2010 Hoge Raad

Print this page

IEPT20101217, HR, GolfOne

Openbaarmaking prospectus door uitreiken aan deelnemers. Ambtshalve onderzoek toepasselijk buitenlands recht: klaagt terecht dat het hof heeft verzuimd ingevolge art. 25 Rv. ambtshalve vast te stellen wat de inhoud is van het volgens TMF c.s. toepasselijke recht van de British Virgin Islands. Het oordeel van het hof dat onvoldoende gesteld of gebleken is dat dit recht leidt tot een ander oordeel dan het Nederlandse recht, miskent dat de rechter hier een zelfstandige taak heeft.

 

IEPT20101126, HR, Thuiskopie v IRDA

Gevolg vaststellingsovereenkomst – bijstelling: Geen onvoorwaardelijke vaststelling: naderhand bijstellingen in de berekening van de totaalrecapitulatie; de totaalrecapitulatie beoogde niet meer dan een momentopname te zijn

 

IEPT20101015, HR, Makro v Diesel
Davidoff-rechtspraak geeft maatstaf voor impliciete toestemming, los van economische verbondenheid: dat die maatstaf ook geldt voor goederen die door een derde die niet economisch is verbonden met de merkhouder zonder diens expliciete toestemming voor het eerst direct binnen de EER in het verkeer zijn gebracht. Economische verbondenheid ten onrechte niet onderzocht.

 

IEPT20101005, HR, Nike
Depot voor kleding omvat polsbandjes: Het woordmerk Nike was ten tijde van het ten laste gelegde gedeponeerd voor de merkklasse 'kle-ding', in het bijzonder kleding voor gymnastiek, zaalsport en veldsport. Naar het oordeel van het hof dienen de polsbandjes die onder de verdachte in beslag zijn genomen geclassificeerd te worden onder evenvermelde deponering."

 

IEPT20101001, HR, Deventer Moordzaak

Geen onjuiste toepassing maatstaven voor onrechtmatigheid publicatie. Het oordeel van het hof daarover is zo zeer met waarderingen van feitelijke aard verweven dat het in cassatie verder niet op juistheid kan worden onderzocht

 

IEPT20100709, HR, Greenlir
Auteursrecht inzake Kasteel Almere. Beroep in cassatie afgewezen zondere nadere motivering

 

IEPT20100709, HR, Beroepsfout octrooigemachtigde
Geen vermogensschade octrooihouder door beroepsfout octrooigemachtigde. Het bepaalde in art. 43 lid 4 ROW (1910) geeft weliswaar de bevoegdheid aan de octrooihouder om namens licentienemers vorderingen tot schadevergoeding of winstafdracht in te stellen tegen inbreukmakers, maar deze bepaling brengt niet mee dat het bij gebruikmaking van die bevoegdheid om eigen schade van de octrooihouder zou gaan of dat de vordering tot vergoeding van de schade van licentienemers tot het vermogen van de octrooihouder zou (gaan) behoren. Indien en voor zover de octrooihouder door het geldend maken van die vordering schadevergoeding van de inbreukmaker ontvangt, is hij gehouden de ontvangen vergoeding aan de desbetreffende licentienemer(s) af te dragen.

 

IEPT20100709, HR, Engineering v Electronic inzake EDS

Niet-ontvankelijkheid hoger beroep wegens gebrek aan belang: Beoogde uitkomst hoger beroep tegen Electronic USA onverenigbaar het onherroepelijke vonnis waarin Engineering jegens Electronic BV verplicht is het gebruik van EDS als merk en handelsnaam te staken en gestaakt te houden, terwijl voorts de merkdepots van Engineering in dat vonnis nietig zijn verklaard en haar reconventionele vorderingen tot het verbieden van het gebruik van EDS als merk en handelsnaam door Electronic BV, onherroepelijk zijn afgewezen.

 

IEPT20100618, HR, Setel v AVR

Onder 'winst' in de zin van art. 6:104 dient te worden verstaan: ieder financieel voordeel dat de schuldenaar door zijn onrechtmatig handelen of tekortkoming heeft genoten. [...] gaat het daarbij in elk geval om de kosten en lasten - belastingen daaronder begrepen - die rechtstreeks samenhangen met het door het onrechtmatig hande-len van de schuldenaar behaalde voordeel.  Of in een concreet geval aanleiding bestaat om voor de bepaling van de winst ook andere - indirecte - kosten in aftrek te brengen, zoals de algemene kosten van de onderneming, is ter beoordeling van de rechter die de schade vaststelt, die daarbij alle omstandigheden van het geval in aanmerking kan ne-men, waaronder de mate van verwijtbaarheid.

 

IEPT20100226, HR, Jaap.nl
Collectieve actie mogelijk bij ontbreken instemming deel “achterban”: De omstandigheid dat een (al dan niet aanmerkelijk) deel van de personen ter bescherming van wier belangen een collectieve actie strekt, niet instemt met (het doel van) de rechtsvordering of zelfs een tegenovergesteld standpunt inneemt, staat op zichzelf niet in de weg aan het oordeel dat de vordering strekt tot bescherming van gelijksoortige belangen.

 

IEPT20100219, HR, Winters v Red Bull

Prejudiciële vragen over  merkgebruik en “afvullen”: Moet het loutere 'afvullen' van verpakkingen die zijn voorzien van een teken (zoals hiervoor bedoeld onder 3.1 (iv)) worden aangemerkt als gebruik van dat teken in het economisch verkeer in de zin van art. 5 van de Merkenrichtlijn, óók indien dit afvullen geschiedt als dienstverlening voor en in opdracht van een ander ter onderscheiding van de waren van die opdrachtgever?

 

IEPT20100205, HR, Kraft v Mars
Beroep in cassatie verworpen: De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

 

IEPT20100129, HR, Gavita v Helle
Technisch bepaald ontwerp: Klachten tevergeefs voorgesteld omdat het hof bij zijn bestreden oordeel is uitgegaan van de juiste rechtsopvatting: met de bij de vormgeving van de armatuur gekozen oplossingen is steeds een voordelig technisch effect bereikt. Dit brengt mee dat de keuzemogelijkheden te beperkt waren voor een auteursrechtelijk relevante creatieve inbreng

 

IEPT20100108, HR, Alfa Romeo
Bewust profiteren van wanprestatie door dealers kan onrechtmatig zijn. Bovendien kan de hiervoor onder (a) tot en met (c) omschreven - oneerlijke - concurrentie tegenover de distributeur onrechtmatig zijn indien het distributiestelsel wordt ondermijnd, bijvoorbeeld doordat andere aan het stelsel gebonden handelaren zich eveneens aan hun verplichtingen gaan onttrekken of hun gebondenheid aan het stelsel beëindigen, dan wel derden om die reden niet tot het stelsel willen toetreden.

 

IEPT20100108, HR, Ultrima v Vansh
ARUBAANS MERKENRECHT: Rechtverkrijgend merkgebruik. Symbolisch gebruik kan rechtverkrijgend gebruik zijn. Gebruik moet kenbaar ertoe strekken specifiek het Arubaans publiek te bereiken.