Mei 2018

Print this page

IEPT20180530, Rb Den Haag, Consumentenbond v Samsung

Consumentenbond niet-ontvankelijk voor zover vorderingen updatebeleid zien op toekomstige handelingen: kan niet los worden gezien van thans nog onbekende (technische) omstandigheden van het geval. Onvoldoende aannemelijk dat elke door Google als critical aangemerkte kwetsbaarheid gebruikers van Samsung smartphones automatisch blootstelt aan reële veiligheidsrisico’s. Samsung doet voldoende om veiligheidsrisico’s bij haar Smartphones tegen te gaan. Informatievoorziening over veiligheidsrisico’s, belang van installeren updates en periode van updates en upgrades Samsung voldoende, gelet op o.a. banner op homepage Samsung-website.

 

IEPT20180530, HvJEU, L'Oréal

HvJEU verwijst de vijf L’Oréal-zaken met betrekking tot de ‘Master’-merken terug naar het Gerecht: Gerecht heeft de feiten en het betoog van L’Oréal onjuist opgevat en artikel 8, lid 1, onder b), van de Uniemerkenverordening geschonden. Oordeel Gerecht dat het meest onderscheidend vermogen van het merk het element “Masters” is, is dubbelzinnig en onvolledig, motivering ontbreekt en wordt niet onderbouwd door jurisprudentie. Voorts heeft het Gerecht onvoldoende gemotiveerd waarom zij een vergelijking van alle onderscheidende kenmerken van de conflicterende merken buiten beschouwing heeft gelaten bij haar onderzoek naar het verwarringsgevaar.

 

IEPT20180530, Rb Den Haag, Plantlab v Wilk

Conclusie 1 NL 091 nieuw: bladverwarmingsmiddelen volgens octrooi zijn afzonderlijke lampen die rechtstreeks contact hebben met blad, terwijl stand van techniek niet dergelijke middelen openbaart. Werkwijzeconclusie 8 niet nieuw: alle kenmerken terug te vinden in D1. Werkwijzeconclusie 9 e.v. nieuw: betreffen gebruik bladverwarmingsmiddelen. Conclusie 1 niet inventief: verschilkenmerk met D1 is bladverwarmingsmiddelen, vakman zou op grond van D1, waarin beheersing worteltemperatuur wordt omschreven, zich richten op bladtemperatuur voor verdere kwaliteitsverbeteringen en bij bladverwarmingsmiddelen uitkomen, dat mogelijk is via middelen uit stand van techniek. Systeemconclusies 3 t/m 7 niet inventief: voegen uit stand van techniek bekende LED-verlichting toe hetgeen voor vakman die efficiencyverbeteringen zoekt voor de hand lag. Ten overvloede: ook indien octrooi geldig is geen directe of indirecte inbreuk.

 

IEPT20180530, Rb Den Haag, Auteursrecht Babyboek

Auteursrechtinbreuk op babyboek: onderwerp, gestelde vragen, woordkeuze, chronologie en keuze om bepaalde onderwerpen bij bepaalde leeftijd weken van de baby te vermelden grotendeels gelijk, boek eiseres door gedaagde besteld waarna 2 maanden later boek gedaagde uit kwam, terwijl gedaagde geen ervaring met prematuur geboren kinderen heeft. Geen verminking: niet duidelijk waarom kleine aanpassingen door gedaagde in de tekst voor misvorming zorgen. Inbreuk op persoonlijkheidsrechten eiseres door gebrek aan naamsvermelding en omdat gedaagde doet alsof teksten door haar zijn bedacht. Door registeraccountant gecontroleerde en goedgekeurde opgave teneinde schade, winstafdracht en afgifte te kunnen vaststellen.

 

IEPT20180530, HvJEU, Tsujimoto v EUIPO

GEU kon op goede gronden oordelen dat aangevraagde woordmerken KENZO ESTATE overeenstemden met oudere woordmerk KENZO: aangevraagde woordmerk bevat oudere merk + element zonder onderscheidend vermogen. Gebruik voornaam rekwirant (Kenzo Tsujimoto) aangevraagde merk geen geldige reden: afweging betrokken belangen mag geen afbreuk doen aan herkomstfunctie.

