2013 Hoge Raad

Print this page

 

IEPT20131220, HR, MAG v Edco
Bekrachtiging oordeel Hof Amsterdam inzake slaafse nabootsing op grond van beantwoording door het BenGH van de door de Hoge Raad gestelde prejudiciële vragen. Vernietiging arrest Hof Amsterdam op de in tussenarrest (r.o. 5.2.7 van dat arrest) aangegeven gronden inzake bewijslast auteursrechtelijke bescherming als werk van toegepaste kunst in land van oorsprong.

 

IEPT20131220, HR, Persoonsdomeinnaam
Cassatieberoep verworpen zonder nadere motivering.

 

IEPT20131220, HR, Wendy‘s International v Wendy‘s
Cassatieberoep verworpen zonder nadere motivering

 

IEPT20131220, HR, Spirits v FKP
Enkel gedogen geen ‘kwade trouw’ opheffende en te verlenen toestemming.Geen daadwerkelijke positieve wetenschap vereist voor het aannemen van kwade trouw: onder omstandigheden kan ook van kwade trouw sprake zijn als de aanvrager niet weet, maar wel behoort te weten dat een derde tot het merk ge-rechtigd is. De BMW sloot t.a.v. vordering tot wijziging van de tenaamstelling depot de toepassing van nationaal recht niet uit. Aanmerken van FKP als (voorzettende) "houder van eerdere inschrijving" getuigt niet van onjuiste rechtsopvatting en verweven met waarderingen van feitelijke aard.

 

IEPT20131220, HR, Winters v Red Bull

In opdracht afvullen van met (inbreukmakende) tekens voorziene en voor export bestemde blikjes geen merkgebruik: deze vaststaande feiten laten geen andere conclusie toe dan dat de gewraakte gedragingen van [A] en Smart Drinks volledig stroken met de door het HvJEU in zijn verklaring voor recht vermelde gedragingen van respectievelijk de ‘dienstverlener’ en de ‘derde’. Art. 14 Handhavingsrichtlijn strekt zich mede uit over prejudiciële procedure, gevoerd in kader van geding waarop artikel van toepassing is: ook hetgeen onder (b) is aangevoerd, faalt. Er is geen grond aan te nemen dat de werking van art. 14 Handhavingsrichtlijn zich niet mede zou uitstrekken tot een prejudiciële procedure, gevoerd in het kader van een geding waarop het voorschrift van toepassing is. Proceskosten niet toereikend gespecificeerd: de kosten zijn niet anders gespecificeerd dan met een opgave van het totale aantal uren dat de onderscheiden advocaten in cassatie en in de prejudiciële procedure aan de zaak hebben besteed (en van een forfaitair percentage aan kantoorkosten), zonder nadere specificatie van de door hen afzonderlijk verrichte werkzaamheden en gehanteerde uurtarieven.

 

IEPT20131213, HR, Montis
Bij ontbreken instandhoudingsverklaring kan slechts beroep worden gedaan op 25 jaarsbescherming BC. Geen prejudiciële vragen over Europees non-discriminatie verbod bij ongunstiger behandeling van eigen onderdanen.Prejudiciële vragen aan BenGH inzake overgangsrecht inzake vervallen per 1 december 2003 van instandhoudingsverklaringsvereiste. Eerste publicatie vereist aanbieding en mogelijkheid van bestellen of kopen aan publiek. Publiek is eenieder inclusief eindgebruikers/consumenten voor wie het al dan niet door tussenkomst van groothandel, dealer of detaillist verkrijgbaar zal worden.

 

IEPT20131206, HR, Makro v Diesel
Geen uitputting merkrechten. Handelen in strijd met bepaling inzake kwaliteit van de waren (artikel 8(2) Merkenrichtlijn). Licentie tot proefpartijen, waarvan resultaten moesten worden voorgelegd, zodat Diesel de kwaliteit kon controleren. Waardering bewijskracht Spaanse uitspraken is voorbehouden aan feitenrechter.

 

IEPT20131025, HR, S&S v Esschert
Communautaire harmonisatie auteursrechtelijk werkbegrip omvat ook modellen of werken van toegepaste kunst. Toepasselijkheid auteurs- en modelrechtelijke samenloopsbepalingen bij op bestelling ontworpen modellen. BVIE-regeling inzake originair rechthebbende auteurs- en modelrecht niet in strijd met Gemeenschapsmodelverordening. Spoedeisendheid nevenvorderingen: nauwe verwantschap met voldoende spoedeisende hoofdvordering; enkele onomkeerbaarheid ervan staat niet in weg van toewijzing.

