Maart 2018

Print this page

IEPT20180330, Rb Oost-Brabant, Leff! Kinderkleding v LEF! Kinderschoenen

Verwarringsgevaar tussen handelsnamen LEF! Kinderschoenen en Leff! Kinderkleding: handelsnamen stemmen in aanzienlijke mate overeen, ondernemingen zijn van duidelijk vergelijkbare aard en betrekkelijk dicht bij elkaar gevestigd.

 

IEPT20180330, Rb Oost-Brabant, Vervor v PVS

PVS maakt zich schuldig aan misleidende vergelijkende reclame ex artikel 6:194a lid 2 sub c BW door onjuiste prijzen van concurrent Vervor te vermelden: het ligt in beginsel op de weg van PVS om juistheid prijzen aannemelijk te maken, PVS mocht er niet vanuit gaan dat prijs van veranda’s uit prijslijst 2016 nog actueel was.

 

IEPT20180330, Rb Overijssel, Kronos

Merkinbreuk door invoeren flessen palmolie met daarop het teken Villageoise door Kronos: vast staat dat teken gelijk is aan woordmerk van eiser en dat het gaat om dezelfde waren, eventuele toestemming aan Koas betekent niet dat ook Kronos toestemming heeft gekregen voor gebruik, voldoende aannemelijk dat Kronos (en niet Koas) de flessen heeft ingevoerd.

 

IEPT20180329, Rb Amsterdam, Essential Aesthetics v Amsterdam Aesthetics

Contactverbod concurrentiebeding overtreden: verzending nieuwsbrief aan klant Essential Aesthetics, die speciaal e-mailadres voor Essential Aesthetics had aangemaakt doet vermoeden dat gebruik is gemaakt van adressenbestand Essential Aesthetics. Geen spoedeisend belang bij toewijzing boete van € 5.000 wegens overtreding contactverbod. Handelsnaam Amsterdam Aesthetics maakt geen inbreuk op handelsnaam Essential Aesthetics: geen gelijkluidende naam en sprake van naam die niet in slechts geringe mate afwijkt in de zin van artikel 5 Hnw door o.a. andere betekenis, uitspraak en beschrijvende aard “Aesthetics”. Logo Amsterdam Aesthetics niet in strijd met vaststellingsovereenkomst of slaafse nabootsing van logo Essential Aesthetics: enkel gelijkenis met betrekking tot de driehoekige vorm van de logo’s en aan de onderkant krullen, verder niet. Website Amsterdam Aesthetics geen slaafse nabootsing website Essential Aesthetics: als er al enige overeenkomst is door een menubalk over de hele breedte met een foto van een vrouwelijk model, is die functioneel bepaald. Geen overtreding concurrentiebeding door gebruik te maken van specialisten die werkzaam zijn (geweest) voor Essential Aesthetics: gelet op betwisting [I] niet bast te stellen dat sprake is van (overtreding van) een comncurrentiebeding, niet in te zien waarom aantrekken zelfde ZZP-er onrechtmatig zou zijn jegens Essential Aesthetics.

 

IEPT20180328, Rb Den Haag, Icos v Teva, Sandoz en Mylan

Vorderingen in hoofdzaken afgewezen vanwege vernietiging octrooi EP 181 in eindvonnis in parallelle zaak tussen Teva en Icos (IEPT20180314). Icos veroordeeld in 1019h Rv proceskosten volgens tussen partijen gemaakte afspraken (€75.000 in procedure tegen Teva en Sandoz, € 100.000 in procedure tegen Mylan).

 

IEPT20180328, Rb Den Haag, NUV v Tom Kabinet

Vervolg op tussenvonnis (IEPT20170712). Geen prejudiciële vragen over uitleg van “mededeling aan het publiek” nu rechtbank hier in het tussenvonnis al een eindoordeel heeft gegeven: slechts bij onjuiste juridische of feitelijke grondslag kan hierop worden teruggekomen, HvJEU Filmspeler (IEPT20170426) en Brein v Ziggo (IEPT20170614) nopen niet tot heroverweging nu deze arresten zien op andere situatie. Geen prejudiciële vragen over toepasselijkheid Softwarerichtlijn: ook hierover is reeds bindende eindbeslissing gegeven. Voorgestelde formulering prejudiciële vragen blijft grotendeels in stand.

 

IEPT20180328, Rb Amsterdam, AvroTros

Ex artikel 382 sub a Rv (bedrog in geding) gevorderde herroeping van uitspraak waarin werd geoordeeld dat Radar-item over magnetische ketting BioStabil niet onrechtmatig is, afgewezen: onderzoeksrapport waar eiser zich op beroept is pas na geding in bezit van Radar gekomen, onvoldoende onderbouwd dat inhoud daarvan reeds bekend was.

