2012 Hof Den Bosch

Print this page

IEPT20121023, Hof Den Bosch, TAN v Pontifix

Geen dwangsommen verbeurd: het actief schonen van websites zoals google valt niet onder (een redelijke uitleg van) het algemene verbod om ‘het gebruik van de TAN-handelsnamen door Pontifix voort te zetten’; geen gebod

 

IEPT20121009, Hof Den Bosch, Dreamgirl v Benstout

Dwangsommen verbeurd: In ernst kan niet worden betwijfeld dat het aanwezig hebben van deze foto's op de server verbeurte van dwangsommen meebrengt.

 

IEPT20120911, Hof Den Bosch, RTV v Pabo

Geen auteursrechtinbreuk op bedrijfsfilmpjes: overeenstemming over het ter beschikking stellen ervan aan Pabo

 

IEPT20120911, Hof Den Bosch, Allposters v Pictoright

Nader deskundigenonderzoek: vraag of vordering tot verstrekken van door registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave nog aansluit bij huidige praktijk in die branche

 

IEPT20120814, Hof Den Bosch, Longchamp v Horsten

Horsten-tas maakt inbreuk op de Pliage-tas: totaal-indrukken verschillen te weinig. Nederlands recht van toepassing op inbreuk; Frans recht toepasselijk op overdracht van auteursrecht tussen Franse vennootschappen en op initieel makerschap (lex originis). Pliage-tas auteursrechtelijk beschermd: kenmerkende vorm door grondvorm en combinatie van elementen. Voor zover al over auteursrechtelijke verwatering gesproken kan worden: onvoldoende onderbouwd dat beschermde trekken van Pliage-tas niet verworden tot algemene stijlkenmerken. Geen rechtsverwerking door enkel tijdsverloop; ook geen gerechtvaardigd vertrouwen

 

IEPT20120807, Hof Den Bosch, Decapac v Cups4You

Beperkte beschermingsomvang auteursrecht op kruidenbus: ruimte voor keuzes (t.a.v. indeukingen) in vergaande mate door technische aspecten beperkt. Geen inbreuk: afwijkend totaalbeeld door afwijkende detaillering van indeukingen en afwijkende afmetingen. Decapac-bus geen DECA specific product die Cups4You na beëindiging samenwerking niet mocht kopiëren: geen tekortkoming.

 

IEPT20120626, Hof Den Bosch, Maximus Security v Maximum Security

Uitleg co-existentie overeenkomst handelsnamen: slechts intentie tot inhuren, maar geen verplichting. De toezegging van Maximus kan echter niet als volledig vrijblijvend worden aangemerkt. Ongeldige buitengerechtelijke ontbinding wegens ontbreken ingebrekestelling inzake inhuren; geen fatale termijn

 

IEPT20120612, Hof Den Bosch, Light Trend

Werk: Vormgeving lampen getuigt evident van creatieve arbeid. Makerschap: Geen bewijsvermoeden makerschap artikel 4 Aw door registratie bij belastingdienst. Bewijs van makerschap valt niet aan screenshots te ontlenen; aanwijzingen voor ontlening.

 

IEPT2012508, Hof Den Bosch, RPC

Confirmation of ownership: productieverbod beperkt tot productie met in gemeenschappelijke eigendom gehouden mallen. Verbod op grond van eigendomsverhouding eindigt niet met samenwerking. Levering aan klanten RPC na beëindiging samenwerking toegestaan; vrijheid tot concurrentie

 

IEPT20120501, Hof Den Bosch, Total v Medium
Onrechtmatige uitingen inzake malafide praktijken. Uitingen over vermeende banden van eisers met de sexindustrie niet onrechtmatigKennelijk nauwe(re) band met Nederland; Nederlands recht van toepassing. Nederlandse rechter bevoegd wegens woonplaats gedaagde. Van oordeel over relatieve bevoegdheid is geen hoger beroep mogelijk

 

IEPT20120424, Hof Den Bosch, Eestairs

Geen terugwerkende kracht verval voorlopige voorziening wegens niet instellen hoofdzaak binnen redelijke termijn. Redelijke twijfel inzake verbeuren dwangsommen wegens verwijzingen op websites van derden. Dwangsom van € 25.000 verbeurd wegens niet tijdig verwijderen van Engelse website

 

IEPT20120410 , Hof Den Bosch, NTD v De Trombosediensten

Vergelijkende reclame: iedere vergelijking van product of bedrijf voor mogelijke afnemers. Stond trombosediensten vrij per brief te reageren op mail. Afweerreactie dient milder beoordeeld te worden. Misleidend doordat door feitelijk juiste maar onvolledige mededeling gesuggereerd wordt dat de kwaliteit van de NTD en de veiligheid van haar diensten onvoldoende is gewaarborgd.

 

IEPT20120313, Hof Den Bosch, AllRound v Dutch Designz

Hangers auteursrechtelijk beschermd: Geen inbreuk: te zeer verschillende totaalindrukken. Slaafse nabootsing collectie.

 

IEPT20120228, Hof Den Bosch, Blond Amsterdam v Xenos

Slaafse nabootsing productlijn welke wordt bepaald door de combinaties van tekeningen, teksten en kleuren; geen negatieve reflexwerking auteursrecht. AUTEURSRECHT: Geen inbreuk; geen ontlening theedrinkende dames; Schulpenrand niet auteursrechtelijk beschermd; Inbreuk suikerklontje; verbod disproportioneel; Geen inbreukmakende koffiebonen; Slordig ingekleurd hartje geen auteursrechtelijk werk; Geen inbreukmakende aardbei en cupcake

 

IEPT20120131, Hof Den Bosch, TPE v TPD

Taalkundige uitleg uitgangspunt: royaltyverplichting beperkt tot voedingen. Uitleg “project”: alleen sprake van een project wanneer de opdracht is gegund en feitelijk kan worden overgegaan tot productie en verkoop

 

IEPT20120124, Hof Den Bosch, Facet Europe.

Verantwoordelijkheid domeinnaamhouder voor website zoon. Bevel te verzoeken tot verwijderen en verwijderd houden domeinnaam. Nederlands recht van toepassing – overgangsrecht: Conform Rome II-Verordening na 11 januari 2009; Conform Wet Conflictenrecht Onrechtmatige daad voor 11 januari 2009

 

IEPT20120104, Hof Den Bosch, Pictoright v Allposters

Geen uitputting door canvas transfer: ander exemplaar. Verboden openbaarmaking door canvas transfer: nieuwe exploitatiemogelijkheid