 

IEPT20180530, Rb Amsterdam, Afrojack

Afrojack hoeft afspraken uit samenwerkingsovereenkomst met voormalig manager niet na te komen nu deze de zorgplicht voor zijn artiest niet is nagekomen: manager en artiest hebben tot op zekere hoogte altijd een tegenstrijdig belang maar de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst gaan veel verder, niet gebleken dat Afrojack het met deze afspraken eens was, geen onafhankelijk adviseur aanwezig bij totstandkoming overeenkomst zodat Afrojack niet in de gelegenheid is gesteld de volledige betekenis ervan te begrijpen. Afrojack mocht oude managementovereenkomst opzeggen: geen (minimale) looptijd of opzeggingstermijn afgesproken, nu artiestenmanager was tekortgeschoten mocht Afrojack overeenkomst opzeggen zonder opzegtermijn of schadevergoeding aan te bieden.

 

IEPT20180530, Rb Zeeland-West-Brabant, Eredivisie

Gedaagde wordt bij verstek veroordeeld om vertoning Eredivisie wedstrijdbeelden in horecagelegenheid te staken.

 

IEPT20180529, Hof Den Haag, Astrazeneca v Sandoz

Afstemmingsregel geldt ook bij voorlopige voorziening in hoger beroep ex artikel 223 Rv. Voorlopig inbreukverbod afgewezen: geen misslag in vonnis waarvan beroep van 11 april 2018 (IEPT20180411).

 

IEPT20180529, Hof Den Haag, KPN v KPP

Oppositie KPN tegen inschrijving Benelux woordmerk PN alsnog toegewezen wegens verwarringsgevaar: op zijn minst geringe visuele en auditieve overeenstemming, merken KPN hebben sterk onderscheidend vermogen, waren en diensten deels identiek en deels in hoge mate soortgelijk. 

 

IEPT20180524, Rb Den Haag, Stichting Flextension Foundation

Kantonrechter rechtbank Den Haag verwijst zaak over gestelde auteursrechtinbreuk in het gehele land naar rechtbank Midden-Nederland: volgens hoofdregel uit artikel 99 Rv moet zaak worden aangebracht bij de rechtbank van de woonplaats van gedaagde, redenering dat schadebrengende feit ex artikel 102 Rv in heel Nederland en dus ook in Den Haag heeft plaatsgevonden zou deur openen voor forumshopping, geen reden om aan te nemen dat onderhavige zaak niet in goede handen zou zijn bij de rechtbank Midden-Nederland.

 

IEPT20180523, Rb Midden-Nederland, Telstar v Medexs

Blocks uit AutoCAD-tekeningen Telstar zijn auteursrechtelijk beschermd: creatieve keuzes gemaakt in onder meer hoeveelheid lijnen, dikte, kleur en arcering, maker block heeft voldoende keuzevrijheid. Ook bestandsnamen blocks auteursrechtelijk beschermd: niet technisch bepaald. Medexs maakt inbreuk op deze blocks en bestandsnamen: niet in geschil dat deze één op één zijn overgenomen. Ook (deel)tekeningen auteursrechtelijk beschermd: maker moet creatieve keuzes maken voor indeling, kleur, benamingen, inzoomen, positionering en vormgeving. Medexs en G&A hoofdelijk aansprakelijk voor auteursrechtinbreuk bij zestal projecten:onvoldoende weersproken dat onduidelijk is wie welke handeling heeft verricht nu tussen partijen nauwelijks onderscheid te maken was.

