1999 en ouder

Print this page

1999

 

IEPT19991203, HR, Louis Latour v De Bruijn

Distributieovereenkomst voor onbepaalde tijd niet altijd opzegbaar zonder grond. Bij gebreke van een wettelijke of contractuele regeling daaromtrent zal de vraag of de opzegging in een concreet geval het beoogde rechtsgevolg heeft gehad, beantwoord moeten worden aan de hand van de redelijkheid en billijkheid in verband met de omstandigheden van dat geval. Ook indien uit de aard van een specifieke distributie-overeenkomst zou volgen dat zij in beginsel zonder meer opzegbaar is, kunnen de eisen van redelijkheid en billijkheid in verband met de concrete omstandigheden van het geval meebrengen dat opzegging slechts tot beëindiging van de overeenkomst leidt indien een voldoende zwaarwegende grond voor opzegging bestaat

 

IEPT19990416, HR, Bigott en Batco v Dougal

Auteursrechtelijke oorspronkelijkheid werk ten tijde van creatie. Motivering beantwoording merkinbreukvraag: dat het oordeel over de vraag of sprake is van inbreuk, niet van zuiver feitelijke aard is en daarom zodanig moet worden gemotiveerd dat partijen en de cassatierechter in staat zijn na te gaan of de rech-ter die over de feiten oordeelt, bij het vormen ervan vorenbedoelde merkenrechtelijke regels heeft nageleefd.

 

1998

 

IEPT19980123, HR, Kruidvat v Lancome cs
Ompakken luxe merkartikelen - spoedeisend belang

 

IEPT19980206, HR, BMW v Blok

Geen specifiek auteursrechtelijk belang, naast merkinbreuk

 

1997

 

IEPT19971107, HR, Philips v VEB
Collectieve actie geen procesvertegenwoordiging. Informatie is geen reclame:geen mededelingen over goederen of diensten

 

IEPT19970926, HR, Dreyfus v Polygram
Doel en strekking Most Favoured Nations Clause prevaleert boven bewoordingen clausule.

 

IEPT19970905, HR, Stamicarbon v Dow
Octrooirecht: Geen noodzaak tot raadpleging verleningsdossier inzake gehanteerde stand van de techniek bij ontbreken redelijke twijfel over inhoud conclusie. Geen equivalentie bij toepassing werkwijze die belangrijk minder resultaat oplevert dan de geoctrooieerde werkwijze.

 

IEPT19970516, HR, Dircks v Dircks

Overdraagbaarheid - artikel 3:83(3) BW: past het in het stelsel van de wet om aan te nemen dat het recht tot gebruik van de vergunning als gevolg van inbreng in een vennootschap, onderscheidenlijk de toepassing van een verblijvensbeding met de voormelde gevolgen op een ander kan overgaan.

 

IEPT19970502, HR, Discodanser

geportretteerde in beginsel steeds een redelijk belang om zich te verzetten tegen gebruik van zijn portret als ondersteuning van een commerciële reclame-uiting

 

1996

 

IEPT19961206, HR, Ster Woningen v Stermij
Oordeel dat Woord 'ster' zwak onderscheidend vermogen heeft en beide namen in hun geheel beschouwd niet toch een zo grote gelijkenis vertonen dat verwarringsgevaar te duchten is geeft geen blijk van onjuiste rechtsopvatting.

 

IEPT19961115, HR, Rummikub II

Slaafse nabootsing: Toerekenbaarheid onrechtmatig handelen: geen verschoonbare rechtsdwaling buitenlandse partij. Vooropstellingen inzake wijze van schadeberekening, motivering en schatting schade. Vergissing Hof leidt mogelijk tot andere schadebegroting dan Dfl 750.000

 

IEPT19961025, HR, Pink Floyd v Rigu Sound
Geen Europese uitputting (oud)  artikel 6(2) WNR. Geen richtlijnconform uitleg mogelijk. Geen horizontale werking richtlijn

 

IEPT19960913, HR, LIDO
Normaal gebruik merk

 

IEPT19960621, HR, Van Genk v De Wild
Afgifte broncode: dat Van Genk BV volgens het kennelijke oordeel van het Hof aan haar auteursrechten of die van Van Genk niet het recht kan ontlenen zich tegen de gevorderde afgifte van de broncodes te verzetten.Gebruiksrecht broncode maatwerksoftware. Licentie tot (doen) aanbrengen wijzigingen in maatwerksoftware. Geen verjaring.

 

IEPT19960329, HR, Beaphar v Nederma

Criteria voor twee-dimensionaal merk ook toepasselijk op drie-dimensionaal merk. Vragen van uitleg inzake verlies onderscheidend vermogen vormmerk

 

1995

 

IEPT19951229, HR, Decaux v Mediamax

Geen inbreuk auteursrecht of modelrecht vanwege verschillende totaalindrukken. Geen auteursrechtelijke of modelrechtelijke bescherming stijl of mode. Relevant publiek voor beoordeling verwarringsge-vaar is het publiek, bestaande uit instanties en instellingen die met aanschaf en plaatsing van re-clameborden bezig houden

 

IEPT19951215, HR, Procter & Gamble v Kimberly-Clark
Belangenafweging in kort geding: verbod niet noodzakelijk

 

IEPT19951201, HR, Intres v Disney

Algemeen verbod inbreuk auteursrecht met dwangsom 

 

IEPT19951110, HR, Reprorecht v NBLC

Knipselkranten: dat hier te lande mede als ‘tijdschrift’ in de zin van art. 15, eerste lid onder 1°, Aw heeft te gelden: een bij tussenpozen, in het belang van de ‘free flow of information’ uitgegeven publicatie die uit niets anders bestaat dan uit een naar onderwerp geselecteerde verzameling van reproducties van in verschillende dag-, nieuws- of weekbladen dan wel tijdschriften verschenen bijdragen als omschreven in de openingszin van art. 15, eerste lid, Aw.

