2015 Hof Den Bosch

Print this page

IEPT20151208, Hof Den Bosch, Exclusieve Distributieovereenkomst
Geen exclusieve distributieovereenkomst overeengekomen: verklaring levert onvoldoende bewijs op in licht van contra-enquête. Evenmin blijk van feiten of omstandigheden op grond waarvan vertrouwen omtrent exclusieve distributieovereenkomst tot stand zou zijn gekomen. Niet aannemelijk dat verhouding partijen meebracht dat investeringen moesten worden terugverdiend alvorens een nieuwe distributeur werd benoemd. Slechts leveren Italiaanse handleiding, niet reageren op klachten, verzoeken of informatie leveren evenmin strijd met distributieovereenkomst op.

IEPT20151208, Hof Den Bosch, Rabobank
Concurrentiebeding niet zwaarder gaan drukken na fusie Rabobankvestigingen: fusie voorzienbaar en niet aangevoerd dat geïntimeerde moeite had met werkvinden en klanten overgestapt naar Aon.

IEPT20151208, Hof den Bosch, Ice Care
Vast staat dat er een vorm van samenwerking was tussen partijen omtrent een octrooiaanvrage en de oprichting van een vennootschap. Inhoud afspraken onvoldoende aannemelijk gemaakt waardoor samenwerkingsovereenkomst geldt zoals deze door appellant is gesteld.

 

IEPT20151201, Hof Den Bosch, Robos v Inno+
Onvoldoende onderbouwd dat mededeling Inno+ dat haar luchtwassers voldoen aan BWL 2009.12 misleidend is: overgelegde rapporten zien op ander type luchtwasser. Mededeling dat Inno+ luchtwassers door overheid zouden zijn “erkend” niet misleidend: publiek zou niet meer begrijpen dan dat het gaat om door overheid onder BWL-nummers erkende systemen. Onvoldoende aannemelijk dat Inno+ inwandige luchtwassers niet aan wettelijke eisen voldoen. Mededeling Inno+ over Robos dat luchtwasser zonder spuiwater niet kan en lachgas kan veroorzaken niet onjuist en daardoor niet onrechtmatig.

 

IEPT20151103, Hof Den Bosch, Decor v Schomburg
Schadebegroting op voet van 6:104 BW heeft niet het karakter van punitieve maatregel: rechter dient terughoudendheid in acht te nemen, waarbij uit dient te worden gegaan van het financieel voordeel dat de schuldenaar door zijn onrechtmatig gedrag heeft genoten. Schade vastgesteld op € 19.534 door berekening netto voordeel. Onvoldoende grond om Decor te veroordelen in de proceskosten ex artikel 1019h Rv.

IEPT20151103, Hof Den Bosch, Kruisvereniging v Kruiswerk
Kruiswerk niet onrechtmatig jegens Kruisvereniging gehandeld door brieven te sturen naar leden die van beide verenigingen lid waren en hen proberen te bewegen lid enkel lid te worden van Kruiswerk:  ontvangers brief waren al lid van Kruiswerk en slechts 2 brieven gestuurd. Vrijheid van meningsuiting van Kruiswerk prevaleert boven recht op eerbiediging eer en goede naam Kruisvereniging: uitlatingen in de brieven van 13 november en 3 december 2014 feitelijk juist en niet onnodig grievend, uitlating in brief van 13 november 2014, dat Kruiswerk door de rechter volledig in het gelijk gesteld is, niet feitelijk onjuist en Kruisvereniging onvoldoende onderbouwd dat de uitlatingen van Kruiswerk voor haar ernstige gevolgen hebben gehad. Kruiswerk niet onrechtmatig gehandeld.

IEPT20151027, Hof Den Bosch, Tijned
27 uitlatingen waarin appellant van o.a. fraude, bedreiging en criminaliteit is verdacht onrechtmatig: appellant ondervindt daadwerkelijke hinder en geen steun in feitenmateriaal. Uitlatingen die niet onrechtmatig zijn kunnen wel in strijd zijn met vaststellingsovereenkomst. Schending vaststellingsovereenkomst door doen van 28 negatieve uitlatingen: € 28.000.

