September 2018

Print this page

IEPT20180928, Rb Rotterdam, LAWFOX v Lawfort

Verwarringsgevaar tussen Benelux-woordmerk “LAWFOX” en tekens “LawFort”, “Lawfort Juristen” en “Lawfort B.V.”: sterke visuele overeenstemming doordat eerste vijf letters het zelfde zijn, sterke auditieve overeenstemming doordat grootste deel merk en teken identiek is, geen hoge begripsmatige overeenstemming door overeenstemming eerste gedeelte “LAW”, maar niet overeenstemmend tweede gedeelte, soortgelijke diensten, namelijk juridische dienstverlening aan ondernemers en ondernemingen, dienstverlening LawFort valt onder diensten waarvoor woordmerk is ingeschreven. Verwarringsgevaar tussen handelsnaam “LAWFOX” en   handelsnamen “LawFort”, “Lawfort Juristen” en “Lawfort B.V.”: slechts geringe afwijking, soortgelijke diensten en landelijk actief.

 

IEPT20180928, HR, Organik v Dow

Bewijsbeslag: inzage en gedetailleerde beschrijving buiten IE-handhaving. Juiste maatstaf door hof aangelegd bij beslissing tot (gedeeltelijke) toewijzing inzagevordering ex artikel 843a Rv. Geen schending van recht op hoor en wederhoor en eerlijk proces uit artikel 6 EVRM. Terecht geoordeeld dat additioneel verweer Organik – inhoudende dat lijst met 52 bedrijfsgeheimen onrechtmatig is opgesteld met kennis van het productieproces van Organik – na memoriewisseling en pleidooi in strijd met tweeconclusieregel is. De “hoofdzaak” uit artikel 1019c Rv is de procedure waarin vorderingen gebaseerd op de gestelde onrechtmatige inbreuk geldig worden gemaakt, zoals een verbods- of schadeprocedure. Gedetailleerde beschrijving productieprocessen buiten IE-handhaving: HR laat gedetailleerde beschrijving toe in gevallen die voldoende gelijkenis vertonen met gevallen waarop regeling van artikel 1019 e.v. Rv van toepassing is, zoals schending bedrijfsgeheimen, gedetailleerde beschrijving is variant op bewijsbeslag, in Molenbeek-arrest (IEPT20130913) heeft HR geoordeeld dat bewijsbeslag ook in niet-IE-zaken mogelijk is, voorontwerp aanpassing Rv stelt gedetailleerde beschrijving open in alle zaken. Keuze voor gedetailleerde beschrijving moet worden geleid door overwegingen van proportionaliteit en subsidiariteit, voorwaarden uit Molenbeek-arrest moeten in acht worden genomen. Verlof tot laten opstellen gedetailleerde beschrijving geeft geen verdere aanspraken dan het laten opstellen daarvan.

 

IEPT20180927, Rb Amsterdam, Curator v ING

Geen geldig pandrecht ING op auteursrecht ontwikkelde software: omschrijving van het pandrecht voldoet niet aan de vereiste bepaalbaarheid nu de categorie ‘goederen’ te algemeen is.
 

IEPT20180927, Hof Amsterdam, Noordkaap

Hof bekrachtigt vonnis voorzieningenrechter waarin werd geoordeeld dat de uitzending van Undercover in Nederland niet onrechtmatig was: oplichting via dating en andere websites misstand die de samenleving raakt, de beschuldigingen vinden voldoende steun in het feitenmateriaal, uitzending maakt een geringe inbreuk op privacy appellante door de geringe herkenbaarheid en er is voldoende gelegenheid tot wederhoor geboden. Beroep appellant op artikel 9 AVG (verwerking bijzondere persoonsgegevens i.e. seksueel gedrag) slaagt niet: gelet op geringe herkenbaarheid van appellante kan niet worden gezegd dat de gegevensverwerking verder gaat dan noodzakelijk voor journalistieke doel uitzending.