 

IEPT19950623, HR, Organon v ARS
Octrooirecht: Niet nieuwheidsschadelijke openbaarmaking. Kennelijk misbruik ten opzichte van aanvrager: “clearly and unquestionably that a third party had not been authorised to communicate to other persons the information received”. Termijn van zes maanden voorafgaand aan prioriteitsdatum in plaats van indieningsdatum. Voorgebruikersvrijstelling art 30(4) Row 1910  beperkt tot intern gebruik.

 

IEPT19950421, HR, Boehringer Mannheim v Kirin Amgen (EPO)
Geen uitputting: instemming met opschorting van de executie van een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis niet gelijk met toestemming voor de verhandeling van het litigieuze produkt.Arresten HvJEG wettigen niet de conclusie dat art 36 EEG het handhaven van rechten van industriële eigendom slechts zou toestaan indien de rechthebbende zijn rechten tegenover 'een ieder' met dezelfde 'gestrengheid' handhaaft.het Hof kon zonder miskenning van enige rechtsregel oordelen dat een inbreukverbod alleen dan achterwege behoorde te blijven als — kort gezegd — aannemelijk zou worden gemaakt dat een gerede kans bestond dat in deze procedure in hoger beroep, anders dan in eerste aanleg, de oppositie wèl gegrond zou worden bevonden.

 

IEPT19950310, HR, Kinderkapperstoel
Nieuw model door nieuwe gebruiksfunctie: niet valt in te zien waarom de omstandigheid dat een voortbrengsel is samengesteld uit, onder andere, een voorwerp met oorspronkelijk een andere ge-bruiksfunctie, welk voorwerp reeds tevoren bekendheid genoot in de belanghebbende kring van nijverheid en handel van het Beneluxgebied, zou uitsluiten dat sprake is van een voortbrengsel met een nieuw uiterlijk, welk uiterlijk voor bescherming als model bedoeld in art. 1 BTMW in aanmerking komt.

 

IEPT19950127, HR, Biggot v Doucal

Openbaarmaking vereist dat werk op een of andere manier aan het publiek ter beschikking komt. De vraag of de vervaardiging van de verveelvoudiging ongeoorloofd is en dus een inbreuk op het auteursrecht oplevert, moet worden beoordeeld naar het recht van het land waar de verveelvoudiging is vervaardigd.

 

IEPT19950127, HR, Dreentegel

Geen auteursrechtelijk beschermd werk: de vorm van de Dreentegel wqordt bepaald technische eisen te voldoen. Gelijkenis tussen de Dreentegel en de tegel waarvoor in 1932 in Engeland octrooi werd aangevraagd. Geldig vormmerk

 

IEPT19950113, HR, Ciba Geigy v Oté Optics

Beschermingsomvang octrooi: Komt aan op wat wezenlijk is: wat de achter de woorden van de conclusie liggende uitvindingsgedachte is - Gebrek aan duidelijkheid conclusie werkt in be-ginsel ten nadele van octrooihouder - Verleningsdossier relevant en kan eventueel ook ten gunste van door octrooihouder gebruikt worden - Mate van vernieuwing geoctrooieerde uitvinding relevant

 

IEPT19950106, HR, Oorlogsverleden
Eerbied voor de menselijke persoon brengt mee dat aan een veroordeelde zijn daad, nadat hij haar heeft geboet, in beginsel niet meer wordt nagehouden. 

 

1994

 

IEPT19941204, HR, ABN AMRO v Coopag

Prospectus-aansprakelijkheid: Degene die een door hem samengestelde tekst heeft openbaar gemaakt, kan zeer wel door de keuze van de daarin opgenomen mededelingen, de inhoud en inkleding van die mededelingen zelf geheel of ten dele hebben bepaald in de zin van art. 1416b, ook indien in die tekst opgenomen mededelingen van een of meer anderen afkomstig zijn. Zulks zal evenwel anders zijn indien degene die de tekst openbaar maakt, daarin op niet mis te ver-stane wijze tot uitdrukking brengt dat bepaalde mededelingen in de gepubliceerde tekst niet van hem afkomstig zijn en dat hij niet voor de juistheid van die van een ander of van anderen afkomstige mededelingen instaat. collectieve actie

 

IEPT19941125, HR, Overkamp
Verjaring vordering handelsnaaminbreuk

 

IEPT19941028, HR, Jeantex
Depot te kwader trouw - oudere handelsnaam - toerekening voorgebruik door derde

 

IEPT19941014, HR, Stichting Spaarbanken Rivierenland v Gispen q.q.
Voldoende bepaling verpande vordering in akte: akte dsient zodanige gegevens te bevatten dat, eventueel achteraf, aan de hand daarvan kan worden vastgesteld om welke vordering het gaat

 

IEPT19940527, HR, Hupkens v Van Ginneken
Uitvinding in dienstbetrekking: in de regel zal mogen worden aangenomen dat het overeengekomen loon van de werknemer een vergoeding inhoudt voor het missen van de aanspraak op octrooi. Onjuist uitgangspunt om de  vergoeding te stellen op het geldelijk belang van de uitvinding en aan de waardering van dit belang een veronderstelde licen-tieovereenkomst tussen Hupkens en Schugi ten grondslag legt, aldus het geldelijk belang afhanke-lijk stellende van de exploitatie van de uitvinding door Schugi.

 

IEPT19840413, HR, Suske & Wiske
Stripfiguren zijn auteursrechtelijk beschermde werken. Vergaande mate van nabootsing geoorloofd bij parodie, voor zover noodzakelijk voor parodiërend karakter.

 

IEPT19940121, HR, Ferdi E
redelijk belang en belang van resocialisatie

 

1993

 

IEPT19931224, HR, Waeyen-Scheers v Naus

Winstafdracht artikel 6:104 BW: De in het artikel bedoelde wijze van begroting komt neer op een vorm van abstracte schadeberekening, waarbij wordt geabstraheerd van de vraag of concreet nadeel is komen vast te staan, zodat zodanig nadeel bij onzekerheid niet door de eiser behoeft te worden aangetoond. 

