2008 Hoge Raad

Print this page

IEPT20081219, HR, Euro 2000

Cassatieberoep verworpen zonder nadere motivering: Onrechtmatige doorbreking gesloten verkoopsysteem in verband met openbare orde en veiligheid 

 

IEPT20081212, HR, Portakabin v Primakabin

Prejudiciele vragen aan Hof van Justitie over gebruik van andersmans merk als adword

 

IEPT20081121, HR, Juresta v Advex c.s

Cassatieberoep verworpen zonder nadere motivering. middelen inzake schadebeperkingsplicht, de procedure deskundigenbericht, schadeberekening en gepasseerd bewijsaanbod.

 

IEPT20081107, HR, Realchemie v Agrar
Tenuitvoerlegging Duitse einstweilige Verfügung en Kostenfestsetzungsbeschluss

 

IEPT20080905, HR, Juconi

Cassatie zonder nadere morivering afgewezen. Bescherming van naam van organisatie.

 

IEPT20080711, HR, Makro v Diesel

Ruimere maatstaf voor toestemming van binnen EER in het verkeer gebrachte goederen? Geconcludeerd lijkt te kunnen worden dat voor het aannemen van uitputting ten aanzien van goederen die eerder binnen de EER in het verkeer zijn gebracht een maatstaf bestaat, die ongetwijfeld ruimer is dan de maatstaven van de Davidoff-rechtspraak ten aanzien van goederen die eerder buiten de EER in het verkeer zijn gebracht en vervolgens in de EER worden geïmporteerd. Vragen van uitleg aan het HvJEG

 

IEPT20080711, HR, De Telegraaf v De Staat

Bronbescherming journalist niet absoluut: De bescherming van journalistieke bronnen vindt zijn begrenzing in onder meer de bescherming van de nationale veiligheid en de noodzaak om de verspreiding van vertrouwelijke informatie te verhinderen, zoals weergegeven in art. 10 lid 2 EVRM. De rechter die gesteld wordt voor de vraag of gewichtige redenen geheimhouding met betrekking tot bepaalde stukken (of gedeelten daarvan) of bepaalde inlichtingen rechtvaardigen, zal die vraag in het algemeen niet kunnen beantwoorden zonder kennis te nemen van die stukken. 

 

IEPT20080711, HR, Sponsorbemiddelaar

Cassatieberoep verworpen zonder motivering. Beëindiging sponsorbemiddelingsovereenkomst

 

IEPT20080711, HR, ISDS

Cassatieberoep verworpen zonder motivering. Geen onrechtmatige overdracht octrooi

 

IEPT20080613, HR, Ladbrokes v De Lotto
Prejudiciele vragen aan HvJEG, waaronder: Voldoet een op kanalisatie van de speellust gericht, restrictief nationaal kansspelbeleid dat daadwerkelijk eraan bijdraagt dat de met de betrokken nationale rege-ling nagestreefde doelstellingen, te weten de beteugeling van gokverslaving en het tegengaan van fraude, worden bereikt doordat dankzij het gereguleerde aanbod van kansspelen het gokken van (veel) beperkter omvang blijft dan zonder het nationale stelsel van regulering het geval zou zijn aan het Europese recht?

 

IEPT20080613, HR, Lotto Weekend Miljonairs

Conclusie Advocaat-Generaal Spier: Eiser stelt volstrekt overspannen eisen aan de door de organisator TV quiz te betrachten zorgvuldigheid in een setting waarin het spelelement overheerst en waarin deelnemers voor een minimale tegenprestatie (de moeite van een reis en de aanwezigheid bij de quiz) aanzienlijke geldbedragen in de wacht kunnen slepen. Volgt: verwerping beroep in cassatie zonder nadere motivering.

 

IEPT20080613, HR, KPN v Pretium
Reclamerecht: Geen algemeen verbod superioriteitsclaims. Verwerping beroep in cassatie KPN zonder nadere motivering

 

IEPT20080530, HR, TMF Financial Services

Misleidende beleggingsbrochure: Bij beantwoording van de vraag of de brochure misleidend is in de zin van art. 6:194 BW had het hof behoren uit te gaan van de vermoedelijke verwachting van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument tot wie de brochure zich richt of die zij bereikt

 

IEPT20080530, HR, Endstra-tapes

Auteursrecht: Persoonlijk stempel is een kenmerk dat uit voortbrengsel te kennen is, zonder dat de eis gesteld mag worden de maker bewust een werk heeft willen scheppen, welke eis ook onoverkomelijke bewijsproblemen kan veroorzaken. Eigen, oorspronkelijk karakter moet bezitten, houdt, kort gezegd, in dat de vorm niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk. Volledige proceskosten dienen te worden gevorderd en gespecificeerd

 

IEPT20080418, HR, Lancaster

Bewijslast uitputting merkrecht: Bewijslast dat producten door of met toestemming van Lancaster buiten de EER in het verkeer zijn gebracht rust niet op Lancaster, nu niet is aangetoond dat een reëel gevaar voor afscherming van nationale markten bestaat wanneer verweerders dienen te bewijzen dat de producten door of met toestemming van Lancaster c.s. binnen de EER in de handel zijn gebracht

 

IEPT20080328, HR, Dexia aandelenlease
Aandelenlease is koop op afbetaling art. 7A:1576 BW - toestemming echtgenoot art 1:88 BW vereist, mede gelet op gezinsbeschermende strekking van die bepaling - echtgenoot weins toestemming ontbreekt kan nietigheid inroepen

 

IEPT20080325, HR, De Telegraaf v De Staat
Strafrechtelijk beslag: de inbeslaggenomen documenten bevatten staatsgeheime gegevens, dat strekt tot voorkoming van ernstige strafbare feiten, terwijl die gegevens van belang zijn in verband met de bescherming van de democratische rechtsorde en die bij openbaarmaking de nationale veiligheid en de veiligheid van derden op het spel kunnen zetten. Eeen onderzoek aan de documenten is weliswaar mogelijk, maar niet noodzakelijk om de identiteit van het lek bij de AIVD te achterhalen, aangezien dit aan de hand van de aan de AIVD inmiddels be-kende inhoud van deze documenten reeds mogelijk is.
 

IEPT20080215, HR, Rockwool v St Gobain
Beoordeling equivalentie werkwijze; Oordeel dat de toegepaste werkwijze (als equivalente maatregel) niet in wezen dezelfde functie op in wezen dezelfde wijze vervult ter bereiking van hetzelfde resultaat (een product van minerale wol) omdat geen sprake is van een in wezen gelijke maatregel, terwijl ook het resultaat een ander is geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

 

IEPT20080215, HR, Rockwool v Isover

Nietigheid werkwijze-octrooi: oordeel dat bij de beoordeling van de nieuwheid en inventiviteit van de werkwijze niet van belang is of de minerale wol of de toepassing daarvan als kweekmedium nieuw en inventief zijn, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Voor zover het onderdeel betoogt dat de rechter bij de beoordeling van de inventiviteit steeds een overweging moet opnemen waaruit blijkt dat hij zich bewust is geweest van het gevaar dat de beoordeling van