 

IEPT20180328, Rb Den Haag, Stoffenmanager

Uniewoordmerk STOFFENMANAGER van Cosanta nietig verklaard voor applicatie voor beheersing gevaarlijke stoffen: woordmerk is beschrijvend voor de aangeboden diensten, geen sprake van inburgering nu publiek gebruik ‘stoffenmanager’ niet als merk zal hebben opgevat. Geen sprake van misleidende of ongeoorloofde vergelijkende reclame: met gebruik woord ‘stoffenmanager’ wordt niet verwezen naar (de applicatie van) Cosanta.

 

IEPT20180327, Hof Den Haag, Coloplast v Medical4You

Octrooi EP 729 voor ‘a ready-to-use urinary catheter assembly’ niet inventief t.o.v. de LoFric katheter of Rødsten-publicatie: nat verpakken in niet-gasdoorlatende verpakking lag naar oordeel hof op relevante prioriteitsdatum voor de hand en vakman zou zich vervolgens realiseren dat voor nat houden kathetersamenstel verdere maatregelen nodig zijn en uitkomen op gebruik van niet-gasdoorlatend materiaal. Geen sprake van ‘partial problems’ benadering. Hof wijkt af van oordeel TKB over geldigheid EP 729: in die procedure beroepen partijen zich op andere prior art.

 

IEPT20180323, HR, Credit Suisse v Jongepier qq

Faillissement licentiegever geeft de curator niet de bevoegdheid om een door de schuldenaar voor het faillissement verrichte prestatie (‘actief’) ongedaan te maken of een voortdurende prestatie voor zover deze bestaat uit een dulden of nalaten, te beëindigen, zoals door intrekking van een verleende licentie. De wet gaat ervan uit dat de ten tijde van de faillietverklaring bestaande duurverplichting blijft doorlopen in het faillissement (Berzona-arrest). Dat […] komt niet in strijd met het fixatiebeginsel, nu het hier gaat om een verplichting die bij het intreden van het faillissement reeds bestaat. Blijvende verschuldigdheid licentievergoedingen uit bestaande licentie bij faillissement licentienemer. Zolang een bestaande licentieovereenkomst nagekomen wordt, kan een vordering op de schuldenaar betreffende periodieke tegenprestatieverplichtingen ter verificatie worden ingediend. Indien voortzetting van de overeenkomst niet in het belang is van de boedel, dient de curator deze dan ook zo spoedig als volgens de betrokken overeenkomst of de wet (waaronder ook de art. 38a-40 Fw) mogelijk is te beëindigen, teneinde de vordering van de wederpartij niet te doen oplopen. Additionele verplichtingen voor gefailleerde uit bestaande licentie. Verifieerbare vorderingen indien niet zij niet het gevolg zijn van een keuzemogelijkheid van de crediteur.

 

IEPT20180323, Rb Overijssel, Solidnature

Vordering tot afgifte Beslagen en Bescheiden op grond van artikel 843a Rv afgewezen: Naar voorlopig oordeel geen sprake van rechtsbetrekking op grond van onrechtmatig handelen tussen A en X; geen redelijk vermoeden dat X achter lastercampagne jegens A zit. Vordering in reconventie tot opheffing conservatoire bewijsbeslagen afgewezen: belang van A dat de Bescheiden beschikbaar blijven in verband met een eventueel hoger beroep of een bodemprocedure weegt zwaarder dan het belang van X bij opheffing van het bewijsbeslag.

 

IEPT20180322, Rb Amsterdam, Google IV

Artikelen over ambtenaar die door de Gemeente Rotterdam ontwikkelde software te eigen bate zou hebben verkocht hoeven niet te worden verwijderd uit zoekresultaten Google: niet gebleken dat artikelen onjuist of achterhaald zijn, artikelen bevatten geen  informatie over privéleven van verzoeken maar slechts over zijn professioneel handelen, publiek en toekomstige klanten hebben belang bij deze informatie.

 

IEPT20180322, Rb Amsterdam, Google III

Verbod op verwerking strafrechtelijke persoonsgegevens uit artikel 16 Wbp geldt niet voor tonen van publicaties met dergelijke gegevens in resultaten zoekmachine: Google kan weliswaar geen beroep doen op journalistieke exceptie, essentiële functie zoekmachine zou met categorisch verbod onaanvaardbaar worden beperkt. Artikel over veroordeling verzoeker wegens maken heimelijke opnames van huursters moeten worden verwijderd uit zoekresultaten Google nu geen sprake is van bijzonder geval waarin privacybelangen verzoeker opzij worden gezet: informatie schadelijk voor reputatie en privéleven verzoeker, verzoeker is niet als professionele partij opgetreden en is geen publiek persoon, belang publiek om van veroordeling kennis te nemen is gering.