 

IEPT19931224, HR, Kleine Kabelnetten

“Ander organisme” is ander organisme dan dat de radio- of tv-uitzending verricht. Niet aan de rechter om kwantitatieve criteria voor openbaarmaking te ontwikkelen. Geen openbaarmaking in geval van "besloten kring".

 

IEPT19931217, HR, Michelin
Overgangsrecht Merkenrichtlijn: Art. 9 lid 1 van de Merkenrichtlijn introduceert een scherpe regel omtrent rechtsverwerking, welke het geldende recht wijzigt. Door voor de vaststelling van de Richtlijn voorgevallen feiten te anticiperen op die nieuwe regel, of door het geldende recht in overeenstemming daarmee uit te leggen, zou het hof het rechtszekerheidsbeginsel hebben geschonden

 

1992
 

IEPT19921218, HR, Medicopharma v ICI

Onderzoeksvrijstelling Rijksoctrooiwet 1910: Dat is slechts het geval als onderzoek uitsluitend van zuiver wetenschappelijke aard is dan wel enkel is gericht op enig de strekking van de octrooiwet verwezenlijkend doel, zoals het verder ontwikkelen der techniek - Inbreukmakend aanbieden voor afleveren na afloop octrooi

 

IEPT19920420, HR, LaserVloerplan

Afstand auteursrecht ontwerper door zonder voorbehoud gebruiksrecht te verkopen: (…) dat het hof daar het oordeel tot uitdrukking brengt dat, zo aan [Eiser] enig auteursrecht zou toekomen, hij klaarblijkelijk, toen hij het ontwerp van het woord- en beeldmerk aan Weijzen BV had verkocht en goed vond dat deze daarmee zou doen wat haar goeddunkte, de uit enig auteursrecht even-tueel voortvloeiende rechten jegens Weijzen BV en hen die hun rechten ter zake van de merken aan de-ze zouden ontlenen, niet verder wenste uit te oefenen.

 

19920626, HR, Damave v Trouw

Citaat mag niet wezenlijk afbreuk doen aan belangen rechthebbende - Citaat illustratie uit boek toelaatbaar wanneer niet de functie van versiering van dagblad verkrijgt 

IEPT19920221, HR, Barbie

Vraag of sprake is van “eigen, oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt” in belangrijke mate van feitelijke aard; oordeel Hof – Barbie getuigt onmiskenbaar van een eigen type – getuigt niet onjuiste rechtsopvatting.  Niet uitgesloten dat met een beroep op bijzondere omstandigheden gemotiveerd verweer gevoerd kan worden dat, ondanks overeenstemming, sprake is van zelfstandige schepping, die niet de vrucht is van (onbewuste) ontlening. Bewijslast dat ondanks overeenstemming sprake is van zelfstandige schepping ligt bij beweerdelijke inbreukmaker.

 

IEPT19911101, HR, Cacharel v Geparo
Enkel frequent en stelselmatig profiteren wanprestatie niet onrechtmatig

 

1991

 

IEPT19910621, HR, Mattel v Borka
Schadeplicht bij opzegging distributie-overeenkomst: bij een voor opzegging vatbare duurovereenkomst kan naast de verplichting tot inachtneming van een redelijke opzegtermijn ook plaats zijn voor een verplichting tot schadevergoeding.

 

IEPT19910607, HR, Rummikub

Slaafse nabootsing: Rummikub heeft bekendheid in Nederland en eigen plaats op de markt ingenomen; beoordeling verwarringsgevaar

 

IEPT19910531, HR, Borsumij v Stenman (Raamuitzetter)
Geen beperking tijdsduur slaafse nabootsingsbescherming model van voor 1975

 

IEPT19910104, HR, Van Dale v Romme

Voor auteursrechtelijk werk vereiste originaliteit: Een verzameling van woorden die deel uitmaken van de Nederlandse taal, voldoet niet zonder meer aan het vereiste van een eigen, oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dat is anders zijn indien de verzameling het resultaat is van een selectie die een persoonlijke visie van de maker tot uitdrukking brengt. 

 

1990 

 

IEPT19901109, HR, Dupont v Globe

Uitleg conclusie: vaststellen wezen onder gebruik beschrijving. Of uitvinder zelf aan uitvoeringsvariant heeft geacht niet beslissend. Zekerheid voor derden: een dubbel breisel als dat van Dupont lag niet zozeer voor de hand dat van de aanvrager, zo hij voor zulk een breisel bescher-ming wenste, mocht worden verlangd de bewoor-dingen van het octrooi ook daarop toe te snijden. Schadevergoeding of winstafdracht: Veroordeling tot schadevergoeding dan wel – naar keuze –winstafdracht en het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande geoorloofd

 

IEPT19900629, HR, Matrix
Beslissend is of de handelsnaam van Matrix Inc. destijds reeds een zodanige bekendheid genoot dat hier te lande bij het publiek verwarring te duchten was en dat het niet van belang is of die bekendheid in Nederland was ontstaan door het voeren van de naam in Nederland dan wel op een andere wijze.

 

IEPT19900615, HR, McDonald's v Wolters-Noordhoff
Het gebrek aan activiteit tegen eerdere publicatie van belang voor rechtmatigheid herpublikatie

 

IEPT19900601, HR, Kluwer v Lamoth

Indien creatieve arbeid niet is verricht door degene  die het fototoestel heeft gehanteerd, kan die derde  mede maker van dat werk zijn.

 

IEPT19900622, HR, Malmberg v Beeldrecht Zienderogen Kunst
Citaatrecht: opneming 'in het verband van de tekst' mag niet wezenlijk afbreuk doen aan de exploitatie van het betreffende werk.

