2005 - 2000 Hoge Raad

Print this page

2005
 

IEPT20051216, HR, Scientology
Cassatieberoep ingetrokken na Conclusie Advocaat-Generaal

 

IEPT20051125, HR, Lycos
Weigering NAW-gegevens te verstrekken kan onder omstandigheden onrechtmatig zijn. Hosting provider heeft geen verschoningsrecht. Richtlijn inzake electronische handel bevat geen uitputtende regeling inzake verstrekking NAW-gegevens

 

IEPT20050909, HR, Navcom v Philips
Overgangsrecht: geen terugwerkende kracht nawerkbaarheidsvereiste octrooi. iet-nawerkbaarheid geen nietigheidsgrond tot 1 december 1987. Discretionaire bevoegdheid inzake deskundige voorlichting

 

IEPT20050708, HR, Taco-ijs
Merkdepot door voor-voorgebruiker: dat een merkdepot, verricht door iemand die zelf de eerste gebruiker van dat merk is, jegens een andere, en dus latere, voorgebruiker niet als te kwader trouw in de zin van art. 4, aanhef en onder 6, (oud) BMW kan worden bestempeld op de enkele grond dat de deposant bekend was met het voorgebruik van die ander.

 

IEPT20050513, HR, Tiethoff qq v ALM
Beëindiging huur door verhuurder: tekst en de strekking van art 238 F verzetten zich niet ertegen dat in de huurovereenkomst een bepa-ling wordt opgenomen die aan de verhuurder de mogelijkheid biedt in geval van surseance de huur-overeenkomst tussentijds te beëindigen en recht geeft op schadevergoeding gelijk aan alle resterende huurtermijnen

 

IEPT20050218, HR, Ladbrokes v De Lotto
Wet op de Kansspelen: gelegenheid geven in Nederland door mede op potentiele deelnemers in Nederland gerichte website. Overtreding Wok tevens onrechhtmatig jegens De Lotto wegens verschaffen ongeoorloofde voorsprong - Beperken toegang website voor Nederlandse IP-adressen geen disproportionele maatregel.

 

IEPT20050114, HR, Ayk Suncentre v Ayk Suncenter
Onvoldoende gemotiveerd wat onder “de rechten” in overeenkomst wordt verstaan – merkrechten en/of handelsnaamrechten – en in beide varianten onvoldoende gemotiveerde beschikking over rechtsgevolg voor inroepen ouder handelsnaamrecht.

 

2004

 

IEPT20041112, HR, Impro v Liko

Slechts wanneer na bestudering octrooi redelijk twijfel over uitleg conclusie bestaat, mag gebruik gemaakt worden van gegevens uit openbaar deel verleningsdossier - Datgene waarmee vinding zich onderscheidt van stand van techniek is niet daarom tevens een essentieel kenmerk van het octrooi

 

IEPT20040917, HR, Zonnatura

Uitleg koopovereenkomst bedrijfsonderdelen - Separaat auteursrecht etiketten babyvoeding en overige producten - vermelding bedrijfsnaam geen vermelding rechtspersoon in de zin van artikel 8 Aw

 

IEPT20040528, HR, Sena v NOS II

Oordeel dat hoogte 'billijke vergoeding' voor secundaire openbaarmaking uitvoerend kunstenaars in eerste jaren moet aansluiten bij voordien betaalde vergoeding onjuist c.q. onvoldoende gemotiveerd. Moet met name worden beoordeeld tegen achtergrond van de waarde van het gebruik in het handelsverkeer.