 

IEPT20180322, Rb Amsterdam, Google II

Verbod op verwerking strafrechtelijke persoonsgegevens uit artikel 16 Wbp geldt niet voor tonen van publicaties met dergelijke gegevens in resultaten zoekmachine: Google kan weliswaar geen beroep doen op journalistieke exceptie, essentiële functie zoekmachine zou met categorisch verbod onaanvaardbaar worden beperkt. Artikelen over tuchtzaak tegen accountant hoeven niet te worden verwijderd uit zoekresultaten nu sprake is van bijzonder geval waarin belangen Google en publiek prevaleren boven belang accountant: zoekresultaten niet onjuist of achterhaald, tuchtzaak maakt onderdeel uit van publiek debat, zoekresultaten zijn relevant voor publiek en potentiele klanten.

 

IEPT20180322, Rb Amsterdam, Google

Publicaties over vermeende belastingontduiking muziekproducent hoeven niet uit zoekresultaten Google te worden verwijderd: publicaties bevatten geen bijzondere strafrechtelijke persoonsgegevens ex artikel 16 Wbp, niet aannemelijk gemaakt dat de berichtgeving onjuist, irrelevant, bovenmatig of achterhaald is, sprake van bijzonder geval waarin privacybelang en recht op bescherming  persoonsgegevens verzoeker dient te wijken voor belang Google en internetgebruiker.

 

IEPT20180321, Rb Midden-Nederland, Hypotheekshop

Ondanks dat in strijd met verplichtingen franchiseovereenkomst is gehandeld geen boetes verbeurd: Hypotheekshop heeft niet krachtens franchiseovereenkomst vereiste sommatiebrief gestuurd. Door Hypotheekshop op grond van franchiseovereenkomst gevorderde bedrag van € 56.166 verkeerd berekend: € 9.567,47 in mindering gebracht. Gedaagde heeft nog recht op € 2.457,66 aan provisiegelden. Geldvordering Hypotheekshop toegewezen voor bedrag van € 44.140,87 (€ 56.166 - € 9.567,47 - € 2.457,66).

 

IEPT20180321, Rb Amsterdam, Internetzaaddonor

Publicatie artikel AD over internetspermadonor met Asperger niet onrechtmatig

Verzoek verwijzing andere rechtbank afgewezen: het enkele feit dat in een andere zaak met een andere wederpartij  deze rechtbank ten nadele van eiser heeft beslist is voor verwijzing onvoldoende. Artikel over eiser waarin wordt beweerd dat hij als zaaddonor heeft verzwegen dat hij syndroom van Asperger heeft, niet onrechtmatig: belang AD om publiek te informeren weegt zwaarder, beweringen vinden voldoende steun in het ten tijde van de publicatie van het artikel beschikbare feitenmateriaal, eiser voldoende gelegenheid tot wederhoor geboden en herkenbaarheid door plaatsing foto in combinatie  met vermelden van alias op internet, leeftijd en woonplaats van eiser beperkte inbreuk en heeft bovendien een waarschuwende effect.

 

IEPT20180321, Rb Amsterdam, Link Advocaten v Linq Advocaten

Verwarringsgevaar tussen handelsnaam LINQ Advocaten en oudere handelsnaam LINK Advocaten: gehele auditieve- en sterke visuele gelijkenis, LINK niet beschrijvend, kern ondernemingen is gelijk, ondernemingen begeven zich ondanks geografische afstand in elkaars vaarwater.

 

IEPT20180321, Rb Den Haag, Mocreate v Samsung

Samsung is met voorinstalleren Upday App niet tekort geschoten in nakoming van verplichting uit licentieovereenkomst om geen App te exploiteren “welke gelijk is aan” de Go App van Mocreate: taalkundig bezien ligt voor de hand dat dezelfde of (vrijwel volledig) identieke apps zijn bedoeld, ruimere uitleg volgt niet uit totstandkomingsgeschiedenis of systematiek van de overeenkomst, ligt niet in de rede dat Samsung een verdergaande beperking in haar bedrijfsvoering heeft willen accepteren, van dezelfde of (vrijwel volledig) identieke apps is door verschillen in functionaliteit, presentatie, bronselectie en technologie geen sprake.