 

IEPT19900223, HR, Hameco v SKF

Bevel tot verstrekken lijst afnemers deugdelijk middel ter controle van recall 

 

IEPT19900223, HR, Verheijen Seeds v Rijk Zwaan

Desbewustheid geen vereiste voor verbod inbreuk kwekersrecht - De enkele omstandigheid dat de aangesprokene toezegt een bepaalde handeling niet meer te zullen plegen, behoeft de rechter niet te beletten een verbod tot het plegen van zodanige handeling op te leggen.

 

IEPT19900105, HR, Philip Morris v BAT - KIM
Belanghebbende bij Verval wegens niet-normaal gebruik: Degene die, door gebruik te maken van zijn be-voegdheid vervallenverklaring van het merk van een ander wegens niet-gebruik als bedoeld in art. 5 onder 3 te vorderen kan op grond van de bijzondere omstandigheden van het geval in zijn verhouding tot die ander onbehoorlijk zou handelen

 

1989 

 

IEPT19891201, HR, Monte v Kwikform (Steigeronderdelen)
Slaafse nabootsing steigeronderdelen daterend van voor 1975

 

IEPT19891110 HR, Mary Daly v Kardinaal Simonis
Inbreuk auteursrecht door uitgever: niet vereist dat uitgever een eigen verantwoordelijkheid heeft voor de inhoud of verspreiding van de gewraakte publicatie.
Geen schending persoonlijkheidsrecht of onrechtmatig citeren gelet op beperkte kader artikel.

 

IEPT19890929, HR, Van Spijk v Beeldrecht
Geen privatieve werking exclusieve volmacht [oud BW]

 

IEPT19890127, HR, Meyn v Stork

Bij beschermingsomvang octrooi komt het aan op datgene waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat - Voor beperking beschermingsomvang door beperking in omschrijving vereist dat derde mag aannemen dat afstand van deel beschermingsomvang  bedoeld werd

 

IEPT19890120, HR, Tanderil

Informatievoorziening arts of apotheker geen geldige reden

 

1988

 

IEPT19880701, HR, Vondelpark

Redelijk belang: enkele wens is geen redelijk belang. Concrete omstandigheden van geportretteerde relevant

 

IEPT19880513, Hoge Raad, Du Pont v Enka
Nietigverklaring onder Rijksoctrooiwet 1910 geen terugwerkende kracht. Werking nietigverklaring onmiddellijk vanaf datum dat te zijner tijd kracht van gewijsde heeft

 

IEPT19880304, HR, Kinderen De Bourbon-Parma
Onrechtmatige nieuwsgaring

 

1987

 

IEPT19871127, HR, Chloe v Peeters

Verplichting tot noemen toeleverancier in kort geding hangt af van aard van de aan de derde(n) verweten handeling, zoals desbewust aanbieden van vervalsingen en nodig dat bij uitblijven van inlichtingen gevaar bestaat dat derden daarmee voortgaan en dat geen schadevergoeding kan worden verkregen

 

IEPT19871120, HR, Stemra v Free Record Shop
Uitputting auteursrecht bij in verkeer brengen grammofoonplaat

 

IEPT19871120, HR, Staat v Den Ouden

Prestatiebescherming: Enkel profiteren van Staat's prestatie niet onrechtmatig ook indien Staat daarvan nadeel ondervindt - Terughoudendheid geboden, mede vanwege ontbreken van auteursrecht op wetten en verordeningen - Volkomen gelijkheid en lagere prijs geen bijkomende omstandigheden die tot onrechtmatigheid leiden

 

IEPT19871030, HR, Naturisten

Ruime uitleg 'portret': typerende lichaamshouding kan een rol spelen - enkele feit dat X naakt is afgebeeld kan een redelijk belang zijn dat zich tegen openbaarmaking verzet - Immateriële schadevergoeding

 

IEPT19871023, HR, KNVB v NOS

Prestatiebescherming: Enkel profiteren van door KNVB georganiseerde wedstrijden niet onrechtmatig ook indien KNVB daarvan nadeel ondervindt - Organiseren wedstrijden en competitie geen éénlijnsprestatie - Eigenaar/gebruiker stadion mag beperkingen aan toegang verbinden

 

IEPT19871016, HR, Driessen v Van Gelder

Vastleggen van de stem van gesprekpartner op geluidsband is onder omstandigheden inbreuk op de persoonlijke levenssfeer - niet ingeval van een zakelijk gesprek

 

IEPT19870529, HR, Beatrix Postzegel
Openbaarmaking postzegel door PTT is openbaarmaking door openbare macht.Toepassing artikel 15b Aw niet beperkt tot werken waarvan openbare macht rechthebbende is. Verveelvoudiging artikel 15b Aw omvat ook verveelvoudiging in gewijzigde vorm. Schending persoonlijkheidsrecht van beide makers op grond van kunstzinnige eenheid van het werk als geheel (portret en belettering).

 

IEPT19870508, HR, Bouwcentrum
Bouwcentrum door taalkundige ontwikkeling niet langer onderscheidend. Belang derden bij kunnen opnemen beschrijvende aanduiding in hun handelsnaam prevaleert. Latere omstandigheden kunnen alleen onder bijzondere omstandigheden eerder rechtmatige handelsnaam onrechtmatig maken.

 

IEPT19870220, HR, Philip Morris v BAT - KIM
Verval wegens niet-normaal gebruik mer: Vragen van uitleg over misbruik van bevoegdheid tot inroepen verval merkrecht wegens niet-normaal gebruik.

 

1986

 

IEPT19860627, HR, Decca v Holland Nautic

Prestatiebescherming: éénlijnsprestatie vereist en terughoudendheid geboden - Enkel profiteren van Decca's prestatie niet onrechtmatig, ook wanneer Decca daarvan nadeel ondervindt

 

IEPT19860530, HR, Collectieve Acties

Rechtstreekse werking: naar Nederlands recht is enkel de inhoud van de bepaling beslissend.

