2009 Hof Den Bosch

Print this page

2009
 

IEPT20091208, Hof Den Bosch, Bacardi v Loendersloot
Beoordeling rechtmatigheid bewijsbeschermende maatregelen ex nunc, maar de resultaten van de getroffen bewijsbeschermende maatregelen kunnen niet worden gebruikt ter onderbouwing van de rechtmatigheid daarvan. Aard maatregelen afhankelijk van inbreuk: De door Bacardi verzochte beschrijving en monsterneming had moeten worden beperkt tot bij Loendersloot opgeslagen Bacardi-producten waarop Van Caem rechthebbende was. Geen inbreuk door Loendersloot ter zake van door Van Caem in het verkeer gebrachte producten: niet aannemelijk geworden, dat in casu bij het betrokken publiek de indruk bestaat dat er in het economisch verkeer een materieel verband bestaat tussen Loendersloot en de door anderen, waaronder Van Caem, in het verkeer gebrachte Bacardi-producten. Geen inbreuk door niet-communautaire goederen. Beperking tot EU-documenten

 

IEPT20091110, Hof Leeuwarden, Coin Pusher
Proceskostenveroordeling bekrachtigd: De beslissingen van de voorzieningenrechter die ten grondslag hebben gelegen aan de proceskostenveroordeling zijn geen onderwerp van het debat in hoger beroep. Dit betekent dat in hoger beroep ervan dient te worden uitgegaan dat die beslissingen ten principale de beslissing van de voorzieningenrechter inzake de proceskosten kunnen dragen.

 

IEPT20090901, Hof Den Bosch, AOP v Multi Cadeau
Onduidelijkheid over auteursrechthebbende door meerdere overdrachten: Het hof onderschrijft het oordeel van de voorzieningenrechter dat onduidelijkheid bestaat over de vraag aan wie de auteursrechten op de door [appellant] vervaardigde illustraties en teksten toekomen, nu deze rechten door middel van een aantal opvolgende overeenkomsten zijn overgedragen aan respectievelijk AOP B.V., [appellant] zelf, Castafiori en vervolgens weer [appellant], waarbij niet steeds duidelijk is omschreven om welke rechten het ging. Licentie aannemelijk

 

IEPT20090707, Hof Den Bosch, Michaud v Owens

Auteursrecht. Ontbreken Frans auteursrecht laat overdracht Nederlands auteursrecht onverlet.Inbreuk aangenomen. Zowel de doorzichtige houders als de gele PET-fles van Owens bieden een totaalindruk die geheel overeenstemt met die van het honingpotje van Michaud (zonder de Baton-dop die buiten het auteursrecht van Michaud valt).
 

IEPT20090407, Hof Den Bosch, Onrechtmatig beroep op vernietigd octrooi
Onrechtmatig beroep op octrooi: Wanneer [X.] een dergelijke melding doet terwijl zij weet of moet beseffen dat een serieuze kans bestaat dat het octrooi geen stand zal houden in de reeds lopende oppositieprocedure (en terwijl dat octrooi van Nederland reeds is vernietigd), handelt zij dan in ieder geval onrechtmatig jegens die derde. Schadebepaling door deskundige.

 

IEPT20090317, Hof Den Bosch, Abbott v Medtronic

Bewijsbeslag geeft geen inzagerecht: Weliswaar is juist dat het bewijsbeslag in het leven is geroepen om de IErechthebbende te voorzien van materiaal om zijn inbreukvordering te onderbouwen, maar dat rechtvaardigt niet de conclusie dat een bewijsbeslag inzagerecht met zich mee brengt. Exhbitievordering kan ook in kort geding.

 

IEPT20090120, Hof Den Bosch, Sport Direct v Sports Direct International

Beschrijvende handelsnamen ontberen geen bescherming: Vrijhoudingsbelang geldt niet bij handelsnamen: handelsnamen mogen nu juist wel beschrijvend zijn en ontberen dan niet zonder meer bescherming. Gebruik domeinnaam als handelsnaam: Virtueel uithangbord voor webwinkel niet louter een virtueel adres


2008
 

IEPT20081014, Hof Den Bosch, Michaud v Owens

Honingpotje auteursrechtelijk beschermd. Overdracht auteursrecht beoordeeld naar Frans recht. Ontwerperschap voldoende bewezen, behoudens tegenbewijs. Nietigheid internationaal modeldepot te beoordelen naar Benelux recht: depot nietig omdat Kenmerkende eigenschappen van model niet uit depot blijken. 
 

IEPT20080731, Hof Den Bosch, Koolé Champignons v Koolen Champignons

Gevaar voor verwarring handelsnamen 

 

IEPT20080513, Hof Den Bosch, Slijterij

Overdracht goodwill, handelsnaam en klantenbestand: De goodwill - onderneming aan [adres] te [plaats] die aldaar een goede naam op het gebied van wijnen had verkregen is daadwerkelijk overgedragen. Voor de overdracht van een handelsnaam en een klantenbestand geldt dat exclusiviteit een essentieel element is.

