2015 Hoge Raad

Print this page

IEPT20151218, HR, Hearst Magazines
Klacht dat hof onvoldoende aansluiting zocht bij door EHRM gehanteerde criteria faalt: EHRM heeft geen andere criteria gebruikt en oordelen gebaseerd op motiveringsgebreken, dan wel op het onevenredig zware karakter van opgelegde sancties

IEPT20151211, HR, Artiestenverloning v Artiestenverloningen
Gebruik beschrijvende aanduiding in domeinnaam of handelsnaam, ook indien verwarringwekkend, alleen onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen.

IEPT20151204, HR, Handelsnaam Advocatenkantoor
Bij beoordeling verwarringsgevaar tussen handelsnamen kan visuele waarneming (van een logo met handelsnaam) een rol spelen.


IEPT20151127, HR, Hauck v Stokke
Hof dient te onderzoeken of hetzij de ene grond, hetzij de andere, hetzij beide vormuitsluitingsgronden volledig van toepassing zijn. Uitsluitingsgrond dat vorm niet een merk kan vormen wanneer deze wezenlijke waarde aan de waar geeft bestrijkt niet mede het geval dat in deze vorm een ander element dat niet inherent is aan de generieke functie van de waar, zoals een sier- of fantasie-element, een belangrijke of wezenlijke rol speelt. 

IEPT20151113, HR, AIB v Novisem
Ook rechtmatig belang bij exhibitie wanneer inbreuk al vaststaat: belang bij aanvullende onderbouwing van de inbreuk en bij inzicht in aard en omvang ervan. Evenzeer rechtmatig belang bij een “zwakke” inbreuk. In geval van betwisting is voor “rechtsbetrekking” ex 1019a jo. 843a Rv onvoldoende dat (dreigende) inbreuk onderbouwd is gesteld, maar vereist dat uit  reeds voorhanden bewijsmateriaal een redelijk vermoeden van een (dreigende) inbreuk afgeleid kan worden. Voor exhibitie is een mindere mate van aannemelijkheid van de (dreigende) inbreuk vereist dan voor een inbreukverbod in kort geding. Bij verzoek ex artikel 1019b Rv (tot bewijsbeslag)  is een mindere mate van aannemelijkheid van de (dreigende) inbreuk vereist dan voor exhibitie ex artikel 1019a Rv. Van inbreukmakend ‘te koop aanbieden’ is, evenals in het octrooirecht, sprake indien aanbod wordt gedaan onder voorbehoud dat levering, in verband met nog geldende kwekersrechten, nog niet mogelijk is. Toewijzing proceskosten in cassatie voor een bedrag van € 31.966, inclusief ‘succes fee’ van € 4.200. Bedrag is lager dan de gespecificeerde kosten, die uitkomen op € 33.524, zodat geen sprake is van vergoeding van meer dan de gemaakte kosten of meer dan de redelijke en evenredige kosten.

 

IEPT20151113, HR, Brein v Ziggo - XS4ALL
Prejudiciële vragen over "mededelen aan het publiek" door The Pirate Bay en - indien dat niet het geval is - of op grond van artikel 8(3) Auteursrechtrichtlijn en artikel 11 Handhavingsrichtlijn een internetprovider kan worden bevolen The Pirate Bay te blokkeren.

IEPT20151110, HR, Abercrombiepolo's
Cassatiemiddel faalt: op grond van art. 81 lid 1 RO behoeft dit geen motivering nu het middel niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of rechtsontwikkeling.

IEPT20151110, HR, Seksfilmpje
Oordeel hof dat afbeelding in seksfilmpje plaatsen een beledigend karakter ex art. 266 Sr heeft, is zonder nadere motivering niet begrijpelijk.

IEPT20151009, HR, Friesland Vlees v Staat
Cassatieberoep verworpen (artikel 81 lid 1 RO).

IEPT20151002, HR, Blankhout
Geen wanprestatie: licentieovereenkomst niet aan appellanten overgedragen (niet genoemd in akte en/of aangehecht als bijlage).

IEPT20150911, HR, Globalocity v Danone

Cassatieberoep verworpen (artikel 81 lid 1 RO)

IEPT20150710, HR, Xingraphics v Agfa
Artikel 85 Rv niet geschonden nu Agfa zich in hoger beroep niet op in klacht genoemde stukken heeft beroepen. Klacht over oordeel hof inzake octrooi-inbreuk verworpen: resultaten Agfa onderzoeken zelfstandig dragend voor oordeel over inbreuk.


