2012 Hoge Raad

Print this page

IEPT20121221, HR, Commissariaat v SplinQ
Terechte restrictieve uitleg systeem vaste boekenprijs als uitzondering op vrije mededinging en vrij verkeer van goederen. Vaste boekenprijs voor eindafnemer gehandhaafd, ondanks dat eindafnemer via cashbacksysteem van derde vergoeding ontvangt
 

IEPT20121214, HR, Realchemie v Bayer

Cassatieberoep verworpen. Arrest HvJEU leert (i) dat EEX-Verordening van toepassing op erkenning en tenuitvoerlegging boetebeslissing, en (ii) dat Handhavingsrichtlijn van toepassing op exequaturprocedure

 

IEPT20121214, HR, Hittepit
Cassatieberoep niet-ontvankelijk: cassatieberoep tegen tussenarrest slechts mogelijk tegelijk met dat van eindarrest, tenzij rechter anders heeft bepaald

 

IEPT20121207, HR, Ragasco v Kompozit
Cassatieberoep tegen nietigverklaring octrooi van Ragasco verworpen zonder nadere motivering

 

IEPT20121207, HR, H&M v G-Star

Nederlandse rechter bevoegd inzake Zweedse H&M AB op grond van auteursrechtinbreuk in Nederland via website hm.com. Plaats waar schade intreedt art 5(3) EEX-Vo bij inbreuk auteursrecht: plaats van geschonden IE-recht en plaats van vestiging inbreukmaker. Voor verbod is dreiging inbreuk voldoende.

 

IEPT20121130, HR, Pretium v VARA
Cassatieberoep verworpen tegen Vara Kassa-uitzending zonder nadere motivering

 

IEPT20121123, HR, Stichting Leenrecht v VOB

Verlenging van uitlening geen nieuwe uitlening. Uitlening Unierechtelijk begrip. Niet van belang of verlenging uitlening een openbaarmaking is. Verlenging uitlening hoeft niet tot hogere vergoeding te leiden. Ruime beoordelingsmarge lidstaten bij vaststelling vergoedingensysteem. Volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv: tijdig opgegeven en gespecificeerd; bij repliek gelegenheid gehad om te betwisten

 

IEPT20121102, HR, Onrechtmatige Persoonsdomeinnaam

Cassatie afgewezen: Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

 

IEPT20121019, HR, Diageo v Sriram

Wereldwijde uitputting merken naar Antilliaans merkenrecht. Geen gegronde reden voor verzet tegen verwijderen identificatiecodes: legitiem doel merkhouder versus belang vrije parallelhandel

 

IEPT20121012, HR, Thuiskopie v Opus Supplies

Opus Supplies GmbH onder deze omstandigheden importeur van informatiedragers in Nederland in de zin van art. 16c(2) Aw en is derhalve de daarin bedoelde billijke vergoeding verschuldigd,

 

IEPT20121012, HR, Lundbeck v Generieken

Cassatieberoep in een dagvaarding van meerdere uitspraken ontvankelijk: wanneer op grond van cumulatie, voeging of rolvoeging bij één vonnis, arrest of beschikking in alle zaken tegelijk uitspraak wordt gedaan, mag bij één dagvaarding of verzoekschrift een rechtsmiddel worden aangewend

 

IEPT20121005, HR, Kwik Lok

Cassatie afgewezen

 

IEPT20121005, HR, SBS

Beroep in cassatie afgewezen; juiste maatstaf hof: Bij een botsing tussen enerzijds het recht op vrijheid van meningsuiting en anderzijds het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, moet het antwoord op de vraag welk van deze beide rechten in het concrete geval zwaarder weegt, worden gevonden door een afweging van alle terzake dienende omstandigheden van het geval. Daarbij komt aan de positie van de pers bijzondere betekenis toe gelet op enerzijds de taak van de pers om informatie en ideeën van publiek belang te verspreiden en om zijn vitale rol van publieke waakhond te spelen, en anderzijds gelet op het recht van het publiek informatie en ideeën te ontvangen. Bij genoemde afweging geldt niet als uitgangspunt dat voorrang toekomt aan het door art. 7 Gw en art. 10 EVRM gewaarborgde recht op vrijheid van meningsuiting.