 

IEPT20180924, Rb Den Haag, Puig v ASW

Geen uitputting eau de toilette 1 MILLION Natural Spray. Indien Puig zou hebben geleverd aan King Power in Hong Kong die vervolgens in de EER zou hebben ingevoerd is (impliciete) toestemming Puig niet aannemelijk: zou betekenen dat King Power wanprestatie heeft gepleegd dat juist duidt op ontbreken toestemming. Ook als binnen EER door onbekend gebleven selectieve distributeur van Puig zou zijn geleverd geen sprake van (impliciete) toestemming: niet gebleken dat sprake is van economische verbondenheid leverancier met Puig, geen omstandigheden aangevoerd waaruit impliciete toestemming verder blijkt. Stelling dat partij 1 Million Natural Spray door Puig aan selectieve distributeur is geleverd niet aannemelijk gelet op verklaring Vice President Market Protection Puig en een Tracking Report. Geen spoedeisend belang bij rectificatie: niet gebleken dat deze kan bijdragen aan voorkomen van verdere inbreuken door ASW en SAR.

 

IEPT20180921, HR, Albert Heijn Franchising

Geen algemene verplichting franchisegever om in de precontractuele fase “alle informatie en overige gegevens” te verstrekken aan franchisenemer: in Europese Erecode neergelegde afspraken kunnen niet zonder meer worden aangemerkt als ‘in Nederland levende rechtsovertuigingen’ als bedoeld in art. 3:12 BW

 

IEPT20180919, Rb Den Haag, Artitec v Venus

Vordering  tot overdracht van de Gemeenschapsmodellen op grond van vaststellingsovereenkomst afgewezen: vaststellingsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op vermogensbestanddelen van de VOF en rechtbank heeft vastgesteld dat de modellen geen deel uitmaakten van het vermogen van VOF. Ovaalramer G-model 002171439-0011 nietig verklaard door ontbreken eigen karakter: het relevante verschilkenmerk tussen de Ovaalramer-G-modellen en de trein van Philotrain bevindt zich aan de onderkant en is niet of nauwelijks te zien waardoor het bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. Ovaalramer G-model 2345942-0001 nietig verklaard door ontbreken eigen karakter: gesteld noch gebleken dat het zwanenhalsdraaistel tot een andere algemene indruk leidt. Venus komt geen auteursrecht toe op de ovaalramer modeltreinen van Artitec: auteursrechthebbende van de solidworks tekeningen kunnen niet worden aangemerkt als auteursrechthebbenden van de mallen en eindproduct (modeltreinen) geen auteursrechtelijk beschermd werk omdat deze een zo getrouw mogelijk kopie zijn van originele treinstellen. Hoogte van gevorderde proceskosten in het ingetrokken kort geding door de rechtbank ambtshalve begroot op € 2500: Artitec c.s. heeft deze proceskosten onvoldoende gespecificeerd, terwijl dit op haar weg had gelegen. Geen bestuurdersaansprakelijkheid omdat het gesteld onrechtmatig handelen zich nog niet heeft voorgedaan: onvoldoende grond om aan te nemen dat Venus niet aan de verbintenissen uit dit vonnis zal voldoen.

 

IEPT20180919, RvS, Bayer  v Octrooicentrum Nederland

Uit Neurim-arrest (IEPT20120729) blijkt dat mogelijkheid om op grond van artikel 3, aanhef en onder d, Vo ABC Geneesmiddelen een ABC te verkrijgen voor een door een basisoctrooi beschermde nieuwe therapeutische toepassing van een bekende werkzame stof, waarvoor eerder een handelsvergunning is verleend, zich mede uitstrekt tot situatie dat zowel eerdere als latere handelsvergunning ziet op humaan gebruik geneesmiddel voor zover die nieuwe toepassing binnen de beschermingssfeer van een van kracht zijnd basisoctrooi valt en het eerste toegelaten geneesmiddel buiten de grenzen van de beschermingsomvang van het door de aanvrager als basisoctrooi aangewezen octrooi valt.