 

IEPT20180522, Hof Arnhem-Leeuwarden, Mollen v Bakker

Slaafse nabootsing van grijpers mogelijk: beperkte ruimte waarin producenten van grijpers keuzes met betrekking tot vormgeving kunnen maken, waarbij concurrenten alles aan moeten doen om verwarring te voorkomen. RBOX-grijper heeft voldoende eigen gezicht op de markt: combinatie van gewelfde vorm van de schalen en armen, wijze waarop armen doorlopen in de schalen, vorm van brugstuk met buigingen en de vorm en positie en (dubbele) functie van borgsleutel niet terug te vinden in grijpers die op markt worden aangeboden. Y-Grab 1 is slaafse nabootsing van de RBOX: hof neemt beslissingen Vzgr over en maakt deze tot de zijne. Gewijzigd ontwerp Y-Grab 1 geen slaafse nabootsing van RBOX: voldoende afstand door andere vorm grijperarmen en brugstuk. Y-Grab 2 is geen slaafse nabootsing van de RBOX: voldoende afstand door blauw gekleurd brugstuk dat bestaat uit twee kappen en twee brugstukassen. Voorshands aannemelijk dat handleiding Y-Grab 1 gekopieerd is van handleiding BDV-grijper: BDV-Grijper sinds 2003 op de markt, Y-Grab 1 sinds 2013, Y-Grab 1 is slaafse nabootsing RBOX-grijper. Gevorderde opgave en afgifte terecht toegewezen: voorshands aannemelijk dat Bakker schade heeft geleden door onrechtmatig in verkeer brengen Y-Grab 1 waardoor zij belang heeft om te weten hoeveel grijpers onrechtmatig in verkeer zijn gebracht. Auteursrechtelijk aspect zo ondergeschikt dat proceskostenveroordeling conform liquidatietarief worden begroot.

 

IEPT20180522, Hof Arnhem-Leeuwarden, Glaxo v Sandoz

Hof gaat er in kortgedingprocedure anders dan voorzieningenrechter (IEPT20151230) van uit dat Benelux kleurmerk van Glaxo geldig is: op grond van afstemmingsregel wordt oordeel Belgische bodemrechter dat het merk is ingeburgerd gevolgd. Hof volgt oordeel Belgische bodemrechter dat Sanzoz geen inbreuk maakt op het kleurmerk: afstemmingsregel ook toegepast ten aanzien van Sandoz B.V., die geen partij was in Belgische procedure  beslissing berust niet op een misslag, marktonderzoek niet aangemerkt als nieuw feit. Ten overvloede wordt geoordeeld dat Glaxo onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat van haar niet kan worden gevergd dat zij het op korte termijn te wijzen Haagse bodemvonnis afwacht: uitspraak verwacht op 17 oktober.

 

IEPT20180518, HR, Becton v Braun

Werkzaamheden die verband houden met een zuiver processuele kwestie in IE-zaak vallen ook onder artikel 1019h Rv: artikel 14 Handhavingsrichtlijn heeft ruim toepassingsbereik en uit Diageo/Simiramida lijkt te volgen dat bepaling van toepassing is op alle gerechtskosten die zijn gemaakt in procedure binnen werkingssfeer richtlijn valt,  gelet op dusdanig zwaarder wegende voorargumenten dan de tegenargumenten geen reden om in dit kort geding prejudiciële vragen te stellen, alleen redelijke en evenredige kosten komen voor vergoeding in aanmerking, en ook deze kosten mogen buiten beschouwing worden gelaten voor zover de billijkheid zich ertegen verzet. Kosten cassatieberoep begroot op grond van liquidatietarief, gelet op Wieland v GIA arrest (IEPT20160603).

 

IEPT20180517, HvJEU, Junek v Lohman & Rauscher

Merkhouder kan zich niet verzetten tegen parallelimport van medisch hulpmiddel in oorspronkelijke binnen- en buitenverpakking wanneer parallelimporteur een extra etiket aanbrengt dat gezien zijn inhoud, functie, formaat, presentatie en plaatsing geen risico vormt voor de herkomstgarantie van het medisch hulpmiddel. Voorwaarden uit arresten Bristol-Meyers Squibb (IEPT19960711) en Boehringer (IEPT20070426) enkel van toepassing als importeur product heeft omgepakt. Ompakken impliceert  dat de oorspronkelijke verpakking is geopend. Het enkele aanbrengen van een extra etiket op een onbedrukt deel van de oorspronkelijke verpakking betreft geen ompakking in de zin van deze arresten.

