing: voldoende afstand genomen.

 

IEPT20180718, Rb Den Haag, Nikon v ASML

Dat buitenlandse rechters bij uitsluiting bevoegd zijn te oordelen over buitenlandse delen EP 003 leidt niet tot onbevoegdheid Nederlandse rechter m.b.t. grensoverschrijdende vordering inzake onrechtmatige daad door (kort gezegd) het betrokken zijn bij octrooi-inbreuk buiten Nederland: Rb moet wel oordeel buitenlandse rechters afwachten. Conclusies 1 en 5 EP 003 niet nieuw: alle deelkenmerken bevinden zich in octrooiaanvrage EPA2 188, gesteld impliciet kenmerk dat de sensor, de wafer en de wafertafel zich op hoofdzakelijk dezelfde hoogte bevinden (dat expliciet in conclusie 5 is opgenomen) gelet op algemene vakkennis te lezen in  EPA2 188, omdat andere lezing EPA2 188 niet logisch is, Conclusie 5 voegt niets toe aan conclusie 1. Conclusies 6 en 10 geopenbaard in EPA2 188. Handhavingsverbod Nikon afgewezen: niet in strijd met redelijkheid en billijkheid, o.a. omdat geen sprake is van standard essential patents (SEP’s), geen misbruik van bevoegdheid door onevenredigheid belangen, belangenafweging inzake Europeesrechtelijke proportionaliteitstoets in voordeel van Nikon. Beroep op dwanglicentie (artikel 57 ROW) faalt: daargelaten of rechtbank dwanglicentie kan verlenen voordat Minister hierop heeft beslist is onvoldoende gesteld dat weigering van licentie concurrentiebeperkend is. Geen rechtsverwerking: onvoldoende onderbouwd dat Nikon na aflopen CLA gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat zij octrooi niet geldend zou maken. Dat aan handhavingsverbod voorwaarde is toegevoegd dat ASML vergoeding aan Nikon betaalt maakt dit niet anders: het staat niet vast dat voorgestelde vergoeding voor Nikon aanvaardbaar is. Geen misbruik machtspositie: geen gedegen marktafbakening en analyse overgelegd.

 

IEPT20180718, Rb Zeeland-West-Brabant, Hexit

Boek HEXIT niet onrechtmatig: is geschreven uit perceptie gedaagde, hetgeen duidelijk is voor lezer, waardoor situaties anders door eiseres ervaren kunnen zijn en door haar als onwaar kunnen worden bestempeld, door gebruik pseudoniemen is inhoud boek enkel voor kring van intimi te herleiden tot eiseres, die reeds op de hoogte zijn van publicatie.

 

IEPT20180718, Rb Midden-Nederland, Boek Chipshol

Voorschot op schadevergoeding wegens onrechtmatig handelen  en misbruik van procesbevoegdheid afgewezen: uitkomst geschil ligt nog volledig open door gebrek aan concrete aanwijzingen dat Hoge Raad oordeel hof (IEPT20180116) zal volgen of vernietigen, aanzienlijk restitutierisico.

 

IEPT20180717, Hof Arnhem-Leeuwarden, Secmatix v Noviotech

Spoedeisend belang, ondanks dat Secmatix geruime tijd heeft laten verstrijken gelet op aard van gevorderde (informatieverstrekking en verbod op bekendmaking vertrouwelijke informatie aan derden). Secmatix kan aanspraken ontlenen aan NBT: Secmatix is opgericht ter uitvoering afspraken uit de NBT en is de derde ten behoeve van wie voor afdwingbare rechten uit de NBT zijn bedongen. Vorderingen tot verstrekking documenten niet toewijsbaar: deels is de informatie al verstrekt, deels omdat vorderingen verplichtingen uit NBT/Exhibit C te buiten gaan. Vordering tot bekendmaken welke informatie over PIC is gedeeld met derden en verbod tot delen vertrouwelijke informatie in licht van betwisting Noviotech onvoldoende onderbouwd.

 

IEPT20180717, Rb Noord-Holland, Handel in namaakproducten
Taakstraf van 200 uur en gevangenisstraf van 1 maand voorwaardelijk voor het invoeren, te koop aanbieden en in voorraad hebben van een grote hoeveelheid merkvervalste goederen: onvoorwaardelijke gevangenisstraf niet opportuun vanwege schending redelijke termijn (artikel 6 EVRM).