 

IEPT20180919, Rb Rotterdam, Pour Toi v Philipp Plein

Voor zover vorderingen op een koopovereenkomst zijn gebaseerd is Duits recht van toepassing: in algemene voorwaarde Philipp Plein rechtskeuze voor Duits recht gemaakt. Op de gestelde distributieovereenkomst is Nederlands recht gelet op artikels 4 en 10 Rome I-Vo van toepassing: Pour Toi is gestelde distributeur en in Nederland gevestigd. Geen sprake van distributieovereenkomst: geen gebied toegewezen aan Pour Toi, geen minimum omzetplicht en geen verplichte promotieactiviteiten, dat het Pour Toi niet was toegestaan om PP producten aan anderen dan consumenten te verkopen leidt niet tot distributeurschap Pour Toi of selectief distributiestelsel Philipp Plein waarbij zij is betrokken. Geen misbruik van machtspositie: machtspositie niet aannemelijk. Verbod tot wederverkoop aan ondernemers of verplichting tot verkoop aan consumenten niet onrechtmatig: geen bijkomende omstandigheden. Geen onrechtmatige daad door niet toelaten van bestellingen pre-collecties: na enige strubbelingen 60% geleverd gekregen, niet gesteld dat niet leveren overgebleven 40% onrechtmatig is. Niet accepteren bestellingen na 1 april 2015 niet onrechtmatig: hoewel Philipp Plein eerder had moeten reageren was voor Pour Toi duidelijk dat Philipp Plein betaling verwachtte voordat zij tot verdere verkopen over zou gaan. Handelingen van Fashion Club 70 inzake opzetten monobrandstore kunnen niet aan Philipp Plein worden toegerekend: sprake van niet meer dan middellijke vertegenwoordiging, geen bijkomende omstandigheden die handelen Fashion Club 70 aan Philipp Plein kunnen toerekenen. Betrokkenheid Philipp Plein bij opzetten monobrandstore met gebruik van opgebouwd verkoopdebiet in en om Rotterdam niet onrechtmatig: Pour Toi heeft niet als enige of in aanmerkelijke mate verkoopdebiet Philipp Plein opgebouwd. Geen contractuele aansprakelijkheid: door enkele bestaan van niet meer dan een handelsrelatie kon deze eenzijdig worden beëindigd door geen nieuwe koopovereenkomsten te sluiten, doordat Pour Toi betalingsverplichting niet heeft weggenomen geen verplichting tot wederom aanvaarden van bestellingen ontstaan. Reconventie: Pour Toi veroordeeld tot betaling € 49.303,44 aan openstaande facturen.  

 

IEPT20180919, Rb Midden-Nederland, Woonvoorziening v Buma en Sena

Gebruik televisie en geluidsinstallatie in gezamenlijke huiskamers woonzorgvoorzieningen voor ouderen geen mededeling aan het publiek in Europeesrechtelijke zin: met maximaal tien bewoners en een verzorgende is sprake van een kleine groep, opeenvolging bewoners en sporadische bezoekers maken aantal potentiële kijkers niet onbepaald. Woonvoorziening toch vergoedingsplichtig aan Buma en Sena: Nederlandse bescherming is ruimer en strekt zich – tenzij het gaat om een openbaarmaking in de familie-, vrienden- of daaraan gelijk te stellen kring – ook uit tot besloten kring, niet aannemelijk dat alle bewoners met elkaar zijn verbonden door een hechte band van persoonlijke aard.

 

IEPT20180918, Hof Den Haag, Recom v TSS

Pas in hoger beroep betwisten rechtsmacht Nederlandse rechter niet tijdig: moet tegelijk met antwoord ten principale naar voren worden gebracht op straffe van verval van die exceptie (artikel 128(3) Rv). Onttrekking van advocaat maakt verschijnen in procedure niet ongedaan. Geen merkinbreuk: zonnepanelen in opdracht van Recom vervaardigd, merk RECOM met toestemming op de waren en verpakking aangebracht. Ook als geen opdracht of toestemming zou zijn gegeven geen inbreuk: handelingen niet in Benelux plaatsgevonden. Geen onderzoek vereist naar of sprake was van toestemming voor invoer: zonnepanelen direct in douanebeslag genomen en dus niet in vrije verkeer EU gebracht en niet gebleken dat dit alsnog zal gebeuren. Reconventie: Eerste Sales Contract per 20 januari 2015 buitengerechtelijk ontbonden: stelling dat niet Recom maar TSS tekort is geschoten faalt, nu niet kan worden aangenomen dat zonnepanelen in China in plaats van in Taiwan zijn geproduceerd. Tweede Sales Contract per 20 januari 2015 buitengerechtelijk ontbonden: onvoldoende onderbouwd dat overeenkomst niet was gesloten.