 

IEPT20180517, Rb Rotterdam, ASZ

Eiser heeft exclusieve gebruiksrecht op 2 medische illustraties, waarvan [J] auteursrechthebbende is: gelet op overeenkomst tussen [J] en eiser en verklaring van [J] is exclusieve recht aan eiser gegeven. Dat de exclusieve rechten al bij Mardeno lagen en daardoor niet meer konden worden overgedragen door [J] is onvoldoende onderbouwd. Auteursrechtinbreuk door ASZ vanwege opnemen van de illustraties op website en in patiëntenfolders. Door eiser onvoldoende onderbouwd dat tarieven Pictoright c.q. Fotoanoniem gerechtvaardigd uitgangspunt zijn voor vaststellen schade. Rechtbank knoopt aan bij vergoeding die [J] kon bedingen. Zaak aangehouden zodat eiser kan reageren op door het ASZ overgelegde facturen van [J].

 

IEPT20180517, HvJEU, Junek v Lohman & Rauscher

Voorwaarden uit arresten Bristol-Meyers Squibb (IEPT19960711) en Boehringer (IEPT20070426) enkel van toepassing als importeur product heeft omgepakt. Het enkele aanbrengen van een extra etiket op een onbedrukt deel van de oorspronkelijke verpakking  betreft geen ompakking in de zin van deze arresten. Merkhouder kan zich niet verzetten tegen parallelimport van medisch hulpmiddel in oorspronkelijke binnen- en buitenverpakking wanneer parallelimporteur een extra etiket aanbrengt dat gezien zijn inhoud, functie, formaat, presentatie en plaatsing geen risico vormt voor de herkomstgarantie van het medisch hulpmiddel.

 

IEPT20180517, Rb Den Haag, Verstekvonnis inbreukmakende handelsnaam

Inbreukverbod en gebod tot wijziging handelsnaam bij verstekvonnis toegewezen: het gevorderde komt de rechtbank niet ongegrond of onrechtmatig voor en Indien [C] niet tijdig aan gebod tot wijziging handelsnaam voldoet, komt dit vonnis in plaats van de daartoe te verrichten handeling van [C]. Proceskosten begroot volgens liquidatietarief: Proceskosten noch opgegeven en gespecificeerd in dagvaarding noch na de dagvaarding als zodanig kenbaar gemaakt aan niet verschenen gedaagde.

 

IEPT20180517, Rb Rotterdam, Beautysalon

Beschuldigingen in nieuwsbrief en bericht website gedaagde over dat eiser niet aan op hem als arts rustende zorgplicht kan voldoen, fraude heeft gepleegd en niet aan regels IGJ heeft gehouden onrechtmatig: onvoldoende steun in feitenmateriaal. Gebod om uitingen verwijderd te houden en verbod tot doen nieuwe beschuldigingen, tenzij feiten voordoen die beschuldigingen kunnen rechtvaardigen.

 

IEPT20180516, Rb Amsterdam, LG v TPV

Reclameslogan voor Philips 55POS9002 “The best OLED TV you can buy” in combinatie met het EISA-predicaat is misleidend (6:194 BW): 55POS9002 heeft enkel EISA-predicaat “Best Buy” gekregen dat ziet op prijs/kwaliteitsverhouding en niet “Best Product” dat ziet op kwaliteit van product. Ook sprake van ongeoorloofde vergelijkende reclame (6:194a(1) BW). Reclameslogan “The best OLED TV you can buy” zonder EISA-predicaat wel geoorloofd: voorshands aannemelijk dat Philips tv’s aantal prijzen hebben gewonnen, waardoor niet kan worden uitgesloten dat uiting in bodemprocedure voldoende kan worden onderbouwd. Rectificatie afgewezen: uiting niet gedaan op websites TPV en Philips, in Telegraaf of andere landelijke dagbladen.