 

IEPT20180717, BenGH, Montis

Schrappen artikel 21 lid 3 (oud) BTMW heeft niet tot gevolg dat auteursrecht op werk van toegepaste kunst dat is vervallen wegens niet tijdig afleggen instandhoudingsverklaring, herleeft: uit antwoorden op aan HvJEU gestelde prejudiciële vragen (IEPT20161020) volgt dat beslist moet worden op grond van het autonome Benelux-recht, een overgangsrechtelijke bepaling ontbreekt in het Protocol houdende wijziging BTWM, Gemeenschappelijk Commentaar geeft evenmin uitsluitsel, hieruit moet gelet op de betekenis die toekomt aan de beginselen van billijkheid en rechtszekerheid worden afgeleid dat aan de wijziging van de BTMW geen terugwerkende kracht toekomt.

 

IEPT20180716, Rb Amsterdam, Eek v Schijf Restoric

Eikenhouten kantinetafels Ontwerp 1 en 2 van Piet Hein Eek auteursrechtelijk beschermd: tafels hebben een als afkomstig van Eek herkenbare vormgeving. Tafels A en B van Schijf Restoric maken inbreuk op ontwerp 1 en 2 nu dermate veel (auteursrechtelijk) beschermde trekken zijn overgenomen dat sprake is van een overeenstemmende totaalindruk: tafels zijn voorzien van een rechthoekig blad met een vergelijkbare dikte en afmeting,  twee stevige staanders met opvallend vormgegeven schuinoplopende voeten die niet aan de uiterste korte zijden onder het tafelblad maar enigszins naar binnen zijn gepositioneerd, rechte stroken hout en nagenoeg identieke kleur, bij tafel B en Ontwerp 2 komt daarbij dat beide zijn gemaakt van sloophout met afwisseling van rechte stroken met kleine vierkantjes, het verschil in dikte en hoek van de poten is van zodanig ondergeschikte betekenis dat het niet afdoet aan de overeenstemmende totaalindrukken.

 

IEPT20180713, Rb Midden-Nederland, CCC

Concurrentiebeding niet geschonden: onvoldoende aannemelijk dat gedaagde eigen producten op basis van chocola ontwikkelt, produceert en/of verkoopt of werkzaam is bij -, diensten verleent aan -, dan wel een belang heeft in een onderneming die producent en/of leverancier is van producten van chocolade. Communicatiebeding geschonden doordat gedaagde zich op LinkedIn als directeur van Ligoon in periode oktober 2015 – februari 2018 presenteert en op zijn website betrokkenheid bij Ligoon vermeldt. Gedaagde moet € 12.500 betalen aan CCC: € 7.500 voor overtreding communicatiebeding, boete van € 500 per dag dat de overtreding voortduurt gematigd tot € 5.000, zodat totaalbedrag €12.500 is, gelet op door CCC beperkte vordering IV tot betaling € 25.000, die voor de helft wordt toegewezen.

 

IEPT20180713, HR, FFF v Levola

Klacht tegen ‘veralgemeniseringsstap’ bij vaststellen begripsmatige overeenstemming tussen woordmerken HEKSENKAAS en WITTE WIEVENKAAS (‘beide zijn immers bovennatuurlijke magische vrouwelijke verschijningen met een negatieve connotatie, hetgeen een zodanig bijzondere categorie wezens/verschijnselen is dat ook dan sprake is van begripsmatige overeenstemming’) slaagt niet: begripsmatige overeenstemming berust naar haar aard op een meer abstracte notie, zoals een gemeenschappelijke betekenis, gedeelde eigenschap of gemeenschappelijk kenmerk van beide tekens, richtlijnen EUIPO bevestigen juistheid van de ‘veralgemeniseringsstap’. Klacht tegen motivering oordeel dat substantieel deel van het relevante publiek bekend is met de betekenis van het begrip ‘witte wieven' slaagt: aan stukken die betrekking hebben op de betekenis van een term kunnen zonder nadere toelichting geen gevolgtrekkingen worden verbonden omtrent de mate waarin de kennis van die term en betekenis onder het publiek verspreid is, zonder nadere toelichting valt niet in te zien waarop het hof zijn oordeel grondt dat ook iemand die niet bekend is met de beschreven kenmerken die de ‘witte wieven’ in volksverhalen bezitten, op zijn minst zal weten dat de term ‘witte wieven’ verwijst naar fictieve vrouwelijke wezens en dat die term een negatieve connotatie heeft. 

