Juni 2018

Print this page

IEPT20180629, HR, Brein v Ziggo-XS4ALL

Na oordeel Hof van Justitie vernietigt HR het arrest van hof Den Haag van 28 januari 2014 en verwijst het geding naar hof Amsterdam: Hof van Justitie heeft (anders dan het hof Den Haag) geoordeeld dat de beschikbaarstelling en het beheer van online filesharing platform moet worden beschouwd als een  mededeling aan het publiek en TPB pleegt zelf inbreuk. Bewijslast dat een bevel op grond van artikel 26d Aw effectief en evenredig is rust bij Brein: geen grond om andere regel te hanteren dan uit art. 150 Rv voortvloeit.

 

IEPT20180629, HR, Consumentenbond

Cassatieberoep verworpen (artikel 81 lid 1 RO): de in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden.

 

IEPT20180628, HvJEU, EUIPO v Puma

Terecht geoordeeld dat kamer van beroep EUIPO haar motiveringsplicht niet is nagekomen: ten onrechte niet ingegaan op eerdere EUIPO-beslissingen waarin bekendheid Puma was aangenomen onder de enkele stelling dat moet worden beslist op grond van de verordening zoals uitgelegd door de Unierechter en niet op grond van eerdere beslissingspraktijk EUIPO of nationale bureaus. Indien motiveringsplicht niet kon worden nakomen omdat kamer van beroep niet beschikte over de bewijzen die in de eerdere procedures waren overgelegd had gebruik moeten worden gemaakt van bevoegdheid om de overlegging van die bewijzen te verzoeken.

 

IEPT20180628, Hof Den Haag, Spirits v FKP

Hof stemt oordeel in zaak tussen FKP en Spirits inzake (1973) Stolichnaya-merk v Stoli op oordeel bodemrechter (hof Den haag, IEPT20180109). Afstemmingsregel geldt niet in zaak tussen FKP en ZHS en ten aanzien van (2003) STOLICHNAYA-merk v Stoli. Visuele overeenstemming tussen STOLI-label en STOLICHNAYA-merken doordat meest bepalende woord uit STOLI-label “STOLI” gelijk is aan eerste deel woord “STOLICHNAYA”,             gelijkenis versterkt doordat diverse elementen STOLI-label en plaatsing daarvan gelijkenis vertonen met elementen STOLICHNAYA-merken en plaatsing daarvan, Umfeld van andere wodkaflessen doet niet af aan visuele overeenstemming, nu dit deels niet op de Benelux-markt te koop is en deels aanzienlijk afwijkt. Geen begripsmatige overeenstemming: woorden STOLI en STOLICHNAYA hebben geen betekenis voor gemiddelde consument. Gelet op de overeenstemming is sprake van (directe en/of indirecte) verwarring. Spirits heeft STOLI-flessen in zomer 2015 in Benelux op de markt gebracht (ter vervanging van de STOLICHNAYA-flessen die zij voor maart 2015 op de Benelux-markt bracht.

 

IEPT20180627, Rb Den Haag, Beach Hotel

Geen verwarringsgevaar tussen [naam VOF] en Beach Hotel: aard ondernemingen weliswaar vergelijkbaar (verschaffen onderdak in hotel dat nabij de kust is gelegen), maar partijen actief in verschillende regio’s (144 km afstand) en beschikken over verschillende faciliteiten. Ten overvloede: ook als wel sprake is van verwarringsgevaar wordt verzoek niet toegewezen: niet vast komen te staan dat handelsnaam verzoekster ouder is dan handelsnaam verweerster.

 

IEPT20180627, Rb Den Haag, Luxottica

Verstekvonnis inzake replica RayBan brillen: inbreukverbod, rekening en verantwoording, inleveren resterende voorraad, winstafdracht en dwangsom van € 500 per dag of € 250 per inbreukmakend product met een maximum van € 50.000.