IEPT20150626, HR, Team10
Cassatieberoep niet-ontvankelijk (artikel 80a (1) RO)

IEPT20150612, HR, Rabobank

De regeling van de art. 237-240 Rv derogeert aan art. 6:96 lid 2 BW en het uitgangspunt dat pleger onrechtmatige daad verplicht is de schade die de ander lijdt, volledig te vergoeden.

IEPT20150501, HR, Stichting Misrekening v ING
Cassatieberoep verworpen (artikel 81 lid 1 RO)

IEPT20150501, HR, Uitlatingen vastgoedfraude
Cassatieberoep verworpen (artikel 81 lid 1 RO)

IEPT20150501, HR, Stokke v Hauck
Cassatieberoep verworpen: klachten hebben alle betrekking op oordelen van feitelijke aard, die niet onbegrijpelijk, noch onvoldoende gemotiveerd zijn

IEPT20150417, HR, Simba v Hasbro

Artikel 36 VWEU van toepassing op geharmoniseerde IE-rechten: harmonisatie betreft niet volledige nationaalrechtelijke regeling, waardoor er afzonderlijke verschillen bestaan die, in combinatie met territoriale begrenzing van de nationale rechten, toepasselijkheid van art. 36 VWEU rechtvaardigen en zelfs noodzakelijk maken voor adequate en doeltreffende bescherming van IE-rechten. Toetsingsmaatstaf slaafse nabootsing maakte door te laat ingestelde grief geen onderdeel uit van rechtsstrijd in hoger beroep. Richtlijn OHP niet van toepassing op oneerlijke concurrentie tussen ondernemingen.

IEPT20150403, HR, Geenstijl v Sanoma
Hof heeft bij oordeel over citaatrecht onjuiste uitsnede beoordeeld. Vraag of uitingsvrijheid prevaleert boven handhaving IE-recht afhankelijk van omstandigheden van geval: bij commerciële uiting weegt belang van degene die de uiting doet in beginsel minder zwaar dan bij publicatie van algemeen maatschappelijk belang. Prejudiciële vragen over of sprake is van mededeling aan publiek indien het werk eerder zonder toestemming rechthebbende openbaar is gemaakt.

IEPT20150227, HR, Het Anker v Montis 

Hoge Raad houdt zaak aan totdat BenGH heeft geantwoord op prejudiciële vragen gesteld in IEPT20131213 over overgangsrechtelijke gevolgen van vervallen artikel 21(3) (oud) BTMW.

IEPT20150220, HR, Ajax
Beoordeling verwarringsgevaar (sub b) of verband (sub c) kan slechts achterwege blijven indien in geen enkel opzicht overeenstemming bestaat tussen merk en teken. Hof had dus gezien eigen oordeel dat wel sprake was van enige overeenstemming tussen vesten en rood-wit merken ook verwarringsgevaar, of de rood-wit merken bekende merken zijn en of publiek verband legt tussen merk en teken moeten onderzoeken  


IEPT20150213, HR, Bulldog v Red Bull

Verwijzingshof moet beroep op geldige reden beoordelen aan de hand van arrest HvJEU (IEPT20140206
). “Reis- en verblijfskosten” vallen onder artikel 1019h Rv. Niet in te zien waarom naast 126 uur aan gespecialiseerde cassatieadvocaten 213 uur door correspondenten aan cassatieprocedure is besteed: opgevoerde proceskosten verminderd met 100 uur à € 240, verhoogd met 5% kantoorkosten.

IEPT20150130, HR, Staatsloterij v Loterijverlies 
Geen onbegrijpelijk oordeel van Hof dat het gebruik in “loterijland” om prijzen te trekken uit “universum” dat aanzienlijk groter is dan aantal daadwerkelijk verkochte loten, niet (in voldoende mate) kenbaar is voor gemiddelde consument. Geen onbegrijpelijk oordeel van Hof dat gewraakte mededelingen van Staatsloterij van voldoende materieel belang waren om beslissing van gemiddelde consument te beïnvloeden. Staatsloterij kan volstaan met streven naar uitkeringspercentage van 60 per maandelijkse loterij en het realiseren van dit percentage als gemiddelde over een langere periode.

IEPT20150107, HR, Camerabeelden, FC Utrecht - FC Twente
Tonen camerabeelden van verdachte van geweldspleging op internet niet onrechtmatig: niet in strijd met beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.