 

IEPT20180713, HR, FFF v Levola II

Klacht tegen ‘veralgemeniseringsstap’ bij vaststellen begripsmatige overeenstemming tussen HEKSENKAAS woordmerk en WITTE WIEVENKAAS woord-/beeldmerk (‘beide zijn immers bovennatuurlijke magische vrouwelijke verschijningen met een negatieve connotatie, hetgeen een zodanig bijzondere categorie wezens/verschijnselen is dat ook dan sprake is van begripsmatige overeenstemming’) slaagt niet: begripsmatige overeenstemming berust naar haar aard op een meer abstracte notie, zoals een gemeenschappelijke betekenis, gedeelde eigenschap of gemeenschappelijk kenmerk van beide tekens, richtlijnen EUIPO bevestigen juistheid van de ‘veralgemeniseringsstap’. Klacht tegen motivering oordeel dat substantieel deel van het relevante publiek bekend is met de betekenis van het begrip ‘witte wieven' slaagt: aan stukken die betrekking hebben op de betekenis van een term kunnen zonder nadere toelichting geen gevolgtrekkingen worden verbonden omtrent de mate waarin de kennis van die term en betekenis onder het publiek verspreid is, zonder nadere toelichting valt niet in te zien waarop het hof zijn oordeel grondt dat ook iemand die niet bekend is met de beschreven kenmerken die de ‘witte wieven’ in volksverhalen bezitten, op zijn minst zal weten dat de term ‘witte wieven’ verwijst naar fictieve vrouwelijke wezens en dat die term een negatieve connotatie heeft. 

 

IEPT20180713, HR, FFF v Levola III

Klacht tegen ‘veralgemeniseringsstap’ bij vaststellen begripsmatige overeenstemming tussen HEKSENKAAS woordmerk en WITTE WIEVENKAAS woord-/beeldmerk (‘beide zijn immers bovennatuurlijke magische vrouwelijke verschijningen met een negatieve connotatie, hetgeen een zodanig bijzondere categorie wezens/verschijnselen is dat ook dan sprake is van begripsmatige overeenstemming’) slaagt niet: begripsmatige overeenstemming berust naar haar aard op een meer abstracte notie, zoals een gemeenschappelijke betekenis, gedeelde eigenschap of gemeenschappelijk kenmerk van beide tekens, richtlijnen EUIPO bevestigen juistheid van de ‘veralgemeniseringsstap’. Klacht tegen motivering oordeel dat substantieel deel van het relevante publiek bekend is met de betekenis van het begrip ‘witte wieven' slaagt: aan stukken die betrekking hebben op de betekenis van een term kunnen zonder nadere toelichting geen gevolgtrekkingen worden verbonden omtrent de mate waarin de kennis van die term en betekenis onder het publiek verspreid is, zonder nadere toelichting valt niet in te zien waarop het hof zijn oordeel grondt dat ook iemand die niet bekend is met de beschreven kenmerken die de ‘witte wieven’ in volksverhalen bezitten, op zijn minst zal weten dat de term ‘witte wieven’ verwijst naar fictieve vrouwelijke wezens en dat die term een negatieve connotatie heeft. 

 

IEPT20180712, Rb Amsterdam, Anbo v Omroep Max

Uitzending Meldpunt en artikel Follow The Money over de jaarcijfers, het teruggelopen ledenaantal en het bestuur van Anbo niet onrechtmatig: Met betrekking tot uitlaten van de journalist van FTM vervult Omroep Max  een boodschappersfunctie, de opmerkingen van de journalist dat de houding van de directeur defensief en agressief en de opmerking van een expert dat de bestuursstructuur niet in balans is betreffen waardeoordelen. De ernst van de misstanden die Omroep Max aan de kaak stelt en hebben een maatschappelijk belang. Voldoende mogelijkheid tot wederhoor geboden. Drie beweerde feitelijke onjuistheden in artikel FTM vinden voldoende steun in feitenmateriaal en van twee beweerde onjuistheden is onvoldoende duidelijk wat onjuist is.

