2006 Hoge Raad

Print this page

IEPT20061222, HR, Saier v Dijkstra

Derde kan zich altijd op verleningsdossier beroepen - Octrooihouder kan zich alleen op verleningsdossier beroepen indien conclusie ook na bestudering octrooischrift onduidelijk is

 

IEPT20061208, HR, Shoppingspel II

Auteursrechthebbende heeft aanspraak op hoogste bedrag van hetzij schadevergoeding hetzij winstafdracht - Nu Hof winst in het midden heeft gelaten wordt in cassatie verondersteld dat die hoger was en slaagt het middel 

 

IEPT20061110, HR, AstraZeneca cs v Menzis cs II

Reclamebesluit Geneesmiddelen en Wet tarieven Gezondheidszorg strekken niet tot bescherming van farmaceutische bedrijven tegen omzetverlies en schade als gevolg van voorschrijfgedrag van artsen - Correctie Langemeijer niet afdoende onderbouwd

  

IEPT20061103, HR, Nebula

Voortbestaan wederkerige overeenkomst bij faillissement betekent niet dat schuldeiser van duurovereenkomst rechten kan blijven uitoefenen alsof er geen faillissement is, ook niet bij enkele verplichting tot dulden - Economisch eigenaar kan gebruiksrecht niet tegenwerpen aan curator

 

IEPT20061027, HR, IWC v Michel

Kwade trouw merkdepot impliceert niet kwade trouw gebruik - Winstafdracht bij inbreuk Beneluxmerk vereist meer dan enkel verwijtbaarheid: vragen aan Beneluxgerechtshof

 

IEPT20061017, HR, Canomatic

Strafrechter kan merk niet vervallen verklaren, maar wel valide verweer - "Nagebootst merk" artikel 337 Sr is "overeenstemmend teken" BMW

 

IEPT20060929, HR, CFS Bakel v Stork Titan

Enkele verzwijgen tijdens oppositieprocedure dat elementen octrooiconclusie niet nieuw zijn niet onrechtmatig - Geen risico-aansprakelijkheid voor handhaving octrooi tijdens oppositie- of nietigheidsprocedure - Eerdere handhaving van achteraf nietigverklaard octrooi leidt niet 'per se' tot ongerechtvaardigde verrijking

 

IEPT20060922, HR, GSK v Sara Lee Aquafresh Pure & White

Beoordeling medisch hulpmiddel: Aangemelde instantie beslist niet bevoegde instantie voor juridische vraag of het beoordeelde product een medisch hulpmiddel is

 

IEPT20060922, HR, Kruidvat v Lancome

Selectieve distributie: In vaststelling Hof ligt besloten dat het distributiesysteem van Lancôme c.s. de erkende wederverkopers in de EER niet belemmert aan eindgebruikers in hun land producten te verkopen die zij van erkende wederverkopers in een ander land in de EER hebben gekocht

 

IEPT20060908, HR, Slotermeervilla

Auteursrecht: functionaliteitseisen voor vakantiehuizen sluiten maken marges voor origineel ontwerp niet uiterst gering en die stelling biedt ook geen houvast bij beoordeling of ontwerp in voldoende mate oorspronkelijk is.

 

IEPT20060908, HR, Benneton v G-Star

Onderscheidend vermogen op het moment van depot bepalend voor nietigheid merk - Vormmerk en wezenlijke waarde: Vindt publiek de broek aantrekkelijk om zijn uiterlijke kenmerken of omdat die kenmerken de broek herkenbaar maken als van G-Start afkomstig?: prejudiciële vragen aan HvJEG - Geen depot te kwader trouw door voor-voorgebruiker merk - Inbreuk Benetton omdat Benetton haar broek in Nederland op de markt heeft laten brengen - Ontwerp spijkerbroek oorspronkelijk auteursrechtelijk werk - Geen verwording ontwerp tot onbeschermde stijl doordat maker zelf stijlelementen in andere ontwerpen verwerkt

 

IEPT20060616, HR, Lancome v Kecofa

 

IEPT20060324, HR, Pharmacia v Cosmétique
Geneesmiddel - toedieningscriterium: Los van vraag of een reële inwerking is aangekondigd,tevens van belang of de producten een reële inwerking op de organische functies hebben en met het oog daarop kunnen worden toegediend. Onrechtmatige daad - relativiteitsvereiste: Wet op de Geneesmiddelenwetgeving strekt slechts tot bescherming volksgezondheid en niet tot bescherming tegen schade wegens oneerlijke concurrentie.

 

IEPT20060217, HR, Souza Cruz v Tabacalera

ARUBAANS MERKENRECHT. Geen kwade trouw als nietigheidsgrond voor merkinschrijving. Symbolisch rechtverkrijgend gebruik