IEPT20151027, Hof Den Bosch, APS 

Niet aannemelijk dat taalkundige uitleg concurrentiebeding mee brengt dat het ‘geïntimeerde’ ook is verboden om in dienst te treden van een concurrent van APS

IEPT20151006, Hof Den Bosch, Google
Geen dwangsommen verbeurd door Google, nu vonnis op  zijn vroegst op 21 augustus 2014 correct aan Google is betekend en Google voor 21 augustus aan vonnis heeft voldaan. Google moet inhoud “blog 27” ontoegankelijk maken voor “.nl” extensie. Belang bij verwijdering/ontoegankelijk maken inhoud blogs onder andere TLD’s onvoldoende aannemelijk. [W] heeft onvoldoende belang bij verstrekking persoonsgegevens van overige blogs. [W] heeft onvoldoende belang bij verplichting Google om binnen 1 maand op verwijderingsverzoek te reageren.

IEPT20150922, Hof Den Bosch Converse
Aspo slaagt in bewijs van uitputting wanneer zij kan bewijzen dat Converse haar distributiestelsel dusdanig had ingericht dat er een gevaar bestond dat nationale markten binnen de EER werden afgeschermd. Aspo niet geslaagd in bewijs dat er een reëel gevaar voor marktafscherming of het in stand houden van prijsverschillen is. Het hof laat Aspo toe tot het bewijs van uitputting door Converse, laat Aspo toe om getuigen te leveren en houdt iedere verdere beslissing aan. 


IEPT20150922, Hof Den Bosch, Concurrentiebeding
Geen schending concurrentiebeding: onvoldoende aannemelijk dat onderneming feitelijk wordt geëxploiteerd door geïntimeerde

IEPT20150908, Hof Den Bosch, Executie publicatievonnis
Nieuw gebleken feiten brengen mee dat gewraakte uitlatingen niet onder het verbod uit het eerdere vonnis vallen


IEPT20150908, Hof Den Bosch, Boek Chipshol-zaak
Nu appellant thans weet wie persoon “naam 6” is, geen rechtmatig belang meer bij inzage niet-geanonimiseerde versie van vonnis over telefoongesprekken Chipshol-zaak. Wel inzage in processen-verbaal van dat vonnis: aan eisen artikel 843a Rv voldaan. Rechtmatig belang: stukken kunnen relevant zijn voor vordering appellant.

IEPT20150714, Hof Den Bosch, Louche advocaat
Cartoon waarin geïntimeerde “louche advocaat” wordt genoemd niet onrechtmatig: voldoende verband tussen spottende waardeoordeel en feitenmateriaal. Geïntimeerde moet zich als publiek persoon meer laten welgevallen dan de gemiddelde persoon en schuwt zelf ferme bewoordingen niet.

IEPT20150707, Hof Den Bosch, KMG
Dat bestreden vonnis geen termijn voor instellen hoofdzaak bevat betekent niet dat definitieve voorziening is gegeven. Eis in bodemprocedure tijdig ingesteld en belang KMG bij hoger beroep niet beperkt: dagvaarding binnen 1019i (2) Rv termijn uitgebracht. Niet aannemelijk dat Freak Out aan Frisbee en/of Ranger is ontleend: o.a. andere masten, kleurstelling en totaalindruk. Driedimensionale vormgevingselementen verlenen geen, althans onvoldoende persoonlijke stempel aan Freak Out. Totaalindruk Freak Out auteursrechtelijk beschermd door kleurstelling A-frame en “spiraal vormige” kleurstelling klepel/zwenkarm. Hang Over maakt inbreuk op Freak Out: o.a. overeenstemmende totaalindruk door gelijke kleurstelling en vorm mastconstructie. Geen slaafse nabootsing: onvoldoende betwist dat [D] schommelattractie niet zelf heeft nagemaakt of heeft laten namaken. Geen onrechtmatige daad: geen bijkomende omstandigheden.