 

IEPT20120921, HR, ACI v Thuiskopie

Richtlijnconforme uitleg ook vereist indien Nederlandse wetgever niet-richtlijnconforme uitleg bij implementatie heeft gegeven. Prejudiciële vragen: Kan privékopie uit illegale bron onder thuiskopie-exceptie vallen en kan drie-stappen-toets meebrengen dat bij het vaststellen van de vergoeding (i) dat downloaden uit illegale bron wordt meegewogen en (ii) dat het technisch nog niet mogelijk is illegale privékopieën te verhinderen?

 

IEPT20120810, HR, Boal v Bom

Cassatieberoep verworpen zonder nadere motivering

 

IEPT20120703, HR, A.C.A.B.

Belediging: enkele omstandigheid of het een feit van algemene bekendheid is dat de lettercombinatie A.C.A.B. afkorting is van “All Cops Are Bastards” niet doorslaggevend

 

IEPT20120629, HR, Auto-campingsport

Schorsing tenuitvoerlegging dwangsommen schorst verjaring dwangsom

 

IEPT20120622, HR, Pharmachemie v Glaxo Group

“Aanbieden” ruim uit te leggen: omvat ook voorpublicatie generiek geneesmiddel in G-standaard voor verstrijken octrooiduur. Handhaven octrooi tot laatste dag van gelding niet in strijd met vrij verkeer van goederen

 

IEPT20120622, HR, Knooble v Staat & NNI

NEN-norm geen algemeen verbindend voorschrift; niet afkomstig van de openbare macht in de zin van artikel 11 Aw. Volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv bij verweer ter handhaving IE-rechten.

 

IEPT20120608, HR, ADIB v Fortis
Toewijsbaarheid exhibitie niet beperkt tot rechtsbetrekkingen die kunnen leiden tot procedure voor Nederlandse rechter. Noch uit de tekst van art. 843a Rv., noch uit de totstandkomingsgeschiedenis van dit artikel vloeit voort dat voor toewijsbaarheid van de vordering tevens noodzakelijk is dat over de rechtsbetrekking waaromtrent afschrift van bescheiden wordt verlangd een procedure aanhangig is of naar verwachting zal worden gemaakt, dan wel dat een zodanige procedure, indien deze aanhangig zou worden gemaakt, in Nederland zal worden gevoerd.

 

IEPT20120525, HR, AGA v Occlutech
Uitleg artikel 69 EOV conform Protocol kan niet losgedacht worden van uitleg octrooi zelf. Niet alle (mogelijke) gezichtspunten moeten steeds in aanmerking worden genomen: afhankelijk van aard octrooi, beschrijving van de uitvinding en partijdebat. Geen ruimere beschermingsomvang pioniersuitvinding indien vernieuwende karakter er niet aan in de weg staat dat octrooihouder variant had kunnen claimen. Betekenis verleningsdossier niet beperkt tot materie die de octrooihouder eerder niet had geclaimd of waarvan deze afstand heeft gedaan

 

IEPT20120522, HR, Bedreiging Wilders

Onbegrijpelijk dat enkele beoordeling van de tekst van de rap onvoldoende is voor bewezenverklaring bedreiging

 

IEPT20120511, HR, Gezagsverhouding Gouden Kooi

Belanghebbende heeft recht op geldprijs uit hoofde van de arbeidsovereenkomst met Talpa; geldprijs is dan ook loon uit dienstbetrekking

 

IEPT20120427, HR, Beeldbrigade

Aanschaf standaardcomputerprogrammatuur is ook koopovereenkomst. Koopovereenkomst ziet op eigenschappen van de software, niet op auteursrechtelijke dimensie daarvan. denkbaar is dat iets zowel de bescherming van een of meerdere intellectuele eigendomsrechten geniet als het object is van koop

