2009 Hoge Raad

Print this page

IEPT20091211, HR, Adidas v Marca, H&M en Vendex
Vrijhoudingsbehoefte en beschermingsomvang merk: Ten onrechte vrijhoudingsbehoefte betrokken bij bepalen beschermingsomvang merk, nu teken niet gebruik wordt om kenmerk van de waar aan te geven (art. 6(1)(b) Richtlijn)

 

IEPT20091127, HR, Worldonline
Onjuiste indruk gewekt door betrokkene dat geen aandelen waren verkocht voorafgaand aan beursgang. Bij uitzondering correctieplicht uitgevende instelling in aanvulling op prospectus, waarin overdracht aandelen voldoende duidelijk was gemaakt. Aansprakelijkheid misleidende mededelingen in prospectus conform regels voor misleidende reclame. Bewijslast misleiding: conditio sine qua non-verband als uitgangspunt. Collectieve actie mogelijk bij beoordeling of het gedrag van World Online en de Banken bij de beursintroductie onrechtmatig is geweest

 

IEPT20091120, HR, Euro-Tyre v Eurotyre

Onvoldoende gemotiveerde weerlegging bewijsmiddelen inzake kwade trouw. Bescherming oudere handelsnaam tegen jonger merk op grond van ongeoorloofde concurrentie: Het hof heeft hetzij miskend dat art. 6:162 BW aan de gebruiker van een oudere handelsnaam aanvullende bescherming biedt tegen het gebruik van een jonger, overeenstemmend merk dat verwarring wekt, hetzij zijn oordeel niet toereikend gemotiveerd

 

IEPT20091120, HR, Lego v Mega Brands
Standaardisatie en slaafse nabootsing - Geen nodeloos verwarringsgevaar: Onder omstandigheden kan een bij afnemers van de producten bestaande behoefte aan standaardisatie evenwel een rechtvaardiging zijn voor het verwarringwekkend nabootsen van een product. Andere overwegingen voor aankoop hoeven niet af te doen aan de rechtvaardiging van de nabootsing, zowel met het oog op de compatibiliteit als de uitwisselbaarheid. Kleur  en plaats van naamsvermelding kennelijk voldoende verschillend om nodeloos gevaar voor verwarring te voorkomen

 

IEPT20091120, HR, Thuiskopie v Opus Supplies

Prejudiciële vragen over uitleg van Auteursrecht in Informatiemaatschappijrichtlijn: Wie is “importeur” c.q. thuiskopievergoeding verschuldigd in geval van grensoverschrijdende koop op afstand?

 

IEPT20091113, HR, Thuiskopie v Norma Irda

Toepassingscriteria artikel 32 Wnr  inzake audio: Ten aanzien van de thuiskopievergoeding audio is van belang dat volgens de bewoordingen van art. 32 lid 1, onder c, in verbinding met lid 2, Wnr uitvoerende kunstenaars worden beschermd, niet alleen wanneer hun uitvoering is vastgelegd op een fonogram dat wordt beschermd ingevolge de Conventie van Rome, maar ook wanneer hun uitvoering is vastgelegd op een fonogram dat wordt beschermd ingevolge de Conventie van Genève. Geen reciprociteitseis voor Amerikaanse artiesten.

 

IEPT20091030, HR, Charlie en Chaplin

Geen beroep op formaliteitenverbod Berner Conventie nu Nederland land van oorsprong is: Dat betekent, gelet op art. 5 lid 3 BC, dat het oordeel van het hof dat art. 5 lid 2 BC toepassing mist, juist is, wat er ook zij van de daarvoor door het hof gebezigde grond. Het beroep van Montis op art. 93 en 94 Gw. berust op een onjuiste rechtsopvatting. Deze bepalingen hebben immers geen betrekking op de vraag of een eenieder verbindende verdragsbepaling in een gegeven geval van toepassing is. Het antwoord op die vraag moet worden gevonden aan de hand van het desbetreffende verdrag of de inhoud van de verdragsbepaling zelf.