 

IEPT20180914, Rb Amsterdam, Noordkaap

Uitzending Undercover in Nederland niet onrechtmatig: misstand, voldoende steun in het feitenmateriaal, voorshands niet aannemelijk dat [X] bij uitzending zal worden herkend, voor zover familie en kenniskring haar door combinatie van factoren toch zullen herkennen is verlies van goede naam voorzienbaar gevolg van eigen handelen [X],  [X] heeft het (deels) aan haar zelf te wijten dat de uitzending geen weerwoord van haar bevat.

 

IEPT20180913, HvJEU, Birkenstock v EUIPO

Gerecht heeft terecht geoordeeld dat rechtspraak inzake vormmerken die samenvallen met de verschijningsvorm van de waar zelf - die alleen onderscheidend vermogen hebben indien deze op significante wijze afwijken van de norm of van wat gangbaar is in de betrokken sector - van toepassing is op het door Birkenstock aangevraagde tweedimensionale oppervlaktepatroon dat samenvalt met de verschijningsvorm van de betrokken waren: deze rechtspraak is ook van toepassing wanneer het aangevraagde merk bestaat uit een patroon dat is toegepast op (een deel van) het oppervlak van de waar, gelet op intrinsieke kenmerken – een reeks elementen die op regelmatige wijze worden herhaald – is waarschijnlijk dat het teken wordt gebruikt als oppervlaktepatroon en dus samenvalt met de verschijningsvorm van de betrokken waren.

 

IEPT20180912, Rb Amsterdam, Marakesh v Marrakech

La Boulangerie traditionelle Marrakech maakt geen inbreuk op handelsnaam Bakkerij Marakesh: handelsnaam Bakkerij Marakesh in hoge mate beschrijvend waardoor deze slechts een zeer geringe mate van bescherming geniet, voldoende verschil tussen beide handelsnamen om gebruik te rechtvaardigen.

 

IEPT20180912, Rb Amsterdam, Stichting Bosch

Samenwerking tussen partijen ten aanzien verdieping kennis over het werk van Jheronimus Bosch heeft geleid tot gemeenschappelijk goed (3:166 BW): gedaagde is ingestapt in gereedstaand project en heeft daarin eigen rol gekregen. Gedaagde moet daarom alsnog meewerken aan doorontwikkeling van zijn website tot de Publieke Website die partijen voor ogen heeft gestaan. Gelet op doel gemeenschap kan gedaagde zich in redelijkheid niet verzetten tegen aanvulling van de website met meer recente onderzoekgegevens. Gedaagde hoeft niet inloggegevens website te verstrekken: zou leiden tot toegang tot de broncode van hetgeen leidt tot auteursrechtinbreuk. Stichting moet in staat worden gesteld om website te bewerken en aan te vullen. Domeinnaam boschproject.org moet aan gemeenschap worden overgedragen.

 

IEPT20180912, Rb Den Haag, Belcentrale v KPN

Niet aannemelijk dat KPN-medewerkers zich jegens eindgebruikers structureel in strijd met de Raamovereenkomst en/of het Totaalpakket of anderszins onrechtmatig uitlaten: gewraakte uitlatingen KPN-medewerkers resultaat van uitlokking door medewerkers Belcentrale. Geen verplichting KPN om logo Belcentrale op te nemen op haar website: KPN noemt in het geheel geen namen van partners op haar website, zodat evenmin vermelden naam Belcentrale niet onrechtmatig is.

 

IEPT20180912, Rb Den Haag, Bacardi v Loendersloot

Verzoek om pleidooi in incident tot zekerheidsstelling afgewezen wegens onredelijke vertraging van de procedure: niet gesteld noch gebleken dat Loendersloot c.s. het tegen hen verleende verstek niet eerder kon zuiveren en incident niet eerder kon opwerpen, pleitverzoek kennelijk alleen ingegeven door wens om standpunt over hoogte van bedrag waarvoor Bacardi Ltd.  zekerheid moet stellen nog een keer mondeling over het voetlicht te brengen, pleidooi zou ook leiden tot vertraging in samenhangende zaken tegen Pure Handling en [X].