 

IEPT20180516, Rb Zeeland-West-Brabant, Amgen

Schema en tabel uit wetenschappelijke publicatie waarmee diagnose voor Familiaire Hypercholesterolemie kan worden gesteld niet auteursrechtelijk beschermd: verzameling van vragen en scores komt in beginsel niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking, onvoldoende onderbouwd dat schema en tabel het resultaat zijn van creatieve keuzes. 

 

IEPT20180515, Rb Den Haag, Boston Scientific v Edwards

Vzgr Den Haag onbevoegd: gedaagde heeft geen woonplaats in Nederland (artikel 2 Rv), Boston lijdt geen (dreigende) schade in Nederland (artikel 6 aanhef en onder e Rv). Ook geen bevoegdheid indien veronderstellenderwijs wordt aangenomen dat Boston in Nederland wel (dreigende) schade zou lijden: opheffing schorsing Duitse verleningsprocedure in verband met Duitse opeisingsprocedure leidt niet tot vereiste nauwe band, vordering Boston is grensoverschrijdend, terwijl eventuele bevoegdheid Vzgr ex artikel 6 aanhef en onder e Rv dat niet is.

 

IEPT20180515, Hof Arnhem-Leeuwarden, Delifrance

Appellante heeft niet bewezen dat zij bij aangaan van huurovereenkomst en franchiseovereenkomst niet op de hoogte was dat net buiten overeengekomen beschermingsgebied andere broodjeszaak met dezelfde formule zou worden geopend.

 

IEPT20180515, Hof Amsterdam, Diwar v 4UDesigned

Terecht geoordeeld dat Carlito Wood stoel geen inbreuk maakt op auteursrecht Jim stoel: weliswaar laat hof anders dan rechtbank het verschil in bevestiging van de poten buiten beschouwing nu dit niet zichtbaar is bij normaal gebruik, totaalindrukken verschillen nu houten poten de Carlito Wood een sober, robuust uiterlijk geven passend in de Scandinavische stijl, terwijl glimmende metalen poten van de Jim aansluiten bij de Italiaanse stijl van de jaren '50. Geen sprake van slaafse nabootsing: zeker onderscheidend vermogen en eigen plaats op de markt onvoldoende onderbouwd.

 

IEPT20180509, Rb Midden-Nederland, NTR

Executieverbod toegewezen, geen dwangsommen verbeurd: onvoldoende aannemelijk dat online aangetroffen en op DVD te koop aangeboden documentaire “Dossier Loverboy, aflevering 2: [M]” in strijd met kort geding vonnis uit 2011 door NTR openbaar is gemaakt. Geen volledige proceskostenveroordeling gedaagde: onvoldoende onderbouwd dat gedaagde geen belang heeft bij verrichte executiehandelingen en/of misbruik heeft gemaakt van executoriale titel.

 

IEPT20180509, Rb Noord-Holland, Vermeende getuige moord Vaatstra

Contactverbod toegewezen: eiser heeft hier belang bij nu gedaagde ondanks verzoeken en sommaties eiser steeds verder in pogingen om eiser tot afleggen van een verklaring te bewegen, ongerechtvaardigde inbreuk op privacy eiser, nu er gelet op verklaring eiser onder ede geen enkele reden meer is voor gedaagde om contact met eiser op te nemen. Artikelen en boek waarin wordt gesteld dat eiser getuige is geweest van moord Vaatstra onrechtmatig: geen steun in feitenmateriaal, bijdrage aan maatschappelijk debat of aan de kaakstellen van misstand: artikelen moeten worden verwijderd en verwijderd worden gehouden, verbod om boek te publiceren en verwijderen toegewezen. Gevorderde vernietiging alle exemplaren boek afgewezen: niet in te zien hoe aan veroordeling kan worden voldaan.