 

IEPT19860124, HR, Rudolf Huyser + assoc.
Uitzonderingen artikel 4(3) op verbod van artikel 4(1) Hnw beperkt tot daar genoemde gevallen.Misleiding inzake rechtsvorm ongeacht of uit handelsregister ware rechtsvorm blijkt.

 

1985

 

IEPT19851206, HR, Seaship Agencies v Sealiner Agencies Holland
Geen onjuiste rechtsopvatting dat namen te verschillend zijn door hoofdbestanddelen te vergelijken en betekenis toe te kennen aan het regelmatig voorkomen van ‘sea’.Publiek bestaande uit beperkte kring van potentiele relaties in transportbranche zal niet spoedig verwarren.Daadwerkelijke verwarring kan van onvoldoende gewicht zijn.

 

IEPT19850701, HR, Frenkel v KRO
Overeenkomst zendgemachtigde en free-lance auteur/documentaire maker: de vrijheid die de zendgemachtigde zich heeft voorbehouden om te beslissen of uitzending al dan niet plaats zal vinden, gaat niet zo ver dat hij bij zijn beslissing omtrent uitzending de gerechtvaardigde belangen en morele rechten van de auteur mag negeren.

 

IEPT19850419, HR, Consulair v Air Holland
Rechtverkrijgend gebruik handelsnaam door gebruik naam waarmee onderneming in voorbereidend stadium naar buiten treedt - Verzoekschriftenprocedure Handelsnaamwet beperkt to wijziging handelsnaam

 

IEPT19850329, HR, Pokon v Substral
Vergelijkende reclame: andere en strengere normen van toepassing - Anoniem vergelijken: beslissend of niet te verwaarlozen deel publiek mededeling op produkt concurrent zal betrekken - Superioriteitsclaim: niet voldoende dat produkt niet minder goed is dan dat van concurrent

 

IEPT19850329, HR, Enka v Dupont
Bescherming bedrijfsgeheimen: Octrooiaanvrage verschaft slechts 'zwevend recht' en daarvoor hoeft belang van een mededinger bij het geheim blijven van de in zijn bedrijf toegepaste werkwijzen en know-how, niet zomaar te wijken

 

IEPT19850308, HR, Herrenberg v Het Parool
Niet alle omstandigheden genoemd in arrest 1983 hoeven getoetst te worden. Voldoende steun voor verdenkingen.

 

IEPT19850302, HR, Van Maaren Top-Optiek v Van Maaren Optiek
Geen schending artikel 6 Handelsnaamwet door verzoeksters te veroordelen "hun handelsnaam aldus te wijzigen dat daarin het woord "optiek" niet meer voorkomt".

 

1984 

 

IEPT19841116, HR, Ciba Geigy v Voorbraak
Degene in kort geding gegeven verbod executeert aansprakelijk indien in bodemgeschil blijkt dat vonnis onjuist was - Eenmaal verbeurde dwangsommen blijven verbeurd

 

IEPT19840525, HR, Kabel-TV II

Conform Hoge Raad, 30 oktober 1981 (Kabel-TV I): Doorgeven van een uitzending aan het publiek door een ander organisme is in beginsel op een lijn te stellen met een oorspronkelijke openbaarmaking.

 

IEPT19840127, HR, Vara Ombudsman v Leading Succes People
Hogere zorgvuldigheidsnorm ombudsman

 

IEPT19840127, HR, De Telegraaf
de pers moet kunnen publiceren over het bestaan van beschuldigingen van strafbare feiten jegens per-sonen die belangrijke (en/of openbare) functies in de samenleving bekleden, … zonder dat op het moment van publikatie vaststaat dat die beschuldigingen waar zijn c.q. door de pers voor waar mogen worden gehouden

 

1983

 

IEPT19830610, HR, Pfizer v Pharmon (doxycycline)

octrooihouder is (enkel) gerechtigd zich te verzetten tegen import van produkten die 'rechtstreeks zijn verkregen door toepassing van die werkwijzen' in het buitenland.

 

IEPT19830624, HR, gemeenteraadslid v bestuurder Kinderbescherming
Twee, ieder voor zich hoogwaardige, maatschappelijke belangen staan tegenover elkaar: (a) het belang dat individuele burgers niet door publikaties in de pers worden blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen en (b) het belang dat niet, door gebrek aan bekendheid bij het grote publiek, misstanden die de samenleving raken kunnen blijven voortbestaan

 

IEPT19830114, HR, Kabelpiraten

Nieuw publiek irrelevant. KTA is 'ander organisme' dan dat van de uitzending en daardoor is sprake van openbaarmaking. 

 

1982

 

IEPT19820402, HR, Accountants
Georganiseerde uitoefening van beroep kan onderneming zijn.

 

1981

 

IEPT19811211, HR, Spaanse Tegels
Hof hoefde niet te begrijpen dat Armstrong auteursrecht op gebruik basistegel claimde.

 

IEPT19811030, HR, Kabel-TV I

Strekking artikel 11bis(1)(2) Berner Conventie is dat doorgeven uitzending door een “autre organisme” gelijkgesteld wordt met een oorspronkelijke uitzending.

 

IEPT19810626, HR, Heipalenhandel
Woord “Heipalenhandel” feitelijk niet gebruikt ter identificatie van onderneming maar als aanduiding van de aard van de onderneming. Komt aan op verwarringsgevaar bij publiek in het algemeen, niet enkel potentiële klanten.
 

IEPT19810605, HR, Juicy Fruit

Vragen van uitleg aan BenGH: Onderscheidend vermogen merk – beschrijvende betekenis voor deel publiek - beschermingsomvang

 

IEPT19810313, HR, Haviltex
Geen zuiver taalkundige uitleg bepalingen overeenkomst

 

1980

 

IEPT19801024, HR, Curatoren Solleveld
Overdracht bij voorbaat bepaaldheid vordering: Voor eigendomsoverdracht van een schuldvordering is nodig dat de over te dragen vordering reeds ten tijde van de cessie ook naar haar inhoud in vol-doende mate door de akte van cessie bepaald wordt. Dat brengt voor de overdracht van vorderingen die op het moment van de cessie nog moesten ontstaan, mee dat zij hun onmiddellijke grondslag moeten hebben in een rechtsverhouding die op dat moment reeds bestond.