 

IEPT20180711, Rb Amsterdam, Bandit

Bandit Mistgeneratoren (BM) en Bandit Installatietechniek (BI) hebben geen toestemming voor gebruik woord “Bandit”: toestemming vloeide voort uit beëindigde distributieovereenkomst tussen Bandit NV en FRS, BM en BI hadden op de hoogte moeten zijn van beëindiging van distributieovereenkomst. Handelsnamen “Bandit Mistgeneratoren” en “Bandit Installatietechniek” maken inbreuk op handelsnaam “Bandit”: verwarringsgevaar door geringe afwijking naamgeving en zelfde handelsactiviteiten  (verkoop van beveiligingsapparatuur en desgewenst de installatie daarvan). Merkinbreuk “sub a”: woord “bandit” in handelsnamen en domeinnamen van BM en BI gelijk aan merkenrechten Bandit NV. Merkinbreuk “sub b”.

 

IEPT20180711, Rb Den Haag, Haga

Geen auteursrechtinbreuk door Stichting Hagaziekenhuis dat niet verantwoordelijk is voor gebruik afbeeldingen op website gyn-care.nl: website feitelijk beheerd door gynaecologen van Maatschap Gynaecologie Haga Ziekenhuis dat ook houdster is van domeinnaam (ook na wijziging rechtsvorm), inhoud website wijst erop dat alleen de vakgroep auteursrecht op inhoud website claimt, dat gebruik afbeeldingen is gestaakt na sommatie van Haga wijst niet op toegang Haga tot website, nu zij sommatie aan vakgroep heeft doorgezonden. Geen matiging proceskosten doordat Haga pas bij CvA heeft aangevoerd dat eiser andere partij moest aanspreken: uit SIDN-register had eiser redelijkerwijs kunnen afleiden dat mogelijk andere rechtspersoon gedagvaard had moeten worden.

 

IEPT20180711, Rb Den Haag, Syngenta v ZeeNop

Rechtspraak HvJEU over ompakking ook van toepassing op gewasbestrijdingsmiddelen. In casu sprake van ompakking: nieuwe etiketten geheel over oorspronkelijke etiketten geplakt, waardoor deze niet meer zichtbaar zijn, etiketten bevatten nieuwe productnaam en Nederlandse gebruiksaanwijzing toegevoegd, reëel risico van aantasting herkomstgarantie. ZeeNop maakt inbreuk op merken Syngenta. Niet voldaan aan derde voorwaarde uit jurisprudentie ompakken: vermelding ZeeNop als distributeur is iets anders dan vermelding als ompakker en wekt ten onrechte indruk dat sprake is van commerciële band met Syngenta. Niet voldaan aan vijfde voorwaarde: ZeeNop heeft Syngenta niet van voorgenomen ompakking in kennis gesteld. Ompakker die merkhouder op de hoogte brengt dient desgevraagd een exemplaar van product te  leveren: ompakker is niet gehouden zelf exemplaar aan te bieden.

 

IEPT20180711, Rb Den Haag, Stertil v LSI

Vrachtwagenblokkeringssysteem Powerlock maakt wegens afwijkende totaalindruk geen inbreuk op auteursrecht Combilok: slechts de geïntegreerde wielgeleiding en het huis van de blokkeerarm zijn mogelijk zelfstandig auteursrechtelijk beschermde trekken, de geïntegreerde wielgeleiding en het huis van de blokkeerarm van de Powerlock wijken af van die van de Combilok, Combilok wegens mate van technische bepaaldheid bovendien slechts beperkt auteursrechtelijk beschermd. Geen sprake van slaafse nabootsing: voor zover sprake is van eigen plaats op de markt heeft LSI alles gedaan wat mogelijk en nodig is om verwarringsgevaar te voorkomen zonder dat de functionaliteit in het geding komt.  

 

IEPT20180710, Rb Den Haag, Eredivisie v Eetcafe Kenitra

Inbreuk op auteursrechten Eredivisie door zonder zakelijke licentie auteursrechtelijk beschermde beelden te tonen in cafés.