 

IEPT20180627, Rb Den Haag, Novomatic v Betsoft

Rechtbank Den Haag internationaal en relatief bevoegd ten aanzien van vorderingen jegens Curaçaose en Costa Ricaanse rechtspersonen: voor auteursrecht ex artikel 6 onder e Rv nu vermeend inbreukmakende spellen via websites in Nederland raadpleegbaar waren, voor Uniemerken ex artikel 125 lid 2 UMVo, voor Beneluxmerken ex artikel 4.6 lid 1 BVIE.  Fronts van fysieke gokkasten ‘Hot Shot’, ‘Random Runner’, ‘Revolution’ en ‘Hell Raiser’ auteursrechtelijk beschermd: spelconcepten weliswaar niet beschermd, ruimte voor creatieve keuzes in vormgeving van de afzonderlijke elementen. De fronts van de gewraakte digitale versies van de spellen maken hierop inbreuk: zelfde totaalindruk nu vormgeving vrijwel één op één is overgenomen. Inbreukverbod beperkt tot Nederland: geen enkele nadere invulling gegeven aan stelling dat inbreuk is gemaakt in andere landen op basis van daar geldende auteurswetten. Merkinbreuk door overnemen als merk ingeschreven namen van de spellen: gelijke tekens gebruikt voor soortgelijke waren zodat verwarringsgevaar bestaat. Proceskosten begroot conform het liquidatietarief: kosten onvoldoende gespecificeerd.

 

IEPT20180626, Hof Den Haag, Digital Revolution v Samsung

Schorsing procedure wegens overdracht printer business door Samsung aan S-Printing afgewezen: door Samsung gestelde schorsingsgrond, de overdracht aan S-Printing van de octrooien en gemeenschapsmodellen die onderwerp zijn van het onderhavige geschil, heeft zich niet voorgedaan in deze instantie (maar reeds vóór het uitbrengen van de appeldagvaarding), overdracht aandelen S-Printing aan HP is geen schorsingsgrond nu octrooien en gemeenschapsmodellen in handen S-Printing zijn gebleven. Proceskosten begroot volgens liquidatietarief (€ 1.074): schorsingsincident is zeer eenvoudig, niet bewerkelijk incident.

 

IEPT20180622, Rb Amsterdam, Media Digitaal

Inbreuk auteursrecht door artikel van eiser op server Media Digitaal te plaatsen: artikel was beschikbaar voor abonnees en openbaarmaking gebeurde zonder toestemming eiser.

 

IEPT20180621, HvJEU, Pfizer v Orifarm

Houder van een ABC dat in een andere lidstaat dan de nieuwe lidstaten is afgegeven kan zich met specifieke mechanismen verzetten tegen parallelinvoer van een medicijn uit deze nieuwe lidstaten indien de rechtsstelsels van deze laatste staten op de datum van de aanvraag van het basisoctrooi geen vergelijkbare bescherming boden, zodat de houder geen mogelijkheid had om in de staten van uitvoer een vergelijkbaar octrooi en een ABC te verkrijgen. Specifieke mechanismen van toepassing op de verlenging uit artikel 36 (1), van verordening betreffende geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik (1901/2006).

 

IEPT20180621, Rb Limburg, LVO

Jegens oud-medewerker gevorderd algeheel verbod om uitlatingen te doen over scholengemeenschap afgewezen: vereist dat wordt aangegeven voor welke berichten verbod wordt gevraagd en waaruit onrechtmatigheid bestaat.

 

IEPT20180620, Rb Zeeland-West-Brabant, Siemens v Airopack

Onvoldoende betwist dat ATG uitsluitend NX3-module heeft gebruikt van NX-software. Schade begroot op licentievergoeding die ATG verschuldigd zou zijn geweest voor gebruik NX3-module wanneer zij daarom in 2015 had verzocht: € 30.182 (€ 21.560 + 2 jaar onderhoudstarief van € 4.311) volgens tarievenlijst Siemens. Schadevergoeding enkel begroot op licentievergoeding NX9 software (ondanks dat ook NX10 is geïnstalleerd): NX10-versie zou zonder bijkomende kosten zijn verkregen bij afname NX9 met onderhoudscontract. Reputatieschade en schade wegens verlies exclusiviteit en exploitatiemogelijkheden onvoldoende onderbouwd. Schade wegens opsporen inbreuk op grond van artikel 6:97 BW begroot op € 2.500. Geen nodeloos gelegd beslag. Geen onrechtmatig procederen Siemens: geen stellingen waarvan Siemens op voorhand moest begrijpen dat deze geen kans van slagen hadden.\

 