 

IEPT20120417, HR, Telecom credit

Telecom-credit is – gelet op functie in economische verkeer - als goed vatbaar voor toe-eigening en verduistering en heling

 

IEPT20120413, HR, Happy Point v JB

Beroep in cassatie afgewezen; gezien art. 81 RO, geen nadere motivering. De onderdelen 1 t/m 3 [...] gaan over 's hofs uitleg van de veroordeling tot een 'door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave', waaronder het hof in casu een verklaring van een accountantadministratieconsulent begrepen heeft geacht. Onderdeel 4 [...] gaat over 's hofs uitleg van de veroordeling tot afgifte van litigieuze opblaaspoppen. Onderdeel 5 gaat over de kostenveroordeling: volgens dat onderdeel heeft het hof ten onrechte art. 1019h Rv. toegepast.

 

IEPT20120320, HR, Naaktbeelden

Niet-ontvankelijkheid OM: Ten onrechte wijziging van de tenlastelegging beschouwd als een (partiële) intrekking van de oorspronkelijke dagvaarding en als het uitbrengen van een nieuwe dagvaarding

 

IEPT20120224, HR, Ladbrokes v De Lotto

Gerechtvaardigdheid reclamebeperkingen kansspelen wegens dwingende redenen van algemeen belang. Onderzoek Hof: verwevenheid met waarderingen van feitelijke aard. Geen vrij verkeer van kansspelen

 

IEPT20120217, HR, 7-Eleven v Laprior

Beroep in cassatie afgewezen

 

IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog
Prejudiciële vraag inzake geldige reden en voorgebruik te goeder trouw: Moet art. 5 lid 2 Merkenrichtlijn zo worden uitgelegd dat van een geldige reden ook sprake kan zijn indien het teken reeds te goeder trouw werd gebruikt voordat het bekende merk werd gedeponeerd? Ten onrechte geen kenbaar oordeel over mogelijke verwatering element Bull door licentie voor BULLIT. Oordeel hof over impact ontbreken auditieve en begripsmatige gelijkenis bij visuele gelijkenis onduidelijk: Het oordeel dat sprake is van overeenstemming tussen merk en teken is uitsluitend gebaseerd op het bestaan van visuele gelijkenis. Aldus heeft het hof hetzij blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, hetzij zijn oordeel ontoereikend gemotiveerd.

 

IEPT20120131, HR, Belminuten

Goed in strafrechtelijk zin: object dat naar zijn aard geschikt is om aan de de feitelijke heerschappij van een ander te worden onttrokken. Belminuten als goed: gebruikseenheid om de daarmee aangeduide vormen van telecommunicatiedienstverlening te kunnen kwantificeren en in rekening te kunnen brengen

 

IEPT20120131, HR, Diefstal virtuele goederen

Diefstal virtuele goederen: Virtuele aard van uit "bits en bytes" bestaande objecten (amulet en masker) in het online spel Ru-nescape kunnen worden aangemerkt als ‘goed’ in de zin van art. 310 Sr en zijn vatbaar voor diefstal

 

IEPT20120120, HR, Flower Remedies v Healing Herbs

Toepasselijk recht voor onderscheidend vermogen: geen overgangsrecht: voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een ingeschreven merk de feitelijke situatie ten tijde van het depot in aanmerking moeten worden genomen, doch met toepassing van het recht zoals dat op het moment van de beoordeling geldt. “Verwording tot soortnaam” niet beperkt tot woordmerken.

 

IEPT20120117, HR, Bekende merken

Dior, Prada en Luis Vuitton bekende merken: In zijn oordeel dat het hier gaat om "internationale merken die wereldwijd bekend staan" heeft het Hof tot uitdrukking gebracht dat dat een feit van algemene bekendheid is dat geen bewijs behoeft. Gezien de tot bewijs gebezigde goederenlijst, als weergegeven in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 3.7, is dat oordeel ook zonder nadere motivering niet onbegrijpelijk