 

IEPT20180912, Rb Midden-Nederland, AvroTros

Uitzending Opgelicht?! van 3 januari 2017 niet onrechtmatig: voldoende steun in het feitenmateriaal voor mededeling dat al 10 jaar klachten over [T] worden ontvangen en voor verhaal [W] dat [T] geldlening niet heeft betaald, onjuiste mededeling dat alle in de uitzending genoemde ondernemingen door [T] zijn opgericht is AVROTROS niet zwaar aan te rekenen en maakt uitzending niet onrechtmatig, voldoende steun in feitenmateriaal voor gebruik van schuld bij belastingdienst als excuus tegenover schuldeisers, AVROTROS hoefde geen rekening te houden met vonnis kantonrechter over bestuurdersaansprakelijkheid, dat pas na uitzending is gewezen, voldoende mogelijkheid tot hoor en wederhoor geboden met interview met [T] dat deels is uitgezonden. Heimelijk opgenomen beelden bij slachtboom AVROTROS niet onrechtmatig, ondanks dat deze niet nodig waren voor onderzoek misstand: enkel gesteld dat de beelden heimelijk zijn opgenomen, duren slechts twee seconden en geen bezwaar tegen uitgebreid in beeld komen in de rest van de uitzending. Tonen foto dochters [T] niet onrechtmatig: heeft functionele rol doordat [T] de foto heeft gebruikt om lening te verkrijgen. Geen onnodig grievende uitlatingen.

 

IEPT20180912, Rb Den Haag, Hennessy v LB11

LB11 toegestaan Nederlandse en Curaçaose leverancier in vrijwaring op te roepen: niet uit te sluiten dat LB11 - indien de beslissing in de hoofdzaak voor haar nadelig zal uitvallen - verhaal heeft op haar leveranciers. 

 

IEPT20180911, Hof Den Haag, Tee Set

Appellant kan zich t.a.v. vorderingen tegen [B] niet op in gezag van gewijsde gaan van 1998-vonnis beroepen: dat stelling van [B] dat hij (mede) gerechtigd is tot de fonogrammenproducentenrechten als onvoldoende onderbouwd is gepasseerd impliceert niet het tegendeel. Appellant rechthebbende op fonogrammenproducentenrechten Tee Set oeuvre: beroep [B] op gezag van gewijsde 1976-vonnis faalt, omdat in dat vonnis niets is beslist over wie fonogrammen heeft geproduceerd, achteraf dragen deel van kosten eerste opname leidt niet tot gevolgtrekking dat [B] (mede-)producent van de fonogrammen is. Wel gezag van gewijsde 1998-vonnis inzake eigen vorderingen van [B] (er werd geoordeeld dat [B} geen fonogrammenproducentenrecht heeft): beroep op 1976-vonnis gaat niet op, nu daar in de 1998-zaak geen succesvol beroep op is gedaan. [B] geen auteursrechthebbende op Tee Set-oeuvre: heeft niet als componist of tekstdichter bijgedragen aan oeuvre, beroep op 1976-vonnis faalt, omdat daarin enkel is geoordeeld dat [B] recht heeft op 1/6 van de inkomsten. Appellant niet de volledige en enige rechthebbende van de muziekuitgaverechten: erkend dat er bij veel werken mede-auteurs waren naast [T] en appellant alleen aandeel van [T] heeft verworven.

 

IEPT20180911, Hof Amsterdam, Stichting Kankantrie

Stichting Kankantrie geen auteursrechthebbende op Groot Surinaams Kookboek: onvoldoende gemotiveerd  betwist dat kookboek destijds samengesteld op initiatief van Surinaamse Huishoud- en Industrieschool en betrokken medewerkers auteursrechtelijke makers zijn. Stichting Kankantrie heeft niet auteursrecht verworven: vermelding van copyright notice onvoldoende, te minder nu deze naast die van de makers niet kwalificeert als openbaarmaking in de zin van artikel 8 Aw, gestelde overdrachtsakte niet in het geding gebracht. Reconventie: Schadevergoeding wegens schending distributieovereenkomst afgewezen: vergt nader feitelijk onderzoek, waarvoor kort geding zich niet leent en geen spoedeisend belang.

 

IEPT20180911, Rb Rotterdam, Static

Eiser heeft spoedeisend belang bij deel van vordering tot nakoming vaststellingsovereenkomst: later getekende onthoudingsverklaring beperkter dan vaststellingsovereenkomst, wilsovereenstemming bereikt over totstandkoming vaststellingovereenkomst, niet aannemelijk gemaakt dat eiser heeft ingestemd met heronderhandeling. Gedaagde bevolen tot nakoming van artikel 2 en 5 vaststellingsovereenkomst: deze artikelen zijn geschonden.