 

IEPT20180509, Rb Limburg, Brein v Leaper

Verstrekken unieke verkorte hyperlink waarmee bestand kan worden geopend dat toegang geeft tot tv kanalen en films (IPTV) vormt mededeling aan het publiek ex artikel 3(1) Auteursrechtrichtlijn: sprake van “handeling bestaande uit een mededeling” nu Leaper met volledige kennis intervenieert teneinde klanten toegang te verlenen tot beschermd werk dat anders slechts met moeite kan worden verkregen, dat beweerdelijk per klant andere link wordt verschaft maakt niet dat geen sprake zou zijn van een mededeling aan een “publiek”, Leaper weet of behoort te weten dat content wordt ontsloten die zonder toestemming rechthebbenden online staat.

 

IEPT20180509, Rb Amsterdam, Kwantum v Kwantex

Bij wijze van voorlopige voorziening voor de duur van het geding (ex artikel 223 Rv) gevorderd inbreukverbod op merken Kwantum afgewezen: geen spoedeisend belang.

 

IEPT20180509, Rb Amsterdam, Zoom in v MN

MN toegestaan Illuminata in vrijwaring op te roepen in hoofdzaak over copyright strikes op Youtube: voldoende gesteld  vereiste rechtsverhouding aanwezig is met stelling dat Illuminata is tekortgeschoten in verplichting assistentie te verlenen ten aanzien van de copyright strikes forumkeuze voor Iers recht in overeenkomst MN en Illuminata brengt niet met zich dat Illuminata niet voor Nederlandse rechter in vrijwaring kan worden opgeroepen, onvoldoende onderbouwd dat vrijwaringsprocedure hoofdzaak onredelijk zal vertragen. Gevorderde inzage afgewezen: rechtmatig belang bij inzage onvoldoende toegelicht.

 

IEPT20180508, Hof Den Haag, Inno Nautic v Cuckoo

Schadevergoeding van € 1.153.640 (schadepost A) voor niet overdragen octrooiaanvrage, waardoor IN1 geen licentieovereenkomst kon sluiten met [X N.V.]: onvoldoende onderbouwd dat [X N.V.] licentieovereenkomst ook niet zou hebben gesloten als aanvrage NL 185 tijdens bijeenkomst in mei 2007 wel op naam IN1/[naam 1] had gestaan, hof schat dat 30% van in concept-licentieovereenkomst geschatte verkoopaantallen pop-up tanks zouden zijn verkocht en wijst 30% van € 3.845.466,65, dus € 1.153.640 toe.Geen causaal verband ten aanzien van herstel en de tenaamstelling van de EP-aanvrage/PCT-aanvrage (schadepost B). € 15.000 voor schadevaststelling (schadepost E).Totale schadevergoeding bedraagt € 1.131.34 (€ 1.153.640 + € 15.000 – door Cuckoo te verrekenen bedrag van € 37.299).

 