IEPT20180619, Hof Amsterdam, Essegé v Ruby Decor

Essegé geslaagd in bewijs van normaal gebruik van merk RUBY in periode van 14 maart 2003 tot 14 maart 2008: met getuigenverklaringen aangetoond dat gemiddeld 382 RUBY verwarmingsproducten per jaar in Benelux zijn verkocht, waarbij naam RUBY op verpakking voorkomt. Getuigenverklaringen Ruby Decor dat dit een marginaal aantal is niet gevolgd. Sfeerhaarden zonder rookkanaal, waaronder bio-ethanol haarden van Ruby Decor soortgelijk aan kachels, radiatoren en terrasverwarmers van Essegé: zelfde gebruiksdoel, het verwarmen van een huiskamer of terras zonder rookkanaal, worden verkocht via zelfde distributiekanalen en bestemd voor zelfde eindgebruiker/consument die op zoek is naar verwarming of bijverwarming voor huiselijk gebruik. Verwarringsgevaar tussen merk RUBY FIRES en merk RUBY: grote mate van overeenstemming tussen RUBY FIRES en RUBY: enige verschil is “FIRES”, welke toevoeging beschrijvend is, grote mate van overeenstemming kan bij publiek indruk wekken dat  apparaten dezelfde herkomst hebben, waarbij Ruby Fires een bijzondere categorie of type van RUBY- afkomstige apparaten vormt. Merkinbreuk verbod en verbod om merk RUBY te gebruiken in handelsnaam en domeinnamen Ruby Decor.

 

IEPT20180619, Rb Gelderland, Secmatix v SKU

Eiswijziging ter zitting in strijd met goede procesorde: moet worden gezien als aanvulling van de eis, waardoor toewijzing leidt tot veel uitgebreidere afdracht plicht, waarop SKU zich niet heeft kunnen voorbereiden. Geen schending Solo License Agreement (SLA) door SKU, waarin staat dat indien SKU “Confidential Information” over PIC technologie wil publiceren zij 60 dagen voor publicatie concept aan Secmatix ter beschikking moet stellen: niet duidelijk gemaakt welke vertrouwelijke know how door SKU op Biogel congres 15-18 april 2018 zou zijn geopenbaard, alle informatie en onderzoeksresultaten die tijdens Biogel congres zijn gepresenteerd reeds bij brief van 19 januari aan Secmatix toegestuurd, hetgeen bij “WHS Annual Meeting” van 25-29 april 2018 is geopenbaard is reeds op 8 maart 2018 aan Secmatix ter inzage gestuurd, waardoor geen, althans geen ernstige inbreuk op de SLA is gemaakt. Geen verplichting in SLA voor SKU om deelnames aan projecten en consortia (vooraf) aan Secmatrix kenbaar te maken.

 

IEPT20180619, GHvJ, 1XCorp v IMG

Algeheel inbreukverbod op auteursrecht IMG toegewezen: voldoende aannemelijk dat 1XCorp ook na (IEPT20170616) - waarin verbod op embedden sportwedstijden op gokwebsite slechts ten aanzien van in dat vonnis genoemde wedstrijden werd opgelegd - stelselmatig en op grote schaal inbreuk is blijven maken. 

 

IEPT20180615, Rb Amsterdam, Nationale Opera

Geen beperking uitingsvrijheid door journalist niet langer persvrijkaarten meer te verstrekken: toegang voorstellingen niet belet, enkel geen vrijkaarten meer verstrekt. Dat eiser of zijn opdrachtgever kosten zal moeten maken om de voorstellingen van de Nationale Opera te kunnen blijven recenseren doet niet af aan oordeel dat vrijheid van meningsuiting niet in geding is: voorshands aannemelijk dat tal van andere journalisten geen vrijkaarten ontvangen. Niet uitnodigen journalist voor persbijeenkomsten geen beperking vrijheid van meningsuiting: belang voor- en nazit lijkt vanuit journalistiek oogpunt beperkt, eiser heeft ook producties gerecenseerd zonder persbijeenkomst bij te wonen, lang niet alle journalisten uitgenodigd voor persbijeenkomsten.

 

IEPT20180615, Rb Den Haag, KT Group v Dé Beheermakelaar

Inbreuk op auteursrecht en merkenrecht KT Group door na beëindiging samenwerking zonder toestemming gebruik te maken van video’s en brochure en Uniemerk van The Resort Group. Proceskosten gecompenseerd: procedure was gelet op o.a. dat gedaagden telkens bereid waren aan verwijderverzoeken te voldoen en dat KT Group aan gedaagden geen onthoudingsverklaring heeft voorgelegd wellicht niet nodig geweest, twee vorderingen toegewezen, maar alle overige vorderingen afgewezen.