 

IEPT20080429, Hof Den Bosch, Logistics

Handelsnaambescherming: Geen monopolisering beschrijvend bestanddel 'logistics'. Eerder gebruik specifieke handelsnaam ([naam] logistics) beslissend

 

IEPT20080415, Hof Den Bosch, Yonex v Belgro

Geen inbreuk merkrecht: Domeinnaam yonexbadminton.nl is gerechtvaardigde wegwijzer naar Yonex-assortiment op website Belgro. Geen onrechtmatige registratie domeinnaam. 
 

IEPT20080325, Hof Den Bosch, Inbreng octrooi

Verplichting tot inbreng octrooi in plaats van licentie: [X.] heeft tegenover de duidelijke bewoordingen van de samenwerkingsovereenkomst in onvoldoende mate feiten of omstandigheden gesteld die de conclusie rechtvaardigen dat de op hem rustende verbintenis slechts strekte tot inbreng van een licentie voor het produceren van de uitvinding en niet tot inbreng van het octrooi op de uitvinding.

 

IEPT20080318, Hof Den Bosch, Startpagina

Geen overeenstemming startpagina.nl en startpagina.tv: Gebruik domeinnaam startpagina.tv als handelsnaam niet vastgesteld.

 

IEPT20080226, Hof Den Bosch, Get Nosed v St. Nicholas
Toebehoren auteursrecht niet voldoende onderbouwd

 

IEPT20080212, Hof Den Bosch, Europochette
Modelrecht - nieuwe vorm bestekhouder: Europochette wijkt op meer dan slechts onbelangrijke details af van de modellen die volgens Driessen al eerder bestonden. Uiterlijk niet uitsluitend door technische functie bepaald. Andere rechtbanken dan de rechtbank Den Haag ook bevoegd voor voorlopige voorzieningen bij Gemeenschapsmodellen.

 

IEPT20080205, Hof Den Bosch, Michaud v Owens

Tussenarrest: Uitlatingen inzake consequenties Frans vonnis voor model- en auteursrecht

 

IEPT20080129, Hof Den Bosch, Red Bull v Winters
Afvuller van voorbedrukt blik 'gebruikt' merk. Winters voorziet de waren van het teken door het combineren van de de waren (het aangelengde extract) en de verpakking (de reeds bewerkte blikjes) tot het eindproductWinters voorziet de waren van het teken door het combineren van de de waren (het aangelengde extract) en de verpakking (de reeds bewerkte blikjes) tot het eindproduct. Inbreuk op Red Bull door Bullfighter-, Pitbull- en Live Wire-verpakkingen. Geen inbreuk door Long Horn-verpakkingen.

 

IEPT20080124, Hof Den Bosch, Chick on a Mission v Christine le Duc
Geen overeenstemming merken. Ogen laten andere indruk achter en aanduidingen 'Chick on a Mission' en 'Christine Ie Duc' liggen ver uiteen. Kleding voor luxe marktsegment en kleding voor erotische context geen soortgelijke waren, mede gelet op de oplettende doelgroep van Chick on a Mission.

 

IEPT20080122, Hof Den Bosch, Postwanorder v Otto
Foutieve prijs  € 99,90 VOOR LCD-TV: geen geldig aanbod en geen gerechtvaardigd vertrouwen

 

IEPT20080122, Hof Den Bosch, Top Tas v Van Gils Leather
Inbreuk auteursrecht tassen - voorschot schadevergoeding € 25.000 - Geen grensoverschrijdend verbod voor Belgie

 

IEPT20080108, Hof Den Bosch, Dijkzicht v Euro Management
Merkenrecht: verval wegens niet normaal gebruik - Geen belanghebbende ingeval van misbruik van bevoegdheid, maar dat is niet gebleken. Gebruik handelsnaam kan ook normaal gebruik als dienstmerk zijn, maar evenmin gebleken. Geen misbruik van procesrecht

 

2007
 

IEPT20071113, Hof Den Bosch, Puma v Ferro

Verval merk wegens niet-gebruik: Het oormerken van een partij Kamino-schoenen in een magazijn buiten de Benelux als bestemd voor de Benelux, het factureren van een partij Kamino-schoenen door een onderneming in Taiwan aan Puma AG en het op enig moment - zonder succes -  aanbieden van Kamino-schoenen aan mogelijke afnemers is niet voldoende gebruik. Auteursrecht op stijl: Puma heeft geen auteursrecht op virtuele combinatieschoen bestaande uit Puma Avanti en Puma Sprint

 

IEPT20070814, Hof Den Bosch, Montis Stoelen

Auteursrecht erkend - Inbreuk op stoelen Charly en Chaplin - Geen inbreuk op stoelen Windy, Poker en Sting

 

IEPT20070828, Hof Den Bosch, Implanon

Produktaansprakelijkheidsrecht: "letsel" omvat aantasting fysieke integriteit, zoals zwangerschap - Deskundigenbericht inzake volledigheid instructie artsen - Geen omkering bewijslast 

 

IEPT20070807, Hof Den Bosch, Eurotyre

Eurotyre heeft onderscheidend vermogen als merk - Geen depot te kwader trouw - Verbod merkinbreuk geldt niet voor gebruik oudere handelsnaam in Nederland vanuit vestiging Venlo 