 

IEPT20180321, Rb Amsterdam, Overdracht domeinnaam

Geen grond voor overdracht van domeinnaam: gedaagde heeft voldoende gemotiveerd dat de domeinnaambeheerovereenkomst waar eiser zich op beroept reeds is opgezegd.

 

IEPT20180321, Rb Den Haag, Ross-Tech

Onvoldoende onderbouwd dat [A] degene is die namaak producten heeft aangeboden op marktplaats.

 

IEPT20180320, Hof Den Haag, Organik v Dow

Vonnis Vzgr Rb Rotterdam (IEPT20170906) bekrachtigd waarin schorsing executie arresten hof Den Haag (IEPT20160719 en IEPT20170117) werd afgewezen.

 

IEPT20180320, Rb Limburg, Google

Google hoeft artikelen over faillissement ondernemingen verzoeker niet te verwijderen uit zoekresultaten: informatie is nog steeds actueel en relevant. Belangenafweging conform HvJEU Google v Spain (IEPT20140513) valt uit in voordeel van Google: verwijdering vormt inperking vrijheid van meningsuiting in maatschappelijk debat, publiek heeft belang bij toegang tot informatie over de faillissementen.

 

IEPT20180318, Rb Rotterdam, Plimsoll v Semath

Geen hoofdelijke aansprakelijkheid [gedaagde sub 2] naast Semath voor openstaand bedrag (€ 31.140,45) op grond van franchiseovereenkomst: letterlijke tekst overeenkomst niet eenduidig, enerzijds had [gedaagde sub 2] indien hij op geen enkele wijze financieel verantwoordelijk wenste te zijn bij financiële bepaling om uitzondering op gezamenlijke partijaanduiding moeten vragen, anderzijds had Plimsoll indien gewenst expliciet hoofdelijke (financiële) aansprakelijkheid moeten opnemen in de franchiseovereenkomst. Gedaagden bij helfte voor het bedrag aansprakelijk gehouden.

 

IEPT20180315, Rb Limburg, Vitak

Brief aan hoogleraren en NVWA niet onrechtmatig jegens VitaK: brief bedoeld om zorg te uiten en wetenschappelijk debat te starten, de toon is bezorgd, niet suggestief en het staat de bezorgde burger vrij om zorgen over medische apparatuur te uiten bij overheidsorgaan.

 

IEPT20180314, Rb Amsterdam, TMG

Media-uitingen waarin eiser beschuldigd wordt van seksueel wangedrag gepubliceerd door TMG onrechtmatig: door herleidbaarheid is het belang van eiser bij bescherming van eer, goede naam en reputatie geschonden. Geen verbod op toekomstige publicaties: vordering te onbepaald en te veelomvattend. Immateriële schadevergoeding van tienduizend euro toegewezen: beschuldigingen betreffen ernstige strafbare feiten en een groot publiek is bereikt.

 

IEPT20180314, Rb Den Haag, Teva v Icos

Octrooi EP 181 voor behandeling erectiestoornissen niet inventief: vakman zou op grond van Daugan-publicatie voor potentieel krachtiger oraal in te nemen PDE5-remmer voldoende incentive hebben om naast viagra een tweede ‘second in class’ geneesmiddel te ontwikkelen en met verklaring deskundige heeft Teva aannemelijk gemaakt dat vakman tot dosering van 5mg zou komen. Hoewel Rb geen gebruik heeft gemaakt van problem-solution-approach, zou toepassing daarvan denkelijk niet tot andere uitkomst leiden.

 

IEPT20180314, Rb Den Haag, Hennessy

Bestuurder en feitelijk beleidsbepaler van medegedaagde vennootschappen kunnen die vennootschappen en elkaar in vrijwaring oproepen in hoofzaak waarin hoofdelijke veroordeling is gevorderd: geen aanleiding om voor het oproepen in vrijwaring van medegedaagden een andere maatstaf te hanteren.

 

IEPT20180314, Rb Den Haag, Footsie v Birkenstock

Benelux beeldmerk Birkenstock nietig verklaard voor (orthopedisch) schoeisel wegens gebrek aan onderscheidend vermogen: bij tekens die bestaan uit patroon dat is toepast op het oppervlak van de waar geldt strengere maatstaf, hiervan is in casu sprake, geclaimde patroon wijkt niet significant af van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is zodat het de essentiële functie van herkomstaanduiding niet kan vervullen, inburgering onvoldoende onderbouwd nu onderzoek niet representatief is voor de Benelux en niet is gericht op spontane herkenning.

 

IEPT20180314, Rb Midden-Nederland, Size Zero

Beroep op dwaling bij aangaan franchiseovereenkomst verworpen: (vermeende) omzetprognose niet onjuist, franchisenemer kon er niet gerechtvaardigd op vertrouwen deze omzet ongeacht openingstijden en verkoopvaardigheden te behalen.