 

IEPT20180613, Rb Den Haag, Rolls-Royce v Rebel Rich

Rebel & Rich-merk maakt geen inbreuk ‘sub b’ op beeldmerken Rolls-Royce ingeschreven in klasse 14 (sierraden): slechts enige mate van visuele overeenstemming vanwege het gebruik van twee deels overlappende hoofletter R’s, visuele elementen en dominante en onderscheidende woordelement REBEL&RICH leiden tot andere visuele indruk, geen auditieve of begripsmatige overeenstemming, onderscheidend vermogen Rolls-Royce voor waren uit klasse 14 biedt onvoldoende tegenwicht aan geringe mate van overeenstemming, publiek zal RR element in Rebel & Rich merk niet koppelen aan Rolls-Royce. Geen inbreuk ‘sub c’ op Rolls-Royce beeldmerk ingeschreven in klaas 12 (auto’s): geen sprake van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit onderscheidend vermogen of reputatie nu duidelijk is dat de twee RR-en zien op de afkorting Rebel & Rich, afbreuk aan onderscheidend vermogen onvoldoende onderbouwd, afbreuk aan reputatie eveneens onvoldoende onderbouwd. 

 

IEPT20180615, Rb Noord-Nederland, Sikkom

Geen verwijdering en rectificatie van artikel waarin bedrijf van oplichting wordt beschuldigd: in kort geding niet vast te stellen of beschuldiging juist of onjuist is, terwijl vorderingen [bedrijf 1] veronderstellen dat sprake is van ongegronde beschuldiging.

 

IEPT20180612, HvJEU, Louboutin v Van Haren

Een op de zool van een hooggehakte schoen aangebrachte kleur, is geen nietig merk op basis van artikel 3 lid 1 sub e Merkenrichtlijn 2008: een dergelijk teken bestaat niet uitsluitend uit de “vorm” in de zin van deze bepaling.

 

IEPT20180612, Hof Den Haag, Dow v Ceves

Depot Ceves van woordmerk PolyBlue niet nietig: dat het depot is verricht op niet bestaande handelsnaam (door kennelijke verschrijving) vormt geen grond voor oppositie op voet van artikel 2.14 BVIE. Geen verwarringsgevaar Kleurmerk Dow en woordmerk PolyBlue: begripsmatige gelijkenis tussen Kleurmerk en woordmerk is beperkt, auditieve gelijkenis is niet aan de orde, iedere visuele gelijkenis ontbreekt en Kleurmerk Dow door gebruik zeer gering onderscheidend vermogen in Benelux verkregen. Dow’s klacht dat het oudere woordmerk BLUE wel normaal gebruikt is gaat niet op: partijstelling valt niet onder het begrip ‘stukken’ van artikel 2.16 lid 3 sub a BVIE en vormt geen bewijs van gebruik in de zin van artikelen 1.17 en 1.29 UR-BVIE.

 

IEPT20180612, Hof Amsterdam, Handelsnaam brasserie

Gevorderde staking van gebruik naam [X] met betrekking tot [X] Oost toegewezen: openen horecazaak binnen straal van 5 kilometer onder naam [X] in strijd met dat in koopprijs ook vergoeding voor goodwill en handelsnaam was begrepen en in strijd met contractuele verboden koopovereenkomst. Non-concurrentiebeding geschonden door binnen periode van 2 jaar binnen straal van 5 km (4,63 km) afstand een [X]-vestiging te openen. Appellant krijgt gelegenheid zich over beroep op matiging boetes door geïntimeerde uit te laten, waarop geïntimeerde vervolgens mag reageren.