 

IEPT20091016, HR, Realchemie v Bayer
Prejudiciële vragen: Valt erkenning en tenuitvoerlegging van een beslissing tot betaling van ördnungsgeld" van Duitse rechter onder begrip "burgerlijke en handelszaken" van EEX-Verordening. Zijn volledige proceskosten van de Handhavingsrichtlijn ook van toepassing op exequaturprocedure met betrekking tot buitenlands vonnis over een inbreuk op een intellectuele eigendomsrecht; (ii) een beslissing waarbij een dwangsom dan wel boete is opgelegd wegens overtreding van een inbreukverbod ; (iii) kostenbeslissingen die voortbouwen op de onder (i) en (ii) genoemde beslissingen?

 

IEPT20091009, HR, Hypericum Elegance
Aanspraak op redelijke vergoeding aanvrager kwekersrecht: dat deze wettelijke aanspraak slechts toekomt aan de aanvrager wiens aanvrage uiteindelijk is in-gewilligd en dus tot verlening van kwekersrecht heeft geleid. Gedurende de daaraan voorafgaande periode staat derhalve nimmer vast of de aanvrager ooit aanspraak op de vergoeding zal verkrijgen

 

IEPT20090710, HR, G-Star v Makro
Geen noodzakelijkheidstoets voor gebruik merk in reclame wederverkoper: Van gegronde redenen zich tegen het gebruik van het merk te verzetten zal voor de merkhouder sprake kunnen zijn als, zeer kort samengevat, (i) de wederverkoper het merk zo gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat een commerciële band tussen hem en de merkhouder bestaat, of (ii) op een wijze die niet overeenstemt met de in de branche van de wederverkoper gebruikelijke wijze van adverteren, dan wel (iii) op een zodanige wijze dat de merkhouder kan aantonen dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van het merk in het reclamemateriaal van de wederverkoper de reputatie van het merk ernstig schaadt. Anders dan de onderdelen betogen bestaat voor een verdergaande toetsing, in het bijzonder aan de maatstaf dat het gebruik van het merk door de wederverkoper noodzakelijk moet zijn, geen rechtsgrond.

 

IEPT20090710, HR, Ajax v Ansul

Beroep in cassatie verworpen 

 

IEPT20090626, HR, Pinocchio v Jaguar

Bescherming voor algemeen bekend merk komt ook toe aan ingeschreven merken. Vragen aan Benelux Gerechtshof: Was bescherming voor algemeen bekende merken onder art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud),voorafgaand aan de inwerkingtreding van art. 16 lid 3 TRIPs-Verdrag, beperkt tot soortgelijke waren?

 

IEPT20090619, HR, BUMA v Chellomedia

Geen openbaarmaking: Uplinken en downlinken van gecodeerde programmasignalen voor kabelstations en DTH-platforms geen “mededeling aan het publiek”. Richtlijnconforme uitleg “openbaarmaking”: “mededelingen aan het publiek”.

 

IEPT20090616, HR, Reisbureau Rita

Geen smaad: Begrijpelijk oordeel dat "arrestatie-deportatie-crematie" in combinatie met “reisbureau” geen sterke associatie met jodenvervolging in Tweede Wereldoorlog oproepen

 

IEPT20090605, HR, Effectenlease

Reclame: Voor een maatstaf, die uitgaat van een minder dan gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument, is geen plaats. De omstandigheid dat Dexia in strijd met de op haar rustende bijzondere zorgplicht niet uitdrukkelijk en in niet mis te verstane bewoordingen heeft gewaarschuwd voor het risico van een restschuld noopte het hof, anders dan de onderdelen betogen, niet tot het oordeel dat deze brochure misleidend is.