 

IEPT20180710, Hof Den Bosch, Newsconnection v Brein

Usenetprovider Newsconnection moet Brein gegevens uploaders van auteursrechtelijk beschermd materiaal verstrekken: betreffen specifieke gegevens met betrekking tot nauwkeurig gedefinieerde groep gebruikers, persoonlijke levenssfeer van betrokkenen niet op ontoelaatbare wijze in geding en Newsconnection handelt in strijd met haar zorgvuldigheidsverplichting jegens de auteursrechthebbenden voor wie Brein opkomt. Op één onderdeel gaan de gevraagde gegevens te ver: Brein dient geen toegang te krijgen tot de inhoud van financiële transacties als zodanig. Grieven 1 en 2 strekkende dat Newsonnection niet aan de veroordeling kan voldoen omdat zij als reseller niet over de IP-adressen beschikt en dat toets van Lycos/Pessers alleen geldt als de tussenpersoon de gevraagde gegevens heeft, falen: de verplichting tot het verstrekken van NAW gegevens brengt met zich mee dat zij op eenvoudige wijze over die gegevens dient te beschikken. Hof vernietigt beslissing voorzieningenrechter dat gebiedt Newsconnection haar administratie en bedrijfsvoering zo in te richten dat zij aan Brein, binnen 5 dagen na eerste verzoek van Brein dan wel na een gerechtelijk bevel daartoe, aan haar raadsman de identificerende gegevens kan verschaffen van al haar klanten: verplichting om met een derde een overeenkomst te sluiten met een voorgeschreven inhoud is een te ver gaande inbreuk op de autonomie van betrokken partijen.  

 

IEPT20180706, Rb Oost-Brabant, ‘t Winkeltje v Twinkeltje

Kledingzaak Twinkeltje mag geen vestiging openen in Uden wegens inbreuk op oudere handelsnaam ’t Winkeltje van kledingzaak in dezelfde straat: ’t Winkeltje is weliswaar een beschrijvende handelsnaam, maar volgens het Parfumswinkel-arrest (IEPT20170919) kan verwarringsgevaar ook bij beschrijvende handelsnaam volstaan voor inbreuk indien deze is ingeburgerd, ’t Winkeltje is ingeburgerd bij het publiek, sterke visuele gelijkenis, uitspraak handelsnamen nagenoeg gelijk, verschil in logo’s onvoldoende ter voorkoming van verwarring als gevolg van bovenstaande gelijkenis en omstandigheid dat het gaat om ondernemingen van gelijke aard in dezelfde straat. 

 

IEPT20180706, Rb Rotterdam, Poezenmand

Poezenmand eiseres is auteursrechtelijk beschermd: combinatie van de tipi-vorm, materiaalkeuze van rotan, kleur en verdere afwerking maakt de poezenmand zodanig afwijkend van de overige reeds bestaande poezenmanden dat het ontwerp een voldoende eigen karakter heeft en het persoonlijke stempel van de maker draagt. Eiseres is maker krachtens artikel 8 Aw: poezenmand eerder dan Boony-poezenmanden gedaagde openbaar gemaakt als afkomstig van eiseres. Dat Boony-versie 1 poezenmanden nog worden verkocht door bepaalde detailwinkels niet in strijd met afspraak partijen: geen recall overeengekomen en niet bekend welke aantallen reeds (aan de detailhandel) waren verkocht. Boony-versie 2 maakt inbreuk op poezenmand eiseres: overeenstemmende totaalindruk door overeenstemming in tipi-vorm, materiaalkeuze, kleur, vlechtwerk en afmetingen, verschil in opening poezenmand onvoldoende om overeenstemming weg te nemen.