 

IEPT20131004, HR, Het Parool
Uitgangspunt is dat eerbiediging persoonlijke levenssfeer zwaarder weegt dan vrijheid van meningsuiting. Geen onjuiste rechtsopvatting dat publicatie herkenbaar portret niet werd gerechtvaardigd door medewerking aan documentaire over zijn persoon en rapclip.

 

IEPT20130927, HR, Boston Scientific v OrbusNeich
Proceskosten: lagere eigen kosten op zichzelf onvoldoende om gevorderde kosten als onredelijk of onevenredig aan te merken. Beslissing om zesde deel proceskosten aan verweer provisionele vordering toe te kennen onvoldoende (begrijpelijk) gemotiveerd: Hof had dienen te onderzoeken welke extra kosten voor OrbusNeich met haar verweer tegen de provisionele eis gemoeid zijn geweest; toerekening dient recht te doen aan omstandigheid dat het bij de provisie slechts gaat om vergoeding van de extra kosten bovenop de kosten die toch al gemaakt moesten worden in de hoofdzaak. Geen grond voor veroordeling tot terugbetaling; proceskostenvordering nog niet afgedaan.

 

IEPT20130913, HR, Molenbeek
Bewijsbeslag ook mogelijk in niet-IE-zaken: art. 730 en 843a Rv bieden daarvoor voldoende grondslag. Geen medewerkingsplicht om versleutelde drager toegankelijk te maken voor deurwaarder: deurwaarder kan gegevensdrager zelf in beslag nemen. Wel medewerkingsplicht om bestanden elders dan op aangetroffen gegevensdrager (bijvoorbeeld ‘in the cloud’) toegankelijk te maken voor deurwaarder: rechterlijke toestemming tot beslaglegging zou anders zinloos zijn.

 

IEPT20130913, HR, GBT v Ajinomoto
Niet onbegrijpelijk oordeel Hof dat L-lysine geen ‘biologisch materiaal’ of als ‘een voortbrengsel dat uit genetische informatie bestaat of dat zulke informatie bevat’ in de zin van de Biotechnologierichtlijn is. Vaststelling meest nabije stand van de techniek in verregaande mate feitelijk van aard en slechts in beperkte mate vatbaar is voor toetsing in cassatie.

 

IEPT20130809, HR, Red Bull v Menken
Ongerechtvaardigd voordeel trekken: intentie tot kielzogvaren vereist: Voor ongerechtvaardigd voordeel trekken is de intentie van Osborne tot ‘kielzogvaren’ vereist. Deze is niet door de merkhouder te bewijzen, maar niet aannemen van die intentie getuigt niet van onjuiste rechtsopvatting; sterk met waarderingen van feitelijek aard verweven oordeel.
 

IEPT20130712, HR, Allposters v Pictoright
Prejudiciële vragen aan HvJEU over uitputting auteursrechtelijk distributierecht bij wijziging vorm reproductie (Poortvliet-doctrine)

 

IEPT20130614, HR, Auping v Beverslaap

Opzegging distributieovereenkomst voor onbepaalde tijd: Onjuiste rechtsopvatting dat opzegging van duurovereenkomst voor onbepaalde tijd een voldoende zwaarwegende grond vereist; langere opzegtermijn  of schadevergoeding kan ook afdoende zijn. Miskenning twee-conclusie-regel in hoger beroep kort geding: dat een wijziging van de (grondslag van de) eis bij pleidooi niet meer toelaatbaar is, tenzij zich een van de in de rechtspraak erkende uitzonderingen op die regel voordoet.

 

IEPT20130614, HR, Cruijff v Tirion
Portretrecht: geen absoluut verbodsrecht. Privacy-belang zwaarwegend bij niet-publiekelijk bekende personen. Bij publiekelijk bekende personen vanwege beroepsuitoefening is nieuwswaarde en informatie-belang zwaarwegend. Aan commerciële belangen bij verzilverbare populariteit toe te kennen gewicht afhankelijk van feiten: aanbod redelijke vergoeding kan van belang zijn. Redelijke vergoeding moet recht doen aan mate populariteit en waarde van exploitatiebelang.