 

IEPT20090529, HR, Terugbetaling geldsom

uitvoerbaarheid bij voorraad terugbetaling € 1.374.208,60: [B] c.s. hebben voldoende belang bij toewijzing van hun incidentele vordering. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat [B] c.s. hebben aangevoerd dat er een restitutierisico bestaat en dat [A] dit niet heeft bestreden.

 

IEPT20090515, HR, Kwakzalverij
Hof onvoldoende ingegaan op kern van de bezwaren van de Vereniging: Die bezwaren richtten zich blijkens de gedingstukken niet alleen op de aanprijzing en toepassing van OMG voor de behandeling van nek-, schouder- en rugklachten, maar ook en vooral tegen de aanprijzing en toepassing daarvan bij klachten van onder meer internistische aard en zelfs bij psychiatrische ziektebeelden als autisme, schizofrenie en manischdepressieve psychosen.  

 

IEPT20090508, HR, 7-Eleven v 7 Alive

Antilliaans auteursrecht - Makerschap rechtspersoon: Uit artikel 8 van de Auteursverordening 1913 volgt dat 7-Eleven reeds op grond van de door haar gestelde openbaarmaking, waarbij zij niet een natuurlijk persoon heeft genoemd, zonder dat zij nadere documentatie behoefde over te leggen, behoudens tegenbewijs, als maker van haar logo dient te worden aangemerkt

 

IEPT20090403, HR, Benetton v G-Star

Wezenlijk waarde van de waar: Vorm die wezenlijke waarde aan de waar geeft niet toelaatbaar als merk ook wanneer de vorm voorafgaand aan de inschrijving al aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid van die vorm als onderscheidingsteken

 

IEPT20090327, HR, MSD v Euromedica

Vaststellingsovereenkomst zet dwingendrecht inzake afstand van verjaring opzij: De vaststellingsovereenkomst treedt in de plaats van executie dwangsommen. Bij vaststellingsovereenkomst kan geldig afgeweken worden van dwingendrechtelijke bepaling inzake het niet afstand kunnen doen van verjaring voordat verjaring voltooid is

 

IEPT20090310, HR, Belediging religie

Strafbare belediging aanhangers godsdienst: Strafbaar is enkel het zich nodeloos krenkend uitlaten over een groep mensen omdat deze een bepaalde godsdienst aanhangt. De enkele omstandigheid dat grievende uitlatingen over een godsdienst ook de aanhangers van die godsdienst krenken, is niet voldoende om die uitlatingen te kunnen gelijkstellen met uitlatingen over die aanhangers.

 

IEPT20090306, HR, Scimed v Medinol

Partiële nietigheid octrooi: Spiro/Flamco-arrest niet langer geldend recht onder het sinds 13 december 2007 geldend verdragsrecht. Onduidelijk waarom eenheid van uitvinding betrokken is bij oordeel over partiële nietigheid octrooi. Belang bij cassatie na tussentijdse beperking met terugwerkende kracht van Europees octrooi door EOB. OOrdeel over behoefte aan deskundige voorlichting aan feitenrechter voorbehouden

 

IEPT20090306, HR, Schneider v Cordis 

Uitleg conclusie octrooi: Het hof heeft terecht de betrokken term uit de conclusie uitgelegd door vast te stellen hoe de gemiddelde vakman die begrijpt.Hof heeft conclusie niet herschreven of beperkt. Geen inbreuk door equivalentie: Geen onjuiste rechtsopvatting dat een ten opzichte van het Kastenhofer-octrooi nevengeschikte oplossing voor het hechtingsprobleem omdat die binding voor een zodanig verbeterde hechting tussen beide lagen zorgt dat delaminatie ook onder extreme gebruikscondities wordt voorkomen geen inbreuk door equivalentie vormt.

 

IEPT20090130, HR, IWC v Michel 

Cassatie gegrond: Gebruik te kwader trouw vereist een moedwillig gepleegde inbreuk. Daarvan  is niet reeds sprake wanneer een merkgebruik achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld: de inbreukmaker dient zich van zijn inbreukmakend handelen bewust te zijn geweest.