College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Print this page

2020

 

IEPT20200204, CBB, Naktuinbouw

Naktuinbouw mocht voor berekening van de hoogte van de areaalbijdrage voor 2018 uitgaan van volledige door boomkwekerij in 2018 opgegeven oppervlakte van de kwekerij: als boomkweker opgave niet specificeert mag Naktuinbouw ervan uitgaan dat volledige oppervlakte teelmateriaal is, appellante heeft in opgave 2018 geen onderscheid gemaakt tussen percelen met teeltmateriaal en percelen met niet-teeltmateriaal. Dat tariefstructuur geen rekening houdt met plantdichtheid percelen betekent niet dat tariefstructuur in strijd is met het doel van de heffingsregeling: zekere mate van generalisering onontkoombaar.

 

2018

 

IEPT20181023, CBB, Florali v Raad voor Plantenrassen

Geen verwarringsgevaar (artikel 27(5) ZPW) tussen rasbenaming Spryng Break voor tulpen en oudere merk SPRINGBREAK: nog oudere registratie tulpenras Spryng Break (uit 2007) in KAVB-register heeft ervoor gezorgd dat Spryng Break soortaanduiding is geworden voor desbetreffende ras in gewas tulp. KAVB-register heeft zodanige status dat vermelding van een rasnaam daarin gewoonlijk tot gevolg zal hebben dat die naam vanaf dat moment gebruikelijk zal zijn voor de aanduiding van het ras. Betoog dat verwarringsgevaar tussen plantenras en merk moet worden beoordeeld volgens merkenrecht verworpen.

 

2017

 

IEPT20170707, CBB, Pfizer v VWS

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport had maximumprijs voor (tweede pijnindicatie van) Lyrica niet mogen baseren op prijzen van generieke kopieën die in de referentielanden alleen voor de eerste indicatie mogen worden verhandeld en niet voor de neuropatische pijnindicatie: situatie waarin sprake is van verlopen stofoctrooi voor bepaalde indicaties en nog geldend gebruiksoctrooi voor andere indicatie niet voorzien door wetgever, generieke geneesmiddelen die in referentielanden voor eerste indicaties en niet voor de neuropatische pijnindicatie mogen worden verhandeld niet vergelijkbaar in de zin van artikel 2 WGP.

 

2015

 

IEPT20151201, CBB, Converse v registeraccountant

Bevindingen van door [naam 1] verrichte onderzoek ontoereikend voor conclusie dat de schoenen door officiële distributeur van Converse schoenen op de Europese markt zijn gebracht. Berisping wegens schending fundamentele beginsel van deskundigheid en zorgvuldigheid door conclusies te trekken die niet berusten op deugdelijke grondslag.


IEPT20151201, CBB, Sporttrading v Registeraccountant

Onderzoek accountant in administratie Alpi beschikt over deugdelijke grondslag: opdracht beperkt tot in beslag genomen administratie Alpi. Onvoldoende onderbouwd waarom accountant niet mocht concluderen dat beschreven zendingen Converse schoenen betroffen.

 

2014

 

IEPT20140311, CBB, Multibandveiling
Geen procesbelang bij verzoek om multibandveilingsvoorwaarden aan te passen, zodat vergunninghouders geen inbreuk maken op octrooien van derden: veiling voltooid en nagestreefde rechtsgevolg niet meer mogelijk

 

2013

 

IEPT20130718, CBB, Het Ketelhuis
Poster van Het Ketelhuis geen sluikreclame voor “Lucky Strike” sigaretten en shag, dan wel voor tabaksproducten meer in het algemeen. Met de poster beoogt Het Ketelhuis reclame te maken voor haar zelf en de Nederlandse film. De poster vormt – gelet op de rode, met ringen omgeven cirkel, de zwarte waarschuwingsstempel en de verdere opmaak – een parodie op tabaksreclame.

 

IEPT20130402, CBB, Tabaksreclame Camel
Geen overtreding tabaksreclameverbod: niet te vermijden dat lichtbakken met tabaksmerk “Camel” buiten pand zichtbaar waren voor passanten die bewust door toegang keken

 

2012

 

IEPT20121122, CBB, Philip Morris v nVWA
€ 112.500 boete voor overtreding tabaksreclameverbod met mobielverkooppunt op evenement: meer dan reguliere presentatie door sobere uitstalling verpakkingen. Evenementenverkoop sigaretten vanuit verplaatsbaar verkooppunt (bus of caravan) rechtvaardigt geen afwijkende presentatie c.q. meer dan een sobere uitstalling van gestapelde verpakkingen, waar niet op onverenigbare wijze aandacht op wordt gevestigd. Het College is van oordeel dat geen sprake is van een sobere uitstalling van verpakkingen van tabaksproducten die niet verder strekt dan nodig is om aan te tonen welk tabaksproduct voor welke prijs wordt verkocht.

 

IEPT20120403, CBB, NEN-normen

NEN-normen geen algemeen verbindend voorschrift

 

IEPT20120113, CBB, Natuur en Milieu v Ctbg

Algemeen belang prevaleert boven belang geheimhouding. Informatie maakt het derden niet mogelijk om elders concurrerend middel te registreren. Verzoeken betreffen milieu-informatie: residustudies en verslagen van veldproeven.