 

IEPT20130607, HR, Lundbeck v Tiefenbacher cs
Op zichzelf bekende stof, die pas door nieuwe en inventieve werkwijze verkregen kan worden, kan inventief en octrooieerbaar zijn. Hof ten onrechte niet vastgesteld dat verwijzing naar rapport, waarvan de inhoud door [eiseres] gemotiveerd is bestreden als onjuist en niet naar behoren onderbouwd, een voldoende betwisting oplevert van de stelling van [eiseres] en kon daarom de stelling van eiseres niet afdoen op de grond dat [eiseres] dienaangaande geen specifiek bewijsaanbod heeft gedaan. Bewijslast nietigheid octrooi rust op degene die nietigheid inroept, ook inzake bewijs dat bereidingswijze stof onbekend is. Rechter niet gehouden “problem-solution-approach” te gebruiken voor beoordelen inventiviteit. Nieuw octrooi relevant voor oordeel dat sprake is van een andere stof met eigen therapeutische werking in de zin van ABC-Verordening.

 

IEPT20130531, HR, Hauck v Stokke
Herstelarrest inzake proceskostenveroordeling: overeengekomen 1019h Rv proceskosten in principale beroep: € 35.000

 

IEPT20130531, HR, Apple v Samsung
De afstand tussen het model en vormgevingserfgoed maatgevend voor beschermingsomvang. Ontbreken van eigen karakter van model moet gebaseerd worden op verschillen met alle anticiperende modellen, niet slechts op één specifiek anticiperend model.Geen recht op vergoeding proceskosten in kader van een met principale beroep samenhangende voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep, als HR niet aan beoordeling daarvan toekomt

 

IEPT20130426, HR, G-Star v Benetton
Beroep in cassatie verworpen (artikel 81 RO)

 

IEPT20130419, HR, Chamtor v CBV & BSG
Cassatieberoep verworpen: waarderingen van feitelijke aard en artikel 81 RO

 

IEPT20130412, HR, Stokke v Fikszo
Beschermingsomvang: beoordeling totaalindrukken inclusief onbeschermde (stijl)elementen, maar die behoren bij overeenstemmingsvraag geen rol te spelen afgezien van oorspronkelijke combinatie.Totaalindrukken toets conform Infopaq-arrest. Beschermingsomvang: niet-oorspronkelijke bewerking hoeft niet inbreukmakend te zijn. Technische eisen sluiten creatieve keuzes niet uit

 

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
Meegroei-effect leidt niet tot onvoldoende ruimte voor creatieve keuzes. Scandinavische stijl sluit auteursrechtelijke beschermingsmogelijkheden niet uit. Feit dat ontwerp voldoet aan technische eisen of binnen stijl past leidt niet tot (sterk) verminderde beschermingsomvang. Grote vrijheid bij vaststellen wijze van winstberekening. Nevenvordering tot verstrekken lijst van afnemers, vereist specifieke belangenafweging. persoonlijkheidsrechten: verminking: in hoge mate subjectief en feitelijk oordeel. Prejudiciële vragen vormmerken: wezenlijk waarde van de waar en vorm die door aard van de waar wordt bepaald.

 

IEPT20130329, HR, Stijl
Nodeloos verwarringwekkende stijlnabootsing niet onrechtmatig: Auteursrecht beschermt niet tegen navolgen stijl. In aanvulling daarop geen ruimte voor aanvullende stijlbescherming op grond van slaafse nabootsing; eventueel onder bijkomende omstandigheden, maar daartoe is nodeloos verwarringwekkend nabootsen niet voldoende.

 

IEPT20130222, HR, B&L v GWI
Beroep in cassatie verworpen (artikel 81 RO) 

 

IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products
Geen aanleiding te veronderstellen dat naar Europees recht andere oorspronkelijkheidseisen voor werken van toegepaste kunst gelden. Uitsluiting auteursrechtelijke bescherming strekt zich niet uit tot alle elementen die een technische functie bezitten.Technische eisen kunnen voldoende ruimte voor ontwerpmarges en keuzemogelijkheden laten. Beschermingsomvang: beoordeling totaalindrukken inclusief onbeschermde (stijl)elementen voor zover de combinatie van al deze elementen in het beweerdelijk nagebootste werk aan de "werktoets" beantwoordt. Inbreukvraag in hoge mate feitelijk en zeer beperkt toetsbaar in cassatie: niet steeds vereist dat alle stellingen gemotiveerd weerlegd worden.

 

IEPT20130123, HR, Nietige appeldagvaarding
Nietige dagvaarding hoger beroep strafzaak inbreuk auteursrecht