Arbitrage - Bindend Advies - ADR

Print this page

IEPT20170928, Arbitraal vonnis

Geen beëindiging octrooilicentie Vennootschap C, wegens frictie in de samenwerking tussen octrooihouder/aandeelhouder/bestuurder [A] en aandeelhouder/bestuurder [B] van Vennootschap C. Bij gebreke van afwijkende overeenkomst geldt octrooilicentie voor alle toepassingen en de gehele duur van de Octrooien. Uit artikel 56 Row volgt dat de licentieverhouding met [B c.s.]. aan [Vennootschap C] de bevoegdheid geeft om de Octrooien volledig en voor de gehele duur daarvan te exploiteren, nu bij de verlening door [B c.s.]. geen minder omvangrijk recht aan [Vennootschap C] is toegekend c.q. tussen partijen niet anders is overeengekomen.

 

IEPT20170531, Bindend Advies

Octrooien behoren exclusief aan gezamenlijke onderneming [Z] toe te komen. Voorlopige conclusie. Op grond van het bovenstaande is de Bindend Adviseur voorlopig van oordeel:  (a) dat in de rechtsverhouding tussen Partijen, en wel met name in de Intentieovereenkomst van 2011, de Aandeelhoudersovereenkomst van 2011 en de Managementovereenkomsten van 2011, sprake is van een leemte ter zake van de vraag aan wie de intellectuele eigendomsrechten betreffende de resultaten van de werkzaamheden van partijen na 1 juli 2011 c.q. de Octrooien  behoren toe te komen; (b) dat de aard van die rechtsverhouding (c.q. die overeenkomsten) tot rechtsgevolg heeft dat de octrooien exclusief aan [Z] en niet mede aan [D] Beheer of [C] Beheer behoren toe te komen, op grond van hetgeen uit de wet, de gewoonte, maar met name uit de redelijkheid en billijkheid voortvloeit. Rechthebbenden van octrooien.  Niet in geschil is dat de Octrooien zijn aangevraagd door, althans verleend aan, de in het overzicht [….] aangegeven vennootschappen. Die vennootschappen zijn derhalve momenteel de rechthebbenden van de Octrooien. Dat betreft derhalve [Z] en [D] Beheer voor de Octrooien inzake (i) [octrooi 1]  en (ii) “[Q], [Z], [D] Beheer en [C] Beheer voor de Octrooien inzake (iii) “Dubbele [Q]” ]” en (iv) de […]. Essentie rechtsverhouding. . De essentie van deze aldus vastgelegde rechtsverhouding tussen partijen is dat partijen gedurende een periode van minimaal vijf jaar exclusief en voor gezamenlijk rekening en risico enkel voor de gezamenlijke onderneming [Z] werkzaam behoren te zijn.  Leemte in rechtsverhouding. Niet gesteld of gebleken is dat één of meer van de overige bepalingen van (i) de Intentieovereenkomst van de 31 augustus 2011, (ii) de Aandeelhoudersovereenkomst van 5 december 2011 of (iii) de Managementovereenkomsten van 5 december 2011 zich uitlaat over de rechten van intellectuele eigendom op resultaten van de door Partijen binnen het kader van hun samenwerking binnen [Z] na 1 juli 2011 ondernomen activiteiten.