 

2010

 

IEPT20100818, CBB, OPTA – Toegang kabelnetwerken
Geografische markt niet afgebakend in overeenstemming met Richtsnoeren: omdat OPTA niet aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van duidelijk afwijkende concurrentievoorwaarden in de verzorgingsgebieden van de kabelbedrijven, de geografische markt niet is afgebakend in overeenstemming met punt 56 van de Richtsnoeren. Relevante productmarkten op retailniveau: kabelnetwerken en alternatieve omroeptransmissieplatforms substitueerbaar

 

IEPT20100601, CBB, Innovatievoucher
Meerdere innovatievouchers mogelijk wanneer voor meerdere rechtsgebieden octrooi voor zelfde uitvinding wordt aangevraagd

 

2009

 

IEPT20090930, CBB, SD&P v OPTA

SMS-berichten zonder wervend karakter geen SPAM: Uit hoofde van overeenkomst gestuurde sms-berichten geen communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden. Zij zijn er immers in beginsel niet voor bestemd om de ontvanger te bewegen in te gaan op een commercieel aanbod of steun te verlenen aan ideële of charitatieve doeleinden en OPTA heeft ook niet aannemelijk gemaakt dat zij niettemin een dergelijk wervend karakter zouden hebben. 

 

IEPT20090528, CBB, Philip Morris v VWS – Publicatie

Geen mededeling uitsluitend voor bedrijfstak: Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat bedoelde uitzondering op de beperking van de tabaksreclame betrekking heeft op “vakbladen en verkoopinformatie sec van fabrikanten richting grossiers en detaillisten” (Kamerstukken II, 26472, nr. 7, blz. 22). Duidelijk is dat de wetgever bij deze uitzondering slechts mededelingen binnen de besloten kring van de tabaksbranche op het oog had. Misset Horeca, dat blijkens haar colofon een vakblad is voor personen die in de horeca werkzaam zijn of daarmee in verband staan, richt zich niet tot die besloten kring. Matiging boete van € 45.000 tot € 20.250

 

IEPT20090504, CBB, Philip Morris v VWS - Personeelswerving
Hyperlink op website studievereniging geen tabaksreclame: Voorzover A een bedrag van € 150,- heeft betaald voor plaatsing op de website van de studievereniging van een hyperlink met daarop de naam en het logo van PMH - de multinationale onderneming waar A B.V. deel van uitmaakt - is het College van oordeel dat ook deze economische bijdrage dient te worden beschouwd tegen de achtergrond, oftewel in de woorden van de wetgever ‘setting’, van de werving van personeel. Economische bijdrage kosten borrel geen aanprijzing tabaksproduct

 

IEPT20090504, CBB, Vermelding op website

Vermelding bedrijfsnaam op website geen toerekenbare tabaksreclame: Gegeven het feit dat de met Koninklijk Horeca Nederland gesloten alliantieovereenkomst geen uitsluitsel biedt omtrent de betrokkenheid van A bij de hier aan de orde zijnde vermelding, dan wel dat A op enig andere wijze van die vermelding kennis heeft gedragen.

 

IEPT20090504, CBB, Jazz Weekend
Toevoeging bedrijfsnaam aan “Jazz Weekend” verboden tabaksreclame: De associatie die met het sigarettenmerk werd opgeroepen, heeft tot gevolg dat aan een tabaksproduct bekendheid werd gegeven dan wel dat product werd aangeprezen.

 

2008

 

IEPT20081222, CBB, Lucky Strike advertentie

Niet toegestane reclame: mededelingen niet uitsluitend bestemd voor de bedrijfstak van de handel in tabaksproducten en vormgegeven op een wijze die, meer dan nodig zou zijn om enkel het feit van de wijziging van de merknaam en/of de verpakking van het product ter kennis van de lezer te brengen, de aandacht op het desbetreffende tabaksproduct vestigt. Matiging boete van € 45.000 naar € 22.500.

 

IEPT20081211, CBB, Verkoop Tabaksprodukten

Niet toegestane reclame tabaksprodukten: Geen reguliere presentatie voor de verkoop: Dat A de bedoeling had de specifieke eigenschappen van de "Golden Tip" filterhuls aan te tonen door dit product met een tabaksproduct te combineren, doet aan het voorgaande niet af. Matiging boete van € 45.000 naar € 10.000  

 

IEPT20080916, CBB, Tabaksverkooppunt op evenement

Verboden wijze van uitstallen van verpakkingen. Geen reden tot matiging boete van € 45.000.

 

IEPT20080826, CBB, Uitstalling Caballero

Overtreding reclameverbod tabaksproducten. Uitstalling tijdens "Koninginnenach" gaat verder dan wat voor noodzakelijke presentatie nodig is

 

IEPT20080522, CBB, Camel display

Niet toegestane verkooppresentatie. Matiging boete.

 

IEPT20080605, CBB, Verzoekster v OPTA
Anonimiseren gepubliceerde besluiten inzake spam-verbod

 

IEPT20080401, CBB, Kimberly-Clark Kleenex anti-virale tissue
BESTRIJDINGSMIDDELENWET: Toelatingsstelsel niet in strijd met Biocidenrichtlijn. Gerechtvaardigde beperking van vrij verkeer van goederen. Geen wederzijdse erkenning Duitse toelating

 

2007

 

IEPT20071220, CBB, Spagyriek v Minister VWS

Definitie Homeopathisch farmaceutisch preparaat

 

IEPT20071220, CBB, Tabaksreclame op evenement
wijze van uitstallen die meer dan noodzakelijk de aandacht van de consument op de te koop aangeboden verpakkingen van tabaksproducten vestigt is verboden tabaksreclame

 

IEPT20070626, CBB, Bankgarantie

Gebruik van woord "bank" als onderdeel van bedrijfsnaam in strijd met Wet op het Financieel Toezicht, behoudens ontheffing DNB

 

2006

 

IEPT20061215, CBB, Uitreiken sigaren op horecavakbeurs
Uitreiken sigaren op vakbeurs is reclame