 

IEPT20180612, Rb Overijssel, RUG

(Delen van) door voormalig docent van de Rijksuniversiteit Groningen bewerkte syllabi vormen auteursrechtelijk beschermd werk: wijzigingen in opzet en volgorde vloeien voort uit een persoonlijke visie en dragen daarmee een eigen en persoonlijk stempel. Auteursrecht op syllabi berust op grond van artikel 7 Aw bij de universiteit: werkzaamheden verricht ten behoeve van dienstbetrekking, dat docent werkzaamheden in eigen tijd en op eigen computer heeft verricht doet daar niet aan af, dat de RUG geen expliciete opdracht heeft gegeven tot bewerken syllabi maakt dat niet anders. Beroep op persoonlijkheidsrechten strandt: nu RUG wordt aangemerkt als maker is zij ook berusten persoonlijkheidsrechten bij haar, gelet op discussie over vraag of persoonlijkheidsrechten wel aan fictieve maker kunnen toekomen wordt ten overvloede overwogen dat beroep op persoonlijkheidsrecht docent niet zou baten nu het beroep onvoldoende is onderbouwd.

 

IEPT20180611, Rb Den Haag, MSD v Teva

Strikt genomen voldoet combinatie-ABC van MSD aan eisen ABC-Vo. Vzgr stemt voorlopig oordeel af op eindbeslissing bodemrechter in IEPT20180410 en oordeelt voorshands dat verlening van de ABC in strijd is met de ratio van de ABC-Vo. Dat in onderhavige zaak biosynthese remmer wordt geclaimd die wél in octrooi wordt genoemd leidt niet tot ander oordeel: voor beslissing bodemprocedure dragend dat biosynthese remmers uit EP 599 geen “innovative active ingredient” vormen en als zodanig ook niet het voorwerp (subject matter) van het octrooi zijn. Gevorderde proceskosten gematigd van € 145.032,86 naar € 40.000: € 16.000 afgetrokken voor grijsmakingsverzoek nu niet voor de hand lag dat MSD ex parte zou verzoeken, voor overige aansluiting gezocht bij complex IE-kort geding, nu in onderhavige zaak geen technische verweren zijn gevoerd en geen niet-inbreukargumenten zijn ontwikkeld.  

 

IEPT20180608, Rb Midden-Nederland, CTS

Geen bevel ex artikel 28(9) Aw om herkomst inbreukmakende goederen aan auteursrechthebbende mede te delen. Tekeningen van onderdelen van opslagtanks niet auteursrechtelijk beschermd: ontleend aan algemeen bekend Amerikaanse basisontwerp en zijn technisch en functioneel bepaald, onvoldoende toegelicht dat bij vormgeving tekeningen creatieve keuzes zijn gemaakt, aanpassingen ten aanzien van basisontwerp zijn technisch en functioneel bepaald, ook als geheel gezien zijn tekeningen van technische aard. Gebod ex artikel 47 TRIPS-verdrag om inbreukmaker te bevelen rechthebbende informatie te verschaffen over “voorman”  niet opgenomen in richtlijn en Wet bescherming bedrijfsgeheimen. Ook indien ervan uit wordt gegaan dat bevel om herkomst inbreukmakende goederen inzake bedrijfsgeheimen in beginsel mogelijk is biedt dat geen soelaas: onvoldoende aannemelijk gemaakt dat tekeningen bedrijfsgeheimen zijn gelet op technische aard en ontlening aan algemeen bekende Amerikaanse standaarden.

 

IEPT20180608, HR, Pearson

Geen substantiële investeringen in de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud van de databank: hof heeft met het creëren van “inhoudelijke waarde” klaarblijkelijk oog op de creatie van de zelfstandige informatieve waarde die leidt tot het ontstaan van een nieuw element en niet op het toevoegen van inhoudelijke waarde aan een reeds bestaand element door opneming in een databank. Geen onjuiste rechtsopvatting dat combinatie van gegevens een zelfstandig element kan opleveren. Door Pearson gestelde investeringen die betrekking hebben op totstandkoming normgegevens terecht buiten beschouwing gelaten.

 

IEPT20180608, HR, Resolution v Shionogi

Uitleg octrooiconclusies. Achter conclusies liggende uitvindingsgedachte (afstandsleer) uit Van Bentum v Kool (IEPT20020329) niet langer het uitgangspunt, maar een gezichtspunt, waardoor hieraan geen zelfstandige betekenis meer toekomt in de zin van een bij de uitleg uit te voeren afzonderlijke toets. Bij vraag of in conclusie opgenomen formulering moet worden opgevat als beperking beschermingsomvang kan betekenis worden toegekend aan antwoord dat de gemiddelde vakman zal geven op de vraag naar het bestaan van een goede grond voor die beperking. Hof heeft octrooiconclusies op door Hoge Raad voorgeschreven wijze uitgelegd en de na weging van de gezichtspunten gegeven uitleg is niet onbegrijpelijk.