 

IEPT20040514, HR, GAK
Uitvoerbaar bij voorraad verklaring dient gevorderd te worden
 

IEPT20040402, HR, Jydsk v Doréma

Onderscheidend vermogen niet gebruikt ter zake van auteursrecht, maar slaafse nabootsing

 

IEPT20040319, HR, Philips v Postech

Grensoverschrijdende bevoegdheid in kort geding - fictieve vervaardiging in Nederland bij douanebeslag

 

IEPT20040312, HR, XS4ALL v AB.FAB

XS4ALL heeft exclusieve rechten heeft op haar computercapaciteit, haar transmissiecapaciteit en haar klantenbestand (haar computersysteem) - Inbreuk daarop onrechtmatig en aanbod betaling vergoeding rechtvaardigt inbreuk niet - Spoedeisend belang bij stelselmatige inbreuk die voortdurende schade veroorzaakt - Artikel 11.7 Telecommunicatiewet niet van toepassing op electronische reclame (SPAM)

 

IEPT20040312, HR, PTC v Dieseko

Uitvindingsgedachte in oordeel betrokken en geen inbreuk omdat Dieseko probleem van octrooi niet oplost - Uitleg " onderscheiden van" gebonden aan octrooi - Geen pioniersuitvinding, mede gezien dichte stand van de techniek

 

IEPT20040220, HR, DSM v Fox
Niet enkel taalkundige uitleg overeenkomst, maar taalkundige betekenis vaak van groot belang bij uitleg geschrift

 

IEPT20040206, HR, Sloop Wavin-gebouw
Totale vernietiging van een voorwerp waarin een auteursrechtelijk beschermd werk is belichaamd, kan niet worden aangemerkt als een aantasting van het werk in de zin van art. 25(1)(d) Aw - sloop van met name uniek exemplaar kan misbruik van bevoegdheid door eigenaar opleveren 

 

2003

 

IEPT20031219, HR, Buma v KaZaA
Kazaa niet aansprakelijk: Hof heeft feitelijk geoordeeld dat zowel voor het bestaande als voor een nieuw programma geen aanpassing mogelijk is waardoor geen inbreuk makende openbaarmakingen en verveelvoudigingen kunnen plaatsvinden.

 

IEPT20031031, HR, Sara Lee v Intergro

Uitleg octrooi is van feitelijke aard en kan in cassatie slechts in beperkte mate worden getoetst - Indirecte octrooiinbreuk: Enkele omstandigheid dat een passende koffiebuil noodzakelijk is brengt niet zonder meer mee dat deze buil een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding vormt

  

IEPT20031128, HR, Sena v KNP

Tarief billijke vergoeding secundaire openbaarmaking fonogrammen dient in redelijkheid te corresponderen met percentage "Rome-muziek"

 

IEPT20031114, HR, Flügel v W&S
dat de kleur van een product gewoonlijk wordt gezien als een eigenschap van dat product en niet als een onderscheidingsteken

 

IEPT20030606, HR, NOS V Telegraaf

Licentieweigering misbruik machtspositie: Het Hof heeft immers vastgesteld dat "van de zijde van de consument" vraag bestaat naar de on-derhavige uitgave. Daarmee heeft het Hof klaarblij-kelijk het ontbreken van een daadwerkelijk of po-tentieel substituut voor TV Week op het oog gehad. In het oordeel van het Hof ligt besloten dat de door het Hof vastgestelde vraag hiernaar moet worden gezien als een constante en regelmatige potentiële vraag.

 

IEPT20030523, HR, KNVB v Feyenoord

KNVB in zijn verhouding tot de clubs niet medegerechtigd tot de op het 'huisrecht' van de clubs gebaseerde 'uitzendrechten'

 

IEPT20030502, HR, Breekijzer
Portretrecht: Afgeblokt gelaat kan portret zijn

 

IEPT20030321, HR, Brandstofleidingnet

Artikel 3:4(2) Awb: in redelijkheid niet kunnen menen dat evenredigheid tussen nadelige gevolgen en het met handelen nagestreefde doel bestaat. Vaststelling machtspositie: alternatieven

 

IEPT20030321, HR, Intramed v Micromais

dat VVAA - voorwaardelijk, in de zin als bedoeld hierboven in 3.2.1 - afstand heeft gedaan van haar auteursrechtelijke aanspraken met betrekking tot het programma MAIS in de genoemde staat van augustus 1992. Daarin ligt besloten dat het Microcom vrijstond het programma MAIS te exploiteren.