IEPT20150630, Hof Den Bosch, MyP2P v Premier League
SPL heeft auteursrecht op beeldverslagen onvoldoende onderbouwd. Zaak aangehouden tot antwoord is gegeven op prejudiciële vragen Hoge Raad inzake Geenstijl v Sanoma (IEPT20150403). Aanzienlijke vertraging door wachten op prejudiciële beslissing aanvaardbaar: MyP2P heeft websites voorlopig gestaakt. Arrest C-More v Sandberg (IEPT20150326) niet van toepassing: ziet op naburige rechten.

IEPT20150609, Hof Den Bosch, Bedrijfsgegevens
Winstderving van € 49.435 geheel toe te schrijven aan gebruik onrechtmatig verkregen bedrijfsgeheimen door geïntimeerde. Onvoldoende betwist dat door deskundige genoemde omzetten zijn gerealiseerd als gevolg van onrechtmatig handelen medewerker [houtverwerkingsindustrie] en geïntimeerde.

IEPT20150602, Hof Den Bosch, Van Rhijn v De Jong 
Boeken “Weg van Lila” en “Vaderstad” auteursrechtelijk beschermd: eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel van de maker. Filmscript “Janey (roepnaam Jan), Kind van de rekening!” maakt inbreuk op de boeken door wijze waarop auteursrechtelijk beschermde elementen in het filmscript zijn opgenomen, ongeacht ondergeschikte verschillen

IEPT20150526, Hof Den Bosch, Nestinox 
Nestinox heeft belang bij handhaven concurrentiebeding: voldoende aannemelijk dat geïntimeerde over essentiële bedrijfsinformatie beschikt. Onvoldoende onderbouwd dat geïntimeerde door concurrentiebeding in belangrijke mate wordt belemmerd in vinden van werk. Geen aanleiding om concurrentiebeding te schorsen: belang Nextinox weegt zwaarder dan belang geïntimeerde.

IEPT20150519, Hof Den Bosch, Ergro Steigers
Geen werkgeversauteursrecht (artikel 7 Aw) op foto’s wegens ontbreken dienstverband met zzp-er. Auteursrecht vennootschap (artikel 8 Aw): Dat ASC de foto’s “als van haar afkomstig” openbaar heeft gemaakt, staat vast. En dat [appellante] op welke wijze dan ook eerder dan ASC de door [geïntimeerde] gebruikte foto’s als van haarzelf afkomstig openbaar heeft gemaakt, staat onvoldoende vast.

IEPT20150512, Hof Den Bosch, Facade v IBS 
Comparitie gelast omdat hof behoefte heeft aan nadere inlichtingen en om een minnelijke regeling te beproeven.

IEPT20150512, Hof Den Bosch, Paraat Brandbeveiliging
Paraat had en heeft spoedeisend belang bij vorderingen: afwachten bodemprocedure kan niet worden gevergd, nu concurrentie/relatiebedingen tot 1 juni 2015 resp. 1 juni 2016 duren. Onvoldoende onderbouwd dat Paraat geen beroep meer op relatiebeding zou doen. Geen overtreding concurrentiebeding: nader onderzoek nodig naar vestigingsplaats Perfect Brandpreventie waar in kort geding geen plaats voor is.

IEPT20150512, Hof Den Bosch, Vereniging C1000 v Jumbo
Vereniging C1000 geen rechtmatig belang bij inzage in overeenkomst tussen Jumbo en Ahold over verkoop onroerende zaken: raken franchisenemer en Vereniging C1000 niet en geen aanwijzingen voor terugkeerrecht naar oude formule. Vorderingen aangekleed met speculaties, waardoor sprake is van fishing expedition. Geen inzage in andere afspraken dan die betrekking hebben op verkoop onroerende zaken: onvoldoende onderbouwd.

IEPT20150414, Hof Den Bosch, Huurgeschil
Geen verbod om foto’s van [appellant] te maken: niet gebleken dat foto’s van [appellant] zijn gemaakt of geopenbaard.