 

IEPT20180608, Rb Den Haag, Vestival v Vestival

Overtreding van gebod uit (IEPT20180307) om gebruik VESTIVAL te staken ter aanduiding van muziekevenementen niet overtreden: gebruik op websites van derden valt in beginsel niet onder gebod, onvoldoende gebleken dat dit gebruik in opdracht of met toestemming van Havensluis plaatsvindt, gebruik door partijen waar Havensluis wel  directe relatie mee heeft kan door tegenstrijdigheid ingebrachte schermopnamen niet worden vastgesteld, twijfelachtig of (bovendien onvoldoende aannemelijk gemaakt) gebruik als metatag onder het gebod valt, gebruik op social media pagina’s Havensluis kan door tegenstrijdige schermopnames niet met voldoende zekerheid worden aangenomen. Proceskosten op grond van Indicatietarieven voor normale IE-zaak begroot op € 15.000: gevorderd bedrag van € 29.340 komt onredelijk en onevenredig voor.

 

IEPT20180607, HvJEU, Scotch Whisky Association

Voor vaststelling van “indirect commercieel gebruik” van een beschermde geografische aanduiding is vereist dat het litigieuze bestanddeel identiek of vergelijkbaar is aan deze aanduiding: volstaat niet als bestanddeel associatie met de geografische aanduiding oproept. Voor vaststelling van een “voorstelling” van een beschermde geografische aanduiding is vereist dat het artikel waarvoor de beschermde geografische aanduiding geldt, als referentiebeeld voor de geest zal komen bij het zien van de litigieuze benaming: hierbij hoeft geen rekening te worden gehouden met context en feit dat bestanddeel vergezeld gaat van vermelding van de werkelijke oorsprong van het product. Bij vaststelling “onjuiste of misleidende vermelding” hoeft eveneens geen rekening hoeft te worden gehouden met de context.

 

IEPT20180606, Rb, Amsterdam, SBS II

Enkel schade uit de aantasting van eer en goede  naam (als gevolg van onrechtmatige publicatie) aan SBS toerekenbaar: handelen SBS jegens eiser onrechtmatig, geringe mate van verwijtbaarheid omdat zekere mate van zorgvuldigheid is getoond door SBS en door gebrek aan opzettelijk onrechtmatig handelen,  het bij deze specifieke onrechtmatige daad naar ervaringsregels te verwachten gevolg levert een beperkte aantasting van eer en goede naam op (eiser enkel voor beperkte kring herkenbaar), PTSS en arbeidsongeschiktheid is geen te verwachten gevolg van een dergelijke onrechtmatige publicatie. Beroep op arresten Hoge Raad inzake letselschade samenhangend met een bijzondere psychische gesteldheid gaat niet op: mate van verwijtbaarheid is in deze arresten groter dan in dit geval en tussen SBS en eiser geen werkgever-werknemer relatie.

 

IEPT20180606, Rb Den Haag, Nikon v ASML

Dat buitenlandse rechters bij uitsluiting bevoegd zijn te oordelen over buitenlandse delen EP 480 leidt niet tot onbevoegdheid Nederlandse rechter m.b.t. grensoverschrijdende vordering inzake onrechtmatige daad door (kort gezegd) het betrokken zijn bij octrooi-inbreuk buiten Nederland: Rb moet wel oordeel buitenlandse rechters afwachten. EP 480 niet inventief in licht van EP 470 gecombineerd met EP 541. Maatregel 1.b (afbuigelement) geen verschilmaatregel: als al sprake is van een aperture stop, zou vakman uit octrooi begrijpen dat zowel aperture stop als DOE in terminologie van octrooi als afbuigelement kan fungeren. Technisch effect verschilkenmerk 1.c: tegelijkertijd afbeelden van verschillende patronen met hoge resolutie. Oplossing technisch probleem te vinden in EP 541, waarin te lezen is dat  twee verschillende verlichtingen in één exposure kunnen worden gecombineerd. Indien lichtverdeling in centrale gebied rond de as als duidelijker ringvorm wordt opgevat is EP 480 niet inventief in licht van EP 067 gecombineerd met algemene vakkennis of JP 120: verschilkenmerk 1.e (gebruik van polarisatie-instelelement) dat zorgt voor verbeterd contrast  behoorde tot algemene vakkennis vakman. Zaak wordt aangehouden voor zover het gevorderde in de hoofdzaak verband houdt met inbreuk op andere nationale delen.