 

IEPT19800118, HR, Churrasco
Buitenlandse handelsnaam: oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat de naam Churrasco hier te lande een dusdanige bekendheid geniet, dat door het gebruik van de naam Charousko bij het publiek verwarring is te duchten, is wegens het feitelijk karakter daarvan voor toet-sing in cassatie niet vatbaar

 

1979

 

IEPT19790601, HR, BUMA v De Zon

Openbaarmaking muziek – besloten kring: Niet ieder laten klinken van muziek buiten besloten kring is openbaarmaking. Bij ten gehore brengen van muziek “ten eigen ge-noegen” is sprake van openbaarmaking als sprake is van een beroeps- of bedrijfsbelang of een soortgelijk belang bij het kunnen meeluisteren door derden

 

IEPT19790309, HR, Willem Dreeshuis v BUMA

Aan familie- of vrienden gelijk te stellen kring vereist banden die nauwelijks minder hecht zijn dan familiebanden en banden van vriendschap.

 

IEPT19790209, HR, Diko Best v Dico
Verbod om een of meer letters van het alfabet te gebruiken valt niet binnen de grenzen van de rechterlijke bevoegdheid van artikel 6 Handelsnaamwet.
 

IEPT19790119, HR, Poortvliet
Inbreukmakende openbaarmaking: nu Hovener aan de reprodukties die onderdeel waren van de kalenders een andere vorm heeft gegeven en ze in die vorm afzonderlijk onder het publiek heeft verspreid

 

IEPT19790105, HR, Heertje v Hollebrand

Inbreukmakende bewerking: 'Economie' is een bewerking van 'Kern' in die zin dat Hollebrand c.s. klaarblijkelijk aan 'Kern' arbeid hebben verricht welke, weggedacht, 'Kern' doet verschijnen'.

 

IEPT19790119, HR, t Schaep met de Vijf Pooten 

Portretrecht: redelijk belang wanneer de populariteit van geportretteerden, verworven in de uitoefening van hun beroep, van dien aard is, dat een commerciële exploitatie van die populariteit door enigerlei wijze van openbaarmaking van hun portretten mogelijk wordt.

 

1978

 

IEPT19780602, HR, Kooy v Kooy
Verwarringsgevaar handelsnamen mogelijk ook indien plaats van vestiging en gebied waar activiteiten ondernomen worden niet dezelfde zijn.

 

1976

 

IEPT19761224, HR, Tandem v Tendum

Handelsnaamrecht. Onderneming: georganiseerd verband het oogmerk om materieel voordeel te behalen. Publiek: tevens acht te slaan op het normaal oplettend publiek dat niet tot de categorie behoort waarop de ondernemingen zich in het bijzonder richten, zoals bijv. leveranciers.

 

1975

 

IEPT19751114,HR, De Assenburg
Verwarringsgevaar en aard onderneming: Exploitant winkelcentrum wendt zich niet “als detailhandel” tot het publiek. Mogelijk verwarringsgevaar met in winkelcentrum gevestigde ondernemingen impliceert geen verwarringsgevaar met winkelcentrum. 

 

IEPT19750201, HR, Centrafarm v Winthrop
Met toestemming merkhouder omvat mede in verkeer brengen door een tot hetzelfde concernverband behorende onderneming 

 

1974

 

IEPT19740308, HR, Artiestenbemiddeling

Overheidsorgaan mag diensten aanbieden buiten wettelijke taakomschrijving: dat geen rechtsregel de Staat in het algemeen verbiedt, door middel van zijn organen diensten te verlenen die niet vallen binnen de wettelijke taakomschrijving van die organen, ook als deze zich als overheidsorgaan aan het publiek presenteren en als zij met die dienstverlening aan het vrije rechtsverkeer deelnemen;

 

1970

 

IEPT19700626,HR, Maastricht Air v Rotterdam Air
Van verwarringsgevaar in de zin van artikel 5 Handelsnaam niet slechts sprake ingeval van concurrentie.

 

IEPT19700612, HR, Tomado-kleerhanger

Nabootsing die tegemoet komt aan wensen van afnemers t.a.v. uiterlijk of eigenschappen - incl. standaardisatie - niet onrechtmatig

 

IEPT19700116, HR, Ja Zuster, Nee Zuster
Portret: overeenstemmende gelaatstrekken vereist. Enkel profiteren van door eisers opgebouwde populariteit voor figuren Zuster Klivia, Gerrit en Opa niet onrechtmatig

 

1968

 

IEPT19680315, HR, Plastic Stapelschalen
Slaafse nabootsing: Voor beoordeling eigen plaats behoefde slechts rekening gehouden te worden met plastic schalen en niet met schalen van ander materiaal. De mogelijkheid om een andere vormgeving te kiezen zonder daarmede aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van zijn produkt afbreuk te doen, brengt tevens de verplichting mede zulks te doen.

