2011 Hof Den Bosch

Print this page

IEPT20111227, Hof Den Bosch, Montis

BC alleen toepasselijk buiten land van oorsprong. Minimumbeschermingsduur BC van 25 jaar voor werk van toegepaste kunst: eindigend per 1 januari 2008. Geen door artikel 18 VWEU verboden discriminatie bij ongunstiger behandeling eigen onderdanen door een lid-staat. Land van oorsprong: eerste publicatie: dat Montis de Charly tijdens de genoemde beurs voor het eerst aan het publiek, waaronder de meubelverkopers, heeft aangeboden en dat potentiële afnemers de mogelijkheid hadden de Charly te bestellen en/of te kopen. Geen slaafse nabootsing

 

IEPT20111220, Hof Den Bosch, TAN

TAN Onderzoekscentrum UvT geen onderneming: geen handelsnaam. Onderneming maatschap: dat de binnen de maatschap door [X.] en [Y.] uitgeoefende beroepspraktijk op commerciële wijze heeft deelgenomen aan het rechtsverkeer. Beide maten hebben aanspraak op verdeling handelsnaam. Ordemaatregel: Y gerechtigd handelsnamen te voeren. Domeinnaam behoort ook aan maatschap.

 

IEPT20111206, Hof Den Bosch, Xterior v Windscreen

Geen dwangsommen verbeurd; geen letterlijke uitleg veroordeling. Geen inbreuk op auteursrecht Windscreen, geen verwarringsgevaar en geen onrechtmatig profiteren bedrijfsdebiet

 

IEPT20111115, Hof Den Bosch, Stijl

Ongeoorloofde nodeloos verwarringwekkende stijlnabootsing. Figuren geen personage-werken. Geen ‘eigen gebruik’ artikel 16 Aw bij vervaardiging met indirect commercieel oogmerk of openbaarmaking. Ongeloofwaardig dat niet [Y] maar [G] werken heeft vervaardigd; bewijsaanbod gepasseerd.

 

IEPT20111108, Hof Den Bosch, UNIE KBO v KBO Brabant

Geen gebod inzake verwarring; verwarring aan beide partijen te verwijten. een verbod op ledenwerving. Geen statutaire regeling inzake concurrentie na uittreden. Rekening houden met gerechtvaardigde belangen uitgetreden ex-lid. Onvoldoende concrete feiten en omstandigheden voor onrechtmatig handelen.

 

IEPT20111004, Hof Den Haag, Medinol v Abbott
Vermeerdering van eis in hoger beroep: Vermeerdering van eis in hoger beroep na herroeping en daaropvolgende bekrachtiging in EOB Oppositie van moederoctrooi EP 449 niet in strijd met goede procesorde vanwege samenhang met EP 902

 

IEPT20110913, Hof Den Bosch, Johnny Hoes

geen verplichting de Oude Catalogus af te geven aan [Y.] BV: Geen lastgeving en geen economische eigendom

 

IEPT20110816, Hof Den Bosch, Botcement
Geen dwangsommen verbeurd gelet op terugwerkende kracht vernietiging vonnis. Misleidende claim inzake identieke, uitwisselbare, equivalente of gelijkwaardige producten.

 

IEPT20110726, Hof Den Bosch, Search v Aquatest

Proceskosten ten onrechte gecompenseerd: hof is van oordeel dat in deze zaak sprake is geweest van een flagrante auteursrechtinbreuk zodat Search terecht haar hoofdvorderingen in eerste aanleg heeft ingesteld. Toewijzing van de hoofdvorderingen van Search leidt er naar het oordeel van het hof toe dat Aquatest in eerste aanleg beschouwd dient te worden als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij. Spoedeisend belang bij opgave om inbreuken te voorkomen. Geen spoedeisend belang bij schadebegroting.

 

IEPT20110705, Hof Den Bosch, Eestairs v Dirrix

Gevouwen trap van stripstaal auteursrechtelijk beschermd – niet technisch bepaald of gebruikelijk. Zo verwatering auteursrecht al mogelijk is, is daarvoor onvoldoende gesteld. Rechthebbende: geen ontwerp onder leiding en toezicht van een ander

 

IEPT20110607, Hof Den Bosch, Shoetime

Geen verwarringsgevaar bij wegdenken domeinnaam: verschillende plaats van vestiging en aard ondernemingen. Gebruik domeinnaam leidt niet per se tot landelijke bekendheid en bescherming handelsnaam. Het enkele feit dat de domeinnaam verwarring kan doen ontstaan is evenwel onvoldoende voor het opleggen van het verbod van artikel 5 Hnw. Verwarringsgevaar door slordig lezen verdient geen bescherming. Verwarringsgevaar bij raadpleging handelsregister niet relevant. Gebruik Shoetime als handelsnaam

 

IEPT20110419, Hof Den Bosch, Auto-campingsport

Verjaringstermijn dwangsom geschorst door executieverbod in kort geding. Dwangsommen verbeurd: dat het hof in de beschikking de (combinatie van de) drie woorden auto, camping en sport van doorslaggevend belang heeft geacht.

  

IEPT20110330, Hof Den Bosch, Vervalsingen Kunstwerken

Beroepsmatige handel in 44 valse werken: 11 maanden gevangenisstraf (waarvan 6 voorwaardelijk)

 

IEPT20110322, Hof den Bosch, Rucanor v Jascal

Vadim-schoen auteursrechtelijk beschermd: Dat voldoende oorspronkelijke elementen zijn aan te wijzen op grond waarvan - ook indachtig het basismodel - de Vadim-schoen als een nieuw oorspronkelijk werk dient te worden beschouwd en dus auteursrechtelijke bescherming toekomt. Geen inbreuk: verschillende totaalindrukken. Geen slaafse nabootsing: Vadim-schoen geen eigen plaats op de markt

 

IEPT20110315, Hof Den Bosch, Van Crombruggen v Grand Foodcompany 

Modaliteiten dwangsom: Het hof is van oordeel dat naast de in de wet voorziene gevallen (art. 611d Rv) geen andere beperkingen op de verschuldigdheid van een eenmaal uitgesproken dwangsom kunnen worden geïntroduceerd. De eisen van redelijkheid en billijkheid spelen een rol bij de vraag of zich een situatie van onmogelijkheid in de zin van art. 611d Rv voordoet, maar een afzonderlijke toetsing aan de eisen van redelijkheid en billijkheid gaat de wettelijke regeling van de dwangsom te buiten. Leveren aan klanten en relaties toegestaan

 

IEPT20110125, Hof Den Bosch, Zijlstra v Klotz

Verschillende totaalindruk: slotsom dat het dressoir van Klotz een duidelijk andere totaal-indruk maakt dan dat van Zijlstra, zulks niettegenstaande de overeenkomsten. Geen directe of indirecte verwarring aangetoond.