2014 Hof den Bosch

Print this page

IEPT20141223, Hof Den Bosch, Van der Valk Eindhoven
Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Van der Valk Hotel Eindhoven” en “Van der Valk Eindhoven” enerzijds en “Van der Valk-hotel Eindhoven-Best” anderzijds: toevoeging plaatsnaam “Best” is meer dan geringe afwijking.

IEPT20141216, Hof Den Bosch, Vereniging C1000 v Jumbo

Voeging toegewezen: een voor Jumbo nadelige beslissing zou rechtspositie Ahold nadelig beïnvloeden

IEPT20141216, Hof Den Bosch, Dahabshiil v ASOJ
Of Engelse lasterrecht van voor 1 januari 2014 of na 1 januari 2014 van toepassing is op gewraakte publicaties kan in het midden blijven: leidt tot zelfde uitkomst. Onrechtmatige publicaties waarin Dahabshiil o.a. van steunen van terrorisme, (aanzetten tot) moord en strafbare feiten wordt beschuldigd: juistheid daarvan onvoldoende onderbouwd. Artikelen dienen geen publiek belang.

IEPT20141202, Hof Den Bosch, Allposters v Pictoright

Dwangsom niet opgeheven: Allposters heeft niet al dat gene gedaan dat redelijkerwijs van haar verwacht kon worden om opgave te doen.

IEPT20141028, Hof Den Bosch, Schoenzool

Ground schoenzool auteursrechtelijk beschermd: andere totaalindruk dan overlegde afbeeldingen van schoenzolen geeft voldoende blijk van eigen intellectuele schepping van de maker. Inbreuk op “Ground” schoenzool: door geïntimeerde geleverde schoenzool identiek.

 

IEPT20141014, Hof Den Bosch, Votech v Chronos

Geen spoedeisend belang vereist voor beoordeling proceskostenveroordeling eerste aanleg in hoger beroep. Proceskosten terecht gecompenseerd: Chronos niet “in het ongelijk gestelde partij”, vanwege intrekken vorderingen wegens gebrek aan belang.

 

IEPT20140925, Hof Den Bosch, LMR Advocaten v LR Advocaten
LMR Advocaten heeft oudste handelsnaamrechten op een aanduiding waarin naast advocaten (ook) “L” en “R” voorkomen. Geen verwarringsgevaar, ondanks dat “LR Advocaten” nog in logo op briefpapier, website en de gevel van gedaagden voorkomt: lijkt niet op logo LMR Advocaten en gebruik in combinatie met onderschrift Liebrand Ruis advocaten. Gebruik oude domeinnaam “LR Advocaten” geen handelsnaamgebruik: slechts gebruikt als tussenscherm voor doorlink naar nieuwe domeinnaam. Gebruik oude e-mailadressen met LR Advocaten geen handelsnaamgebruik.

IEPT20140729, Hof Den Bosch, Foto in videoclip

Auteursrechtinbreuk door gebruik foto zonder toestemming in videoclip, op Youtubekanaal en op website: € 1000 op grond van “Richtprijzen fotografie”.

IEPT20140708, Hof Den Bosch, the Way of Beauty

Geen overtreding concurrentiebeding door geïntimeerde 4: gezien CAO gold beding slechts voor 6 maanden en onderneming daarna begonnen. Overtreding concurrentiebeding door andere geïntimeerden onvoldoende onderbouwd. Geen (dreiging van) onrechtmatig handelen, omdat ten tijde van dagvaarding geïntimeerden handelsnaam niet meer gebruikten.

 

IEPT20140624, Hof Den Bosch Converse
Tussenuitspraak: Argument dat de schoenen eerder met toestemming van Converse binnen de EER in het verkeer zijn gebracht en daarna door Aspo zou zijn gekocht, en dat daardoor sprake zou zijn van uitputting gaat niet op. Betwisting dat er in elk geval interstatelijke handel is tussen Converse-importeurs en licentienemers onderling voldoende onderbouwd. Converse en Kesbo zijn niet ontvankelijk jegens geïntimeerden sub 2 tot en met 12, Aspo dient uitputting te bewijzen en iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

IEPT20140520, Hof Den Bosch, Dahabshiil v ASOJ
Engels recht van toepassing in plaats van recht van Verenigd Koninkrijk: centrum van belangen ligt in Engeland. Hof beoordeelt deel van gewraakte publicaties aan de hand van na 1 januari 2014 geldende Engelse lasterrecht, wegens (toekomstige) inbreuken na die datum. Deel publicaties blijkt na ambtshalve onderzoek hof d.m.v. Google nog steeds op internet staan. Partijen moeten zich bij akte uitlaten over toepasselijkheid van na 1 januari 2014 geldende lasterrecht op de vorderingen en eventueel over de resultaten van het Google onderzoek van het hof.

