2007 Hoge Raad

Print this page

IEPT20071130, HR, Roche v Primus

Geen grensoverschrijdende bevoegdheid ter zake van buitenlandse EEX-gedaagen inzake inbreuk buitenlandse delen van Europees octrooi wegens ontbreken samenhang - wel ter zake van buitenlandse niet-EEX-gedaagden op grond van artikel 126(7) (oud) Rv. Geen grensoverschrijdende bevoegdheid in geval van nietigheidsverweer Hoge Raad komt ambtshalve terug op oordeel in tussenarrest. Aangenomen dat rechter bevoegd is tot aanhouding op verzoek van eiser. In het midden blijft wat gevolg is van eventuele kwade trouw of misbruik van procesrecht door verweerder.

 

IEPT20071123, HR, Pretium v KPN
Reclamerecht: afwijzing cassatie

 

IEPT20070907, HR, Lely v Delaval

Uitleg octrooi: wat 'wezenlijk is', c.q. 'de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte' dient als gezichtspunt, tegenover de letterlijke tekst van de conclusies (de 'uitersten' in de woorden van het Protocol) - Uitleg octrooi is zozeer verweven het waarderingen van feitelijke aard dat deze in cassatie slechts in beperk-te mate op juistheid kan worden onderzocht

 

IEPT20070629, HR, Derksen v Homburg
Vooropstellen taalkundige uitleg overeenkomst: gelet op de aard van de overeenkomst (een vaststellingsovereenkomst inzake een zuiver commerciële transactie), en het feit dat partijen bij de totstandkoming daarvan werden bijgestaan door (juridisch) deskundige raadslieden.

 

IEPT20070615, HR, Spoedeisend belang nevenvordering

Spoedeisend belang: Proceseconomie gebaat bij gelijktijdige behandeling nauw met hoofdvordering verwante nevenvordering zoals buitengerechtelijke kosten

 

IEPT20070601, HR, Johnnie Walker

Antillenzaak: herkomstgarantie is wezenlijke functie merkenrecht - verwijderen identificatie-nummers niet onrechtmatig

 

IEPT20070427, HR, Intrahof v Bart Smit
Rechter mag pas van zijn bevoegdheid tot matiging boete gebruik maken als de toepassing van een boetebeding in de gegeven omstandigheden tot een buitensporig en daarom onaanvaardbaar resultaat leidt

 

IEPT20070420, HR, EO

Cassatie verworpen zonder motivering - uitleg exploitatie-overeenkomst - standpunt verworpen dat eiseres noch auteursrechthebbende zou zijn c.q. aanspraak zou kunnen maken op nadere vergoedingen

 

IEPT20070223, HR, Rectificatie

Bevel impliceerde naar zijn aard beperking tot het doen van mededelingen en het onthouden van commentaar waardoor rectificatie ontkracht wordt

 

IEPT20070216, HR, Adidas v Marca, H&M en Vendex

Beoordeling merkinbreuk 'ex nunc' - Grote onderscheidende kracht en beschermingsomvang beperkt tot drie strepen - Prejudiciële vragen over beschikbaarheidsbelang bij ingeburgerd beschrijvend merk - Verklaring voor recht kan niet zien op toekomstige gebeurtenissen

 

IEPT20070126, HR, Van de Ven Neunen v Sleegers cs

Enkel profiteren wanprestatie niet onrechtmatig, bijkomende omstandigheden vereist, evenzo ter zake van verbintenis uit de wet. Onrechtmatigheid door behoren te weten dat in strijd met wettelijk verplichting werd gehandeld.

 

IEPT20070119, HR, Meyer Europe v Pontmeyer
Uitleg overeenkomst: als uitgangspunt diende beslissend gewicht dient te worden toegekend aan de meest voor de hand liggende taalkundige betekenis van die woorden, gelezen in het licht van de overige, voor de uitleg relevante bepalingen van de SPA, gelet op de de aard van de transactie, de omvang en gedetailleerdheid van het contract, de wijze van totstandkoming ervan en in het bijzonder de hierboven onder 3.3.3 (d) geciteerde "entire agreement clause".

 

IEPT20070105, HR, AVM v Spaan
Concurrentiebeding opnieuw schriftelijk overeen te komen bij wijziging van zodanig ingrijpende aard dat beding zwaarder drukt