IEPT20180508, Hof Den Haag, Fresenius v Lilly

Uitvindingsgedachte EP 508, dat twee medische indicaties in zogenoemde EPC 2000 respectievelijk Swiss Type vorm claimt: gebruik vitamine B12 in combinatie met antifolaat pemetrexed vermindert ernstige toxische bijwerkingen pemetrexed anionen, terwijl remming tumorgroei behouden blijft. Vakman zal inzien dat uitvinding betrekking heeft op actieve vorm van pemetrexed na toediening ervan en niet op specifieke daarin geopenbaarde dinatrium zoutvorm. Vakman zal inzien dat conclusies EP 508 beperkter zijn geformuleerd dan waartoe uitvindingsgedachte aanleiding geeft: alleen de pemetrexed dinatrium zoutvorm geclaimd. Hof onderzoekt of pemetrexed dizuur met tromethamine equivalent is aan pemetrexed dinatrium zoutvorm. Geen op technische reden gebaseerde bewuste keuze voor specifiek alleen pemetrexed dinatrium: niet af te leiden uit beschrijving, waaruit vakman afleidt dat octrooihouder niet alleen pemetrexed dinatrium, maar iedere farmaceutisch aanvaardbare vorm van pemetrexed voor ogen had. Tijdens verleningsprocedure gedane beperking van conclusies wegens toegevoegde materie staat beroep op equivalentie niet in de weg: vakman zal inzien dat beperking conclusies slechts is ingegeven door strikte artikel 123(2) EOV toets en niet door een technische reden. Pemetrexed dizuur met tromethamine technisch equivalent aan pemetrexed dinatrium: stoffen hebben zelfde functie met zelfde resultaat en voordeel van tegengaan van toxiciteit van pemetrexed anion wordt op zelfde wijze bereikt. Uitleg conclusies EP 508 door hof in overeenstemming met artikel 69 EOV en artikel 1 Protocol: zorgt voor billijke bescherming octrooihouder en leidt niet tot strijd met redelijke rechtszekerheid voor derden.

 

IEPT20180508, Rb Midden-Nederland, Google

Faillissementsverslag en artikelen over veroordeelde financieel adviseur hoeven niet te worden verwijderd uit zoekresultaten Google nu zijn belang veel minder zwaar weegt dan belang publiek bij informatie: toereikend gemotiveerd dat de zoekresultaten juist, relevant en niet bovenmatig zijn, zoekresultaten zijn actueel nu publicaties waar zij naar verwijzen van 2015 en 2016 dateren, niet aannemelijk dat faillissementsverslag en artikelen onjuiste informatie bevatten, informatie betreft zakelijk handelen en niet handelen als privépersoon, verzoeker is publiek persoon en mistanden bij faillissementen zijn actuele maatschappelijke thema’s, verzoeker wil terugkomen in financiële wereld.

 

IEPT20180508, Rb Den Haag, Acacia Water

Werknemer tekort geschoten in nakoming van verplichtingen uit arbeidsovereenkomst door niet mee te delen dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden gebruik maakte van data, modellen en tools waarop het auteursrecht van een derde rust: werkgever had dan toestemming kunnen vragen voor het gebruik of het gebruik kunnen verbieden. Werknemer dient projectgegevens ter beschikking te stellen aan werkgever: dat op die gegevens deels het auteursrecht van een derde rust, maakt dit niet anders. Tekortkomingen niet zodanig ernstig dat zij ontbinding van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigen: werknemer heeft voorheen naar behoren gefunctioneerd, inmiddels is gebleken dat auteursrechthebbende geen onoverkomelijke bewaren heeft tegen gebruik gegevens.

 

IEPT20180507, Rb Amsterdam, Antisemitische publicaties

Publicaties op website gedaagde strekkende dat eiser (bestuurslid Pro-Israëlische organisatie) een Zionist is en zijn organisatie een terroristische organisatie is, onrechtmatig: beweringen zijn niet feitelijk onderbouwd, aantijgingen publicaties absurd grievend. Immateriële schadevergoeding van € 1000,00: gedaagde heeft naam, portretfoto, studierichting en woonadres van eiser gepubliceerd.

 

IEPT20180504, HR, Telegraaf v De Staat
HR vernietigt arrest van hof Den Haag van 27 september 2016. De korte verjaringstermijn van art. 3:310 lid 1 BW is niet op een later tijdstip is gaan lopen omdat Telegraaf pas na het Football Dataco-arrest voldoende zekerheid had dat de schade veroorzaakt was door onrechtmatig handelen door de Staat: het kunnen profiteren van een later bekend geworden inzicht met betrekking tot de juridische situatie ten tijde van het ontstaan van de schade terwijl de aansprakelijke zijn gedrag heeft gericht naar de toen geldende inzichten, zou in strijd zijn met de bescherming die de korte verjaringstermijn beoogt te bieden. De vordering tot vergoeding van schade die Telegraaf heeft geleden door de onjuiste implementatie, is niet verjaard voor zover het betreft de periode van vijf jaar voorafgaand aan aansprakelijkstelling van 21 september 2012: hof heeft miskend dat niet alleen het invoeren, maar ook het in stand houden van onrechtmatige wetgeving een onrechtmatige daad vormt