 

IEPT20030124, HR, Taco-ijs
Merkenrecht: depot te kwader trouw - Vragen aan Benelux Gerechtshof inzake voor-voorgberuik.

 

IEPT20030117, HR, Oryx
‘Verpandingsverbod’ vordering leidt tot niet-overdraagbaarheid van vordering (artikel 3:83(2) BW).

 

2002

 

IEPT20021129, HR, Una Voce Particolare

Voor omkeringsregel van bewijslast van (bewuste of onbewuste) ontlening is een vergaande mate van overeenstemming vereist. Voor omkeringsregel van bewijslast van (bewuste of onbewuste) ontlening is een vergaande mate van overeenstemming vereist. Voor overeenstemmingsvraag komt het er op aan beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijke trekken vertoont dat de totaalindrukken van beide werken te weinig verschillen voor het oordeel dat het een zelfstandig werk is.

 

IEPT20020920, HR, ING Bank v Muller qq
Uitleg titel tot verpanding - reikwijdte 'toekomstige vorderingen'- Identificatie software door naam kan 'voldoende bepaald' zijn

 

IEPT20020920, HR, Mulder qq v Rabobank

Voldoende bepaaldheid: een generieke omschrijving kan tot een geldige overdracht of verpanding leiden, omdat het generieke karakter van een dergelijke omschrijving en het ontbreken van een nadere specificatie van de betrokken vorderingen niet in de weg staan aan het oordeel dat een dergelijke omschrijving voldoet aan het vereiste van voldoende bepaaldheid in de zin van art. 3:84 lid 2 BW.

 

IEPT20020405, HR, Euromedica v Merck I

Reikwijdte in algemene termen vervat verbod van merkinbreuk  niet beperkt tot herhaling van eerdere handelingen, maar wel beperkt tot handelingen waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij verbod overtreden (‘Lexington-arrest’). Merkhouder kan zich tegen ompakken verzetten wanneer de presentatie van omgepakte produkten een slordige indruk maakt die de reputatie van het merk kan schade zonder dat sprake hoeft te zijn van ernstige schade.

 

IEPT20020329, HR, Van Bentum v Kool

Gemiddelde vakman mag slechts dan aannemen dat afstand is gedaan van gedeelte van beschermingsomvang waarop wezen van de vinding aanspraak geeft, indien daartoe goede grond bestaat - Hof heeft ten onrechte wezenlijke van de vinding in het midden gelaten - Geen regel dat onzorgvuldige redactie conclusie ten nadele van octrooihouder werkt

 

IEPT20020322, HR, NVM v El Cheapo
Spin-off niet relevant voor vraag of sprake is van substantiële investering voor het inrichten, controleren en/of presenteren van de database - Beschrijving van woningen als auteursrechtelijk werk - Bewijs van makerschap NVM cfr. artikel 4 en 8 Aw - Voor ontlening door eenvoudige herhaling is wijze van verkrijging onderzoeksreultaat niet relevant.


IEPT20020301, HR, TNO
Vergoeding voor gemis octrooi; geldt alleen voor geval dat geoctrooieerde uitvinding niet gedaan is in het kader van een dienstbetrekking waarvan de aard meebrengt dat de werknemer zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort.

 

IEPT20020215, HR, Jack Daniel’s
Merkinbreuk door beleidsbepalend en leidinggevend direct/indirect bestuurder. Informatieplicht beperkt tot periode na aannemelijke gemaakte inbreuk

 

IEPT20020208, HR, GEC v Controls
Geschriftenbescherming: geschrift dient bestemd te zijn voor openbaarmaking
 

IEPT20020125, HR, Etos v Dior

Geen Europese uitputting Argentijnse Fahrenheitproducten: oordeel van het Hof dat niet aannemelijk is dat door Dior in Argentinië in de handel gebrachte Fahrenheit-producten niet geacht moeten worden met toestemming van Dior in EER te zijn gebracht getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting.
 