 

IEPT20180907, Rb Amsterdam, Leidseplein Beheer v Magic Leaf

Magic Leaf bij onmiddellijke voorziening ex artikel 1019e lid 2 Rv bevolen om inbreuk op merkenrecht The Bulldog te staken bij aanbieden grinders.

 

IEPT20180906, HvJEU, Bundesverband Souvenir v EUIPO

Benaming “Neuschwanstein” uit Uniewoordmerk “NEUSCHWANSTEIN” niet beschrijvend voor kwaliteit of wezenlijk kenmerk waren en diensten: geen Nice warenklasse voor “souvenirartikelen”, sprake van gangbare consumptiegoederen en alledaagse diensten, functie als souvenir geen objectief kenmerk van de waar, dat betrokken consumptiegoederen souvenirs worden enkel en alleen doordat benaming “Neuschwanstein” erop wordt aangebracht vormt op zich geen wezenlijk kenmerk dat die waren beschrijft. Benaming “Neuschwanstein” niet beschrijvend voor plaats van herkomst waren en diensten: kasteel van Neuschwanstein staat niet bekend om souvenirartikelen of aangeboden diensten, niet gebleken dat merk wordt gebruikt voor verkoop specifieke souvenirs of het aanbieden van bijzondere diensten waarvoor het traditioneel bekend is, niet alle door het merk aangeduide waren en diensten worden direct op de site van het kasteel aangeboden, hierdoor zal benaming “Neuschwanstein” in ogen van relevante publiek niet een beschrijving vormen van een kwaliteit of wezenlijk kenmerk van de door het litigieuze merk aangeduide waren en diensten. Gerecht heeft oordeel over bestaan van onderscheidend vermogen voldoende gemotiveerd door te stellen dat het loutere aanbrengen van dat merk op de betrokken waren en diensten het relevante publiek in staat stelt, deze te onderscheiden van de op andere commerciële of toeristische plaatsen verkochte waren of verrichte diensten. Gerecht mocht oordelen dat geen sprake was van inschrijving te kwade trouw. Uit Lindt & Sprüngli-arrest (IEPT20090611) vloeit niet voort dat beoordeling kwade trouw noodzakelijkerwijs moet berusten op middelen die zijn aangewend om een legitiem doel te bereiken.

 

IEPT20180905, Rb Den Haag, SEKAM v de Staat

Staat aansprakelijk voor schade als gevolg van uitlatingen Staatssecretaris over downloaden uit illegale bron: in het publieke domein en de media gedane uitlatingen vallen buiten de parlementaire immuniteit uit artikel 71 Gw, uit het HvJEU ACI Adam (IEPT20140410) volgt dat door staatssecretaris voorgestane uitleg van artikel 16 c Aw - inhoudende dat dat de thuiskopie-exceptie eveneens van toepassing is op reproducties die zijn vervaardigd uit illegale bron - in strijd is met artikel 5 Aw, dit enkele gegeven is weliswaar onvoldoende voor aannemen onrechtmatigheid uitlatingen, de niet voor meerdere uitleg vatbare bij herhaling uitgedragen boodschap dat downloaden uit illegale bron is toegestaan in Nederland is – indien hiernaar wordt gehandeld – onrechtmatig, onjuiste uitleg dient aan Staat te worden toegerekend, conditio sine qua non aangenomen ondanks vele andere mogelijke oorzaken voor schade door downloaden uit illegale bron.

 

IEPT20180905, Rb Den Haag, Nikon v ASML

Door Zeiss gevorderde voeging aan de zijde van ASML afgewezen: ingevolge artikel 218 Rv dient incidentele vordering tot voeging te worden ingesteld vóór of op de roldatum waarop de laatste conclusie in het aanhangige geding kan worden genomen, nu het door Zeiss gestelde belang bij voeging slechts verband houdt met de procedure in conventie, kon de vordering uiterlijk worden ingesteld op de datum die is bepaald voor het nemen van antwoord in conventie.