IEPT20070703, Hof Den Bosch, Auteursrecht mallen reliëfkaarsen

Stelingname inzake overdracht auteursrecht onduidelijk

 

IEPT20070612, Hof Den Bosch, Mega Brands v Lego

Geen slaafse nabootsing - behoefte publiek aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid ziet ook op afmetingen en overige vormaspecten

 

IEPT20070530, Hof Den Bosch, EBM v ESQ
Geen bewijsbeslag ex artikel 700 Rv, wel ex artikel 1019b Rv: De voorzieningenrechter heeft zijn oordeel mede gegrond op de overweging dat schending van de handelsnaam niet kan worden geput uit interne administratieve bewijsstukken. Hoezeer juist, daarmee wordt tekort gedaan aan het doel van het onderhavige beslag, namelijk om gegevens te vergaren omtrent de omvang van de inbreuk en van de schade die EBM heeft geleden als gevolg van een mogelijke handelsnaaminbreuk.

 

IEPT20070501, Hof Den Bosch, Botcement

Misleidende presentatie als identieke produkten, gelet op verschil in uithardingstijd - geen voortzetting licentie na beëindiging samenwerkinsgovereenkomst

 

IEPT20070313, Hof Den Bosch, Kruiwagens

Voornamelijk door technische eisen bepaalde vormgeving kruiwagen geen auteursrechtelijk werk - geen slaafse nabootsing door gebruik merk Fort

 

IEPT20070313, Hof Den Bosch, Jaguar

Depot merk Jaguar voor schoenen te kwader trouw - Afbeelding roofdierkop geen inbreuk op Jaguar-merk - belettering Jaguar niet auteursrechtelijk beschermd.
 

IEPT20070213, Hof Den Bosch, Diefstal octrooi

Strafrechtelijke vervolging niet opporttuun vanwege civielrechtelijk aard geschil

 

IEPT20070207, Hof Den Bosch, Blok en Boeije Autoschade v Bloks Autoschade

Gevaar voor verwarring handelsnamen 'Blok' en 'Blok en Boeije' voor autoschadebedrijven - Rechtmatig gebruik in Hurwenen rechtvaardigt niet gebruik daarbuiten - Gebruik 'voorheen Blok en Boeije" toelaatbaar

 

IEPT20070117, Hof Den Bosch, Domeinnaam Beautypartners.nl

Overdraagbaarheid recht op domeinnnaam - Wel leveringsbeslag geen verhaalsbeslag op domeinnaam toegestaan

 

2006

 

IEPT20060919, Hof Den Bosch, Labelhouder
Verschillende aspecten niet noodzakelijk voor technisch effect van model als geheel - Inbreuk modelrecht: kwartronde vooraanzicht meest in het oog springende aspect van labelhouder
 

IEPT20060829, Hof Den Bosch, Inbreng octrooi

Haagse rechter niet bij uitsluiting bevoegd bij geschil inzake inbreng of levering octrooi: Dat is geen kwestie die wordt beheerst door de Rijksoctrooiwet 1995, maar door het BW. Het enke-le feit dat [X.] ter uitvoering van die overeenkomst een octrooi heeft ingebracht in [Z.] maakt dat niet anders.

 

IEPT20060711, Hof Den Bosch, Top Oss

Verschoningsrecht jornalist niet beperkt tot identiteit van de bron maar ziet ook op de door bron verstrekte informatie

 

IEPT20060117, Hof Den Bosch, Beroepsfout inzake inbreng octrooi

Schade € 15.567,93 wegens niet instellen hoger beroep executiegeschil: het niet ingesteld zijn van het hoger beroep was voor de kort gedingrechter voldoende aanleiding om de vordering tot staking van de executie kansloos te achten (in ieder geval zolang de octrooien niet ingebracht waren).
 

2001

 

IEPT20010607, Hof Den Bosch, Stokke v Laurus
Tripp Trapp stoel auteursrechtelijk beschermd. Geen inbreuk wegens verschillende totaalindruk

 

1994

 

IEPT19941227, Hof Den Bosch, Rooijakkers v Wouters
Gemeenschappelijk auteursrecht: de eisen van redelijkheid en billijkheid brengen in dit geval mede dat enerzijds Rooijakkers het werk moet kunnen blijven publiceren, doch dat anderzijds Wouters desgewenst moet kunnen delen in de revenuen daarvan en wel in een redelijke verdeling die rekening houdt met het belang van ieders aandeel in het werk.

 

1990

 

IEPT19900918, Hof Den Bosch, Van Uden v Verkerke
overdraagbaarheid portretrechten?

 

1979

 

IEPT19790207, Hof Den Bosch, Seepaerdje v 't Silveren Seepaerd

Bescherming oude handelsnaam: dat artikel 5 van de Handelsnaamwet ook het gevaar voor het ontstaan van een dergelijke misvatting bij het publiek beoogt te keren ter bescherming van zowel dat publiek als van de vroegere ondernemer die, als gevolg van het gebruik door een derde van de handelsnaam die eerder rechtmatig door hem werd gevoerd, zijns ondanks door dat publiek met de nieuwe onderneming in verband dreigt te worden gebracht;