 

IEPT20180308, Rb Noord-Holland, Vakantie Makelaar

Vakantie Makelaar maakte gebruik van de handelsnaam Vakantiemakelaar (aan elkaar) reeds voordat gedaagde P. de domeinnaam de-vakantiemakelaar.nl registreerde. Gedaagde gebruikt de-vakantiemakelaar.nl als handelsnaam. Sprake van verwarringsgevaar: de namen verschillen in geringe mate van elkaar. Tevens aannemelijk dat gedaagde bewust meeliftte op bekendheid Vakantie Makelaar: P. was bekend met de Vakantie Makelaar en richtte zich specifiek op hetzelfde park als Vakantie Makelaar zich richtte.

 

IEPT20180308, HvJEU, Doceram v CeramTec

Bij de beoordeling of uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel uitsluitend door de technische functie worden bepaald moet worden nagegaan of die functie de enige factor is die bepalend was voor die kenmerken: het bestaan van andere modellen is niet doorslaggevend. Bij de beoordeling of een voortbrengsel uitsluitend door technische functie wordt bepaald dient de nationale rechter rekening te houden met alle omstandigheden van het geval; van de “objectieve waarnemer” hoeft niet te worden uitgegaan.

 

IEPT20180307, Rb Den Haag, Vestival v Vestival

Overdracht merken na uitbrengen dagvaarding leidt niet tot niet-ontvankelijkheid eiser: wijziging van hoedanigheid heeft tijdens procedure plaatsgevonden zodat deze ex art. 225 lid 2 Rv op naam van eiser kan worden voortgezet. Inbreuk op VESTIVAL-beeldmerk door gebruik teken VESTIVAL voor dezelfde diensten: auditieve en conceptuele overeenstemming, aanduiding door afwijkende spelling niet zonder meer beschrijvend voor muziekevenementen of festivals, visuele verschillen wegen minder zwaar. Domeinnaam vestival.eu dient op naam eiser te worden gesteld: gebruik valt onder inbreukverbod, niet gebleken welk belang gedaagde heeft bij aanhouden inbreukmakende handelsnaam. Social-media-accounts hoeven niet te worden overgedragen: mogelijkheid tot naamswijziging, onvoldoende onderbouwd dat eiser recht heeft op overdracht volgers.

 

IEPT20180307, Rb Oost-Brabant, 3XCO v Hobleko

Pandhouders niet verboden om tot parate executie van pandrecht op IE-rechten van App over gaan: slechts onder bijzondere omstandigheden sprake van misbruik van bevoegdheid tot executie, onvermogen om aan financiële verplichtingen te doen kan niet als overmacht worden gekwalificeerd, gebrekkige nakoming van derde ligt in risicosfeer eisers, niet gebleken dat noodtoestand zal ontstaan, van gedaagden kan niet verwacht worden dat zij eisers nog enkele maanden de tijd geven om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen.

 

IEPT20180306, Rb Rotterdam, Conflicterende handelsnaam

Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen [naam eiseres] en [naam gedaagde]: niet aannemelijk dat partijen dezelfde klanten bedienen, gelet op activiteitenomschrijving KvK en betwisting door gedaagde. Ook als klanten en relaties wel overlappen geen verwarringsgevaar: niet weersproken dat partijen niet dezelfde diensten aanbieden. Gestelde onrechtmatige daad gedaagde in licht van betwisting door gedaagde onvoldoende onderbouwd: Nu [naam eiseres] haar stellingen niet nader heeft onderbouwd, gaat de voorzieningenrechter ook hieraan voorbij.

 

IEPT20180302, Rb, Noord-Holland, Winteb

Gedaagde handelt in strijd met non-concurrentiebeding door aanbieden ontluchter voor tanks die na certificering ook geschikt is geworden voor tanks zonder inert gas: gedaagde heeft zich verplicht zich te onthouden van activiteiten die in de breedst mogelijke zin concurrerend kunnen zijn.

 

IEPT20180301, Rb Oost-Brabant, Bellino

Eisers Layer II en III lampen zijn auteursrechtelijk beschermd: lampen onmiskenbaar het resultaat van scheppende menselijke arbeid en creatieve keuzes, ontlening aan eerdere lampen van Bellino niet aannemelijk, lampen wijken af van oudere lampen in dezelfde stijl. Rainbow lampen van Bellino maken inbreuk: karakteristieke uiterlijke kenmerken komen één op één terug, verschillen zijn van ondergeschikt belang.