 

IEPT20180606, Rb Limburg, Car Care Venray

Overdracht social media inglocodes en verbod op concurrerende activiteiten bij verstekvonnis in kort geding toegewezen: voldoende aannemelijk dat gedaagde gestelde inbreuken op tussen partijen gesloten overeenkomst pleegt. Inbreukverbod op handelsnamen Car Care Venray en [X] afgewezen: gaat om beschrijvende aanduiding in combinatie met persoons- of plaatsnaam waardoor handelsnamen niet of nauwelijks beschermd zijn, wegens toegewezen verbod op concurrerende activiteiten bestaat bovendien geen verwarringsgevaar meer waardoor spoedeisend belang vervalt.

 

IEPT20180606, Rb Amsterdam, SBS

Uitzending Undercover in Nederland over illegale polygame huwelijken in Nederland niet onrechtmatig jegens imam: sprake van misstand indien in Nederland polygame huwelijken worden gesloten, uit beelden blijkt dat imam bereid is mee te werken aan islamitisch huwelijk tussen medewerkster van Undercover en man die al twee vrouwen had, gezien de ernst van de misstand mochten verborgen camerabeelden worden gemaakt en mocht de imam herkenbaar in beeld worden gebracht.

 

IEPT20180605, Hof Amsterdam, Dagboek moeder Vaatstra

Dwangsommen uit hoofde van het arrest 17 maart 2015 (IEPT20150317) niet verjaard: uit sommatiebrief van 4 mei 2015 strekkende dat geïntimeerde dwangsommen verbeurt blijkt voldoende duidelijk dat deze sommatie tevens betrekking heeft op de nieuwe veroordelingen die het hof in het arrest van 17 maart 2015 op straffe van verbeurte van dwangsommen heeft uitgesproken. Proceskosten berekend op de voet van artikel 1019h Rv: deze zaak ziet - ook in zoverre het gaat om dwangsommen - op de handhaving van een auteursrechtelijk werk.

 

IEPT20180605, HvJEU, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein

Beheerder fanpagina op Facebook is (mede) verantwoordelijk voor verwerking persoonsgegevens: gebruik platform ontslaat beheerder niet van naleving verplichtingen. Wanneer een buiten de Unie gevestigde onderneming vestigingen in verschillende lidstaten heeft, is toezichthoudende autoriteit van een lidstaat bevoegd ten aanzien vestiging in die lidstaat ook als exclusieve verantwoordelijkheid voor verwerking persoonsgegevens elders berust. Autoriteit die voornemens is bevoegdheid uit te oefenen ten aanzien van een lichaam dat gevestigd is op het grondgebied van deze lidstaat wegens inbreuken die zijn begaan door verantwoordelijke voor verwerking die elders gevestigd is, is bevoegd wettigheid verwerking autonoom te beoordelen en bevoegdheid ten aanzien van op haar grondgebied gevestigde onderneming uitoefenen zonder om eerst de toezichthoudende autoriteit van de andere lidstaat te verzoeken op te treden.

 

IEPT20180605, Hof Den Haag, High Point v KPN

Betoog over geldigheid octrooi in ruime vorm en hulpverzoeken achterhaald: bestaat niet meer door centrale beperking en wordt krachtens artikel 68 EOV geacht nooit te hebben bestaan, octrooi verder beperkt dan de hulpverzoeken. Betoog over octrooi in beperkte vorm strijdig met goede procesorde: centraal beperkte conclusies nagenoeg identiek aan door hof bij tussenarrest (IEPT20151103) geweigerde conclusies, beslissing door verwerping cassatieklachten onherroepelijk geworden en zou worden omzeild door het toestaan van debat over geldigheid, met beroep op beperkte conclusies wordt nieuw debat over geldigheid octrooi geopend, waarvoor in beginsel geen plaats is, beroep op octrooi in beperkte vorm had veel eerder kunnen worden gedaan. Bezwaren High Point tegen proceskosten eerste aanleg KPN gepasseerd wegens strijd met twee-conclusie-regel. Indicatietarieven in IE-zaken (normale bodemzaak) naar analogie toegepast op proceskosten na cassatie en incidenteel beroep, waarin uitsluitend processuele vragen aan de orde waren: € 20.000 voor proceskosten na cassatie en € 20.000 voor proceskosten incidenteel beroep.