 

IEPT20180705, Rb Zeeland-West-Brabant, Talpa

Uitzending televisieprogramma waarin eiser naar voren komt als huisjesmelker niet onrechtmatig; belangenafweging valt in voordeel Talpa uit: eiser is op de hoogte gebracht van het op handen zijnde programma over hem waarin zijn villa in beeld komt, de getoonde villa is een kantooradres en geen woonadres en eiser heeft indruk gewekt akkoord te zijn met inhoud programma en heeft vervolgens zes maanden geen actie ondernomen Geen sprake van smaad en laster: eiser is eerder door het hof Amsterdam aangemerkt als huisjesmelker en de aangehaalde verhuurpraktijken zijn niet ontleend aan eerdere, smadelijke of lasterlijke, publicaties. Het verspreiden van strafrechtelijke gegevens en het tonen van beelden van de villa is niet in strijd met de AVG: vermelding veroordeling staat gelijk aan vermelden simpel feit welke niet door Talpa in een register of databank is verwerkt en de beelden van villa zonder vermelding adres te onbepaald om aan te kunnen merken als persoonsgegevens.

 

IEPT20180705, HvJEU, Jägermeister v EUIPO

Afbeelding van model waarvoor om inschrijving wordt verzocht moet het ex artikel 36(1) Gemeenschapsmodellenverordening mogelijk maken om dat model duidelijk te identificeren.

 

IEPT20180705, Rb Noord-Holland, Brandwacht Huren

Handelsnaam Brandwacht Huren komt geen bescherming toe: zuiver beschrijvend voor het verhuren van brandwachten. Gebruik beschrijvende aanduiding alleen onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen: regel uit HR Artiestenverloning (IEPT20151211) over domeinnamen geldt ook voor handelsnamen. In dit geval is van onrechtmatigheid sprake: bewust verwarring in de hand gewerkt met oogmerk om op misleidende wijze klanten weg te lokken bij Brandwacht Huren. Teksten, lay-out en logo website Brandwacht Huren niet auteursrechtelijk beschermd: teksten en lay-out niet creatief en oorspronkelijk, logo met schild en vlam is gebruikelijk in branche zodat bij klein verschil geen sprake is van ontlening.

 

IEPT20180711, Rb Overijssel, Smartdocuments v Docminded

Onrechtmatig handelen, onbehoorlijk bestuur en strijd met goed werknemerschap bij opzetten concurrerende onderneming: aard, inhoud en omvang van naar privé e-mailadres of computer overgebrachte stukken lijkt te wijzen op het bestaan van een vooropgezet plan, ondernemingsplan is gemaakt toen gedaagden nog in dienst waren bij eiser, collectieve ziekmelding ongeloofwaardig, stelselmatig en substantieel gebruik gemaakt van bedrijfsdebiet, kennis en vertrouwelijke gegevens die gedaagden hebben opgedaan tijdens hun dienstverband bij eiser.

 

IEPT20180704, Rb Zeeland-West-Brabant, Converse v Sporttrading

Beroep op uitputting merkenrecht Converse slaagt na omkering bewijslast in tussenvonnis (IEPT20130904): Converse niet geslaagd in bewijs dat door Sporttrading verhandelde schoenen zonder toestemming - of medewerking van een licentiehouder van Converse -  zijn geïmporteerd en verder binnen de EER zijn verhandeld. Converse veroordeeld in schadevergoeding op te maken bij staat: voldoende aannemelijk dat schade is geleden door het optreden van Converse. Proceskosten ex artikel 1019h Rv begroot op ruim € 467 duizend: kosten redelijk en evenredig gelet op kosten en wijze van procederen Converse.

 

IEPT20180703, Rb Midden-Nederland, Pacavon v BKD

Terecht niet alle met WOB-verzoeken gevraagde gegevens inzake Novocap-affaire - waarbij volgens eiseres massaal niet-geregistreerde en door verweerder gekeurde tulpen zijn verhandeld - verstrekt: mededeling Stichting Bollenkeuringsdienst dat gegevens van 2003 en daarvoor niet (langer) worden bewaard niet ongeloofwaardig, voor de bloembollenbranche zeer concurrentiegevoelige gegevens die betrokken bedrijven voor de registratie van hun kwekersrechten vertrouwelijk aan verweerder hebben medegedeeld, aangezien kwekersrechten 25 jaar duren is informatie van de betrokken bedrijven nog steeds actueel en concurrentiegevoelig.

