2017 Hoge Raad

Print this page

IEPT20171110, HR, Google

Cassatieberoep verworpen (artikel 81 lid 1 RO)

 

IEPT20170929, HR, Pretium v Avrotros

Vordering tot inzage in of afgifte van bescheiden ex artikel 843a Rv niet slechts toewijsbaar indien andere mogelijkheden om bewijs te vergaren zijn uitgeput of afwezig zijn. Geen onjuiste rechtsopvatting hof door artikel 843a Rv vordering Pretium af te wijzen grond van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit, omdat minder verstrekkende mogelijkheid van getuigenverhoor eerst had moeten worden benut.

 

IEPT20170915, HR, High Point v KPN

In artikel 138(3) EOV neergelegde bevoegdheid van octrooihouder om octrooi te beperken kan worden onderworpen aan nationaalrechtelijke processuele voorwaarden: bewoordingen, context, voorwerp en doel artikel 138(3) EOV duiden hier niet op, wordingsgeschiedenis van artikel 138(3) EOV duidt niet op verdere harmonisatie dan dat de mogelijkheid moet bestaan om een Europees octrooi te beperken in nationale procedure over geldigheid en in andere landen aanvaard dat in art. 138 lid 3 EOV verankerde recht om Europees octrooi te beperken is onderworpen aan nationaalrechtelijke processuele voorwaarden. Geen onjuiste toepassing tweeconclusieregel door hof: geen sprake van nadere uitwerking of precisering van eerder ingenomen stelling, maar een nieuw element in rechtsstrijd gebracht.

 

IEPT20170707, HR, Nanada v Golden Earring

Muziekuitgaveovereenkomsten voor onbepaalde tijd: omstandigheid dat de overeenkomsten zijn aangegaan voor de duur van het auteursrecht en dat dit auteursrecht vervalt door verloop van 70 jaren vanaf 1 januari na het overlijden van de maker, brengt niet met zich dat overeenkomst voor bepaalde tijd zou zijn; evenals overeenkomst die eindigt door bepaalde gebeurtenis, is de duur onbepaald. Uitgaveovereenkomsten voor onbepaalde tijd in beginsel opzegbaar. De omstandigheid dat de overeenkomsten voorzien in goederenrechtelijke overdracht van de muziekuitgaverechten brengt niet mee dat de overeenkomsten, ook voor zover daaruit voortdurende verbintenissen voortvloeien, naar hun bedoeling niet voor opzegging vatbaar zijn. Geen onjuist rechtsoordeel dat uit eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeit dat na opzegging eerder overgedragen auteursrechten weer moeten worden overdragen. In het oordeel van het hof ligt besloten dat de overdracht van de muziekuitgaverechten dienstbaar was aan en onlosmakelijk verbonden was met de verplichting van Nanada c.s. tot promotie en exploitatie van de werken. Voor opzegging in beginsel zwaarwegende grond nodig, maar mettertijd kan die eis aan gewicht verliezen. Klachtplicht artikel 6:89 BW ook van toepassing op overeenkomsten met een voortdurende verplichting en evenzeer in die gevallen waarin ook het gestelde tekortschieten een voortdurend karakter heeft. Brief 25 augustus 2010 aan te merken als klacht.

 

IEPT20170519, HR, All Round v Simstars

Oordeel hof dat Mi Moneda-hangers geen eigen plaats op de markt hadden niet onbegrijpelijk. Populariteit, bekendheid of een groot marktaandeel kunnen op zichzelf niet ertoe leiden dat een product een eigen gezicht heeft op de markt: mate van populariteit of bekendheid en grootte van het marktaandeel kunnen immers evenzeer het gevolg zijn van bekendheid van de naam of het merk waaronder het product op de markt wordt gebracht, terwijl verbod op slaafse nabootsing geen bescherming tegen aantasting van de bekendheid van de naam of het merk beoogt te bieden.

IEPT20170418, HR, Parfums
Cassatieberoep verworpen: rechtsopvatting hof dat door handelingen van verdachte het algemeen belang in het geding is gekomen en derhalve OM ontvankelijk is, niet onjuist. Het door verdachte op een markt aanbieden van meer dan 100 flesjes namaak merk-parfums valt onder “grootschalige namaak en piraterij, gepleegd in beroep of bedrijf, welke de markt verstoort”.