2001

 

IEPT20011130, HR, Dreentegel
Merkenrecht: nawerking eerdere inbreuk relevant. Vragen van uitleg aan BenGH: is schadevordering beperkt tot ingeschreven licenties.

 

IEPT20011102, HR, BT v KPN

Geen belang bij beantwoording vraag of voorrangsdatum on inbreukdatum maatgevend is. Klacht dat inzicht van gemiddelde vakman, niet van BT, na lezing van octrooi op beslissende datum relevant is, mist feitelijke grondslag. Niet aannemelijk geacht dat gemiddelde vakman ruimere opvatting over toepassing octrooi zou hebben dan BT zelf.

 

IEPT20011009, HR, Danslessen

Vrijheid van artistieke expressie: Vooropgesteld moet worden dat de vrijheid van artistieke expressie een wezenlijk kenmerk van een democratische samenleving is. Belediging: beoordeling in context.

 

IEPT20010928, HR, Rowa v Hooters 
Waren in artikel 5a Hnw omvat ook diensten: Ofschoon art. 5a Hnw. niet is aangepast ter gelegenheid van de wijziging van de Benelux Merkenwet die haar werkingssfeer met dienstmerken uitbreidde in verband met de implementatie van de Eerste Richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, 89/104, mag daaruit niet worden afgeleid dat art. 5a Hnw. niet van toepassing is ingeval een handelsnaam een dienstmerk bevat. Geen voeren handelsnaam voor 2 september 1994

 

IEPT20010713, HR, Shield Mark - Klankmerk

Prejudiciële vragen HvJEG inzake klankmerken.

 

IEPT20010629, HR, Meijs qq v Bank of Tokyo
Registratie kopie akte voldoende voor vestiging stil pandrecht. Akte dient tot verpanding bestemd te zijn. Een redelijke, op de praktijk afgestemde, uitleg van het in de art. 3:239 lid 1, 3:236lid 2 en 3:94 lid 1 bedoelde vereiste van een akte voor de levering onderscheidenlijk verpanding van vorderingen brengt mee dat, anders dan waarvan deze klacht uitgaat, voldoende is dat de verkrijger van de vordering, of van een recht van pand erop, redelijkerwijs uit de akte heeft mogen begrijpen dat zij tot levering of tot vestiging van pandrecht was bedoeld.Vormvrije aanvaarding pand. Titel hoeft niet in vestigingsakte vermeld te zijn

 

IEPT20010216, HR, Van Egmond v WIVA

Partiële nietigheid octrooi conform Spiro/Flamco-arrest. Hof niet gehouden zonder eerst het Europees Oc-trooibureau of het Bureau voor de Industriële Eigendom te verzoeken het in stand te houden ge-deelte van het octrooi te toetsen op nieuwheid en inventiviteit

 

IEPT20010126, HR, Ansul v Ajax

Prejudiciële vraag of enkel gebruik bij reviseren oude apparaten normaal gebruik kan zijn

 

2000

 

IEPT20001208, HR, Rover v RobelcoCar

Cassatie omdat Benelux Gerechtshof met BMW/Deenik terug is gekomen op maatstaf Mercede/Haaze

 

IEPT20000609, HR, Sena v NOS

Vragen van uitleg over vraag of "billijke vergoeding" bij secundaire openbaarmaking uitvoerend kunstenaars

 

IEPT20000228, HR Shoppingspel

Bewijslast zelfstandige, niet-ontleende schepping. Aangesproken partij, die het werk onder zich heeft gehad, dient te bewijzen dat ondanks overeenstemming geen sprake is van (onbewuste) ontlening aan dat werk.

 

IEPT20000211, HR, Discrepantie boete

Enorme discrepantie tussen boete en schade kan grond voor matiging boete ex artikel 6:94 BW zijn.

 

IEPT20000114, HR, Intergro v Interbuy
Juiste maatstaf dat Intergro geen belanghebbende is wegens uiterst onbehoorlijk handelen jegens Interbuy door vervallenverklaring in te roepen. Vraag van uitleg over wetenschap uit ‘rechtstreekse betrekking’.