2014 Hoge Raad

Print this page

IEPT20141114, HR, Shoppingspel III

Artikel 27a Aw ziet slechts op daadwerkelijk genoten winst; geen punitief karakter. Hof heeft winstafdracht (art. 27a Aw) op juiste wijze begroot: rekening gehouden met niet bewaren financiële administratie en zo realistisch mogelijke schatting gemaakt van behaalde winst. Rente over winstafdracht vanaf 1 november 1989: hof heeft ten onrechte verweer hiertegen in oordeel betrokken, pas gevoerd na tweede verwijzing en uitbreiding rechtsstrijd niet aanvaard door eiser. Hof heeft terecht reeds betaalde compensatoire rente niet in mindering op toewijsbare hoofdsom gebracht: standpunt niet ingenomen voor hof.

 

IEPT20141031, HR, Van Dun v De Staat
Cassatie slaagt. Rechterlijke beslissing door dezelfde rechters als bij de mondelinge behandeling aanwezig waren. Bij vervanging rechter worden partijen voorafgaand aan de uitspraak ingelicht. Partijen mogen bij vervanging rechter een nadere mondelinge behandeling verzoeken. Verzoek mag niet worden geweigerd als er proces-verbaal van eerdere mondelinge behandeling ontbreekt. Rechter kan verzoek nadere mondelinge behandeling afwijzen.

IEPT20141017, HR, Rubik v Beckx

Herstelarrest vanwege misslag proceskostenveroordeling: € 5.998,79 in plaats van € 17.996,38

IEPT20141003, HR, Leo Pharma v Sandoz
Bij beoordeling inventiviteit niet van belang dat vakman het objectieve technische probleem zou hebben onderkend. Beroep op Rockwool-arrest (IEPT20080215) doet hier niet aan af.

IEPT20140919, HR, Rubik v Beckx
Hof heeft juiste maatstaf gehanteerd door te onderzoeken of de elementen van de kubus waarvoor Rubik auteursrechtelijke bescherming inroept technisch bepaald zijn en te bepalen dat dit het geval is, omdat de kubus de functie van een driedimensionaal logicaspel heeft. Dat zelfde idee op uiteenlopende wijzen kan worden vormgegeven zorgt niet voor oorspronkelijkheid. Incidenteel beroep faalt: oordeel hof niet onbegrijpelijk en van feitelijke aard.
 

IEPT20140711, HR, ABN AMRO v Berzona
Faillissement geen invloed op bestaande wederkerige overeenkomsten: curator heeft geen bevoegdheid of vordering die wet of overeenkomst niet toekent, zoals ontruiming of opeising van het gehuurde. Uitleg Nebula-arrest beperkt tot niet-gebondenheid curator van juridisch eigenaar aan na faillissement aangegane huurverplichting door economisch eigenaar.

 

IEPT20140502, HR, Hallmark

Klacht tegen onpartijdigheid van deskundige tijdig in eerste gedingstuk na rapport aangevoerd. Onvoldoende objectieve gronden voor twijfel aan onpartijdigheid deskundige wegens voormalig dienstverband en zakelijke relatie. Hof had eerst moeten oordelen of twijfel gerechtvaardigd was, voordat het Hof (onderdelen van) het deskundigenrapport aan oordeel ten grondslag legde.

IEPT20140404, HR, Medinol v Abbott
Beperkte uitleg letterlijke tekst octrooiconclusie op grond van beschrijving. Vaststellen beschermingsomvang octrooi: perspectief van gemiddelde vakman op aanvraag- of prioriteitsdatum. Vaststellen inbreuk: mede betekenis aan kennis van de gemiddelde vakman ten tijde van beweerde inbreuk, met name bij equivalentie. 
 

IEPT20140328, HR, Norma v NLKabel
Begrip ‘(mededeling aan) het publiek’ ook geharmoniseerd met betrekking tot naburige rechten. Aanleveren van programmadragende signalen door omroepen via niet voor algemene publiek toegankelijke één-op-één verbinding geen mededeling aan het publiek. Bepaalbaarheidstoets heeft betrekking op elk van de over te dragen naburige rechten. Hof had terzake van de ‘categorie A-inbreuken’ moeten ingaan op verweer NLKabel met betrekking tot de mogelijkheid van contractuele afwijking of afzonderlijke overdracht van rechten.

 

IEPT20140328, HR, FIAR v Thuiskopie
Voeging ten onrechte afgewezen wegens vertraging procedure: Een in beginsel toewijsbare vordering tot voeging kan dan ook niet - behoudens bijzondere omstandigheden waaromtrent het hof niets heeft vastgesteld - wegens strijd met de eisen van een goede procesorde worden afgewezen op de grond dat de procedure in de hoofdzaak als gevolg van de voeging wordt vertraagd. Tussenkomst niet toegestaan: samenhang in te stellen vordering met hoofdzaak onvoldoende toegelicht.

 

IEPT20140321, HR, Coface v Intergamma
Goederenrechtelijke werking verpandings- c.q. overdrachtsverbod bevestigd. Uitleg: bij de uitleg van bedingen die de overdraagbaarheid van een vorderingsrecht uitsluiten, moet worden aangenomen dat zij uitsluitend verbintenisrechtelijke werking hebben, tenzij uit de - naar objectieve maatstaven uit te leggen - formulering daarvan blijkt dat daarmee goederenrechtelijke werking als bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW is beoogd.

 

IEPT20140307, HR, Staat v Norma

Thuiskopievergoeding inzake MP3-spelers. Beleidsvrijheid lidstaat bij bepalen inhoud van billijke vergoedingsregeling beperkt tot vorm, wijze van financiering en inning en hoogte van billijke vergoeding; geen beleidsvrijheid bij het al dan niet toekennen van een billijke vergoeding. Stelsel waarin thuiskopieheffing volledig rust op één of twee (in betekenis afnemende) dragers en in geheel niet op andere (in belang toenemende) dragers is geen coherent stelsel. Verklaring voor recht dat uitvaardigen van amvb’s jegens Norma onrechtmatig is, is geen bevel wetgeving tot stand te brengen: geldt immers alleen jegens Norma.

 

IEPT20140131, HR, Arubags
Miskenning grenzen rechtsstrijd: Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft zowel grenzen van rechtsstrijd miskend als een ontoelaatbare verrassingsbeslissing gegeven, doordat het de toewijzing van Arubags' vorderingen heeft gebaseerd op de niet door Arubags aangevoerde grondslag van inbreuk op een aan haar toekomend auteursrecht.

 

IEPT20140117, HR, Spirits v FKP
Herstelarrest vanwege misslag proceskostenveroordeling: € 87.412 aan volledige proceskosten op basis van art. 1019h Rv in plaats van liquidatietarief.

 

IEPT20140117, HR, Ryanair v PR Aviation
Conform Football Dataco-arrest is alleen auteursrechtelijke bescherming mogelijk voor een oorspronkelijke databank; “geschriftenbescherming” voor niet-oorspronkelijke databank in strijd met Databankrichtlijn. Prejudiciële vraag: omvat toepassingsgebied van Databankenrichtlijn mede (online) databanken, die niet worden beschermd door auteursrecht en ook niet door recht sui generis?