 

1967

 

IEPT19670106, HR, Raiffeissen-Bank
Voeren handelsnaam buitenlandse onderneming. Rechtmatig voeren handelsnaam: dat echter de mogelijkheid dat, toen de Centrale Raiffeisen-Bank haar naam ging voeren, verwarring kon ontstaan met in die tijd in Duitsland bestaande ondernemingen welke die naam reeds voordien voerden, de conclusie dat de Centrale Raiffeisen-Bank thans haar naam niet rechtmatig voert, reeds daarom niet kan dragen, omdat de mogelijkheid dat door het voeren van een bepaalde handelsnaam in het verleden verwarring zou ontstaan met andere ondernemingen die deze naam reeds eerder voerden, niet bepalend is voor de vraag of die naam thans rechtmatig wordt gevoerd; Verwarringsgevaar: direct en indirect

 

1966

 

IEPT19660218, HR, Petit en Fritsen v Nederlandse Klokkenspel-Vereniging
Grievende insinuaties over persoonlijke motieven bestuurder - Uitleg algemeen verbod

 

IEPT19660211, HR, Centrafarm v Geigy
Dreiging inbreuk: een verbod als door Geigy gevorderd in kort geding kan worden toegewezen in alle gevallen waarin octrooiinbreuk of zelfs dreiging van zodanige in-breuk aannemelijk is, en de vraag of daarvan sprake is van feitelijke aard is en in cassatie niet ten toetse kan komen;

 

1965

 

IEPT19651112, HR, Cascade

Nabootsing niet onrechtmatig door gebruik door Blanken van door Atlas voor fabricage-opdracht verstrekte tekeningen, ook indien Blanken wist dat het tekeningen van Cascade waren  

 

IEPT19650625, Hoge Raad, Televizier

Geschriftenbescherming: de vraag of en op welke wijze de voorschriften van de Auteurswet op geschriften zonder eigen of persoonlijk karakter moeten worden toegepast moet voor elk voorschrift afzonderlijk naar de strekking daarvan worden beantwoord. Geschriften dienen voor openbaarmaking bestemd te zijn. 

 

IEPT19650115, HR, Kjellberg
Bescherming buitenlandse handelsnaam die in Nederland bekendheid geniet.

 

1964

 
IEPT19640626, HR, Papierfabriek Gennep v Jac. Hermans
Profiteren wanprestatie: in geval van frequent en stelselmatig afnemen is het profiteren van wanprestatie door derden, behoudens bijzondere omstandigheden, met het rechtstreeks handelen met de contractbreker zelf op een lijn te stellen

 

IEPT19641218, HR, Douwe Egberts
Profiteren wanprestatie: in geval van frequent en stelselmatig afnemen is het profiteren van wanprestatie door derden, behoudens bijzondere omstandigheden, met het rechtstreeks handelen met de contractbreker zelf op een lijn te stellen.

 

IEPT19640501, HR, Probel v Parke Davis
Octrooirecht: In het verkeer brengen in Nederland door verzenden naar in Nederland gevestigde afnemers. Feitelijke terbeschikkingstelling beslissend, ongeacht eigendomsoverdracht of voor wiens rekening en  risico vervoer plaatsvond

 

IEPT19640103, HR, Lexington

Algemeen verbod mogelijk - Draagwijdte beperkt tot handelingen, waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij, mede gelet op de gronden waarop het verbod werd gegeven, inbreuken, als door den rechter verboden opleveren - Reclame in mede voor Nederland bestemd tijdschrift is reclame maken in Nederland

 

1963

 

IEPT19630328, HR, Bali
Verwarringsgevaar te beoordelen op grond van alle omstandigheden, waaronder – bij wege van wegwijzer – aard der ondernemingen en plaats van vestiging.

 

1962

 

IEPT19620406, HR, Drefvelin v Wientjes

Geen onrechtmatig waarschuwingsexploit: dat mitsdien voor de onrechtmatigheid van het uitbrengen van een waarschuwingsexploit niet voldoende is, dat de in het exploit vervatte pretentie achteraf onjuist blijkt te zijn, doch daarvoor — anders dan het Hof heeft geoordeeld — tevens vereist is, dat aan den octrooihouder van deze gedraging een verwijt kan worden gemaakt; Dreiging onrechtmatig handelen: dat […] din ieder geval ter afwending van het nadeel dat Wientjes zou lijden indien Drefvelin zijn pretentie zou handhaven, het uitbrengen van verdere exploiten als onrechtma-tig zou mogen verbieden en de intrekking van reeds uitgebrachte exploiten zou mogen gelasten;

 

IEPT19620906, HR, Apollohotel
Drijven onderneming onder handelsnaam vereist voldoende duurzaam en bekend gebruik.

 

1961

 

IEPT19610127, HR, Explicator
Geschriftenbescherming: ook aan andere geschriften dan de geschriften die, als vruchten van scheppenden arbeid, een eigen of persoonlijk karakter dragen, bescherming tegen door ontlening overnemen van de inhoud

 

1960

  

IEPT19600108, HR, Scrabble
Slaafse nabootsing: redelijkerwijs voorkomen verwarringsgevaar. Brancheopvatting niet beslissend.

 

1958

 

IEPT19580627, HR, Draadomroep

Afzonderlijke openbaarmaking door draadomroep

 

1957 

 

IEPT19570308, HR, De Vries v BUMA
Indirecte auteursrechtinbreuk: dat het op den weg van de Vries had gelegen om, alvorens in de inrichting muziekuitvoeringen plaats vinden, opgave van de uit te voeren nummers te vragen en zich ervan te vergewissen of die nummers tot Buma's repertoire behoren en dat hij, dit nalatende, de in het maatschappelijk verkeer op hem rustende verplichting om de belangen van Buma te ontzien niet is nagekomen; 

 

1956

 

IEPT19561221, HR, Drukasbak
Slaafse nabootsing: onderscheidend vermogen vereist

 

1955

 

IEPT19551209, HR, Boogaard v Vesta
Onrechtmatig stelselmatig afhandig maken van duurzaam verbonden clientèle door ex-werknemer

 

1953

 

IEPT19531218, HR, Polak v De Muinck
Openbaarmakingsrecht ziet op elk exemplaar der oplage; geen uitputting door openbaarmaking een of meer verveelvoudigingen

 

IEPT19530626, HR, Hyster Karry Krane

Nabootsing van het product van een concurrent alleen dan ongeoorloofd is, indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een anderen weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwarring
sticht.