 

IEPT20180605, Hof Den Haag, Google

Na verwijzing door Hoge Raad (IEPT20170224) wederom geoordeeld dat Google gewraakte URL’s niet hoeft te verwijderen uit zoekresultaten bij zoekopdracht naam appellant: appellant heeft zich bij herhaling schuldig gemaakt aan misdrijven, publiek heeft zeer groot belang om te kunnen beschikken over deze informatie, dit belang vormt rechtvaardiging voor inmenging in privéleven appellant.

 

IEPT20180605, Hof Den Bosch, BenB

Inbreuk op handelsnaam Sunsation door gebruik handelsnaam Sunsational Tanning voor zonnestudio’s: handelsnamen wijken in geringe mate af nu de verzonnen woordcombinatie ‘Sunsational’ het eerst zal opvallen en de toevoegingen geen relevante afwijking opleveren, verschillende vestigingsplaatsen doen niet af aan verwarringsgevaar. Geen merkinbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE: teken Sunsational Tanning en Sunsation niet gelijk. Wel inbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE wegens verwarringsgevaar: woordmerk Sunsational betreft creatieve woordcombinatie met zeker onderscheidend vermogen, woordcombinatie komt terug in het teken, toevoegingen zijn onbeduidend. Geregistreerd houden van domeinnaam en doorlinken naar nieuwe website niet onrechtmatig: geen gebruik als handelsnaam, geen gebruik ter onderscheiding van waren of diensten, merkinbreuk ‘sub d’ (ander gebruik) onvoldoende onderbouwd. Kosten voor hoger beroep begroot op liquidatietarief: geen opgave gedaan.

 

IEPT20180605, Hof Den Bosch, Franchiseovereenkomst

Op grond van dwaling bij sluiten franchiseovereenkomst gestoelde vorderingen franchisenemers ex artikel 3:52 BW verjaard: meer dan drie jaar verstreken tussen ontdekken dwaling en beroep daarop. Franchisenemers kunnen zich ook niet verweren met beroep op dwaling: weliswaar kan beroep op dwaling ex artikel 3:51 lid 3 BW te allen tijde worden gedaan ter afwering in rechte van een op de rechtshandeling steunende vordering, onvoldoende onderbouwd dat dat door franchisegever een ondeugdelijke winstprognose is vertrekt en dat franchisenemers bij juiste voorstelling van zaken niet zouden hebben gecontracteerd.  Terecht geoordeeld dat franchisegever voor wat betreft op auteursrecht gebaseerde vorderingen niet heeft te gelden als materiele procespartij: zij treedt op als lasthebber van [holding]. Franchiseovereenkomsten niet nietig op grond van Mededingingswet: weliswaar sprake van verticale prijsbinding welke in strijd is met artikel 6 lid 1 Mw, onvoldoende onderbouwd dat de overeenkomst daardoor in zijn geheel nietig is. Onvoldoende onderbouwd dat franchisegever tekort is geschoten in nakoming overeenkomst. Ook beroep op onvoorziene omstandigheden onvoldoende onderbouwd. [appellant 2] kan geen nakoming van de overeenkomst vorderen: vorderingsrechten van inmiddels failliete franchisegever zijn aan [appellant 2]  gecedeerd, maar [appellant 2]  heeft niet de rechtspositie van franchisegever overgenomen. Gevorderde inzage geweigerd: vordering heeft geen betrekking op bepaalde bescheiden ex artikel 843a lid 1 Rv. [geïntimeerde 4]l verantwoordelijk voor schade franchisegever als gevolg van derdenbeslagen: vorderingen waarvoor beslagen zijn gelegd bleken geheel ongegrond.

 

IEPT20180605, Rb Den Haag, Eatalia v Papa Eatalia

Papa Eatalia maakt inbreuk op handelsnaam Eatalia: Ealalia niet volledig beschrijvend en geen gebruikelijke aanduiding voor Italiaanse eetgelegenheid, handelsnaam Papa Italia wijkt niet in meer dan geringe mate af van handelsnaam Eatalia, nu het gaat om vergelijkebare ondernemingen die zijn gevestigd in het centrum van Den Haag is verwarringsgevaar te duchten.