IEPT20140520, Hof Den Bosch, Bedrijfsgegevens
Voorgestelde vragen van [Houtverwerkingsindustrie] BV aan deskundige niet overgenomen door hof: Vragen zijn niet relevant, onvoldoende concreet of komen in door het hof voorgestelde vragen genoegzaam aan de orde.

IEPT20140408, Hof Den Bosch, Executiegeschil uitlatingen
Vermeende uitlatingen dat appellant een vuile lasteraar was niet gedaan in context van bij opgelegde verbod inzake mogelijke (dubbel)rol als kroongetuige.

IEPT20140325, Hof Den Bosch, Allposters v Pictoright
Wel opschorting, maar geen opheffing dwangsom: vraag of zoveel mogelijk bij assurance-opdracht uitvoerbaar onderzoek gedaan is c.q. kan worden.

IEPT20140325, Hof Den Bosch, DCC v Forax
DCC niet in verdediging geschaad doordat bezwaar tegen eiswijziging is afgewezen: geen hoger beroep mogelijk tegen afwijzing en geen evidente schending van hoor en wederhoor. Forax heeft voldoende spoedeisend belang bij vordering tot afgifte van rapportages en data met betrekking tot de met GPS-trackers verkregen informatie, omdat concurrentie gevoelige informatie is verkregen. Forax heeft belang bij afgifte rapportages en data voor bepaling reikwijdte onrechtmatige daad van DCC, gevorderde bescheiden zijn voldoende bepaald. Onrechtmatige brieven gestuurd aan handelspartners van Forax, waarin wordt gesteld dat Forax inbreuk maakt op software tankkaart DCC: inbreuk staat nog niet vast.

IEPT20140311, Hof Den Bosch, Bedrijfsgegevens
Gebruik maken van vertrouwelijke bedrijfsgegevens concurrent die via een werknemer van die concurrent zijn verkregen om opdrachten weg te kapen is onrechtmatig. Deskundigenonderzoek in boekhouding om vast te stellen of gedaagde gebruik heeft gemaakt van door medewerker eiser verstrekte bedrijfsgevoelige informatie.

IEPT20140225, Hof Den Bosch, Decor v Schomburg
Merk UNIFIX voldoende onderscheidend vermogen voor steenlijm. Merkinbreuk door gebruik van tekens Uni Fix c.q. UniFix voor steenlijm: gelijke tekens en dezelfde waren. Aanschrijven door merkhouder Schomburg van afnemers van Decor niet onrechtmatig. Geen kwade trouw Decor: gebruikte het teken al voordat in 2004 merk door Schomburg werd ingeschreven. Onvoldoende onderbouwd dat omzetdaling van Schomburg enkel gevolg is van verkopen door Decor van inbreukmakende producten.

IEPT20140225, Hof Den Bosch, Novisem v AIB
Geen exclusieve bevoegdheid Rb Den Haag ex artikel 78 ZPW bij (zelfstandig ingestelde) exhibitievordering in kwekersrechtzaak. Spoedeisend belang bij gevorderde exhibitie. Exhibitie ex artikel 1019a jo. 843a Rv afgewezen: onvoldoende aannemelijk dat sprake is van (dreigende) inbreuk op kwekersrecht: geen verhandeling in Nederland of invoer in of uitvoer vanuit Nederland. Enkele toesturen van prijslijst (vanuit Nederland) of opwekken van interesse (in gesprek in Nederland) is geen aanbieden in Nederland. Matiging 1019h Rv-proceskosten op grond van Indicatietarieven in IE-zaken in eerste aanleg toegestaan, nu Novisem niet op alle punten in gelijk is gesteld.

IEPT20140211, Hof Den Bosch, Foto in videoclip
Geen verstekvonnis in eerste aanleg: appellanten wel verschenen, maar conclusie van antwoord niet ondertekend. Inbreuk op persoonlijkheidsrechten door plaatsen foto in erotische setting: € 2500. Geïntimeerde krijgt gelegenheid nadere gegevens ter bepaling schade te overleggen.

IEPT20140107, Hof Den Bosch, Spraytunnel
Geen onvoorwaardelijke verplichting tot koop en betaling van Nederlands octrooi voor “spray-tunnel”: uitdrukkelijk bepaald dat een licentie en (na vijf jaar) een exclusief recht van koop wordt verleend. Koopovereenkomst van 1 dec 2010 ontbonden inzake Nederlands “spraytunnel”-octrooi wegens verval octrooi door niet betalen jaartax. Europees “spraytunnel”-octrooi kan niet gelijkgesteld worden met Nederlands octrooi: Nederlands octrooi had ruimere strekking.