2011 Hoge Raad

Print this page

IEPT20111223, HR, Revillon Chocolatier v Trianon Chocolatiers

Juiste maatstaf inzake onderscheidend vermogen vormmerk toegepast: consument hoeft niet te weten aan wie het product moet worden toegeschreven. Onderscheidend wegens significante afwijken van getoonde staafjes: wezenlijk onderscheidt van wat in de betrokken branche gebruikelijk is. Prejudiciële vragen HvJEU inzake “wezenlijke waarde van de waar”

 

IEPT20111216, HR, Pretium v VARA Magazine

Cassatiebroep verworpen

 

IEPT20111115, HR, Computervredebreuk II 

Feitelijke leiding geven: aanmerkelijke kans aanvaard dat van inlogcodes onbevoegd gebruik gemaakt zou worden

 

IEPT20111115, HR, Computervredebreuk

Cassatie afgewezen: De middelen kunnen niet tot cassatie leiden. Geen nadere motivering.

 

IEPT20111028, HR, MAG v Edco

Bewijslast auteursrechtelijke reciprociteitsteits art. 2(7) Berner Conventie rust op partij die auteursrechtelijke bescherming claimt. Bewijsoordeel in andere zaak ontheft Hof niet van zelfstandige beoordeling. Nietigheid merk kan als verweer worden ingeroepen, geen nietigheidsvordering vereist. Geen restrictieve toepassing artikel 14(8) BTMW. Vragen van uitleg met betrekking tot het Protocol houdende wijziging van de (thans voormalige) Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, van Brussel van 20 juni 2002

 

IEPT20110902, HR, G-Star v Bestseller

Beroep in cassatie afgewezen

 

IEPT20110708, HR, Thuiskopie

Overtreding wettelijke licentie thuiskopie rechtvaardigt verbod in kort geding

 

IEPT20110705, HR, Valse merkkleding
Identificatie door deskundige getuige – objectief waarneembare kenmerken; moet het aangevallen oordeel van het Hof aldus worden verstaan dat het daarmee, zij het in minder gelukkige bewoordingen, tot uitdrukking heeft gebracht dat het hier gaat om bevindingen van een deskundige getuige, gedaan op grond van diens ervaring op het gebied van valse merkkleding.

 

IEPT20110624, HR, Versilia

Cassatieberoep verworpen: De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet no-pen tot beantwoording van rechtsvragen in het be-lang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

 

IEPT20110408, HR, Pretium v Tros

Gebruik verborgen camera – Leidraad Raad van de Journalistiek niet van doorslaggevende betekenis: Dat naar journalistieke maatstaven het gebruik van verborgen opnameapparatuur in beginsel niet toelaatbaar is en dat de journalist hiervan alleen kan afwijken als hem geen andere weg openstaat om een ernstige misstand aan het licht te brengen of een zaak van maatschappelijk belang scherper te belichten, mits de werkwijze geen onevenredige inbreuk maakt op de privacy en de veiligheid van betrokkenen, is in het kader van de genoemde, door de rechter te verrichten afweging geen rechtens aan te leggen criterium maar een omstandigheid die weliswaar in de regel gewicht in de schaal zal leggen maar niet doorslaggevend behoeft te zijn.

 

IEPT20110211, HR, First Data v Attingo

Toepasselijkheid algemene voorwaarden: enkele zoekmogelijkheid op internet onvoldoende. Uit het systeem van art. 6:234 volgt dat de gebruiker het initiatief tot bekendmaking van de algemene voorwaarden moet nemen, en wel op zodanige wijze dat voor de wederpartij duidelijk is welke voorwaarden op de rechtsverhouding van toepassing zijn en dat de wederpartij daarvan eenvoudig kennis kan nemen. Het oordeel van het hof dat aan de in art. 6:233, onder b, vervatte norm niet reeds is voldaan indien de wederpartij de mogelijkheid heeft zelf door gebruikmaking van internet de toepasselijke voorwaarden te raadplegen, is mitsdien juist.

 

IEPT20110111, HR, A.C.A.B.

Niet zonder meer duidelijk dat “A.C.A.B.” afkorting is voor “All Cops Are Bastards”: Het Hof heeft geoordeeld dat A.C.A.B. een afkorting is van All Cops Are Bastards en dat de betekenis van deze afkorting als een feit van algemene bekendheid heeft te gelden. Uit de hiervoor onder 2.2 weergegeven overwegingen moet worden afgeleid dat het voor het Hof niet zonder meer duidelijk was dat dit een feit van algemene bekendheid was en verder dat, in aanmerking genomen dat ook de processen-verbaal van de terechtzittingen dienaangaande niets inhouden, het Hof zich omtrent dat gegeven buiten het onderzoek op de terechtzitting om heeft doen voorlichten.