IEPT20150312, Hof Den Bosch, Massage
Kantonrechter had zaak naar dagvaardingsprocedure moeten verwijzen inzake onrechtmatige daadsvorderingen, maar gelet op behoorlijke rechtspleging wordt zaak thans niet verwezen. Onvoldoende aannemelijk dat appellante [handelsnaam 3], [handelsnaam 2] en [handelsnaam 4] duurzaam heeft gebruikt. Verhuren van domeinnamen met gewraakte handelsnamen is onrechtmatige daad en valt buiten bereik verzoekschriftprocedure artikel 6 Hnw. Geïntimeerde 1 maakt thans geen inbreuk op [handelsnaam 1]. Wel handelsnaaminbreuk in het verleden. Geïntimeerde 1 moet in kader van proceskostenveroordeling opgave doen van gebruik aanduiding [handelsnaam 1] vanaf lancering websites tot 12 januari 2015.

IEPT20150310, Hof Den Bosch, Omroep Brabant 
Berichtgeving over vondst wapenarsenaal onrechtmatig: uit berichtgeving is af te leiden dat de wapenvondst is gedaan in woning appellante, hetgeen onjuist is. Relevant dat Omroep Brabant volgens Raad voor de Journalistiek onzorgvuldig heeft gehandeld. Niet in te zien waarom Omroep Brabant de door haar genoemde feiten niet behoorlijk had kunnen checken. Omroep Brabant moet rectificatie plaatsen op haar website.

IEPT20150310, Hof Den Bosch, Project Management
Trainingslicentieovereenkomst vernietigd wegens dwaling: geïntimeerde (licentiegever) had vóór het sluiten van overeenkomst moeten meedelen dat een van haar trainers tegen lagere prijs dan toegestaan in de licentieovereenkomst trainingen aanbood. Geen verjaring: nu niet aan appellante duidelijk is gemaakt dat geïntimeerde appellante concurrentie zou aandoen, is verjaringstermijn niet gaan lopen. Vorderingen gebaseerd op licentieovereenkomst afgewezen, nu de overeenkomst met terugwerkende kracht wordt vernietigd.

IEPT20150217, Hof Den Bosch, Executiegeschil publicatie 
Geen overtreding verbod vonnis van 6 december 2012 tijdens bespreking van 15 januari 2013: onvoldoende aannemelijk dat appellant geïntimeerde van oplichting en/of paulianeus handelen heeft beticht. Verbod wel overtreden in gesprek op 8 januari 2013.

IEPT20150217, Hof Den Bosch, Publicatie op internet
Appellant krijg gelegenheid te bewijzen dat hij niet (mede)verantwoordelijk is voor uitingen op website 1 en 2. Geïntimeerde krijgt gelegenheid te bewijzen dat appellant (mede)verantwoordelijk is voor uitingen op website 9. Uitingen waarin o.a. (de suggestie van) betrokkenheid bij beschietingen, bedreigingen, vernielingen, oplichting en fraude wordt gewekt tasten eer en goede naam geïntimeerde in ernstige mate aan. Deel van uitingen vindt voldoende steun in feitenmateriaal en deel van uitingen vindt niet voldoende steun in feitenmateriaal: mogelijkheid tot nadere  bewijslevering indien vast komt te staan dat appellant (mede)verantwoordelijk was voor publicatie. Contactverbod wegens sturen brieven naar schoonvader geïntimeerde en schoolteam van school van kinderen van geïntimeerde.

IEPT20150210, Hof Den Bosch, Arte
Appellant heeft onrechtmatig gehandeld door tijdens dienstverband zijn kennis en kunde ter beschikking te stellen aan een concurrent van geïntimeerde. Aansluiting bij definitie van know how uit artikel 39 TRIPS. Geïntimeerde krijgt gezien betwisting appellant gelegenheid te bewijzen dat bedoelde gegevens tot haar know how horen en niet vrij toegankelijk zijn. Geïntimeerde krijgt gelegenheid te bewijzen dat omzet in Rusland is teruggelopen door beschikbaarstelling kennis en kunde appellant aan concurrent. Partijen krijgen gelegenheid zich uit te laten over benoeming deskundige voor schadeberekening.

IEPT20150203, Hof Den Bosch, Spookbrieven
Onvoldoende bewijs dat appellanten ieder voor zich inbreuk op IE-rechten geïntimeerde  hebben gemaakt door verzending spookbrieven. Geïntimeerde toegelaten om bewijs te leveren dat appellanten, ieder voor zich,  betrokken zijn bij het verzenden van de spookbrieven.