 

IEPT20170414, HR, Sun v Novartis

Cassatieberoep slaag niet. Hof heeft prioriteitsmaatsstaf niet rekkelijk toegepast: het oordeel dat de vakman zekere verwachtingen heeft van het effect van geringe afwijkingen van een beschreven dosis geenszins onverenigbaar met de algemene vakkennis. Onderdeel waarin Sun klaagt dat hof niet duidelijkheid heeft gemaakt hoe Sun inbreuk aan het einde van de distributieketen alsnog kan voorkomen en indien daarin niet slaagt, zelf indirect inbreuk maakt op het octrooi, mist doel: het hof heeft Sun slechts aangerekend dat zij de middelen die voorhanden waren om inbreuk te voorkomen onvoldoende heeft benut. Klacht Sun dat algemeen verbod op indirect inbreuk maken executieproblemen zou kunnen veroorzaken, faalt eveneens: verbod strekt zich niet uit tot handelingen die Sun derden niet kan beletten.

IEPT20170331, HR, Rabobank v Stichting Red
Werkgever kan vordering instellen ter bescherming van werknemers, ook zonder lastgeving of volmacht. Onvoldoende gemotiveerd dat door hof in aanmerking genomen verteltechniek het noemen van de namen van de medewerkers in het boek ‘De Verpanding’ kan rechtvaardigen: er had ook met (deels) geanonimiseerde of gefingeerde namen kunnen worden volstaan. Dat boek algemeen belang dient is geen toereikende motivering, nu niet is vastgesteld dat dit belang ook bij noemen namen (oud-)medewerkers is betrokken. Ook de omstandigheid dat geen ernstige gevolgen voor de (oud)medewerkers waren te verwachten vormt geen ontoereikende motivering.

IEPT20170224, HR, Google

Grondrechten natuurlijk persoon (recht op eerbiediging privéleven en recht op bescherming van persoonsgegevens) wegen in beginsel zwaarder dan economisch belang exploitant zoekmachine en belang internetgebruikers. Onjuiste rechtsopvatting Hof Amsterdam door niets vast te stellen omtrent belang publiek om informatie over veroordeling Eiser te krijgen bij het zoeken op diens volledige naam, rol Eiser in het openbare leven en feit dat diens veroordeling niet onherroepelijk is.

 

IEPT20170224, HR, Street One

Cassatieberoep verworpen (artikel 81 lid 1 RO). Ten overvloede wordt in kader van incidenteel beroep overwogen dat indien aan beoogd franchisenemer een rapport dat fouten bevat wordt verstrekt - ook zonder dat de franchisegever weet heeft van die fouten - sprake kan zijn van onzorgvuldig handelen: Paalman/Lampenier-arrest  - dat vereist dat franchisegever weet van fouten - ziet op situatie dat opstellen rapport is uitbesteed, indien rapport is opgesteld door franchisegever zelf, is sprake van onzorgvuldig handelen indien zijn onzorgvuldigheid heeft geleid tot de fouten. 

 

IEPT20170210, HR, Kruisvereniging v Kruiswerk
Cassatieberoep verworpen (artikel 81 lid 1 RO).

 

IEPT20170120, HR, Octrooiorganisatie v VEOB en SUEPO

Europees Octrooi Organisatie heeft immuniteit in arbeidsgeschil: uit rechtspraak van het EVRM kan niet worden afgeleid dat vrijheid van vakvereniging een recht voor vakbonden inhoudt op toegang tot rechter. Geen recht op toegang tot de rechter op grond van stelling dat collectieve rechten anders niet effectief kunnen worden beschermd. Leden van de vakbond hebben voldoende redelijk alternatief om het recht op collectieve actie effectief te beschermen. Het feit dat leden van VEOB enkel achteraf kunnen opkomen tegen bepalingen betekent nog niet dat het geboden rechtsmiddel onvoldoende effectief is in de zin van 13 EVRM. VEOB heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de personeelsvertegenwoordigers geen toereikende mogelijkheden hebben om voor het recht op collectief onderhandelen op te komen.

 

IEPT20170120, HR, ACI v Thuiskopie

Arrest hof (IEPT20101115) vernietigd op grond van antwoord HvJEU in het prejudiciële arrest (IEPT20140410) voor zover verklaring voor recht dat bij de bepaling van de hoogte van de thuiskopievergoeding geen rekening dient te worden gehouden met de schade die het gevolg is van illegaal kopiëren (inclusief downloaden) uit een illegale bron, is afgewezen.