 

IEPT20180905, Rb Den Haag, Nikon v ASML II

Door Zeiss gevorderde voeging aan de zijde van ASML in VRO-zaak - hoewel naar de letter van artikel 218 Rv op tijd ingesteld - afgewezen wegens strijd met goede procesorde: Zeiss moet gelet op nauwe betrokkenheid bij geschil echter al van meet af aan op de hoogte zijn geweest van de onderhavige procedure, toewijzen van een op de laatst mogelijke dag ingediende vordering tot voeging zou VRO-zaak op onevenredige wijze doorkruisen,   sprake van bijzondere omstandigheden als bedoeld in HR Fiar/Thuiskopie (IEPT20140328) waarin belang Nikon bij voortvarende afwikkeling van de VRO-zaak dient te prevaleren.

 

IEPT20180905, Rb Limburg, Gemeente Weert v Partij voor Weert

Starten van procedure door gemeente Weert tegen Partij voor Weert (“PvW”) wegens gebruik gemeentewapen geen misbruik van recht: gemeente heeft gerechtvaardigd belang bij handhaving van haar rechten. Door Gemeente Weert gebruikte wapen wijkt niet af van bij Koninklijk Besluit (“KB”) aan haar toegekende wapen. Onvoldoende gesteld dat nieuwe logo PvW in strijd is met exclusieve rechten gemeente Weert waardoor eerdere, feitelijk gebruikte logo wordt beoordeeld. Gebruik wapen moet als exclusief recht gemeente Weert worden aangemerkt: gelet op publieke functie van het wapen voor betrokken decentrale overheid – als onderdeel van de staatsorganisatie - en de wijze van toekenning van het wapen bij KB. Niet verlenen van toestemming voor gebruik wapen  in logo PvW niet in strijd met verbod van willekeur, gelijkheidsbeginsel en beginsel van fair play: organisaties kunnen verzoeken om toestemming voor gebruik gemeentelijk wapen, maar wordt uitdrukkelijk niet aan politieke partijen verleend. Zonder toestemming gebruiken van gemeentewapen in eerste logo PvW onrechtmatig. Aangepaste logo maakt onrechtmatige inbreuk op gemeentewapen Weert: verwarringsgevaar door o.a. (nagenoeg) identieke onderdelen als de vorm van de kroon, het schild en de keper, identieke verhoudingen tussen onderdelen, nagenoeg identieke kleurstelling en het feit dat beide partijen op politiek en bestuurlijk vlak actief zijn.

 

IEPT20180905, Rb Den Haag, Chanel

Onvoldoende onderbouwd dat inbreukmakende handelingen niet door gedaagde zelf zijn verricht. Vorderingen toegewezen, beperkt tot de Benelux: vorderingen niet verder bestreden. Gedaagde veroordeeld in 1019h Rv proceskosten van € 4.425,15: kosten redelijk en evenredig en aanzienlijk lager dan indicatietarief voor dergelijke zaken van € 8.000.

 

IEPT20180905, Rb Den Haag, Holland Media Combinatie

Spoedeisend belang ontbreekt bij vorderingen inzake gestelde databankinbreuk: eiser al jaren op de hoogte van het drukken en verspreiden gewraakte publicaties, in 2011 en 2012 al geprocedeerd over gestelde auteursrechtinbreuk.

 

IEPT20180905, Rb Noord-Holland, Nikki v Nomenta

Geen sprake van onrechtmatig wapperen door mededelingen van Nomenta aan afnemers van concurrent Nikki: geen sprake van handhaving tegen beter weten in. Mededelingen inhoudende dat de speaker/lamp/wijnkoeler van Nikki is verwijderd van een beurs en geen CE markering en certificering heeft wel onrechtmatig: betreffende product onbetwist niet op beurs aanwezig, ontbreken certificering volstrekt onvoldoende onderbouwd. Sprake van ongeoorloofde vergelijkende reclame in de zin van artikel 6:194a BW: afbrekende mededelingen over de producten of diensten van een concurrent vallen - ook als daarbij niet uitdrukkelijk een vergelijking wordt gemaakt met de eigen producten of diensten - binnen het toepassingsgebied van deze bepaling. Nu bij de ongeoorloofde vergelijkende reclame ook het merk NIKKI.AMSTERDAM wordt genoemd is eveneens sprake van merkinbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub d.