 

IEPT20180703, Rb Den Haag, IOS Press

Vzgr bevoegd: “settled by arbitration in any court having jurisdiction thereof” uit uitgeefovereenkomst uitgelegd als beslechting van het geschil door de bevoegde rechtbank, Vzgr Rb Amsterdam krachtens artikel 2 Rv bevoegd. Uitleg artikel 13 uitgeefovereenkomst houdt niet in dat enkel IOS Press mocht ontbinden: IOS Press mocht door eiser voorgestelde amendement niet begrijpen dat dit ertoe strekte dat eiser recht op ontbinding prijs gaf, letterlijke betekenis doet hier onvoldoende aan af: eiser geen jurist is en had geen juridische bijstand bij onderhandelingen. Uitgeefovereenkomst mocht worden ontbonden omdat IOS Press zich niet heeft gehouden aan verplichting om artikelen te copy-editen (controle op taal, spelling, grammatica): peer reviewing proces ontslaat IOS Press niet van copy editing verplichting, uit artikel 5 uitgeefovereenkomst blijkt niet dat hoofdredacteur taal, stijl of spelling moet beoordelen, geen rechtsverwerking.

 

IEPT20180703, Hof Den Haag, PHZ v EPAL

Merkhouder EPAL kan zich niet verzetten tegen verdere verhandeling van gerepareerde pallets voorzien van het EPAL-merk waaraan geen wijzigingen van niet ondergeschikte betekenis zijn aangebracht: nu de pallets met toestemming van EPAL in het verkeer zijn gebracht is verzet alleen mogelijk indien sprake is van een gegronde reden en verdere verhandeling afbreuk doet af kan doen aan de functies van het merk, geen afbreuk aan herkomstaanduidingsfunctie nu niet de indruk wordt gewekt dat PHZ en EPAL economisch verbonden zijn, met een collectief merk niet kan worden afgedwongen dat pallets uitsluitend door bepaalde (rechts)personen en volgens bepaalde normen mogen worden gerepareerd, geen aantasting van kwaliteitsgarantie- en investeringsfunctie.

 

IEPT20180703, Hof Den Haag, Foto zonder toestemming

Appellant mocht er niet vanuit gaan dat geïntimeerde auteursrecht aan model had overgedragen en had nader onderzoek moeten doen. Model had toestemming foto te gebruiken voor promotie van haarzelf als model, waar het gebruik van de foto door appellant ter promotie van goud niet onder valt. Inbreuk op persoonlijkheidsrechten geïntimeerden door tekst “Fortunate Gold” in grote letters over foto heen te tonen en door gebrek aan naamsvermelding. Schadevergoeding volgens tarieven Stichting Foto Anoniem. Kostenveroordeling eerste aanleg van € 4.300,16 ligt ruim onder indicatietarief eenvoudige bodemzaak van € 8.000 en is proportioneel. Appellant krijg gelegenheid te reageren op proceskosten geïntimeerde in hoger beroep.

 

IEPT20180703, Rb Den Haag, Digital Revolution v S-Printing

Nederlandse rechter op grond van artikel 24 sub 5 Brussel I bis-Verordening bevoegd ten aanzien van Zuid-Koreaanse partij S-Printing in procedure die ziet op gevorderde zekerheidstelling voor tenuitvoerlegging van in Nederland gewezen en te wijzen vonnis. Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag relatief bevoegd: vorderingen vallen binnen exclusieve bevoegdheid rechtbank Den Haag ex artikel 80 lid 2 jo. 70 ROW nu vorderingen ertoe strekken dat voorwaarde wordt verbonden aan handhaving octrooirechten. Zekerheid voor proceskosten Digital Revolution afgewezen: artikel 224 Rv niet van toepassing. Zekerheid voor proceskostenveroordeling afgewezen: belang bij zekerheid in de zin van artikel 483 lid 2 Rv weegt onvoldoende zwaar. Zekerheid voor executieschade afgewezen: belang bij zekerheid in de zin van artikel 483 lid 2 Rv weegt onvoldoende zwaar nu onvoldoende aannemelijk is dat S-Printing geen verhaal biedt, risico als gevolg van omstandigheid dat dat S-Printing transportvehikel in overdracht octrooiportefeuille van Samsung naar HP voldoende ondervangen door verklaring waarin HP aansprakelijkheid heeft aanvaard. Proceskosten ex indicatietarief voor normaal kort beding begroot op € 15.000: geen sprake van (technische) discussie over geldigheid van of inbreuk op octrooi.