 

IEPT20180503, Rb Den Haag, Boek Vechtscheiding

Boek waarin vrouw een als waargebeurd gepresenteerd verhaal over vechtscheiding vertelt is onrechtmatig jegens eiser: vrouw wilde weliswaar maatschappelijke misstanden aan de orde stellen, maar boek bevat ernstige beschuldigingen aan haar ex-man - waarbij duidelijk is dat dit eiser betreft - die geen steun vinden in het feitenmateriaal en bovendien privacygevoelige informatie over hun kinderen.

 

IEPT20180502, Rb Amsterdam, Cruijff v Xander Uitgevers

Publicatieverbod Cruijff-biografie wegens gestelde portretrechtinbreuk door opname van zijn foto op de omslag afgewezen: Cruijff geniet weliswaar nog steeds verzilverbare populariteit, met oog op informatievoorziening echter onwenselijk indien onderwerp van biografie zich tegen iedere publicatie van zijn portret zou kunnen verzetten, nu de foto tevens kooplustopwekkend vermogen heeft maakt Cruijff weliswaar aanspraak op redelijke vergoeding, maar de omstandigheid dat deze niet op voorhand is aangeboden is onvoldoende om openbaarmaking te verbieden, afbreuk van of schade aan reputatie Cruijff niet aannemelijk gemaakt. Subsidiair gevorderd bedrag van € 15.000 en 14% van de bruto omzet eveneens afgewezen: onvoldoende aannemelijk dat bodemrechter gevorderd bedrag zou toewijzen.

 

IEPT20180501, Rb Overijssel, Not Your Baby v Loavies

Woordmerk “Not Your Baby” heeft onderscheidend vermogen: niet beschrijvend voor kleding. Dat Not Your Baby wist van het voorgebruik Loavies leidt niet tot depot te kwader trouw: Not Your Baby is voor-voorgebruiker, niet aannemelijk dat merk slechts is ingeschreven om Loavies toegang tot de markt te verhinderen. Loavies maakt inbreuk door de tekst te gebruiken op een shirt: sprake van delfde waren, teken is gelijk aan merk, consument kan tekst als herkomstduiding opvatten.

 

IEPT20180501, Hof Amsterdam Earth Concepts v Upstream Advertising

Incidentele vordering tot voeging van Earth Water aan de zijde van Upstream toegewezen: voeging aan zijde van een partij die niet in het geding is verschenen is mogelijk en Earth Water heeft voldoende belang bij voeging daar zij meent dat de merkenrechten rechtsgeldig aan haar zijn overgedragen.

 

IEPT20180501, Hof Arnhem-Leeuwarden, Demalux Dakkapellen

Niet vermelden van eiswijziging in kop van memorie van grieven leidt niet tot gevolg dat wijziging buiten beschouwing moet blijven. Handelingen die door geïntimeerde zijn verricht voor plaatsen foto op websites Prefab en DSN vallen onder één auteursrechtinbreuk: ook niet relevant of handelingen al dan niet door zelfde persoon zijn verricht. Hof past op schadevergoeding korting van 50% toe in plaats van korting van 60% volgens tarievenlijst Foto Anoniem: foto was op tweede niveau geplaatst, niet op derde niveau. Geen afzonderlijke vergoeding voor hyperlinks naar sites van Prefab en DSN: geen nieuw publiek en geen winstoogmerk bij bekijken foto’s als zodanig of verwijzen van zoveel mogelijk bezoekers naar websites Prefab en DSN. Buitengerechtelijke incassokosten terecht afgewezen: slechts 3% van buitenrechtelijk gevorderde € 5.437,74 toegewezen, waardoor buitengerechtelijke werkzaamheden niet de redelijkheidstoets doorstaan.