 

IEPT20180905, Gerecht Aruba, IMG

MISS TEEN ARUBA UNIVERSE maakt inbreuk op merken MISS UNIVERSE en MISS UNIVERSE ARUBA: merken en teken stemmen zodanig overeen dat bij publiek gemakkelijk verwarring kan ontstaan.

 

IEPT20180904, Rb Den Haag, Belcentrale v Consumentenbond

Artikel Consumentenbond waarin wordt vermeld dat zij veel klachten over Belcentrale heeft ontvangen niet onrechtmatig: voldoende aannemelijk dat er meer dan 100 klachten zijn, zoals gesteld in het artikel, artikel betreft niet de juistheid van de klachten, maar enkel waarop de klachten zien, inhoud van de klachten is  voldoende aannemelijk gemaakt. Dat Consumentenbond buiten statutaire doelomschrijving treedt en daardoor onrechtmatig handelt niet gevolgd: dat handelingen die in strijd met doelomschrijving zijn verricht vernietigbaar kunnen zijn (artikel 2:7 BW) betekent niet dat feitelijke handelingen die niet passen binnen het statutaire doel per definitie onrechtmatig zijn.

 

IEPT20180904, Hof Den Haag, Novozymes v DSM

Gelet op beslissing TKB tot herroeping EP 808 is grondslag vorderingen DSM verdwenen en moet vonnis Vzgr van 6 januari 2017 (IEPT20170106) worden vernietigd. Aangezien geen reconventionele vordering in eerste aanleg is ingesteld zijn alleen vorderingen tot ongedaanmaking van verrichte prestaties ontvankelijk. Vorderingen tot versturen rectificatiebrieven en terugbetaling proceskosten ontvankelijk: aan te merken als vorderingen tot ongedaanmaking verrichte prestaties. Vordering tot doen van opgave is niet-ontvankelijk: betreft geen vordering tot ongedaanmaking verrichte prestaties. Rectificatie toegewezen, ondanks dat Novozymes klanten zelf al heeft geïnformeerd over dat zij geen inbreuk maakt: brief van partij die zich als octrooihouder presenteerde biedt de klanten meer zekerheid dan brief van Novozymes. Kosten werkzaamheden na TKB-beslissing begroot volgens indicatietarieven op € 6.000: betreffen geen octrooirechtelijke geschilpunten meer. Dat aantal onderdelen kostenoverzicht zijn zwartgemaakt bemoeilijk niet verweer DSM: onderdelen geven duidelijk aan welke tijd, welke advocaat op welke datum aan bepaalde werkzaamheden heeft besteed, waarbij werkzaamheden voldoende concreet zijn beschreven als ‘Analysis/Strategy’ of ‘Fact Investigation/Development’ en enkel nadere omschrijving werkzaamheden geheel of gedeeltelijk is zwartgemaakt.

 

IEPT20180903, Rb Limburg, Wijndomein Ceres v Wijngoed Fromberg

Facebook-post Wijngoed Fromberg over Wijndomein Ceres niet onrechtmatig: met concrete en inhoudelijk onweersproken voorbeelden toegelicht dat sprake is van verwarring, hetgeen de reputatie van Wijngoed Fromberg beïnvloedt, of Wijndomein Ceres op de Fromberg ligt, kan in dit kort geding niet worden vastgesteld zodat evenmin kan worden vastgesteld dat passage waarin het tegendeel wordt beweerd onrechtmatig is, ter zitting is toegegeven dat vermelding dat Wijndomein Ceres zich bevindt op zuidhelling mogelijk niet klopt, frase "lift ten onrechte mee op onze gerespecteerde en wettelijk gedeponeerde naam" niet onrechtmatig nu gelet op prominent gebruik aanduiding "Fromberg" geen sprake is van eerlijk gebruik ex artikel 2.23 BVIE, gebruik term ‘fraude’ gelet op context niet onrechtmatig. Reconventionele inbreukvordering toegewezen: voorzieningenrechter gaat - in weerwil van verweer dat het een plaatsaanduiding betreft - uit van geldigheid woordmerk FROMBERG nu Wijndomein Ceres de geëigende procedure voor het inroepen van die nietigheid niet gevoerd heeft, prominent gebruik ‘Fromberg’ zorgt voor verwarring.