 

IEPT19530417, HR, Radioprogramma

Geschriftenbescherming: dat de aanvulling met de woorden "berichten of andere stukken" werd beoogd om, uitgaande boven het verdrag van Berlijn evenals boven dat van Bern, niet terug te treden bij hetgeen reeds krachtens de wet van 1881 gold, en de berichten of andere stuk-ken in nieuwbladen en tijdschriften, zonder aan het gehalte die, geschriften enige naderen eis te stellen, onder de wettelijke bescherming, zij het beperkt bij overneming door een ander nieuwsblad of tijdschrift, te brengen

 

1952

 

IEPT19520125, HR, Leesportefeuille
Opnemen van in druk verschenen uitgaven in leesportefeuille geen auteursrechtelijke openbaarmaking.

 

1951

 

IEPT19510309, HR, Damesmodebedrijf

Goodwill als winstmogelijkheid

 

1950

 

IEPT19501215, HR, Staat v Philips
Inschrijving overdrachtsakte niet vereist voor derdenwerking ten opzichte van derde die op andere wijze bekend is met overdracht

 

1946

 

IEPT19460628, HR, Van Gelder v Van Rijn

Dat alleen de vormgeving, die de uiting is van datgene, wat den maker tot zijn arbeid heeft bewogen de bescherming van het auteursrecht geniet. Dat het bezigen van hetzelfde materiaal, het bewerken daarvan volgens eenzelfde, een bepaald artistiek effect opleverende methode, het volgen van den stijl geen nabootsing in gewijzigde vorm oplevert.

 

1943

 

IEPT19430305, HR, Nivea v Hamea
Onrechtmatig nabootsen verpakking vereist verwarringsgevaar of bijzondere omstandigheid

 

1942 

 

IEPT19420227, HR, Sierteeltvergunning
Teeltvergunning is een op geld waardeerbaar (vermogens)recht en valt onder faillissementsbeslag

 

1941

 

IEPT19410606, HR, Philips v Gaco
Rechtmatig in het verkeer gebracht: al wat in het verkeer is gebracht zonder dat daarbij inbreuk is gemaakt op de in het eerste lid vastgestelde rechten van den octrooihouder.

 

IEPT19410523, HR, Gone with the Wind

Werkelijk uitgave in Conventie-land – ook al is dat met het oogmerk om de bescherming van de Conventie te verkrijgen en ook al is deze niet onaf-hankelijk van oorspronkelijke uitgave – kwalificeert als uitgave in Conventie-land.

 

1938

 

IEPT19380506, HR, Léhar v Verbeek

Openbaarmaking radio-uitzending in café

 

IEPT19380304, HR, Buma v AVRO
Algemeen verbod ook mogelijk zonder voorafgaande inbreuk bij ernstige dreiging van toekomstige inbreuk op auteursrecht

 

1937

 

IEPT19371101, HR, Telefoongids Brummen
Geschriftenbescherming: ingevolge art. 10 aanhef en onder 1 Aw zijn alle boeken, brochures, nieuwsbladen, tijdschriften en alle andere geschriften zijn voor auteursrecht, ook al missen zij elke letterkundige, wetenschappelijke of artistieke waarde

 

1936

 

IEPT19360130, HR, Hollandia
Eerder rechtmatig gevoerde handelsnaam kan door later opkomende omstandigheden verwarringsgevaar onrechtmatig worden.

 

1933

 

IEPT19330821, HR, Bodega Old Dutch
Oordeel dat verwarringsgevaar handelsnamen Bodega Old Dutch ontbreekt beperkt tot de handelszaken van partijen; geen categorisch oordeel.

 

1930

 

IEPT19300620, HR, Tasseron v Philips
Beschermingsomvang octrooi: dat het aankomt op dat, waarin naar het wezen der zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat

 

1929

 

IEPT19291202, HR, De Erve H. De Jong
Vestiging in zelfde plaats niet vereist voor verbod handelsnaam.

 

IEPT19290125, HR, Bierbrouwerij
Eigendomsoverdracht tot zekerheid: Geen ongeoorloofde oorzaak en geen strijd met goede zeden.

 

1928

 

IEPT19280924, HR, Nuss
Geringe afwijking handelsnaam “A.J.H. Nus” en “N.V.A.J. Nuss’ Algemene Kantoor-, Boek- en Kunsthandel en Handelsdrukkerij en –binderij, ondanks verschil in lengte, gelet op o.m. de in beide handelsnamen voorkomende karakteristieke eigen naam.

 

1927

 

IEPT19271219, HR, Lampe
Gebruik handelsnaam ergens in Nederland schept geen recht tot gebruik van die handelsnaam in plaats waar die handelsnaam reeds door ander wordt gebruikt. Handelsnaam werkt in beginsel slechts binnen beperkt gebied waar bedrijf gevestigd is. 
 

IEPT19270527, HR, Vita
Bescherming handelsnaamwet van buitenlandse handelsnaam die niet in Nederland wordt gevoerd teneinde te waken tegen misbruik en gelet op Verdrag van Parijs.

 

1926

 

IEPT19261105, HR, Hotel Central
Geen verwarringsgevaar wegens verschillende aard hotels in Rotterdam: het eene een eenvoudig burgerlogement gehouden in een bovenhuis aan een weinig aanzienlijke straat, het andere een groot geheel modern ingericht hotel aan een hoofdstraat. 

 

IEPT19260211, HR, Phileutonia

Geen indirecte auteursrechtinbreuk. enkele feit, waar zelfs niet is gesteld, dat verweerster kon of moest voorzien dat de vereenigingen dat werk ongeoorloofd zouden uitvoeren, niet kan opleveren deelneming of medewerking aan de schending van eischers auteursrecht, noch op zich zelf een inbreuk op dit recht uitmaakt;

 

1925

 

IEPT19251231, HR, Dagblad van Gouda
Handelsnaam alleen overdraagbaar samen met handelszaak

 

1919

 

IEPT19190131, HR, Lindenbaum v Cohen

Onder onrechtmatige daad is ook te verstaan een handelen of nalaten dat indruischt tegen hetzij de goede zeden, hetzij tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt dat onder onrechtmatige daad is te verstaan. Afhandig maken beroepsgeheimen door omkopen personeel is onrechtmatig.